Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Karar Düzeltme Yolu


  Karar Düzeltme Yolu

  Karar düzeltme yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu kararlarına karşı tanınmış olan normal bir kanun yoludur. Bir hüküm hakkında yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu karara karşı karar düzeltme yolu açık ise o hüküm ancak karar düzeltme yoluna başvurulmaması veya başvurunun reddi ile kesinleşebilir. Karar düzeltme yolunda karar düzeltme talebi bu kararı vermiş olan yargıtay dairesinde incelenip karara bağlanır. Bu nedenle karar düzeltme yolu yargıtayın temyiz incelemesi sırasında yapmış olduğu hatalardan dönmesini sağlayan kendine özgü bir kanun yoludur.


  Düzeltilmesi istenebilecek kararlar: karar düzeltme ancak yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu kararlara karşı tanınmış olan kanun yoludur. Hüküm mahkemesinin bi kararına karşı süresi içinde temyiz yoluna başvurulmamış ve bu nedenle karar kesinleşmiş ise artık o karara karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz. Karar düzeltme temyiz yolunun devamı niteliğindedir.

  Yargıtayın her kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz.

  Aşağıdaki yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez:


  1.sulh hukuk mahkemesi kararlarının temyiz edilmesi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz.

  Bu ilkeninistisnaları vardır:

  a)sulh hukuk mahkemsinin mirasçılık belgesi verilmesi hakkındaki isteklerle bu belgenin değiştirilmesi veya iptali davaları hakkındaki kararlarının temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilebilir. 600 milyonluk karar düzeltme sınırı bu işler ve davalar için uygulanmaz.

  b)kira sözleşmesi ile ilgili davalarda karar düzeltme:
  kira sözleşmesine dayanan tahliye davalarına ilişkin olmak üzere s.h.m.den verilen kararların temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilebilir. Yalnız bunun için gayrimenkulün bir yıllık kira bedeli toplamının 600 milyon liradan az olmaması gerekir.

  Tahliye veya kira akdinin feshi davaları ile birlikte açılmış kira alacağı veya tazminat davalarına ilişkin olmak üzere s.h.m.den verilen kararların temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilebilir. Yalnız bunun için istenen kira alacağının veya tazminat tutarının 600 milyon liradan az olmaması gerekir.

  Tahliye veya kira akdinin feshi davalarına veya bu davalarla
  birlikte açılmış kira alacağı veya tazminat davalarına karşılık olarak açılan karşılık davalara ilişkin olmak üzere s.h.m.den verilen kararların temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilebilir yalnız bunun için karşılık davanın miktar veya değerinin 600 milyon liradan az olmaması gerekir.

  Kira bedelinin tesbiti davasında sulh mahkemesinin verdiği karar hakkındaki yargıtay kararına karşı mevcut kira ile tesbiti istenen kira arasındaki farkın bir yıllık tutarı 600 milyon liradan fazla olsa bile karar düzeltme yoluna gidilemez.

  c)kat mülkiyeti kanunundan doğan davalarda s.h.m.den verilen kararların temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilebilir. Yalnız bunun için kat mülkiyeti kanunundan doğan davanın miktar veya değerinin 600 milyon liradan az olmaması gerekir.

  Şu halde kural olarak yalnız asliye hukuk mahkemesi kararlarının temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilebilir. Fakat bu kural da mutlak değildir.

  2.miktar veya değeri 600 milyon liradan az olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez. Miktar veya değeri 600 milyon liradan fazla olan alacak ve ayın davalarına ilişkin hükümlerde asıl istemin kabul edilmeyen bölümü 600 milyon lirayı geçmeyen taraf karar düzeltme yoluna başvuramaz.

  3.görevsizlik yetkisizlikhakimin reddi dava veya karşılık davanın açılmamış sayılması davaların birleştirilmesi kararlarına ilişkin yargıtay kararları ile merci belirtilmesi hakkındaki yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez.

  4.tavzih kararının temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı
  karar düzeltme yoluna gidilemez.

  5.erteleme kararlarının temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez.

  6.hakemlerin verdiği hükümlerin tahkim hükümlerine göre mahkemece verilecek kararların onanmasına veya bozulmasına ilişkin yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez.

  7.iş mahkemeleri kararlarının temyizi üzerine verilen yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme istenemez.

  8.aynı yargıtay kararı aleyhine bir defadan fazla karar düzeltme yoluna başvurulamaz.

