Askeri Isyanda önayak Olanlarin Cezalari

Madde 101
- (Değişik fıkra : 22/01/2004-5078 SK/2mad) 1 Askerî isyanın (M 100) reisi veya mürettibi veya ön ayak olanları ile asilerden amire ve mafevke zorla müessir fiillerde bulunanlar münferiden yaptıkları suç müebbet ağır hapis cezasını mucip değilse on seneden az olmamak üzere muvakkat ağır hapis cezası ile cezalandırılır


2 Askeri isyan seferberlikte yapılmışsa birinci fıkradaki suçlulara ölüm cezası verilir