Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Adli YArgı Teşkilatı

  Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Bu nedenle çekişmeli yargının konusu olan davayı incelemeye başlamadan önce mahkemelerde çalışan kişileri mahkeme faaliyetine ilişkin dış şartları mahkemelerin görev veyetkisini mahkemeler arasındaki iş bölümünü yargı yolu itirazı ve uyuşmazlığını mahkemeler arasındaki hukuki yardımı ve mahkeme faaliyetlerinde yardımcı organları incelemek gerekir.

  1. Hüküm Mahkemeleri

  * Hüküm mahkemeleri ikiye ayrılır.

  1) Genel mahkemeler
  2) Özel mahkemeler.

  I.Genel Mahkemeler

  Bakacakları davalar belirli kişi ve iş gruplarına göre sınırlandırmamız olan bilakis hilafı yazılı olmadıkça medeni usulhukukuna giren her türlü işe bakan mahkemelere genel mahkemeler denir.Bunlar sulh ve askeri hukuk mahkemeleridir.
  Özel mahkemede bakılacağına dair özel bir kanun hükmü bulunmayan her dava genel mahkemelerde görülür. Bir yerde ayrı bir özel mahkeme kurulmamışsa o özel mahkemenin işlerine de o yerdeki genel mahkemeler tarafından bakılır.


  1-) Sulh Hukuk Mahkemeleri
  Her ilçede bir sulh hukuk mahkemesi vardır. Sulh mahkemeleri tek hakimlidir. Görevi kanunlarla belirlenmiş olup istisnaidir. Sulh mahkemesinin görevi dışında kalan bütün davalara asliye hukuk mahkemesinde bakılır.

  2-) Asliye Mahkemeleri
  Asliye mahkemeleri ikiye ayrılır.

  1) Asliye hukuk mahkemesi
  2) Asliye ticaret mahkemesi.

  a-) Asliye Hukuk Mahkemeleri
  Her ilçede ve il merkezinde bir asliye hukuk mahkemesi vardır. Aynı maddeye göre asliye mahkemesinin bir başkan ve iki üyeden kurulu toplu mahkeme olması gerekire de yurdumuzdaki bütün asliye hukuk mahkemeleri tek hakimlidir.
  Her ilçede suulh hukuk mahkmesi için ayrı asliye hukuk mahkmesi için ayrı olmak üzere iki hakim yoktur. İşi az olan ilçelerde asliyevesulh hakimi görevlerini aynı hakim yapar. Bu gibi ilçelere tek hakimli yerler denir.

  b-) Asliye Ticaret Mahkmeleri
  Ankara İstanbul İzmir Mersin ve Bursa il merkezleri ile Kadıköy ilçesinde ayrı asliye ticaret mahkemeleri vardır. Bu ticaret mahkemeleri asliye hukuk mahkemesinin daireleri durumundadır.
  Bir yerdeki asliye hukuk mahkemeleri ile ticaret mahkemeleri arasında iş bölümü kanunla düzenlenmiştir. Buna göre ticaret mahkemelerin yalnız ticaret davalara ve işlere bakar. Ticari davalar ticaret mahkemesinde hukuk davaları asliye hukuk mahkemesinde görülür. Ayrı bir ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesi aynı zamanda ticaret mahkmesi sıfatıyla da görev yapar.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  II. Özel Mahkemeler

  Belirli kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara veya belli bir çeşit uyuşmazlıklara bakmak için kurulmuş olan mahkemelere özel mahkemeler denir. Mesela iş mahkemeleri kadastro aile mahkemeleri gibi.
  Özel mahkemelerin baktıkları işler genel değil özeldir. Belli kişiler veya konular bakımdan sınırlandırılmıştır. Özel mahkemeler yalnız özel konularında gösterilmiş olan işlere veya davalara bakarlar; bunun dışındaki işler ve davalar genel mahkemelerin görevine girer.
  Özel mahkemelerin kuruluşu mutlaka ayrı bir kanun hükmü ile düzenlenir.Ancak bu şekilde özel mahkemelerin kuruluşu tabii hakim ilkesine aykırı düşmez. Özel mahkemelerin hepsi de hüküm mahkemesi olup bunların üstündeki kontrol mahkmesi genel mahkemelerde olduğu gibi Yargıtay’dır.
  B-) Ceza Mahkemeleri

  Ceza mahkemeleri ikiye ayrılır:
  1) Genel Mahkemeler
  2) Özel Mahkemeler.

  1. Genel Mahkemeler

  * Genel mahkemeler ülkemizde sulh ceza asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleridir.

  1-) Sulh Ceza Mahkemeleri
  Türk ceza kanunu’nu yürürlüğe koyan ve kısaca “Yürülük Yasası” olarak adlandırılabilecek olan yasanın 29. maddesi ile özel yasalardaki kurallar ve 3005 sayılı Meşhut Şuçların Muhakemesi Yasasında bu konuda yetki kurallarıvardır.