  Bir hüküm taraflardan her ikisince de temyiz edildiği halde yalnız bir tarafın temyiz talebi hakkında karar verilir diğer tarafın ismi temyiz edenler arasında görülmediğinden onun temyiz itirazları yargıtay kararında cevapsız bırakılır ise bunun üzerine temyiz itirazları hiç incelenmemiş olan taraf karar düzeltme yoluna başvurduğunu bildirirse bile bu halde karar düzeltme incelemesi değil temyiz incelemesi yapılır. Bu nedenle bu defa yapılan temyiz incelemesi üzerine verilen yargıtay kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurulabilir.

  Bir tarafın temyiz talebi süre aşımı veya kararın temyiz edilemeyeceği gibi bi nedenle esasa girilmeden reddedilmiş olup da karar düzeltme talebi üzerine bu yanlışlığın farkına varılmış ise yargıtayın bu defa esas hakkında yapacağı inceleme karar düzeltme incelemesi değil temyiz incelemesi niteliğindedir. Bu nedenle ilk defa yapılan esasa ilişkin bu temyiz incelemesi üzerine verilen yargıtay kararına karşı karar düzeltme yolunabaşvurulabilir.

  Yargıtayın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu bir karara karşı yapılan bir karar düzeltme talebi yargıtay tarafından kabul edilerek karar düzeltilmiş ise yargıtayın bu son kararına karşı artık karar düzeltme yoluna gidilemez.

  İstisnalar dışında yargıtayın asliye hukuk mahkemesi kararlarının temyizi üzerine vermiş olduğu kararlara karşı karar düzeltme yoluna başvurulabilir.

  Karar düzeltme sebepleri:
  Karar düzeltme sebepleri 4 tanedir. Bunun dışındaki bir sebepten dolayı karar düzeltme yoluna başvurulamaz.

  1.temyiz dilekçesi ve –kanuni süresi içinde verilmiş olması şartiyle- karşı tarafın cevap dilekçesinde ileri sürülüp hükme etkisi olan itirazların kısmen veya tamamen cevapsız bırakılmış olması.

  Temyiz sırasında ileri sürülmüş olan itirazların cevapsız bırakılması halinde karar düzeltme talebi mesmudur. Bu nedenle yargıtayın karar düzeltme talebini kabul edip esas hakkında incelemeye geçmesi gerekir.

  Yargıtay karar düzeltme talebinin esası hakkında yapacağı bu incelemede temyiz incelemesi sırasında cevapsız bırakmış olduğu itirazları kararını etkileyecek nitelikte bulmazsa karar düzeltme talebini reddeder. Ancak yargıtay bu ret kararında evvelce cevapsız bırakmış olduğu itirazların her biri hakkında gerekçe göstermek zorundadır.

  Temyiz talebi farkedilmeden temyiz itirazları tamamen cevapszı bırakılan tarafın başvuracağı yol karar düzeltme yolu değil temyiz yoludur.

  2.yargıatay kararında birbirine aykırı fıkralar bulunması. Bunlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için karar düzeltme yoluna başvurulur.

  3.yargıtayda temyiz incelemesi sırasında hükmün esasını etkileyen belgelerde bir hile veya sahteliğin ortaya çıkması. Bu hile veya sahteliğin hükmün esasını etkileyecek nitelikte olması gerekir.

  4.yargıtay kararının usul ve kanuna aykırı bulunması Yargıtay temyiz edilen hükmün usul ve kanuna uygun olduğu halde onu bozmuş veya usul ve kanuna aykırı olan bir hükmü oanamış ise yargıtayın böyle bir kararı usul ve kanuna aykırıdır. Bu nedenle böyle bir yargıtay kararına karşı da karar düzeltme yoluna gidilebilir.

  Yargıtay aleyhine karar düzeltme yoluna başvurulan kararının yanlış olduğu kanısına varırsa usul ve kanuna aykırılık sebebine dayanarak karar düzeltme talebini kabul edip eski kararını değiştirebilmektedir. Oysa o sebep temyiz incelemesi sırasında ileri sürülmüş ve yargıtayca reddedilmiştir. Bu hali ile karar düzeltme yolu uygulamada sanki ikinci bir temyiz yolu olmaktadır.

  Karar düzeltme yoluna başvurulması:
  Ancak davanın tarafları başvurabilir. Karar düzeltme yoluna başvuran tarafın hukuki yararının bulunması gerekir. Kendi temyizi üzerine hüküm bozulmuş olan taraf karar düzeltme yoluna gidemez fakat hukuki yararı varsa gidebilir.

  Bir tarafın karar düzeltme yoluna başvurabilmesi için hükmü temyiz etmiş olmasına gerek yoktur. Hüküm lehine olan taraf hükmü temyiz etmemiş ve fakat hüküm karşı tarafın temyizi üzerine bozulmuş ise bozma kararına karşı karar düzeltme yoluna başvurarak mahkemenin hükmünün onanmasını isteyebilir.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Karar düzeltme süresi: 15 gündür. Bu süre yargıtay kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Bu süre geçtikten sonra karar düzeltme yoluna başvurulamaz.

