Fesadi Haber Vermeyenlerin Cezasi

Madde 98 -
Fesat hakkında bir suretle haber alıpta fesada veya fesadın fiile çıkmasına mani olacak kadar vaktiyle malümat vermekte ihmal eden fesat fiile çıktığı surette üç seneye kadar hapsolunur