Amire Ve Mafevka Fiilen Taarruz Edenlerin Cezalari

Madde 91 - 1
Amire veya mafevka fiilen taaruz eden veya fiilen taarruza teşebbüs eden üç seneden az vahim hallerde altı aydan aşağı olmamak üzere hapsolunur

2
Taarruz veya taarruza teşebbüs silahlı olarak veya bir hizmet esnasında veya toplu asker karşısında veyahut silah ve tehlikeli bir alet ile yapılmış ise beş seneden az vahim hallerde bir seneden aşağı olmamak üzere suçluya hapis cezası verilir

3
(Değişik fıkra : 22/01/2004-5078 SK/1mad) Taarruz amirin veya mafevkin vücudunda tahribatı mucip olmuşsa onbeş seneden az olmamak üzere ağır hapis eğer ölümü mucip olmuşsa müebbet ağır hapis az vahim hâllerde yirmidört seneden otuz seneye kadar ağır hapis cezası verilir


4 (Değişik fıkra : 22/01/2004-5078 SK/1mad) Taarruz veya taarruza teşebbüs seferberlikte yapılmışsa yirmi seneden az vahim hâllerde onbeş seneden az olmamak üzere ağır hapis eylem amir veya mafevkin vücudunda tahribatı mucip olmuşsa müebbet ağır hapis ölümü mucip olmuş ise ölüm cezası verilir