  Taraflardan biri süresi içinde karar düzeltme talebinde bulunursa diğertaraf –asıl karar düzeltme süresini geçirmiş olsa bile- karar düzeltme dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde vereceği ayrı bir dilekçe veya cevap lahiyası ile karar düzeltme talebinde bulunabilir. Buna katılma suretiyle karar düzeltme denir.

  Karar düzeltme talebi: dilekçe ile yapılır. Karşı taraf karar düzeltme dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde bir cevap lahiyası verebilir. Bu cevap lahiyasında karar düzeltme talebine karşı cevap verebileceği gibi başka sebeplere dayanarak karar düzeltme de isteyebilir.

  Karar düzeltme yoluna başvurmak hükmün icrasını durdurmaz. Temyiz incelemesi sırasında verilmiş olan icranın durdurulması kararı da karar düzeltme safhası için geçerli değildir.

  Karar düeltme talebinin incelenmesi:
  Karar düzeltme talebi aynı yargıtay dairesinde yani temyiz incelemesini yapmış ve karar bağlamış olan yargıtay dairesinde veya HGKda incelenir.

  Yargıtay incelemesini dosya üzerinde yapar. Karar düzeltme safhasında duruşma yapılmaz.

  Karar düzeltme incelemesi 3 aşamalı olabilir:
  1.ilk önce karar düzeltme talebinin mesmu olup olmadığı incelenir.

  Karar düzeltme talebi düzeltilmesi istenebilecek bir karar karşı karar düzeltme yoluna başvurmakta hukuki yararı olan tarafça karar düzeltme süresi içinde yapılmış ise mesmu sayılır. Mesmu olmayan karar düzeltme talebinde bulunan taraf para cezsıyla cezalandırılır.

  2.karar dzüeltme talebi mesmu ise yargıtay karar dzüeltme talebinin kanunun saydığı sebeplere uygun olup olmadığını araştırır.

  3.yargıtay karar dzüeltme talebini kanunun saydığı sebeplerden birine veya birkaçına uygun bulursa karar dzüeltme talebini (dilekçesini) kabul ederek esas hakkında incelemeye başlar.

  Yargıtay karar düzeltme dileçesinin kabulüne karar verince karar dzüeltme talebini esastan incelemeye başlar. Bu inceleme sonucunda iki şekilde karar verilir.

  1.karar düzeltme talebinin (esastan)reddine

  2.karar düzeltme talebinin (esastan)kabulüne

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  karar düzeltme talebinin esastan reddedilmesi:
  yagıtay mevcut olduğu kanısına vardığı karar düzeltme sebebini temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu kararının esasını etkileyecek nitelikte bulmazsa karar düzeltme talebini reddeder.

  Karar düzeltme talebinde bulunan taraf hükme etkili olup olmadığını kendisi

  takdir edemeyeceğinden karar düzeltme isteme yetkisini kötüye kullanmış ve yargıtayı gereksiz yere işgal etmiş sayılamaz. Yani talebinde haklıdır. Bu nedenle karar düzeltme isteyen tarafa talebi esastan reddedildiği halde para cezası verilemez.

  karar düzeltme talebinin esastan kabul edilmesi:
  Karar düzeltme talebini esastan kabul eden yani karar düzeltme sebebini temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu kararı etkileyici nitelikte bulan yargıtay bunun üzerine temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu eski kararını düzeltir. Bu düzeltme yargıtayın kendi kararına ilişkin olabileceği gibi mahalli mahkemenin hükmüne de ilişkin olabilir.

  Yargıtay temyiz üzerine vermiş olduğu kararın bazı yönlerden usul ve kanuna aykırı olduğu kanısına varırsa bunları düzeltir.

  Yargıtay temyiz incelemesi sonucunda onamış olduğu bir hükmü karar düzeltme talebi üzerine bu defa bozabilir. Mahalli mahkeme bu bozma kararına uyabilir veya ona karşı direnebilir. Taraflardan yalnız biri karar düzeltme yoluna başvurmuşsa yargıtay mahalli mahkeme hükmünü o taraf aleyhine olarak bozmaz.

  Yargıtay temyiz incelemesi sonucunda bozmuş olduğu bir hükmü karar düzeltme talebi üzerine bu defa onayabilir. Yani eski bozma kararını kaldırabilir.

  Yargıtay karar düzeltme talebi üzerine mahalli mahkeme hükmünü düzelterek de onayabilir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş