aihm MAHKEME’YE NASIL BAŞVURULUR ?

Mahkeme’nin resmi dilleri İngilizce ve Fransızca’dır ancak size daha kolay geliyorsa Mahkeme
Yazı İşleri Müdürlüğü’ne Sözleşme’yi imzalamış devletlerin resmi dillerinde de yazabilirsiniz Usulün
ilk aşamasında Mahkeme’den bu dilde yazılmış mektuplar alabilirsiniz Fakat daha sonraki
aşamalarda özellikle de sunduğunuz şekli ile Mahkeme’nin başvurunuzu kabul edilemez bulduğunu
belirtmediği ve aksine şikayetleriniz konusunda Sözleşmeci Devlet’in yazılı görüşünü almaya karar
verdiği aşamadan itibaren Yazı İşleri Müdürlüğü’nden gelen tüm mektup ve belgeler İngilizce veya
Fransızca olacaktır Aynı şekilde sizden veya temsilcinizden gelecek yazışmaların da İngilizce veya

Fransızca dillerinde olması istenecektir
14 Mahkeme’ye yapılan başvurular yalnızca posta yolu ile gönderilebilir (telefonda yapılan
başvurular kabul edilmez) Faks veya elektronik posta ile yapılacak başvurular daha sonra posta ile
gönderilecek başvuru metniyle teyid edilmedikçe geçerli sayılmayacaktır Şikayetinizi sözlü olarak
açıklamak için Strasbourg’a bizzat gelmenize gerek yoktur
15 Başvurunuzla ilgili bütün yazışmalar aşağıdaki adrese gönderilmelidir :
Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des Droits de l’Homme
Conseil de l’Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX
Mahkeme’ye gönderdiğiniz yazışma ve belgeleri birbirine tutturmak için lütfen zımbalamayınız
yapışkan bant ile veya herhangi bir başka madde ile yapıştırmayınız veya bağlamayınız Tüm sayfaları
sırasına göre numaralandırınız
16 İlk mektubunuz veya başvuru formunuzun alınmasından sonra Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü
adınıza açılan dosyanın numarasını size bildirecektir Bu numara daha sonraki bütün
yazışmalarda yer almalıdır Daha sonra sizden şikayetinize ilişkin belge bilgi veya tamamlayıcı
açıklamalar talep edilebilir Bununla birlikte Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü şikayetçi olduğunuz
devletin yürürlükteki hukuku hakkında bilgi veremeyeceği gibi ulusal hukukun yorumu ve
uygulanmasına ilişkin hukuki mütalaada da bulunamaz

Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü ile yazışmalarınızda sizden istenenleri zamanında ve tam
olarak yerine getirmeniz yararınıza olacaktır Yanıt vermemeniz veya her türlü gecikme dosyanızın
incelenmesinin devamı ile ilgili iradenizi sürdürmediğiniz değerlendirmesine yol açabilir
18 Eğer şikayetlerinizin Sözleşme veya Ek Protokoller ile güvence altına alınan haklarla ilgili
olduğunu ve yukarıda sayılan koşulları yerine getirdiğinizi düşünüyorsanız başvuru formunu özenle
ve okunaklı bir biçimde doldurarak başvurunuzun incelenmesi için gerekli olan belgelerin bir
örneğini de ekleyerek en kısa sürede ve en geç Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü’nün ilk mektup
tarihini izleyen altı ay içinde gönderiniz Başvuru formu ve ilgili belgeler belirtilen süre içinde
Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü’ne geri gönderilmezse dosyanızın incelenmesinin devamı ile ilgili
iradenizi sürdürmediğiniz değerlendirmesine yol açacak ve başvuru dosyanız yok edilecektir
19 Mahkeme İç Tüzüğü’nün 47 maddesi gereğince başvuru formu aşağıda belirtilenleri
kapsamalıdır :
a Şikâyetlerinizin ve dayandıkları olayların özeti
b Sözleşme ile güvence altına alınan haklarınızdan hangilerinin ihlal edildiğini düşündüğünüz
konusunda açıklama
c İç hukuk yollarını tüketmek için hangi makamlara başvurduğunuz konusunda bilgi
d Şikâyet konusu olayla ilgili olarak kamusal mercilerce verilmiş kararların bir listesi Bu listede
ilgili kararların tarihi kısa özeti kararı alan makamın adı da yer almalıdır Mektubunuza bu kararların
birer kopyası eklenmelidir (Gönderdiğiniz belgeler size iade edilmeyeceğinden belgelerin asıllarını
değil yalnızca suretlerini göndermeniz rica olunur)
20 Mahkeme İç Tüzüğü’nün 45 maddesine göre başvuru formu bizzat tarafınızdan veya temsilciniz
tarafından imzalanmış olmalıdır
21 Kimliğinizin açıklanmasını istemiyorsanız bunu belirtmeniz ve yargılamanın aleniyeti ilkesinin
istisnası niteliği taşıyan bu talebi gerekçelendirmeniz gereklidir Mahkeme kimliğin saklı tutulması
taleplerini istisnai durumlarda ve ancak gerekçesini haklı bulursa kabul edebilir
22 Başvurunuzun ilk aşamasında bir avukat tarafından temsil edilmeniz yada sizi temsil eden kişinin
mutlaka avukat olması gerekmez Ancak Mahkeme’nin şikayetleriniz konusunda Sözleşmeci Devlet’in
yazılı görüşünü almaya karar verdiği aşamadan itibaren usul gereğince bir avukat tarafından temsil
edilmeniz istenecektir Özel muafiyet durumları hariç bu kişi Sözleşme’yi imzalamış devletlerde
avukatlık mesleğini icra ile yetkilendirilmiş olmalı ve Mahkeme’nin resmi dillerinden birini (İngilizce
ve Fransızca) en azından anlama düzeyinde kullanabilmelidir Bu aşamadan itibaren Mahkeme’den
gelecek yazışmalar iki resmi dilden biri ile yapılacaktır Aynı şekilde sizden yada temsilcinizden
gelecek mektupların da resmi olmayan bir dilde yazışma yapılması konusunda özel izin alındığı
durumlar haricinde iki resmi dilden biri ile yapılması gerekmektedir Mahkeme’ye bir avukat veya
temsilci aracılığıyla başvurmak isterseniz başvuru formuna ek olarak bir yetki belgesi sunmanız
gereklidir Bir tüzel kişiyi (şirket dernek vb) veya bir grup bireyi temsil eden kişi yasal temsilcilik
sıfatını kanıtlamalıdır
23 Mahkeme başvurunuzun hazırlanması amacıyla avukat tutmanız için adli yardım sağlamaz
Mahkeme önündeki usulün ileri aşamalarında (başvurunun davalı hükümete yazılı görüş alınması
amacıyla iletilmesi kararından sonra) avukat tutmak için maddî imkânınız yoksa ve Mahkeme
davanızın görülebilmesi için gerekli buluyorsa adli yardımdan yararlanabilirsiniz
24 Mahkeme’de başvurular ücretsiz incelenmekte olup dosyanızın gidişatı ile ilgili bilgiler size Yazı
İşleri Müdürlüğü tarafından bildirilecektir Usul en azından başlangıçta yazılıdır ve bu nedenle
Mahkeme’ye bizzat gelmeniz gerekmemektedir