7 Ağustos 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete


Sayı : 26960


YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ


(2004/22/AT)


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ikinci fıkrada belirtilen cihaz ve sistemlerin; 4 üncü maddede belirtilen öncelikler çerçevesinde piyasaya arz edilmesi ve/veya kullanıma sunulması halinde taşıması gereken şartları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; su sayaçları (MI-001) gaz sayaçları ve hacim dönüştürme cihazları (MI-002) aktif elektrik enerji sayaçları (MI-003) ısı sayaçları (MI-004) su haricindeki sıvıların miktarlarını sürekli ve dinamik ölçen ölçme sistemleri (MI-005) otomatik tartı aletleri (MI-006) taksimetreler (MI-007) malzeme ölçerler (MI-008) boyutsal ölçüm cihazları (MI-009) ve egzoz gazı analiz cihazları (MI-010) ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin cihaza özgü eklerinde tanımlanan ölçüm fonksiyonu olan cihazları ve sistemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak
b) 31/3/2004 tarihli ve 2004/22/EC sayılı Ölçü Aletleri Direktifine paralel olarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Alt montaj cihazı: Ölçü aletine özgü eklerde tanımlanan bir ölçü aletini uyumlu olduğu diğer alt/ara montajlar veya bir başka ölçü aleti ile bir araya getiren ve bağımsız olarak fonksiyon ifa eden donanım cihazını
b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını
c) İmalatçı: Ölçü aletinin bu Yönetmeliğe uygunluğundan sorumlu olan ve kendi ismiyle piyasaya arz edilmesi ve/veya kendi amaçları doğrultusunda kullanıma sunulmasını sağlayan gerçek ya da tüzel kişiyi
ç) Komisyon: Avrupa Komisyonunu
d) Kullanıma sunma: Ölçü aletinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanıcı için ilk kullanımını
e) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını
f) Norm doküman: Uluslararası Yasal Metroloji Teşkilatı (OIML) tarafından kabul edilen teknik özellikleri içeren dokümanı
g) Ölçü aleti: Bu Yönetmelik kapsamında ölçme fonksiyonuna sahip olan cihaz veya sistemi
ğ) Piyasaya arz: Kullanıcı için amaçlanan bir ölçü aletinin bedelli yada bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti
h) Uyumlaştırılmış standard: Avrupa Birliği Komisyonunun talimatı üzerine Avrupa Parlamentosunun 98/34/EC Direktifine uygun olarak Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) ve Avrupa Telekomünikasyon Standardları Enstitüsünün (ETSI) ikisi veya üçünün birlikte çalışarak uyumlaştırdıkları bir teknik dokümanı
ı) Üye Devletler: Avrupa Birliğine Üye Devletleri
i) Yasal metrolojik kontrol: Kamu menfaati kamu sağlığı kamu güvenliği kamu düzeni tüketicilerin ve çevrenin korunması vergi ve harçların toplanması adil ticaret gibi sebeplerle bir ölçü aletinin ölçme işlemlerinin kontrolünü
j) Yetkili temsilci: Bu Yönetmeliğin kapsamındaki işler için bir imalatçı tarafından kendi adına hareket etmek amacıyla yazılı olarak yetkilendirilen gerçek ya da tüzel kişiyi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM


Düzenlemeler Alt Montaj Cihazları Temel Gerekler Uygunluk İşareti


Piyasaya Arz Kullanıma Sunma ve Uygunluk Değerlendirmesi

Düzenlemeler
MADDE 4 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde; kamu menfaati kamu sağlığı kamu güvenliği kamu düzeni çevrenin ve tüketicinin korunması vergi ve harçların toplanması ile adil ticaret gibi sebeplerle 1 inci maddede belirtilen ölçü aletlerinin kullanımı ile ilgili olarak düzenleme yapar.
(2) Bakanlık ölçü aletlerinin kullanımına ilişkin bir düzenleme yapmadığı taktirde bununla ilgili sebepleri Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona ve Üye Devletlere bildirir.
Alt montaj cihazları
MADDE 5 – (1) Alt montaj cihazları için temel gereklerin öngörüldüğü özel eklerin bulunduğu durumlarda söz konusu cihazlara özel eklerde belirtilen gerekleri karşılaması koşuluyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Alt montaj cihazları ile ölçü aletlerinin uygunluk değerlendirmesi birbirinden bağımsız olarak ve ayrı ayrı yapılabilir.
Temel gerekler
MADDE 6 – (1) Bir ölçü aleti EK-1’de yer alan temel gerekler ve ilgili ölçü aletine özgü ekte yer alan gerekleri karşılamak zorundadır.
(2) Bakanlık ölçü aletinin doğru kullanımı için ihtiyaç duyulması halinde EK-1’de veya ilgili ölçü aletine özgü eklerde atıfta bulunulan bilgiyi Türkçe isteyebilir.
(3) Bir ölçü aletinin temel gereklere uygunluğu 9 uncu maddeye göre değerlendirilir.
Uygunluk işareti
MADDE 7 – (1) Bir ölçü aletinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümlerin tamamına uygunluğu 16 ncı maddede belirtilen "CE" işareti ve ona ek olarak metroloji işaretinin aletin üzerindeki varlığı ile gösterilir.
(2) "CE" işareti ve ek metroloji işareti ölçü aletine imalatçı tarafından ya da onun sorumluluğu altında iliştirilir. Bu işaretler gerektiğinde imalat sürecinde iliştirilebilir.
(3) Bir ölçü aleti üzerine "CE" işareti ve ek metroloji işaretinin anlamı ve/veya şekli konusunda üçüncü tarafları yanıltacak işaretlerin iliştirilmesi yasaktır. Bir ölçü aleti üzerine "CE" işareti ve ek metroloji işaretinin görünürlüğü ve okunabilirliği engellenmeyecek şekilde başka bir işaret iliştirilebilir.
