Ihtiyat Askeri şahislar :

Madde 4 -
İhtiyat askeri şahıslar askeri hizmetlerde bulundukları müddetçe bu kanun hükümlerine tabidirler

ASKER KİŞİLERİN YABANCI ÜLKELERDE İŞLEDİKLERİ ASKERİ SUÇLAR :

Madde 5 - (Mülga madde: 25/10/1963 - 353/259 md; Yeniden düzenlenen madde: 22/03/2000 - 4551 SK/2 md)

Asker kişilerin yabancı ülkelerde Türk askeri kıt'a karargah ve kurumlarında veya diğer resmi görevleri sırasında veya esir kamplarında işledikleri askeri suçlar Türkiye'de işlenmiş sayılır Bunlar hakkında yabancı ülkede hüküm verilmiş olsa bile Milli Savunma Bakanının talebi üzerine Türkiye'de tekrar muhakeme olunurlar Bu halde yabancı ülkede verilip infaz edilen ceza verilecek cezadan indirilir Ceza nevileri farklı ise mahkeme yapılacak indirmeyi tayin eder