X : Başkasının arazisine inşaat yapılması durumundabu inşaatın arazinin bütünleyici parçası olacağını bu nedenle de arazinin sahibi kimse binanın sahibi de o olacaktır.Arazi sahibi bu durumunda sebepsiz zenginleşecektir.Sebepsiz zenginleşen arazi sahibine tazminat yöneltilebileceği daha önce anlatıldı. Malzeme sahibi tazminat talep etmeyip arazinin mülkiyetini kendisine geçirilmesini talep edebilir mi?

Y : TMK.M.724'E göremalzeme malikinin iyiniyetli olmasıyapı değerinin açıkça fazla olması durumunda adil bir tazminat karşılığında arazinin tamamının veya yeterli bir kısmının mülkiyetinin malzeme malikine geçirilmesi talep edilebilir.

X: Buna göreYapının değeri toprağın değerini açıkça aşmalıdır.Yapı değerinin toprağın değerini açıkça aşıp aşmadığı nasıl belirlenecek?

Y : Yargıtay bu konuda kesin bir ölçüt belirlememiştir.Bu durumda bilirkişi raporlarındaki değerlerin karşılaştırılması yoluyla her davaya göre açıkça fazlalık ayrı ayrı belirlenecektir.

X : Yapı arazinin tümünü kaplamamış olabilir bu durumda yapının kondurulduğu yerin mi yoksa tümünün değerin mi gözönünde bulundurulmalıdır?

Y : Bu soruya şöyle cevap verebiliriz: Yapının kapladığı yerle ondan yaralanmanın zorunlu kıldığı toprak parçasının değeri.Yargıtay içtihatlarıda bu doğrultadır.Birinci Hukuk Dairesinin 51-5210 ve 231 K sayılı kararında " Medeni Kanunun 650 nci maddesi gereğince temlik istenebilmek için gerekli yerlerin temlikini isteyebilip hakkının bulunduğu hallerde de temlik isteyenin ancakbinanın işletilmesi için gerekli yerlerin temlikini isteyebileceği" demektedir.


Eğer imar ve fiili durum nedeniyle bölme(ifraz) mümkün değilse bu durumda kural olarak temliken tescil davasının reddine karar verilir.(1.HD.13.10.1997 T. 1997/10765E- 1997/12257K)

Yargıtay 14. HD'si de 1976-394E ve 19761476 k sayılı ilamında "dava konusu dükkanın yerinin tüm taşınmazdan ifrazında sakınca olduğu.... yazısında bildirilmiştir.. Bu itibarla davanın reddine."


Değerlerin hesabında dava günündeki sürüm değerlerinin gözönünde tutulacağını hatırlatalım.


X : Malzeme sahibi muhik bir tazminat ödemeliler. Peki bu tazminat nasıl belirlenecek?

y : Bu tazminat genellikle yapı için lazım olan arsa miktarının dava tarihindeki gerçek değeri şeklinde belirlenirse de taşınmazın bir kısmının devrinin gerekli olduğu hallerde geriye kalan bölümünün değerinde meydana gelecek noksanlıkla aras malikinin varsa diğer kayıplar göz önünde bulundurularak hak ve nasafet kurallarına göre arsa bedeline hakimin ekleyeceği miktar ile bulunacak değer olacaktır.( Eraslan ÖZKAYA-EL ATMANIN öNLENMESİ DAVALARI-Ankara-2004-shf.717)(1.HD.02.11..1992T. 1992/12882E 1992/12748K)

X: arsa sahibi haksız inşaat birlikte bu taşınmazı üçünçü kişiye satıp devrederse malzeme sahibi temliken tescil talebini yeni malike karşı ileri sürebilir mi?

Y : Temliken Tescil talebi Şahsi nitelikte bir hak olduğu için ancak inşaatın yapıldığı sıradaki arsa sahibine veya külli haleflerine karşı ileri sürülebilir.Arsanın yeni malikine karşı ileri sürülemez.Ancak son yıllardaki yargı içtihatlarında:

"Davacının şahsi hakkını yeni malike karşı ileri sürebilmesi için taşınmazın sırf davacıyı zararlandırma kasdıyla iktisap edilmesi gerekir...." demektedir(14.HD.16.02.2001 T. 2001/671 E. 2001/1145K)

Ayrıca bu hususta önemle belirtmek gerekir ki; taşkın inşaat nedeniyle açılan temliken tescil davalarını haksız inşaat nedeniyle açılan temliken tescil davalarından ayırt etmek gerekir. Aksi takdirde yanlış sonuçları ulaşırız.

Taşkın inşat eşyaya bağlı bir hak doğurduğundan bu hak daha sonraki maliklere karşı da ileri sürülebilir(1.HD.29.01.1993 T. E.218.- K.760.)


X : Kadastro tespiti sırasında arsa üzerindeki muhdesatın şerhi düşülmemişse yine de temliken tescil davası açılabilir mi?

Y : Bilindiği üzere kadastro kanunun 12. maddesi uyarınca 10 yıllık hak düşürücü süre içinde bu davayı açmak gerekiyor. Aksi takdirde temliken tescil talebinde bulunamaz.

Eğer hala kadastrosu yapılamamış Tapusuz bir yerdeki muhdesat için açılan temliken tescil davası ise bu dava reddedilmelidir.(8.HD.21.10.1985 T. 1985/9889 E- 1985/9657)

X: Peki Temliken Tescil taleplerini dava yoluyla değil de savunma yoluyla ileri sürülebilir mi?

Y : İşte yine taşkın inşaatla ayırt etmemiz gereken bir husus daha: Taşkın inşaatte temliken tescil talepleri savunma yoluyla ileri sürülebilir ama haksız inşaate bu mümkün değil. Mutlaka dava yoluyla ileri sürülmesi gerekir. Ancak tabi ki karşı dava yoluyla ileri sürülmesi en makul olanı.
Yargıtay bir kararında cevap dilekçesinde defi yoluyla ileri sürülen tescil talebinin bir karşı davaya dönüşebilmesi için arsa değeri üzerinden hesaplanan 1/4 peşin harcın zamanında ödenmiş olması gerekmektedirdemiştir.(14.HD. 25.12.19971997/7117E1997/9494K)