(4) Ölçü aletinin "CE" işaretinin iliştirilmesini gerektiren bu Yönetmelik dışındaki başka yönetmelikler kapsamında tedbirlere de tabi olması durumunda işaret söz konusu ölçü aletinin diğer yönetmelik gereklerine de uygun olduğunu gösterir. Bu durumda ölçü aletinin beraberinde verilen doküman uyarı ve talimatlarda söz konusu yönetmeliklerin Resmî Gazete’de yayımlanması ile ilgili referanslara yer verilir.
Piyasaya arz ve kullanıma sunma
MADDE 8 – (1) Bakanlık 7 nci maddeye uygun olarak "CE" işareti ve ek metroloji işaretini taşıyan herhangi bir ölçü aletinin piyasaya arz edilmesini ve/veya kullanıma sunulmasını bu Yönetmelik kapsamındaki nedenlerden dolayı engelleyemez.
(2) Bakanlık ölçü aletlerinin bu Yönetmeliğin gereklerini karşılaması halinde piyasaya arz edilmesi ve/veya kullanıma sunulmasını temin etmek üzere gerekli tüm tedbirleri alır.
(3) Bakanlık bir ölçü aletinin yerel iklim koşullarının gerekli kıldığı kullanıma sunma koşullarını karşılamasını talep edebilir. Bu gibi durumlarda Bakanlık Ek-1’de yer alan Tablo-1’ deki uygun üst ve alt sıcaklık limitlerini seçer ve amaçlanan kullanım yerinin açık ya da kapalı olup olmayacağını ve yoğunlaşan ya da yoğunlaşmayan nem koşullarını belirler.
(4) Bir ölçü aleti için farklı doğruluk sınıfları tanımlandığında;
a) Kullanıma sunma başlığı altındaki ölçü aletine özgü ekler belirli uygulamalar için kullanılacak olan doğruluk sınıflarını gösterir.
b) Diğer tüm durumlarda Bakanlık ülke içindeki tüm doğruluk sınıflarının kullanımına imkan sağlamak üzere belirli durumlardaki uygulamalar için kullanılacak olan doğruluk sınıflarını tanımlanan sınıflar içinden tespit eder.
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki durumda da bir üst doğruluk sınıfındaki ölçü aletleri kullanıcının tercih etmesi halinde kullanılabilir.
(5) Bakanlık; Yönetmeliğe uygun olmayan ölçü aletinin uygunsuzluğunun görünür bir işaret ile açıkça gösterilmesi ve uygunsuzluk giderilinceye kadar ölçü aletinin piyasaya arz edilmeyeceğinin ve kullanıma sunulmayacağının belirtilmesi halinde ticari fuarlarda sergilerde gösterimlerde sergilenmesine engel olamaz.
Uygunluk değerlendirmesi
MADDE 9 – (1) Bir ölçü aletinin temel gereklere ilişkin uygunluk değerlendirmesi imalatçının ölçü aletine özgü ekte listelenen uygunluk değerlendirmesi prosedürleri arasından seçeceği birinin uygulanması ile yerine getirilir. İmalatçı gerektiğinde ölçü aletleri ya da ölçü aletleri grupları için 10 uncu maddede belirlenen teknik dokümantasyonu sağlamak zorundadır.
(2) Prosedürler ile ilgili uygunluk değerlendirme modülleri EK-A ile EK-H1 arasında tanımlanmıştır.
(3) Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili kayıt ve yazışmalar Türkçe veya uygunluk değerlendirmesi prosedürlerini yürüten onaylanmış kuruluşun seçeceği bir üye ülkenin resmi dilinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Teknik Dokümantasyon Bildirim Onaylanmış Kuruluş Kriterleri


Uyumlaştırılmış Standardlar ve Norm Dokümanlar

Teknik dokümantasyon
MADDE 10 – (1) Teknik dokümantasyon bir ölçü aletinin tasarım üretim ve çalışmasını anlaşılır ve bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlar şekilde düzenlenir.
(2) Teknik dokümantasyon aşağıdaki hususları sağlayacak şekilde yeterince detaylandırılmak zorundadır.
a) Metrolojik karakteristiklerin tanımlanması
b) Uygun yöntemler kullanılarak doğru ayarlandığında üretilen ölçü aletlerinin metrolojik performansının yeniden üretilebilirliği
c) Ölçü aletinin doğruluğu.
(3) Teknik dokümantasyonun mümkün olduğunca ölçü aletinin tipi ve/veya tanımı ile uygunluk değerlendirmesi için aşağıdaki hususları içermesi gerekir.
a) Ölçü aletinin genel tanımı
b) Tasarım ve imalat çizimleri bileşenler alt montaj cihazları ve elektrik devreleri gibi unsurların planları
c) Uygun üretimi sağlamak için imalat prosedürleri
ç) Uygulanabildiği durumlarda elektronik cihazların özelliklerini ve çalışmasını açıklamak üzere; çizim diyagram mantık akış diyagramı ve genel yazılım bilgilerini içeren tanımı
d) Ölçü aletinin çalışmasını da içeren (b) (c) ve (ç) bentlerinin anlaşılması için gerekli tanımlamaları ve açıklamaları
e) 13 üncü maddede atıfta bulunulan tamamen veya kısmen uygulanan standard ve/veya norm dokümanların listesi
f) 13 üncü maddede atıfta bulunulan standardların ve/veya norm dokümanların uygulanmadığı durumlarda temel gereklerinin karşılanması için benimsenen çözümlerin açıklamaları
g) Tasarım hesaplamaları ve muayenelerinin sonuçları
ğ) Gerekmesi halinde tip ve/veya ölçü aletlerinin nominal çalışma şartları ve belirlenmiş çevresel bozukluklar altında bu Yönetmeliğin gerekleri ile gaz su ısı ve su haricindeki sıvı sayaçlarının dayanıklılık özelliklerini karşıladığını gösteren test sonuçları
h) Tasarımdakiler ile benzer olan parçalar içeren ölçü aletleri ile ilgili AT tip inceleme sertifikaları ya da AT tasarım inceleme sertifikaları.
(4) İmalatçı tarafından mühürlerin ve işaretlerin yerleri belirtilir.
(5) İmalatçı gerekmesi halinde ölçü aletinin arabirimlere ve alt montaj cihazlarına uygunluk şartlarını göstermek zorundadır.
Bildirim
MADDE 11 – (1) Bakanlık 9 uncu maddede atıfta bulunulan uygunluk değerlendirme modülleri ile ilgili görevleri yürütmek üzere belirlediği kuruluşu ölçü aleti türünü dördüncü fıkraya uygun olarak kuruluşa verilen kimlik numaralarını ve gerektiğinde bunlara ek olarak ölçü aletinin doğruluk sınıflarını ölçüm aralığını ölçüm teknolojisini ve bildirimin kapsamını sınırlayan diğer ölçü aleti özelliklerini Müsteşarlık aracılığıyla Üye Devletlere ve Komisyona bildirir.
(2) Bakanlık söz konusu kuruluşların görevlendirilmesinde 12 nci maddede belirtilen kriterleri uygular. Referansları Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlanmış olan uyumlaştırılmış AB standardlarına karşılık gelen ulusal standardlarda belirtilen kriterleri karşılayan kuruluşların ilgili kriterleri yerine getirdiği kabul edilir. Bakanlık bu ulusal standardların referans numaralarını yayımlar. Bakanlık 4 üncü maddede belirtilen görevler için mevzuatı yürürlüğe koymamış ise o ölçü aleti ile ilgili işler için bir kuruluş atamak ve bildirimde bulunmak hakkını saklı tutar.
(3) Bakanlık bir kuruluşun bildirimini yaptığında
a) Kuruluşun 12 nci maddede belirtilen kriterleri karşılamaya devam etmesini sağlar.
b) Kuruluşun bu kriterleri karşılamadığını tespit ettiği taktirde söz konusu bildirimini geri çeker. Bakanlık bu şekildeki bir geri çekme ile ilgili olarak Müsteşarlık aracılığıyla Üye Devletleri ve Komisyonu derhal haberdar eder.
(4) Komisyon tarafından onaylanmış kuruluşların her birine bir kimlik numarası verilir. Komisyon Avrupa Birliği Resmî Gazetesi C serisinde birinci fıkrada belirtilen bildirim kapsamındaki bilgiler ile birlikte onaylanmış kuruluşların listesini yayımlar ve bu listenin güncel durumda tutulmasını sağlar.
Onaylanmış kuruluş kriterleri
MADDE 12 – (1) Bakanlık 11 inci maddenin birinci fıkrasına göre görevlendirilecek kuruluşlarda aşağıda yer alan hususları göz önünde bulundurur.
a) İmalatçı ile kuruluş arasında uygunluk değerlendirmesi amacıyla yapılacak olan teknik bilgi alış verişi hariç uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluş kuruluşun yöneticisi veya personeli;
1) Değerlendirecekleri ölçü aletinin tasarımcısı imalatçısı tedarikçisi montajcısı kullanıcısı veya bunlardan her hangi birinin yetkili temsilcisi
2) Ölçü aletinin tasarım imalat pazarlama ya da bakım işleri ile doğrudan ilişkili ve bu tür faaliyetlere giren tarafların temsilcisi
olamaz.
b) Uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluş kuruluşun yöneticisi ve personeli değerlendirmelerin sonuçları ile ilgili çıkarları olan kişiler ya da gruplardan gelebilecek ve kararlarını ya da uygunluk değerlendirmesi sonuçlarını etkileyebilecek olan özellikle mali baskı olmak üzere her türlü baskı ve etkiden uzak olmak zorundadır.
c) Uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluş;
1) Metroloji alanında en üst düzeyde mesleki doğruluk ve yeterliliğe sahip olmak
2) Belirli görevleri taşerona yaptıracak olması halinde taşeronun Yönetmeliğin gereklerini karşıladığından emin olmak
3) Taşeronun nitelikleri ve Yönetmelik kapsamında yaptığı işlerle ilgili dokümanları Bakanlığın kullanımı için muhafaza etmek
zorundadır.
ç) Uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşun; kendisi tarafından veya kendi adına ve sorumluluğu altında yapılmış olan tüm uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirebilme yeteneğine ve uygunluk değerlendirmesinin gerektirdiği idari ve teknik faaliyetleri doğru olarak yerine getirmek için gereken personel ve imkanlara sahip olması gerekir.
d) Uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluş personeli;
1) Kuruluşun sorumluluğundaki tüm uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini kapsayan teknik ve mesleki eğitime
2) Yapacağı işlerle ilgili yeterli bilgi ve deneyime
3) Görevlerin yerine getirildiğini gösteren sertifikaları kayıtları ve raporları düzenleyecek niteliğe
sahip olmak zorundadır.
e) Kuruluşun kuruluş yöneticisi ve personelinin alacakları ücret yapılan işlerin sayısına ve bu işlerin sonuçlarına bağlı olamaz.
f) Devlet tarafından karşılanan sorumluluk sigortası bulunmadığı takdirde kuruluş özel sorumluluk sigortasına sahip olmak zorundadır.
g) Kuruluşun yönetici ve personeli bu Yönetmeliğe göre belirlenen görevlerin yerine getirilmesinde elde edecekleri tüm bilgilerle ilgili olarak Bakanlık yetkilileri ile yapacakları bilgi alışverişi dışında mesleki gizlilik kurallarına bağlı kalmak ve bunları uygulamak zorundadır.
Uyumlaştırılmış standardlar ve norm dokümanlar
MADDE 13 – (1) Bakanlık bir ölçü aletinin Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nin C serisinde referans numarası yayımlanan uyumlaştırılmış Avrupa standardının ilgili bölümlerine karşılık gelen ulusal standardların ilgili bölümlerine uygun olması halinde EK-1’de ve ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel gereklere uygun olduğunu kabul eder.
(2) Ölçü aletinin birinci fıkrada belirtilen ulusal standardların ilgili bölümleri ile kısmen uyumlu olması halinde Bakanlık ölçü aletinin ulusal standardın uygun olduğu bölümlerine karşılık gelen temel gereklere uygun olduğunu kabul eder.
(3) Bakanlık birinci fıkrada belirtilen ulusal standardların referans numaralarını yayımlar.
(4) Bakanlık ölçü aletinin; AB Resmî Gazetesi’nin C Serisinde referans numarası yayımlanan ve 15 inci maddede belirtilen kuruluşun hazırladığı norm dokümanlar ile listelerin ilgili bölümlerine uygun olması halinde EK-1’de ve ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel gereklere uygun olduğunu kabul eder.
(5) Bakanlık ölçü aletinin dördüncü fıkrada belirtilen norm dokümana kısmen uyumlu olması halinde ölçü aletinin ilgili kısmına karşılık gelen temel gereklere uygun olduğunu kabul eder.
(6) Bakanlık dördüncü fıkrada belirtilen norm dokümanın referans numaralarını yayımlar.
(7) İmalatçı EK-1’de ve ilgili ölçü aletlerine özgü eklerde belirtilen temel gerekler ile uyum sağlayan herhangi bir yöntemi seçebilir. Ayrıca imalatçı uygunluk varsayımından yararlanmak için ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standardlarını ya da bu maddede atıfta bulunulan norm dokümanlar ile listelerde belirtilen yöntemleri doğru olarak uygular.
(8) Bakanlığın 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (ğ) bendinde yer alan testlere uygunluğu kabul etmesi için test programı bu maddede belirtilen dokümanlara göre yapılır ve test sonuçları temel gerekleri karşılamak zorundadır.
Standardların temel gerekleri karşılamaması
MADDE 14 – (1) 13 üncü maddenin birinci ikinci ve üçüncü fıkralarında atıfta bulunulan uyumlaştırılmış Avrupa standardlarının EK-1’de ve ilgili ölçü aletlerine özgü eklerde atıfta bulunulan temel gerekleri tamamen karşılamadığının tespit edilmesi halinde Bakanlık konuyu gecikmeksizin nedenlerini de belirterek Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir.
Bilgilendirme
MADDE 15 – (1) Bakanlık bu Yönetmelik kapsamındaki konular ile ilgili olarak Uluslararası Yasal Metroloji Teşkilatı’nın (OIML) çalışmaları hakkında ilgili tarafların bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri alır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


İşaretleme Piyasa Gözetimi ve Denetimi İdari İşbirliği Koruma Tedbirleri


Uygun Olmayan İşaretleme Reddetme veya Sınırlama Kararı

İşaretleme
MADDE 16 – (1) 7 nci maddede belirtilen "CE" işareti 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan "CE" sembolünden oluşur. "CE" işaretinin en az 5 mm yüksekliğinde olması gerekir.
(2) Ek metroloji işareti; büyük "M" harfini ve iliştirildiği yılın son iki rakamını içerecek şekilde bir dikdörtgen ile çevrelenir. Dikdörtgenin yüksekliğinin "CE" işaretinin yüksekliğine eşit olması ve ek metroloji işaretinin "CE" işaretinin hemen yanında bulunması gerekir.
(3) Uygunluk değerlendirme prosedürü gerektiriyorsa 11 inci maddede belirtilen onaylanmış kuruluşun kimlik numarası "CE" işaretini ve ek metroloji işaretini takip eder.
(4) Ölçü aleti alt montaj cihazı olmayan bir grup cihazla birlikte çalışıyorsa işaretler ana cihaza; çok küçük ya da çok hassas ise bu Yönetmeliğin gerektirdiği dokümanlara ve varsa ambalajına iliştirilir.
(5) "CE" işareti ek metroloji işareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik numarası silinemez çıkarılamaz açıkça görülebilecek ya da kolayca erişilebilecek şekilde iliştirilir.
Piyasa gözetimi ve denetimi ve işbirliği
MADDE 17 – (1) Bakanlık metrolojik kontrole tabi olan ancak bu Yönetmeliğe uygun olmayan ölçü aletlerinin piyasaya arz edilmesinin ve kullanıma sunulmasının yasaklanması için gerekli önlemleri alır.
(2) Bakanlık piyasa gözetimi ve denetimi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin yetkili otoriteleri ile;
a) Muayenesi yapılan ölçü aletlerinin bu Yönetmeliğe uyumu ve muayenelerin sonuçları hakkındaki bilgileri
b) Onaylanmış kuruluşlar tarafından verilen AT tip inceleme tasarım inceleme belgeleri ile ekleri ve bu belgelere yapılan eklemeler değişiklikler ve geri çekmeleri
c) Onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenen kalite sistemi onayları kalite sistemlerinin reddedilmesi ve geri çekilmesi ile ilgili bilgileri
ç) Diğer yetkili kuruluşların talep etmesi halinde onaylanmış kuruluşlarca düzenlenen değerlendirme raporları
hakkında işbirliği yapar.
(3) Bakanlık bildirimini yaptığı onaylanmış kuruluşların düzenlediği sertifika ve kalite sistemi onayları ile ilgili tüm bilgilerin ulaşılabilir olmasını sağlar.
(4) Bakanlık hangi yetkili kuruluşun bu şekilde bir bilgi alışverişi için belirlendiği konusunda Üye Devletleri ve Komisyonu Müsteşarlık aracılığıyla bilgilendirir.
Koruma tedbirleri
MADDE 18 – (1) Bakanlık "CE" işareti ve ek metroloji işaretlerini taşıyan kullanım talimatlarına göre çalıştırılan bir ölçü aletinin tamamının veya bir parçasının bu Yönetmelikte belirtilen metrolojik performansla ilgili temel gerekleri karşılamadığını tespit ederse; bu ölçü aletlerinin piyasadan toplatılması piyasaya arz edilmesinin veya kullanıma sunulmasının yasaklanması veya sınırlandırılması için gerekli tedbirleri alır.
(2) Bakanlık yukarıda belirtilen tedbirlerin alınmasına karar verirken uygunsuzluğun sistematik ya da rasgele olmasını dikkate alır ve uygunsuzluğun sistematik olduğunu tespit ederse alınan önlemleri gerekçeleri ile birlikte derhal Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir.
Uygun olmayan işaretleme
MADDE 19 – (1) Bakanlığın "CE" işareti ve ek metroloji işaretinin uygun olmayan şekilde iliştirildiğini tespit etmesi durumunda imalatçı ya da onun yetkili temsilcisi aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.
a) 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususların dışındaki durumlarda ölçü aletini "CE" işareti ve ek metroloji işaretleri ile ilgili hükümlere uygun hale getirmek
b) Bakanlık tarafından belirlenen şartlar dahilinde ihlale son vermek.
(2) Yukarıda belirtilen ihlalin devam etmesi halinde Bakanlık 18 inci madde uyarınca ölçü aletinin toplatılması piyasaya arz edilmesi veya kullanıma sunulmasının yasaklanması ya da sınırlandırılması için gerekli tedbirleri alır.
Reddetme veya sınırlama kararı
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca bir ölçü aletinin toplatılması piyasaya arz edilmesinin veya kullanıma sunulmasının yasaklanması veya sınırlandırılması yönünde alınan karar doğru ve somut gerekçelere dayanmak zorundadır. Bu karar; ilgili tarafa sahip olunan yasal haklar ve bu haklarla ilgili süre kısıtlamalarını da içerecek şekilde gecikmeksizin bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 21 – (1) Aşağıdaki yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.
a) 8/5/2002 tarihli ve 24749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Sayaçları Yönetmeliği (71/318/AT)
b) 8/5/2002 tarihli ve 24749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Sayaçlara Dair Yönetmelik (71/319/AT)
c) 8/5/2002 tarihli ve 24749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Sayaçların Yardımcı Donanımlarına Dair Yönetmelik (71/348/AT)
ç) 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzunluk Ölçerlere Dair Yönetmelik (73/362/AT)
d) 26/4/2002 tarihli ve 24737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Soğuk Su Sayaçları Yönetmeliği (75/33/AT)
e) 6/8/2002 tarihli ve 24838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürekli Tartım Yapan Bant Basküllerine Dair Yönetmelik (75/410/AT)
f) 15/2/2001 tarihli ve 24319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Sayaçları Yönetmeliği (76/891/AT)
g) 14/4/2002 tarihli ve 24726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taksimetre Yönetmeliği (77/95/AT)
ğ) 8/5/2002 tarihli ve 24749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Ölçüm Sistemlerine Dair Yönetmelik (77/313/AT)
h) 2/8/2002 tarihli ve 24834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Kontrol ve Sınıflandırma Terazilerine Dair Yönetmelik (78/1031/AT)
ı) 5/5/2002 tarihli ve 24746 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıcak Su Sayaçları Yönetmeliği (79/830/AT).
Elektromanyetik korunma
MADDE 22 – (1) 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen elektromanyetik korunma gerekleri ile emisyon gereklerine ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2009 tarihinden önce 21 inci maddede belirtilen yönetmeliklere uygun olarak düzenlenen tip onayları üzerlerinde belirtilen süre kadar geçerli olup; Bakanlık belgelendirildikleri tarihteki mevzuata uygun olarak bunların kullanıma sunulmasına ve piyasaya arz edilmesine izin verir. Ancak bu süre hiçbir şekilde 29/10/2016 tarihini geçemez. Süresiz tip onaylarına sahip ölçü aletlerinin piyasaya arz ve kullanıma sunulma süreleri de 29/10/2016 tarihinde sona erer.
(2) 21 inci maddede yer alan yönetmelikler kapsamındaki ölçü aletleri 1/1/2009 tarihine kadar bu yönetmeliklerin ilgili maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olarak belgelendirilebilir.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi 1/1/2009 tarihinde diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK 1


TEMEL GEREKLERÖlçüm sonucundan etkilenebilecek tarafların sonuçtan güven duyabilmesi için ölçü aletinin yüksek düzeyde bir metrolojik koruma sağlaması ve ölçüm teknolojisi ile ölçüm verilerinin güvenliği açısından da yüksek düzeyde bir kalite sağlayacak şekilde tasarımlanıp imal edilmesi gerekir.
Ölçü aletlerinin sağlayacağı gerekler aşağıda belirtilmekte olup uygun yerlerde genel gereklerin belirli durumları hakkında daha çok ayrıntıya yer veren ve MI-001’den MI-010'a kadarki eklerde yer alan belirli ölçü aletleri için verilmiş gerekler de uygulanır.
Gereklerin yerine getirilmesi için kullanılacak yöntemlerde ölçü aletinin amaçlanan kullanımı ve öngörülebilen yanlış kullanımı da dikkate alınır.
TANIMLAR
Ölçülen büyüklük: Ölçülen büyüklük ölçüme tabi olan belirli miktardır.
Etki büyüklüğü: Etki büyüklüğü ölçülen büyüklük olmayan ancak ölçüm sonucunu etkileyen miktardır.
Nominal çalışma şartları: Nominal çalışma şartları bir ölçü aletinin normal çalışma şartlarını oluşturan ölçülen büyüklük ve etki büyüklüğü için belirlenen değerlerdir.
Bozukluk: Uygun şartlarda tanımlanan sınırlar dahilinde bir değere sahip olmakla birlikte bir ölçü aletinin nominal çalışma şartları dışında olan etki büyüklüğüdür. Nominal çalışma şartları belirlenmemiş etki büyüklüğü bir bozukluktur.
Kritik değişim değeri: Kritik değişim değeri ölçüm sonuçlarındaki değişikliğin kabul edilemez olduğu değerdir.
