LEONARDO DA VINCI

AVRUPA TOPLULULUĞU MESLEKI EĞITIM PROGRAMI


Avrupa Birliği Bakanlar Kurulu birlik mesleki eğitim politikasını 6 Kasım 1994 yılında kabul etmiştirBu Politikaya uygun olarak geliştirilen Leonardo Da Vinci Programının ana amacı üye ülkelerin meslek eğitim politikalarının ve bu alandaki yenilikçi çalışmaların geliştirilmesine katkıda bulunmak ve işbirliğini geliştirmektedir
İlk aşaması 1995-1999 yıllarını kapsayan programa topluluğa üye ülkelerle Avrupa Ekonomik alanına giren üç ülke ve Estonya Macaristan Litvanya Romanya Polonya ve Slovak Cumhuriyeti gibi ülkeler katılmıştır
Leonardo da Vinci programı PETRA FORCE LINGUA ve EUROTECNET gibi daha sonra geliştirilen çalışmalarla zenginleştirilmiştir
Leonardo da Vinci Programının ikinci aşaması 2000 -2006 yıllarını kapsamakta ve üye ülkelerde hayat boyu öğrenmeye ilişkin politikaları desteklemektedir Bilgi ve beceri geliştirme teşvik edilmekte bilgi ve becerilerinin çalışma hayatına ve vatandaşlık uygulamalarına entegre edilmesi teşvik edilmektedir Özellikle de Sokrates ve Gençlik programları ile ortaklaşa desteklenen etkinliklerle bu yapılmaya çalışılmaktadır

TEMPUS

Tempus Avrupa’da yüksek öğretim konusunda işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bir programdır Bu Program Avrupa Birliği’nin Güney Doğu Avrupa ülkeleri(Cordis Programı) ile Yeni Bağımsızlığına kavuşan Ülkeler ve Moğolistan’ın(Tacis Programı) ekonomik reformları ile yeniden kalkınmaları için yürüttüğü ekonomik ve sosyal yeniden yapılanma programının bir parçasını oluşturmaktadır
1989 ekiminde demir perdenin çökmesi Avrupa Birliği’ni büyük ölçüde etkilemiş Avrupa’nın politik coğrafyası süratle şekil değiştirmiş Doğu Almanya’nın Batı ile birleşmesi Orta ve Doğu Avrupa’daki sosyal ve ekonomik yeniden şekillenme sürecinin başlangıcı olmuştur Bunu takibeden on yılda Avrupa Birliği bu ülkelerdeki yeniden şekillenme sürecine belirlenen anahtar sektörlerde yardımcı olak üzere faaliyete geçmiştir Bu sektörlerden biri de yüksek öğretimdir Avrupa Birliği sahip olduğu üniversitelerarası ağ yolu ile zaten önemli bir tecrübe birikimine sahip bulunmaktadır Birlik 1990 yılında Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin bu konudak ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir program oluşturmuş böylece Tempus ortaya çıkmıştır Tempus I süratle genişlemiş 1993 yılına gelinceye kadar 11 orta ve doğu Avrupa ülkesi programa katılmıştır 1993 yılında alınan bir kararla eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin de programa katılması benimsenmiştir Rusya Federasyonu Ukrayna ve Beyaz Rusya daha sonra da yeni Bağımsız Ülkeler ile Moğolistan’da programa dahil edilmiştir Geçen sürede Tempus iki kere yenilenmiştir Bunlardan 1994-98 yıllarını kapsayan Tempus II 1998-2000 yıllarını kapsayan ise Tempus II bis olarak bilinmektedir

1994-2000 yılları arasında program bünyesinde yüksek öğretim reformu alanında temel konular ile ilgili geniş işbirliği içeren çalışmalar başlatılmıştırBu çerçevede üniversitelerarası ağ program geliştirme konusunda katılımcı ülkelere eğitsel materyaller ve öğretim metodolojilerini mukayese etme ve karşılaştırma imkanı vererek derslerini yenileştirilme ve uluslararası boyut kazandırma imkanı vermiştir Aynı şekilde üniversite yönetimlerini geliştirmeyi amaçlayan projelerüniversitelerde daha iyi çalışan uluslararası ilişkiler bürolarının kurulmasına yol açmış böylece gelecekte daha iyi işbirliğinin temelleri atılmış ve dünya çapında bağlantıların kurulmasına yardım etmiştir
Balkanların değişen jeopolitik haritası Tempus Programına yükseköğretimde Avrupa ölçüsünde işbirliği için yeni boyut getirmiştir Hırvatistan Arnavutluk Bosna-Hersek Makedonya ve Yugoslavya’nın programa katılması ile genişleme sürecektir
Programın son aşaması olan Tempus III 2000-2006 yıllarını kapsamaktadır Bu yeni aşamanın amacı akademik topluluğun ötesinde karar vericileri ve sivil toplumu da geniş ölçüde bu programın içine almaktadır Tempus hem profesyonelleri hem de akademisyenleri programa dahil ederek hukuk çevre kamu hizmetlerinin geliştirilmesi gibi hayati önemi olan konularda güncel eğitim sağlanmasına yardımcı olacaktır Ek olarak Tempus projeleri çalışmalara bölgesel bir boyut katarak ve aday ülkeler ile işbirliği yaparak geçmiş on yılda kazanılmış deneyimleri paylaşmayı hedeflemektedir

Tempus’un on yıllık geçmişi katılımcı ülkelerin eğitimde yüksek standartların ulaşma ihtiyacının bilincinde olarak güçlü uluslararası üniversite işbirliği ağının gelişmesini sağlamıştır
Gelecek 5 yıl içerisinde (2001-2006) Tempus programı yeterli standartlara sahip ülkeler arasındaki bağı güçlendirecek ve derinleştirecektir Bunu yaparken de eğitim sektörünün ortak amaçlarının karşılıklı anlaşılmasını teşvik edecek ve sosyal ve politik istikrara katkıda bulunacaktır

YOUTH (GENÇLİK) PROGRAMI

Avrupa Birliği çatısı altında yaşları 15-25 arasında olan 50 milyon genç bulunmaktadır Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerininde katılımıyla bu sayı dikkate değer bir şekilde artacaktır
Youth programı yaşları 18 ve üstü olan gençlere ufuklarını genişletmeleri ve girişimcilik duygularını arttırabilmeleri için imkan vermektedir Youth yerel yetkililer proje liderleri ve diğer profesyonel ilgililer arasında Avrupa işbirliği yapısını sağlamaktadır Hepsinin ötesinde program mübadele ve örgün öğrenim için gençlere imkan vermektedir
Bu program 30 Avrupa ülkesini kapsamaktadır