Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart 5411 Bankacılık Kanunu

  BANKACILIK KANUNU  R.G. Tarih:01/11/2005 R.G.Sayı:25983/m 4734 ile İlgili Maddeler:Madde 106 Madde 111


  BİRİNCİ KISIM
  Genel Hükümler
  Amaç
  MADDE 1. — Bu Kanunun amacı finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2. — Türkiye'de kurulu mevduat bankaları katılım bankaları kalkınma ve yatırım bankaları yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri finansal holding şirketleri Türkiye Bankalar Birliği Türkiye Katılım Bankaları Birliği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bunların faaliyetleri bu Kanun hükümlerine tâbidir.
  Özel kanunlarla kurulmuş olan bankalar hakkında da kanunlarında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümleri uygulanır.
  Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler tatbik olunur.
  Tanımlar ve kısaltmalar
  MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında;
  İlişkili Bakan: Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanını
  Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu
  Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu
  Başkan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanını
  Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini
  Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu
  Fon Kurulu: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunu
  Fon Başkanı: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanını
  Kredi kuruluşu: Mevduat bankalarını ve katılım bankalarını
  Kuruluş birlikleri: Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğini
  Banka: Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını
  Mevduat bankası: Bu Kanuna göre kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubelerini
  Katılım bankası: Bu Kanuna göre özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubelerini
  Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubelerini
  Finansal holding şirketi: İçlerinden en az bir tanesi bir kredi kuruluşu olmak şartıyla bağlı ortaklıklarının tümü veya çoğunluğu kredi kuruluşu veya finansal kuruluş olan şirketi
  Şube: Elektronik işlem cihazlarından ibaret birimler hariç olmak üzere bankaların bağımlı bir parçasını oluşturan ve bu kuruluşların faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını kendi başına yapan sabit ya da seyyar bürolar gibi her türlü işyerini
  Merkez şube: Yurt dışında kurulu bir bankanın Türkiye'de açtığı şubeyi birden fazla şubenin olması hâlinde ise Kuruma bildirilecek ve Kurulca onaylanacak şubeyi
  Fon bankası: Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve bu Kanun uyarınca temettü hariç ortaklık hakları ile yönetimi ve denetimi Fona intikal eden bankalar ile Fonun çoğunluk hissesine sahip olduğu bankaları
  Finansal kuruluş: Kredi kuruluşları dışında kalan ve sigortacılık bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya bu Kanunda yer alan faaliyet konularından en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding şirketlerini
  Kontrol: Bir tüzel kişinin; sermayesinin asgarî yüzde ellibirine sahip olma şartı aranmaksızın çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulmasını
  Ana ortaklık: Kontrolündeki ortaklıklar ile Kurul tarafından belirlenen usûl ve esaslarla tanımlanan ortaklıkların finansal tablolarını kendi nezdinde konsolide eden banka veya finansal holding şirketini
  Bağlı ortaklık: Ana ortaklığın kontrolü altında faaliyet gösteren ortaklıkları
  Nitelikli pay: Bir ortaklığın sermayesinin veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazlasını teşkil eden paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren payları
  Hâkim ortak: Bir ortaklığı doğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte kontrol eden gerçek veya tüzel kişiyi
  Yöneticiler: Bankanın yönetim kurulu denetim komitesi ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür genel müdür yardımcıları ve imza yetkisine sahip mensuplarından; bölge müdürleri şube müdürleri ve genel müdürlük merkez teşkilatında yer alan bölüm kısım grup ve bunlara eşdeğer isimler altında faaliyet gösteren birimlerin yöneticilerini
  Mevduat: Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz karşılığında istendiğinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen parayı
  Tasarruf mevduatı: Mevduat bankaları nezdinde açtırılan gerçek kişilere ait ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan mevduat hesaplarını
  Özel cari hesap: Katılım bankalarında açılabilen ve istenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri çekilebilme özelliği taşıyan ve karşılığında hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen fonların oluşturduğu hesapları
  Katılma hesabı: Katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırılmasından doğacak kâr veya zarara katılma sonucunu veren karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonların oluşturduğu hesapları
  Katılım fonu: Katılım bankaları nezdinde açtırılan gerçek ve tüzel kişilere ait özel cari hesap ve katılma hesaplarında yer alan parayı
  Destek hizmeti kuruluşu: Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde Merkez Bankası tarafından kurulmuş ya da Merkez Bankası bünyesinde faaliyet gösterenler ile Sermaye Piyasası Kurulunun denetiminde bulunan takas saklama ve merkezi kayıt hizmeti kuruluşları hariç bu Kanun kapsamındaki kuruluşlara ana hizmetlerinin uzantısı veya tamamlayıcısı niteliğinde hizmet veren kuruluşları
  Kıyı bankacılığı: Bankacılık faaliyetleri kurulu bulunulan ülke harici ile sınırlı tutulan veya ülke genelinde uygulanan ekonomik ve malî mevzuata tâbi olmayan ya da kurulu bulunulan ülkede yerleşik olanlardan mevduat ve fon kabulünün yasaklandığı bankacılığı
  İfade eder.
  Faaliyet konuları
  MADDE 4. — Bankalar diğer kanunlarda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilirler:
  a) Mevduat kabulü.
  b) Katılım fonu kabulü.
  c) Nakdî gayrinakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri.
  d) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri.
  e) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri.
  f) Saklama hizmetleri.
  g) Kredi kartları banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri.
  h) Efektif dahil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli maden ve taşların alımı satımı veya bunların emanete alınması işlemleri.
  i) Ekonomik ve finansal göstergelere sermaye piyasası araçlarına mala kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin opsiyon sözleşmelerinin birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı satımı ve aracılık işlemleri.
  j) Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri.
  k) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri.
  l) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri.
  m) Başkaları lehine teminat garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi garanti işleri.
  n) Yatırım danışmanlığı işlemleri.
  o) Portföy işletmeciliği ve yönetimi.
  p) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı.

