Memur Amir Ve üstün Tarifi :

Madde 13 - (Değişik madde: 15/06/1942 - 4257/1 md)

1 - Bu kanunun tatbikatında "memur" tabirinden maksat 12 nci maddede yazılı hizmeti ifa ile mükellef olandır

2 - Amir makam ve memuriyet itibariyle emretmek salahiyetini haiz kimsedir

3 - Üst tabiri rütbe ve kıdem büyüklüğünü gösterir

4 - Herhangi bir suretle ciheti askeriyece göz altına alınan yabancı devlet orduları mensupları arasında astlık ve üstlük münasebetleri cari değildir Bunlar arasında astlık ve üstlük münasebetleri salahiyetli komutanlar tarafından hususi surette verilen emirle teessüs edebilir