Disiplin Cezalarinin Tatbiki Sureti :

- 164 üncü maddenin B C ve D fıkralarında yazılı olan şahıslar hakkında bu kanunun ikinci kısmının askerler hakkındaki hükümleri tatbik olunur

Maaş kat'ı cezası maaş alanların maaş ve yevmiyelerine göre hesap olunur

2 -
Asker olmıyan şahıslara verilecek cezalar içtimai mevkilerine göre tayin olunur

3 - (Mülga fıkra: 22/03/2000 - 4551 SK/38 md)

BEŞİNCİ BAP: DİSİPLİN CEZALARININ VERİLMESİ