Malzeme ölçer: Malzeme ölçer kullanımı esnasında verilen miktarın bir veya daha fazla değerlerinin daimi olarak aynı şekilde üretilmesini ya da temin edilmesini amaçlayan cihazdır.
Doğrudan satışlar: Bir ticari işlem aşağıdaki durumlarda doğrudan satış sayılır:
- Ölçüm sonucu ödenecek ücrete temel teşkil ediyorsa ve
- Ticari işlemle ilgili olan taraflardan en az birisi tüketici ya da aynı düzeyde koruma gerektiren diğer her hangi bir taraf ise ve
- Ticari işlemle ilgili tarafların tamamı ölçümün yapıldığı zaman ve yerdeki ölçüm sonucunu kabul ediyorsa.
İklimsel koşullar: İklimsel koşullar ölçü aletlerinin kullanılabileceği koşullardır. Üye Ülkeler arasındaki iklimsel farklılıklara uyum sağlanması için sıcaklık sınırları aralığı belirlenmiştir.
Kamu hizmeti yapan kuruluş: Kamu hizmeti yapan kuruluş elektrik gaz su ya da ısı temin eden kuruluştur.
GEREKLER
1. İzin verilebilir hata
1.1 Nominal çalışma şartlarında ve bir bozukluğun olmadığı durumlarda ölçüm hatası ilgili ölçü aletine özgü gereklerde belirtilen maksimum izin verilebilir hata (MİH) değerini geçemez.
Ölçü aletine özgü eklerde başka türlü belirtilmedikçe MİH doğru ölçüm değerinden artı ya da eksi sapma değeri olarak ifade edilir.
1.2 Nominal çalışma şartlarında ve bir bozukluğun olduğu durumda performans gereksinimi ilgili ölçü aletine özgü gereklerde belirtildiği gibi olmalıdır.
Ölçü aletinin sürekli kalıcı elektromanyetik alan içinde kullanılması amaçlanıyor ise elektromanyetik alan genlik modülasyonu testi sırasında izin verilen performans MİH değeri içinde olmalıdır.
1.3 İmalatçı ölçü aletine özgü eklerde belirtilen gerekleri dikkate alarak ölçü aletinin kullanılması amaçlanan iklimsel mekanik ve elektromanyetik çevreleri güç kaynağını ve doğruluğu üzerinde muhtemelen etkisi olacak diğer etki büyüklüğünü tanımlamalıdır.
1.3.1 İklimsel koşullar
MI-001’den MI-010'a kadarki eklerde aksi belirtilmedikçe imalatçı üst ve alt sıcaklık limitlerini Tablo 1’e göre belirler ve ölçü aletinin amaçlanan kullanım yerinin; açık yada kapalı olmasının yanı sıra yoğunlaşan ya da yoğunlaşmayan nemli ortamlar için tasarımlanıp tasarımlanmadığını gösterir.Tablo 1
Sıcaklık LimitleriÜst sıcaklık30 0C40 0C55 0C70 0CAlt sıcaklık5 0C- 10 0C- 25 0C- 40 0C
1.3.2. (a) Mekanik çevreler aşağıda tarif edildiği gibi M1 ila M3 arası sınıflara ayrılmıştır. M1 sınıfı: Hafif destekleyici yapılara tutturulan ve yerel hava akımları kazık çakma faaliyetleri veya kapı çarpmaları gibi nedenlerden kaynaklanan ihmal edilebilir titreşimlere ya da şoklara maruz kalan yerlerde kullanılan ölçü aletlerine uygulanır.
M2 sınıfı: Ağır makineler konveyör bantlar civardaki makineler ve çevreden geçen araçlardan kaynaklanan önemli ve yüksek düzeyli titreşim ve şoklara maruz kalan yerlerde kullanılan ölçü aletlerine uygulanır.
M3 sınıfı: Makineler konveyör bantlar gibi aletler üzerine doğrudan monte edilen yüksek ve çok yüksek seviyede titreşimlere ve şoklara maruz kalan yerlerde kullanılan ölçü aletlerine uygulanır.
(b) Aşağıdaki etki büyüklükleri mekanik çevreler ile olan bağlantısı dahilinde dikkate alınmalıdır;
- Titreşim
- Mekanik şok
1.3.3. (a) Elektro manyetik çevreler ölçü aletine özgü eklerde aksi belirtilmedikçe E1 E2 ve E3 olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılır.
E1 sınıfı: Konut ticari ve hafif sanayi binaları gibi alanlarda karşılaşılabilecek elektromanyetik etki olan yerlerde kullanılan ölçü aletlerine uygulanır.
E2 sınıfı: Diğer sanayi binalarında karşılaşılabilecek elektromanyetik etki olan yerlerde kullanılan ölçü aletlerine uygulanır.
E3 sınıfı: Bir araç bataryasından beslenen ölçü aletlerine uygulanır. Bu şekildeki ölçü aletleri E2'nin gereklerine ve aşağıdaki ek gereklere uygun olmak zorundadır.
- İçten yanmalı motorların marş motoru enerji yüklemelerinden kaynaklanan gerilim düşüşleri
- Motor çalışırken sökülen bir bataryanın deşarj olması durumundaki yük boşalması.
(b) Aşağıdaki etki büyüklükleri elektromanyetik çevreler ile olan bağlantısı dahilinde dikkate alınır;
- Gerilim kesilmesi
- Kısa süreli gerilim düşüşleri
- Besleme ve/veya sinyal hatlarındaki gerilim geçişleri
- Elektrostatik deşarj
- Radyo frekansı elektro manyetik alanları
- Besleme ve/veya sinyal hatlarındaki radyo frekansı elektromanyetik alanları
- Besleme ve /veya sinyal hatlarındaki gerilim dalgalanmaları
1.3.4. Gerektiğinde dikkate alınacak olan diğer etki miktarları şunlardır;
- Gerilim değişiklikleri
- Ana elektrik şebekesi frekans değişiklikleri
- Güç frekansı manyetik alanları
- Ölçü aletinin hassasiyetini önemli şekilde etkileyebilecek olan diğer büyüklükler.