  1. Kabahat türünden suçlar sulh mahkemesinin yetkisi içindedir. Ayrıca özel yasalardaki kabahatler ve yalnız para cezası gerektiren fiillerde yargılanır.
  2. Özel yasalarda sulh mahkemesinin yetkisi içinde olup açıklanan cürümler
  3. Aslında asliyelik olmalarına karşılık asliye teşkilatı olmayan yerlerdeki sulh mahkemelerinin yetkisi içinde sayılan ve Yürürlük Yasası’nın 23. maddesinin 4. fıkrasında sayılan cürümler

  4. 3005 sayılı Meşhut Suçların Mahkemesi Yasası’nda (m.15) asliye mahkmesinin çalışmadığı zamanlarda sulh mahkemesince görülmesi gereken suçlar.

  2-) Asliye Ceza Mahkmeleri
  Genel mahkemelerin yetki bölüşümü içinde asıl yetkili olan mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Sulh ve ağır ceza mahkemelerinin yetkisi dışında kalan konularda asliye ceza mahkemesi yetkildir. Bu mahkemenin ismi asıl görevli mahkemenin bu mahkeme olduğunu belirtmektedir “asliye” sözcüğü “asıl” sözcüğünden türetilmiş bir sözcüktür.

  3-) Ağır Ceza Mahkemeleri
  C MUK’nın (Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu) 421. maddesinde ağır ceza mahkemesinin yetkisi belirtilmiştir. Buna göre ölüm ağır hapis ve on yıldan çok ağır hapis cezası gerektiren cürümlere ait davalara ağır ceza mahkemelerinde bakılır. Ayrıca ağır hapis cezasını gerektiren cürümlere bakımından bu mahkemenin yetksinin mutlaka olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.
  Ağır ceza mahkemesinin yetkisi belirlenirken olayda cezanın artırılması veya eksiltilmesini gerektiren nedenlerin varlığı halinde savcılık yaptığı araştırmanın sonucuna göre ve kendi kabulü çercevesinde yetkili mahkemeyi belirlemelidir.
  II.Özel Mahkemeler

  1-) Devlet Güvenlik Mahkemeleri
  Anayasanın 143. maddesinin emri gereği kurulmuş bulunan mahkemelerdir. Temel amacı iç ve dış güvenliğine karşı işlenen sonuçları yargılamak olan bu mahkemeler yakın bir incelemede devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü hür demokratik düzen ve Cumhuriyet aleyhine işlenen suçlara bakmakla görevlidir.
  Anayasanın gerekçesinde DGM’lerin kuruluş nedeni uzmanlığı gerektiren bir yargılamaya duyulan ihtiyaç çabuk ve isabetli karara ulaşmak olarak belirtmiştir.
  DGM’lerin görev alanı şu şekilde oluşmuştur.

  1. 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun ile Türk Ceza Kanunu’nun 264 ve 403. maddelerinde yazılı toplu olarak veteşekkül vücuda getirmek suretiyle işlenen suçlarü
  2. Anayasanın 120’inci maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde olağanüstü halin neden olan olaylara ilişkin suçlar.

  * Bu suçları işleyenler ile bunların suçlarına iştirak edenler sıfatları ne olursa olsun DGM’lerde yargılanacaklardır.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  2-) Trafik Mahkemeleri
  Karayolları Trafik Kanunu’na göre (m.112) bu yasada yer alan suçları yargılamak üzere kurulması ön görülen mahkemelerdir. Fakat 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde yetki verilen sulh ceza mahkemelerinin trafik suçlarını yargılamasını kabul etmiştir. Yasalara göre KTK’ de yer alan suçlardan hafif para cezasını veya bununla birlikte hafif hapis cezasını belgelerin geri alınması ve iptali veya işyerlerinin kapatılması cezasını gerektiren suçlarla bu mahkemede görülür.

