Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

MAHKEME HANGİ İŞLERE BAKAR ?
1 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış olan
temel haklarının çiğnenmesinden şikayetçi olan bireylerin başvurularını belirli koşullar altında
değerlendiren bir uluslararası mahkemedir Uluslararası bir antlaşma olan Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi ile Avrupa devletlerinden bir çoğu bireylerin bazı temel haklarına saygı gösterme
yükümlülüğü altına girmiştir Bu haklar Sözleşme’de ve sadece bazı ülkelerce kabul edilmiş olan
Sözleşme’ye Ek 1 4 6 7 ve 13 numaralı Protokollerde gösterilmiştir Mahkeme’ye başvuruda
bulunurken ekte bulacağınız adı geçen metinleri ve bazı devletlerin ilgili çekincelerini incelemeniz
tavsiye olunur
2 Sözleşme’ye taraf bir devletçe bu temel haklardan biri veya birkaçının ihlalinden ötürü kendinizi
şahsen ve doğrudan mağdur olarak değerlendiriyorsanız Mahkeme’ye şikayette bulunabilirsiniz
3 Mahkeme ancak Sözleşme ve Ek Protokollerinde yer alan hakların ihlaline ilişkin şikayetleri
inceleyebilir Mahkeme ulusal yargı organlarına göre bir istinaf mahkemesi konumunda değildir ve

onlar tarafından verilen kararları ne ortadan kaldırabilir ne de değiştirebilir Mahkeme’nin şikâyet
konusu olan makam nezdinde lehinize doğrudan bir müdahalede bulunma yetkisi de yoktur
4 Mahkeme ancak Sözleşme’yi ve ilgili Protokolü onamış (ekteki listeye bakınız) devletlere karşı
yapılan ve belirli bir tarihten sonraki olaylara ilişkin başvuruları kabul eder Bu tarih şikâyet edilen
devlete ve şikayetin hangi metin (bizzat Sözleşme ya da Ek Protokollerinden biri) ile güvence altına
alındığına göre değişir
5 Mahkeme’ye ancak bir kamu otoritesinin (Parlamento idare mahkeme vb) sorumluluk alanına
giren işlemlerinden dolayı şikâyette bulunabilirsiniz Mahkeme özel kişi veya kuruluşlara karşı
yapılan şikâyetlere bakmaz
6 Sözleşme’nin 35 maddesi 1 paragrafı gereğince Mahkeme’ye ancak iç hukuk yolları
tüketildikten ve nihai karar tarihinden itibaren altı ay içinde başvurulabilir Bu kabul edilirlik
koşullarına uymayan bir başvuru Mahkeme tarafından incelenemez
7 Bu nedenle Mahkeme’ye başvurmadan önce ilgili devletin hukuk sisteminin sunduğu ve
şikayetinizin konusunu oluşturan duruma çözüm getirebilecek tüm hukuk yollarını denemiş olmanız
şarttır Aksi halde bu yolların etkisiz kaldığını kanıtlamanız gerekecektir Dolayısıyla önce en yüksek
dereceli mahkemeye kadar tüm yetkili ulusal yargı organlarına başvurmanız ve onlar önünde
Mahkeme’ye sunmayı düşündüğünüz şikayeti en azından özü itibariyle dile getirmiş olmanız
gereklidir
8 İç hukuk yolları tüketilirken ulusal mevzuatın öngördüğü usule ve özellikle de süreye ilişkin
kurallara uygun hareket edilmelidir İç hukuk yollarını tüketmek üzere yaptığınız başvurular size
yükletilebilecek bir kusurla örneğin süre görev veya usul yönünden reddedilirse Mahkeme
başvurunuzu inceleyemeyecektir
2/5
9 Bununla birlikte bir mahkeme kararından özellikle bir mahkumiyetten şikayetçi iseniz olağan
kanun yollarını kullandıktan sonra muhakemenin iadesi yoluna başvurmanız şart değildir Ayrıca af
talebinde bulunmuş olmak ya da yargı dışı çözüm yolu aramak da gerekli değildir Bu çerçevede
parlamentoya devlet başkanına hükümete bakanlıklara veya “ombudsman” lara sunulan dilekçeler
kullanılması şart iç hukuk yolu niteliğinde sayılmaz
10 Yetkili en yüksek ulusal yargı merciinin verdiği karardan itibaren Mahkeme’ye başvurmak için
altı aylık süreniz vardır Bu süre muhakemenin iadesi af ve veya herhangi bir başka mercie
yaptığınız yargı dışı çözüm talebinin reddinden itibaren değil ulusal yargı usulünün olağan akışında
nihai kararının size veya avukatınıza tebliğinden itibaren işlemeye başlar
11 Altı aylık süre Mahkeme’ye sunduğunuz ve özet olarak da olsa şikayetinizin konusunu açıklıkla
dile getirdiğiniz ilk mektupla veya doldurulmuş başvuru formunun gönderilmesiyle kesilir Sadece
bilgi isteyen bir mektup altı aylık süreyi kesmez
12 Bilginiz açısından Mahkeme tarafından incelenen başvurulardan % 90'ının yukarıda belirtilen
şartlardan biri veya birkaçına uyulmadığı için kabul edilemez bulunduğu konusuna dikkatinizi
çekerim