1.4. Bu Yönetmelikte öngörülen testler yapılırken aşağıdaki hususlar uygulanır:
1.4.1. Testin yapılması ve hataların tespit edilmesinde temel kurallar.
Madde 1.1 ve madde 1.2 de tanımlanan temel gerekler ilgili her bir etki büyüklüğü için doğrulanacaktır. Ölçü aletine özgü eklerde aksi belirtilmedikçe diğer tüm etki büyüklükleri göreceli olarak referans değerlerinde sabit tutulurken her bir etki büyüklüğü için temel gerekler uygulanır ve bunların etkileri ayrı ayrı değerlendirilir.
Metrolojik testler etki büyüklüğünün oluşmasına bağlı olarak ölçü aletinin normal çalışma şartlarında etki büyüklüğü uygulanırken veya sonrasında yapılır.
1.4.2. Ortam nemi
- Ölçü aletinin kullanılacağı iklimsel şartlara göre nemli ısı çevrimli (yoğunlaşan) ya da nemli sabit ısılı (yoğunlaşmayan) nemli ortam testlerinden her hangi biri uygulanabilir.
- Yoğunlaşmanın önemli olduğu ya da buharın nüfuz etmesinin nefes alma etkisi ile hızlanacağı zaman nemli ısı çevrimli test uygundur. Yoğunlaşmayan nemin bir faktör olduğu koşullarda nemli sabit ısılı durum testi yapmak uygundur.
2. Yeniden üretilebilirlik
Diğer bütün koşullar aynı olduğunda aynı ölçülen büyüklüğün farklı bir yerde ya da farklı bir kullanıcı tarafından uygulanması halinde ölçüm sonuçları birbirine yakın olmalıdır. Ölçüm sonuçları arasındaki fark MİH ile kıyaslandığında daha küçük olmalıdır.
3. Tekrarlanabilirlik
Aynı ölçme şartları altında aynı ölçülen büyüklüğün uygulanması halinde ölçüm sonuçları birbirine yakın olmalıdır. Ölçüm sonuçları arasındaki fark MİH ile kıyaslandığında daha küçük olmalıdır.
4. Ayrım ve hassasiyet
Bir ölçü aleti amaçlanan ölçme işi için yeterli hassasiyete sahip olmalı ve ayırım eşik değeri yeterli derecede düşük olmalıdır.
5. Dayanıklılık
Bir ölçü aleti kullanılacağı çevresel koşullarda imalatçısının talimatlarına göre uygun şekilde monte edilmesi bakımının yapılması ve kullanılması kaydıyla imalatçı tarafından belirlenen süre içerisinde metrolojik özellikleri değişmeyecek şekilde tasarımlanmalıdır.
6. Güvenilirlik
Bir ölçü aleti bozuk olduğu açık bir şekilde belli olmadıkça yanlış bir ölçüm sonucuna yol açabilecek hataların etkisini mümkün olduğunca en aza indirecek şekilde tasarımlanmalıdır.
7. Uygunluk
7.1 Bir ölçü aleti kasıt olmaksızın hatalı kullanım ihtimalini en az seviyede tutmalı ve hileli kullanımı kolaylaştıracak özelliklere sahip olmamalıdır.
7.2 Bir ölçü aleti pratik çalışma şartları dikkate alınarak amaçlanan kullanımı için uygun olmalı ve doğru ölçüm sonucunu elde etmek için makul olmayan kullanıcı istekleri gerektirmemelidir.
7.3 Kamu hizmeti yapan kuruluşların kullandığı ölçü aletlerinde kontrol sınırları dışındaki akış veya akımdan kaynaklanan hatalar önyargılı olarak değerlendirilmemelidir.
7.4 Bir ölçü aleti belirli bir zaman içinde sabit bir ölçme büyüklüğünün değerinin ölçülmesi için tasarımlandığında ölçülen büyüklük değerinin küçük dalgalanmalarına karşı duyarsız olmalı ya da gerekli önlemi almalıdır.
7.5 Ölçü aleti sağlam olmalıdır ve onu oluşturan malzemeler amaçlanan kullanım şartlarına uygun olmalıdır.
7.6 Ölçü aleti kullanıma sunulması ya da piyasaya arz edilmesinden sonra ölçüm işlerinin kontrolüne izin verebilecek şekilde tasarımlanmalıdır. Kontrol için gerekliyse özel ekipman veya yazılım ölçü aleti ile birlikte verilmelidir. Deney prosedürü işletim elkitabında açıklanmalıdır.
Bir ölçü aleti ölçme fonksiyonu dışında diğer fonksiyonları da sağlayan bir birleşik yazılıma sahipse metrolojik özellikler bakımından kritik olan yazılım tanımlanabilir olmalı ve birleşik yazılımdan olumsuz şekilde etkilenmemelidir.
8. Bozulmaya karşı koruma
8.1 Bir ölçü aletinin metrolojik özellikleri başka bir cihazla olan bağlantısından bağlı olduğu cihazın özelliklerinden yahut iletişim içinde olduğu herhangi bir uzak cihazdan olumsuz şekilde etkilenmemelidir.
8.2 Metrolojik özellikler açısından kritik niteliğe sahip bir donanım bileşeni güvenli olacak şekilde tasarımlanmalıdır. Müdahale belirtisi için güvenlik önlemleri öngörülmelidir.
8.3 Metrolojik özellikler bakımından kritik olan bir yazılım tanımlanmış ve güvence altına alınmış olmalıdır.
Bu yazılım tanımlaması ölçü aleti ile birlikte kolayca temin edilebilmelidir. Dışarıdan bir müdahale kanıtı makul bir süre muhafaza edilebilir olmalıdır.