  3-) Döviz Mahkemeleri
  Türk parasının kıymetini koruma kanununa giren suçlarda yargılama yapan mahkemelerdir. Aslında bunlar asliye ceza mahkemelerinin birer dairesi olarak görev yaparlar. Ancak bunların özelliği yerel yetkilerinin değişik oluşundandır. Bunların yerel yetkileri Adalet ve Maliye bakanlıklarınca birlikte belirlenmiş ve ilan edilmiştir.
  İDARİ YARGI TEŞKİLATI  İdari yargı yerleri gerek yapıları gerek bu kuruluşlarda yargı görevini yerine getiren yargıçlar açısından adliye mahkemelerinden ve adliye yargıda görev yapan yargıçlardan farklıdır. Bu farklılık görevlerinin niteliklerinden doğmaktadır.
  Milli Güvenlik Konseyi döneminde 1982 yılında idari yargı alanı yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme yapılana kadar ülkemizdeki idari yargı yerleri karma görevli kuruluşlar olarak örgütlenmişti. Bunların yargı görevlerinin yanında idari görevleri de olmuştur. 1982 yılında yapılmış olan yeniden düzenleme ile ilk derece “İdare Mahkemeleri” “Vergi Mahkemeleri” kurulmuş Danıştay genel görevli mahkeme olmaktan çıkarılarak özel görevli ilk derece mahkmesi olarak görev yapan ve ilk derece mahkemelerinin kararlarını temyiz yolu ile inceleyen bir yüksek mahkeme durumuna getirilmiştir. İlk derece mahkemelerinin bazı kararlarını itiraz yolu ile incelemek üzere de Bölge İdare Mahkemeleri kurulmuştur.

  Ülkemizde idari yargı yerleri üçe ayrılabilir. Bunlar; İlk derece mahkemeleri Yüksek mahkemeler ve özel yargı yeri olan Satıştay’dır.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  A-) İlk Derece Mahkemeleri

  İlk derece idari mahkemeler bölge idari mahkemeleri içinde yer alan idare mahkemeleri ile vergi mahkemeleridir. Danıştay sınırlı bir alanda ilk derece mahkemesi olarakta görev yapmaktadır. Bunlardan idare mahkemeleri genel görevli vergi mahkemeleri ile ilk derece mahkemesi olarak Danıştay özel görevli mahkemelerdir.

  1-) İdare ve Vergi Mahkemeleri
  Böyle idare mahkemelerinin yargıç çevresi içinde yeterince idare mahkemelerince vergi mahkemeleri bulunur. Bunların kuruluş yerleri ve yargıç çevreleri İçişleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın görüşü alınarak Adalet Bakanlığı’nca belirlenir. İdare ve Vergi mahkemelerinde birer başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Mahkeme kurulu bir başkan iki üyeden oluşur.
  Bölge idare mahkemeleri idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri hakkındaki ysa görev yönünden idari yargıdaki durumu tersine çevirmiştir. 521 sayılı Danıştay Kanunu’na göre Danıştay genel görevli Danıştay dışında kalan idari yargı yerleri ise özel görevli yargı yerleri idi. Bu yasanın 1. maddesine göre idare mahkemeleri genel görevli mahkeme durumuna getirilmiştir. Danıştay Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkmelerinin görevine girmeyen idari davalar idare mahkemelerinin görev alanına girmektedir.
  İlk derece mahkemesi olan vergi mahkemeleri özel görevli mahkemelerdir. Vergi mahkemesinin görevleri 2576 sayılı Yasa’nın değişik 6. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

  1. Genel bütçeye il özel idareleri belediye ve köylere ait vergi resim veharçlar ile mali yükümler ve bunların zam vecezaları ile tarifelere ilişkin davaları
  2. (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davaları
  3. Diğer kanunlarla verileb işleri çözümlemekle görevlidir.

  Bir başkan ve iki üyeden oluşan idare ve vergi mahkemeleri üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Başkanın yokluğunda mahkemeye kidemli üye başkanlık eder.
  İdare ve vergi mahkemelerinin olağan çalışma yöntemi kurul olarak toplanıp karar vermelidir. Yasa bazı uyuşmazlıkların idare ve vergi mahkemelerince kurul olarak değil tek yargıçla çözümlenmesi olanağını da getirmiştir. İdare ve vergi mahkemelerinin kurul olarak verdiği kararlara karşı Danıştay’a tek yargıçla verdiği kararlara karşı da bölge idare mahkemesine başvurma olanağı vardır.

  2-) Bölge İdare Mahkemeleri

  1. Bölge İdare Mahkemelerinin Yapısı

  Bölge İdare Mahkemeleri bölgelerin coğrafya ve iş durumlarına göre İçişleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın görüşü alınarak Adalet Bakanlığı’nca kurulur veyargı çevreleri belirlenir. Bölge İdare mahkemeleri bir başkan ve iki üyeden oluşur.
  8.6.2000 tarih ve 4577 sayılı Yasa ile yapılan düzenlemeye göre Bölge İdare Mahkemesi başkan ve üyeliklerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır. Mahkeme başkanlarının kanuni sebeplerle yokluğunda başkanlığa en kıdemli üye


  vekalet eder ayrı sebeplerle üye noksanlığı ise bölgedeki idare ve vergi mahkemesi hakimlerinden kıdem sırasına göre tamamlanır. Bu mahkemeler gerektiğinde birden çok kurul halinde çalışabilirler. Bölge idare mahkemesi başkanının katılmadığı hallerde mahkeme kurullarına o kuruldaki en kıdemli üye başkanlık eder. Bu kurulların oluşumuve aralarındaki iş bölümü Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca belirlenir.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  1. Bölge İdare Mahkemelerinin Görevleri

