Disiplinin Temini Için Tevkif Salahiyeti :

Madde 169 -
168 inci madde hükümlerini bozmamak şartiyle her mafevk emir altında olmayanları da disiplinin temini için muvakkat olarak tevkif etmeğe veya ettirmeğe salahiyetlidir Ancak bu tevkif keyfiyeti gün ve saatiyle derhal mevkufun disiplin amirine bildirilmelidir