8.4 Ölçüm verileri metrolojik özellikler için kritik olan yazılım ve metrolojik olarak önemli olan depolanmış ve iletilmiş parametreler tüm kazaen veya bilinçli bozulmalara karşı yeterli seviyede korunmalıdır.
8.5 Kamu hizmeti yapan kuruluş tarafından kullanılan ölçü aletlerinde tamamen veya kısmen atıfta bulunularak ödeme için temel teşkil eden ve arz edilen toplam miktardan ortaya çıkan göstergeler veya arz edilen toplam miktarın çıkarıldığı göstergeler kullanım sırasında silinememeli ve değiştirilememelidir.
9. Ölçü aletine eşlik eden ve çıkarılamayacak şekilde üzerinde bulunması gereken bilgiler
9.1 Bir ölçü aleti aşağıdaki bilgileri taşımalıdır:
- İmalatçısının adı veya markası
- Doğruluğu ile ilgili bilgi
ayrıca mümkün olan hallerde;
- Kullanım şartlarına yönelik bilgi
- Ölçme kapasitesi
- Ölçme aralığı
- Tanıtım işareti
- AT tip inceleme belgesinin ya da AT tasarım inceleme belgesinin numarası
- Yasal metrolojik kontrolle ilgili bu Yönetmelik hükümleriyle uyumlu metrolojik sonuçlar veren ilave cihazların olup olmadığına dair bilgi.
9.2 Çok küçük ya da çok hassas olan ölçü aletleri için söz konusu bilgiler ambalajına ve varsa bu Yönetmeliğin hükümlerinin gerektirdiği ölçü aleti ile birlikte verilen dokümana uygun olarak işaretlenir.
9.3 Ölçü aletinin işletimiyle ilgili bilgiler basit ölçü aletleri hariç olmak üzere ölçü aleti ile birlikte verilir. Bu bilgiler kolay anlaşılabilir olmalı ve gerektiğinde aşağıdaki hususları içermelidir:
- Nominal çalışma şartları
- Mekanik ve elektromanyetik çevre sınıfları
- Yoğunlaşmanın mümkün olup olmaması açık ya da kapalı yerde olması alt ve üst sıcaklık sınırları
- Montaj bakım onarım ve izin verilebilir ayarlarla ilgili talimatlar
- Özel kullanım şartları ile doğru çalışmasına dair talimatlar
- Ara birimlere alt montaj cihazlarına veya ölçü aletlerine uyumluluk koşulları.
9.4. Aynı mekanda kullanılan ya da kamu hizmeti yapan kuruluşlar tarafından kullanılan benzer ölçü aleti grupları için ayrı ayrı kullanım talimatı gerekmez.
9.5. Ölçü aletine özgü ekte aksi belirtilmedikçe n sıfır veya tamsayı olduğunda ölçülen değerin taksimat aralığı 1x10n 2x10n ya da 5x10n şeklinde olmalı bu ölçüm birimi ya da sembolü nümerik değere yakın gösterilmelidir.
9.6. Bir malzeme ölçeri kullanılan ölçü birimi ile birlikte nominal bir değer ya da bir skala (taksimat) ile işaretlenmelidir.
9.7. Kullanılan ölçüm birimleri ve sembolleri Avrupa Topluluğunun ölçüm birimleri ve sembolleri ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmalıdır.
9.8. Öngörülen tüm işaretler ve bilgiler açık net silinemez ve değiştirilemez nitelikte olmalıdır.
10. Sonuçların gösterilmesi
10.1. Sonuçlar göstergede görünebilmeli veya yazılı çıktı olarak alınabilmelidir.
10.2. Sonucun gösterimi açık ve net olmalı kullanıcıyı bilgilendiren gerekli işaretler ve bilgiler sonucun gösteriminde yer almalıdır. Sonuçlar normal kullanım şartlarında kolay okunur olmalıdır. Metrolojik kontrol bilgileri ve işaretleri ile karışıklık oluşturmamak kaydıyla ek bilgiler ve işaretler kullanılabilir.
10.3. Yazılı çıktı olması durumunda çıktılar veya kayıtlar kolaylıkla okunabilmeli ve silinemez olmalıdır.
10.4. Doğrudan satış yapılan ticari işlemlerde kullanılan bir ölçü aleti amaçlandığı şekilde yerleştirilmesi durumunda işlem sırasındaki ölçüm sonuçlarını her iki tarafa da sunacak şekilde tasarımlanmalıdır. Doğrudan satışta kritik bir durum söz konusu olduğunda yardımcı cihaz tarafından tüketiciye verilen etiket bu Yönetmeliğin şartları ile uyumlu değilse uygun sınırlamalar getirilmelidir.
10.5. Bir ölçü aleti kamu hizmeti yapan kuruluş tarafından kullanılsın veya kullanılmasın tüketicinin herhangi bir alete ihtiyaç duymaksızın erişebileceği metrolojik olarak kontrol edilmiş bir göstergeye sahip olmalı ve bu gösterge uzaktan okunabilmelidir. Göstergede fiyata baz teşkil eden ölçüm sonucu yer almalıdır.
11. Ticari işlemleri tamamlamak için ilave veri işlemleri
11.1. Kamu hizmeti yapan kuruluş tarafından kullanılan ölçü aleti dışındaki bir ölçü aleti
- Ölçüm tekrarlanabilir değilse ve
- Ölçü aletinin ticaret yapan taraflardan herhangi birinin olmadığı durumlarda kullanılması amaçlanıyorsa
özel bir işlemi tanımlamak için gerekli bilgilerle birlikte ölçüm sonucunu sürekli yöntemlerle kaydetmelidir.
11.2. Ayrıca ölçüm sonuçlandığında istenmesi halinde işlemi tanımlayan bilgi ve ölçüm sonuçlarının kalıcı kanıtlarına ulaşılabilmelidir.
12. Uygunluk değerlendirmesi
Bir ölçü aleti bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunun değerlendirmesine izin verebilecek şekilde tasarımlanmalıdır.