  Bölge idare mahkemelerinin iki ana görevi vardır. Bunlar; kendi yargı çevrelerinde bulunan idare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararlara yapılan itirazları ile idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını incelemek ve kesin olarak karara bağlamaktadır.
  Ancak 8.6.2000 tarih ve 4577 sayılı Yasa ile 2577 Sayılı Yasa’nın 45. maddesinde yapılan değişiklikle idare ve vergi mahkemelerinin itiraz yolu ile Bölge İdare Mahkemesine götürebilecek nihai kararları genişletilmiştir. Bu şekilde Danıştay’ın temyiz davası yükü hafifletilirken bölge idare mahkemelerine itiraz yolu ie başvurabilecek davalar arttırılmıştır.
  Bu yeni düzenlemeye göre
  İdare ve vergi mahkemelerinin;

  1. İlk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf geçmelerine ve notlarının tesbitine ilişkin işlemlerden
  2. Valilik kaymakamlık ve yerel yönetimler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organlar tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme görevden uzaklaştırma yolluk lojman ve izinlere ilişkin idari işlemlerden
  3. 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasından
  4. 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun ile 3294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanunu gereğince kamu kurum ve kuruluşları tarafından sosyal yardım amacıyla bağlanan aylık ve yapılan sosyal yardımlarla ilgili uygulamalardan
  5. 213 sayılı vergi usul kanunu uyarınca verilen iş yeri kapatma cezalarından

  Kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlar tek hakimle nihai kararla başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir.
  Böylece bölge idare mahkemeleri bir yandan idare ve vergi mahkemelerinin verdiği kararlara karşı temyiz görevi yapan diğer yandan da idare mahkemeleri ile vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını gideren bir mahkeme olmaktadır.
  Bölge idare mahkemeleri yukarıda sayılan görevlere ek olarak idare ve vergi mahkemeleri ile tek yargıç tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararlarına karşı yapılan itirazları inceler ve kesin olarak karara bağlar.

  1. Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişi

  Bir başkan ve iki üyeden oluşan bölge idare mahkemeleri üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Bu mahkemeler gerektiğinde birden çok kurum halinde çalışabilirler.

  1. Başkan ve Üyeler

  Bölge idare mahkemeleri ile idare ve vergi mahkemelerinin başkan ve üyeleri yargıç statüsündedir. İdari yargıda görev yapan yargıçlar da adli yargıda görev yapan yargıçlar gibidir. Bunlarda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca göreve alınırlar.

  İdari yargıç yetiştirilmesinde iki kaynaktan yararlanılır.

  1. Belli idari görevlerde bulunmuş idare ve vergi alanında deneyim kazanmış kamu görevlileri yargıçlık mesleğine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca alınmaktadır.
  2. Yüksek öğrenimini hukuk ya da proğramlarında hukuk öğretimine yer veren siyasal bilimler iktisat maliye yönetim bilimi alanında yapmış olanlar hizmete alınarak staj ve hizmet içi eğitim ile yetiştirilerek yargıçlık mesleğine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca alınmaktadır.


  Vergi mahkemelerinde görev yapacak yargıçların özellikle vergi alanında deneyim kazanmış mali yönetim vergi hukuku muhasebe ve idari yargı alanlarında yeterli bilgiye sahip olmaları hizmetin yürütülmesi yönünden zorunludur.

  * B-) Yüksek Mahkemeler

  * 1-) Anayasa Mahkemesi

  * a-) Kuruluşu

  * Anayasa Mahkemesi anbir asil ve dört yedek üyede kuruludur.

  Cumhurbaşkanı iki asıl ve iki yedek Yargıtay iki asıl ve bir yedek üyeyi Danıştay birer asıl üyeyi Askeri Yargıtay Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurullarınca kendi Başkan ve üyeleri arasında üye tam sayılarının salt çoğunluğu ile her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; bir asıl üyeyi ise Yükseköğretim Kurulun kendi üyesi olmayan Yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri içinden göstereceği üç aday arasından; üç asıl ve bir yedek üyeyi üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçer.
  Yükseköğretim kurumları yöneticileri ve avukatların Anayasa Mahkemelerine asıl ve yedek üye seçebilmeleri için kırık yaşını doldurmuş yükseköğrenim görmüş veya öğrenim kurumlarında en az onbeş yıl öğretim üyeliği veya kamu hizmetinde en az onbeş yıl fiilen çalışmış veya onbeş yıl avukatlık yapmış olmak şarttır.
  Anayasa Mahkemesi asıl üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer. Süresi bitenler yeniden seçilebilir. Anayasa Mahkemeleri asli görevleri dışında resmi veya özel hiçbir görev alamazlar.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş