Hilafi Salahiyet Askerlik Işleri Için Toplananlar Ve Müzakere Yapanlarin Cezalari

1 Hakkı ve görevi olmadığı halde askeri muamelat teşkilat harekat tesisat veya tertibata müteallik işler hakkında :

a) Müzakere veya istişare için asker kişileri toplıyan b) Birlikte beyanat veya şikayette bulunmak üzere imza toplıyan c) Birlikte beyanat veya şikayette bulunan d) Her ne suretle olursa olsun gösteri veya tezahüratta bulunan Kim olursa olsun altı aydan üç seneye kadar hapsolunur

2 (a) fıkrasında yazılı toplantıya bilerek katılanlar ile (b) fıkrasında yazılı beyanat ve şikayetlere imza koyanlar altı aya kadar hapsolunur

3 Kendisine özel bir mezuniyet verilmediği halde görevi ve sıfatı icabı muttali olduğu askeri muamelat teşkilat harekat tesisat veya tertibata müteallik işler hakkında beyanat veren yazı yazan veya sair surette açıklamada bulunanlar her kim olursa olsun fiili daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç seneye kadar hapsolunur


4 Astlık - üstlük münasebetlerini zedelemeye amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve harekette bulunanlar altı aydan üç seneye kadar hapsolunur

5
Bu maddede yazılı suçların basın yoliyle işlenmesi halinde ceza artırılarak verilir

6
Bu maddenin 3 ve 4 üncü fıkralarında yazılı suçlar hakkındaki soruşturma icrası Milli Savunma Bakanının iznine tabidir