Ermeniler Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan bir azınlıktır. Milliyetçilik akımı ve İngiltere ve Fransa’nın kışkırtmalarına kadar herhangi bir ayaklanma veya isyan hareketi görülmemesine rağmen 1. Dünya savaşına gelindiğinde Doğu illerindeki Ermeniler itilaf devletleri ile birlik olmuş ve cephe gerisinde Türk Halkına karşı saldırı ve katliamlarda bulunmuşlardır. Ruslarla işbirliği yapıp Osmanlı’nın cephedeki gücünü azaltmışlardır.

Bunu engellemek isteyen Osmanlı Devleti 24 Nisan 1915’te Ermeni komitelerini kapatmış ve yöneticilerinden 235 kişiyi “devlet aleyhine faaliyette bulunmak” suçundan tutuklamıştır .Ermenilerin her yıl "Ermeni soykırımının yıldönümü" diye andıkları 24 Nisan işte bu 2345 komitecinin tutuklandığı tarihtir ve tehcirle alakalı değildir. 1915 başlarında Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurmak için başlatılan silâhlı ayaklanma ve savaş nedeniyle karşılıklı öldürmeler olmuş (Osmanlı dilinde buna mukatele "karşılıklı çok sayıda öldürme" de deniliyor). Osmanlı Devleti'nin bazı bölgelerinde oturan Ermeniler 27 Mayıs 1915’te çıkartılan Tehcir Kanunu ile ülkenin başka kesimlerine zorla göç ettirilmiş bu göç sırasında hastalık açlık ve haydutların saldırıları nedeniyle Müslüman veya Gayrimüslim Osmanlı vatandaşları arasında çok sayıda ölüm olayları olmuştur.

Son yıllarda Ermeni Devleti’nin uluslararası politikası 1915 yılında gerçekleşen tehcirin bir soykırım olduğunu iddia ederek Türkiye Cumhuriyeti ve toprakları üzerinde hak iddia etme üzerine kurulmuştur. Tehcirin neden bir soykırım olmadığını açıklamaya “Tehcir” kelimesinin tanımıyla başlamak istiyoruz. Arapça asıllı bir kelime olan tehcir “bir yerden başka bir yere göç ettirmek yer değiştirmek hicret ettirmek (immigration emigration)” manasını taşır; bir “sürgün” bir “deportation” manası yoktur. Bununla birlikte; “Tehcir Kanunu” diye adlandırılan kanunun adı da aslında “Savaş zamanında hükümet uygulamalarına karşı gelenler için askeri tarafından uygulanacak önlemler hakkına geçici kanun”dur. Bu kanuna dayanılarak gerçekleştirilen yer değiştirme uygulamasının anlatımında kullanılan “tenkil (nakletme)” tabiri de batı dillerinde “sürgün” anlamına gelen “deportation” “exile” veya “proscription” gibi terimlere karşılık değildir.


Tehcirin soykırım sayılabilmesi için soykırım suçunun içerdiği maddi unsurları; kasten öldürme ve kişilerin ruhsal ve beden bütünlüklerine zarar verme gibi fiilleri ve soykırım suçunun maddi unsurlarını bünyesinde barındırması gerekir.

Maddi unsur açısından ele aldığımızda; incelememiz gereken soykırımın tanımındaki fiillerin bir planın icrası suretiyle milli etnik ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla işlenip işlenmediğidir. Tehcirin yapıldığı mevsim ve güvenlik koşulları incelendiğinde birçok Ermeni’nin hayatını kaybettiği gerçeğini görmezlikten gelemeyiz. Fakat koşulların ve tehcirin 1. Dünya savaşı içerisinde gerçekleştiğini ve savaş koşullarının olağanüstü niteliğinin sadece Ermenilerin değil aynı zamanda birçok Osmanlı vatandaşı Türkün de ölümüne yol açtığını belirtmemiz gerekir.

Manevi unsur açısından incelemek gerekirse; Soykırım sözcüğünün tehcir için kullanılmasının hiç de yerinde olmadığını görmekteyiz. Osmanlı Devletini gerçekten Ermeni milletini(milli grup) olarak yok etme kastının olduğunu düşünelim. Bu durumda Neden sadece belirli bölgelerdeki Ermeniler için Tehcir yasası uygulanmıştır? Veya Tehcire zorlamak yerine Ermeniler bulundukları yerde yok edilemezler miydi? İşte bu soruların cevapları bize soykırım suçunun manevi unsurunun tehcirde bulunmadığını gösterir.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki Ermeni isyanları Osmanlı Hükümeti’nin Ermenileri tehcir etmek istemesi nedeniyle çıkmamıştır. Aksine Ermeniler isyan ettiği için tehcir kararı alınmıştır. Bir devletin savaş sırasında isyan eden halkının bir kısmını bulunduğu yerden başka bir yere göç ettirmesi1915 yılında geçerli olan uluslar arası hukuk kurallarına uygundur .

Osmanlı devletinde Ermenilere karşı hiçbir zaman ırkçı bir nefret beslenilmemiştir. Hatta tarihte Ermeni halkı Osmanlı için sadık millet olarak nitelendirilmiştir. Bunun bir kanıtı da Ermenileri devletin üst düzey kademelerinde sıklıkla yer almasıdır Nefret edilen ve soykırıma uğratılması düşünülen bir milli grubun üyelerine böylesi önemli pozisyonlarda görev verilmesi tabiî ki düşünülemez.

1915 Tehcirinin soykırım unsurlarını taşıdığını varsaydığımızda bile uluslararası hukuk kuralları açısından “suçta ve cezada kanunilik ceza hukukunun geriye yürümezlik ilkesi” gereğince 1915 Tehciri daha sonra yargılanıp bu yargılama sonucu Türkiye Cumhuriyeti bundan sorumlu tutulamaz.

Ceza Kanunlarının geriye yürümezliği ilkesi; Avrupa insan hakları Sözleşmesi m.7/1 ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi m.11/2’lerinde “Hiç kimse işlendiği zaman ulusal ve uluslararası hukuka aykırı sayılmayan bir fiil veya ihmalden dolayı mahkûm edilemez” ifadeleri ile yer almaktadır. Soykırım suçunun ve cezasının yasalaştırılması daha önce de belirttiğimiz üzere 1948 Soykırım Sözleşmesine dayanmaktadır.1915’teki bir olayın üstünden 33 yıl sonra suç olarak kabul edilen bir sözleşme nedeniyle yargılanması düşünülemez.