Avrupa Birliği Eğitim Programları

SOKRATES

COMENIUS

ERASMUS

MİNERVA

LINGUA

GRUNDTVIG

ARION

NARIC

TEMPUS

LEONARDO DA VINCI

YOUTH
SOCRATES

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ALANI HAREKET PLANI (2000-2006)

Değişen dünyada yararlı becerileri kazanmak bir iş bulmak veya bireysel anlamda gelişmek için bilginin önemi artmaktadır Günümüzde eğitim yaşam boyu devam eden bir süreç haline gelmiştir Eğitim ve öğretim artık sadece okulda veya üniversitede değil hayatın her aşamasında gerçekleşen ve gelişen bir süreç durumundadır
Avrupa katma değeri

Avrupa’nın önemli özelliği “farklılığı”dır Bu durum özellikle sistem ve uygulamaların ülkeden ülkeye büyük değişiklikler gösterdiği eğitim alanı için geçerlidir Farklılıklar her birey için bir zenginleşme demek olup kaliteyi arama ve yeni buluşlar için verimli bir zemin oluşturmaktadır

Socrates Programının Hedefleri

Socrates Avrupa’nın Eğitim Programı olup 30 ülkede uygulanmaktadır Temel amacı Avrupa bilgisi oluşturmak ve böylece bu yüzyılın zorluklarına karşı daha iyi tepki ve cevap vermek hayat boyu öğrenmeyi sağlamak herkes için eğitimi teşvik etmek ve beceri ve niteliklerin kazanılmasına yardımcı olmaktır Bu nedenle Socrates dil öğrenimini desteklemekte öğrenenlerin mübadele ve gelişimi teşvik etmektedir

İşbirliği

Socrates eğitimin her alanında Avrupa işbirliğini esas almaktadır Bu işbirliği değişik şekillerde karşımıza çıkmaktadır Mübadele projeler organize etme fikirleri ve başarılı uygulamaları paylaşmak için Avrupa bilgi ağını kurma ortak çalışma ve karşılaştırmalı analizler yapma vbgibi
Socrates uygulamada bireylere öğrenim ve başka bir ülkede eğitim programına katılım için yardım sağlamaktadır Aynı şekilde eğitim kuruluşlarına öğretim projeleri düzenlemek ve deneyimleri paylaşmak için destek sağlamaktadır Çeşitli kurum ve kuruluşlarla ve sivil toplum örgütlerine eğitim konularında etkinlikler yapmaları için yardım etmektedir Sokrates programı çerçevesinde yalnızca AB’ne üye ülkeler arasında karşılıklı işbirliği projeleri finansal destek alabilmektedir

Geniş anlamda okul

Socrates anaokulundan üniversiteye kadar bütün eğitim faaliyetlerini desteklemektedir Buna örgün olmayan yetişkin eğitimi de dahildir Eğitim kurumları yeni fikirlere ve uygulamalara açık olmak durumundadırBu nedenle çeşitli ülkelerdeki kuruluşlarla işbirliğine gitmek veya değişik sivil toplum kuruluşları ile çalışmak önemli görülmektedir


Socrates toplumdaki herkesin eğitimini hedeflemektedir Bu kapsamda;
-Zorunlu eğitim çağındaki öğrenciler gençler ve eğitimine devam edemeyen ancak devam etmek isteyen belli yaşın üzerindeki bireyler

-Öğretmenler; eğitim yöneticileri ve idari personel ile destek hizmetlerinde görevli olanlar

-Tüm eğitim kurumları


-Eğitimle ilgili kişi ve kuruluşlarla kamu görevlileri ve karar organlarında görev alanlar yerel yetkililer; aile kurumları; iş sektörü eğitimle ilgili diğer kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri hedef kitle olarak gösterilebilir

Ortak öncelikler

Hedeflenen guruplar ve projeler ne olursa olsun Socrates Avrupa’nın çok kültürlü karakterini vurgulamak için başlatılmıştır Bu çerçevede dezavantajlı grupların eğitimi Sokrates programı tarafından desteklenmektedir Aynı şekilde sosyal dışlama ve okullarda başarısızlığın ortadan kaldırması programın hedefleri arasında bulunmaktadır Bu amaçla Yeni bilgi iletişim teknolojileri(ICT) kullanılarak büyük bir veri bankası oluşturulmuştur Ayrıca değişik Avrupa dillerinin öğreniminde yenilikler de Sokrates programı kapsamında teşvik edilmektedir

Uygulama Alanları

Socrates değişik çalışmalardan oluşmaktadır:

-Comenius: okul eğitimi
-Erasmus : Yüksek öğrenim
-Grundtvig: yetişkin eğitimi ve diğer eğitim biçimleri
-Lingua: Avrupa dillerinin öğrenimi
-Minerva: Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri
-Eğitim sistemlerinin ve politikalarının izlenmesi ve yenilikler
-Diğer eğitim programları ile ortak faaliyetler