Müessir Fiillerle Madununun Vücdnda Thribt Ypn Veya ölmne Sbp Oln Mafvka Verilck Ceza

madde 118 -
1 117 nci maddede yazılan fiiller madunun vücudunda tahrıbatı mucip olmuş ise amir veya mafevk beş seneye kadar hapsolunur


2Daha ziyade vahim hallerde amir ve mafevk altı aydan beş seneye kadar hapsolunur

3 Fiil taammüden yapılmış ise amir veya mafevk on seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır

4 Fiil ölümü intaç etmiş ise fail on seneden az olmamak üzere ağır hapis cezasına mahkum olur