Seferberlik Ve Tarifi :

Madde 8 - 1 -
Sefer tabiri harb halini ihtiva eden seferberliktir

2 -
Seferberlik ordunun veya bazı kısımlarının seferber olmasını amir olan emirde yazılı ve muayyen tarihten başla***** ilgasını mübeyyin neşrolunan emirde yazılan tarihte biten haldir

3 -
Hazarda Türkiye Cumhuriyeti hudut ve kara suları dışında yalnız dahi seyrü hareket eden her harb tayyare ve harb gemisi üssülharekelerinden birine varıncaya kadar bu kanunun tatbikatında seferber sayılır