  r) Faktöring ve forfaiting işlemleri.
  s) Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık.
  t) Finansal kiralama işlemleri.
  u) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri.
  v) Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler.
  Mevduat bankaları birinci fıkranın (b) ve (t) katılım bankaları (a) kalkınma ve yatırım bankaları (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştiremezler.
  Dolaylı pay sahipliği
  MADDE 5. — Bu Kanunun uygulanmasında gerçek kişilere ait dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesinde bir gerçek kişi ile eş ve çocuklarına ve bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklara veya bu kişi veya ortaklıkların ayrı ayrı veya birlikte kontrol ettikleri ortaklıklara ait paylar birlikte dikkate alınır. Tüzel kişilere ait dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesinde bunlara ait paylar ile bunların kontrol ettikleri ortaklıklara ait paylar birlikte hesaplanır.
  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İKİNCİ KISIM
  İzne Tâbi İşlemler
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Kuruluş ve Faaliyet İzinleri
  Kuruluş veya Türkiye'de şube ve temsilcilik açma izni
  MADDE 6. — Türkiye'de bir bankanın kurulmasına veya yurt dışında kurulmuş bir bankanın Türkiye'deki ilk şubesinin açılmasına bu Kanunda öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla Kurulun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınacak kararla izin verilir.
  İzin için yapılacak başvurulara ve iznin verilmesine ilişkin usûl ve esaslar Kurulca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İzne ilişkin karar başvurunun yapıldığı ya da başvuruda eksiklik bulunması hâlinde istenilen bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihten itibaren üç ay içinde ilgiliye bildirilir. Eksikliklerin altı ay içinde giderilmemesi hâlinde başvuru geçersiz hale gelir.
  Türkiye'de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyetinde bulunmak üzere banka kurulması veya yurt dışında kurulu bankalarca bu amaçla şube açılması bunların faaliyet alanları ile finansal raporlama ve denetim usûlleri ve faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması hususları Kurul kararıyla belirlenir.
  Yurt dışında kurulu bankalar mevduat veya katılım fonu kabul etmemek ve Kurulca belirlenecek esaslara göre faaliyet göstermek kaydıyla Kurulun izni ile Türkiye'de temsilcilik açabilirler.
  Kuruluş şartları
  MADDE 7. — Türkiye'de kurulacak bir bankanın;
  a) Anonim şirket şeklinde kurulması
  b) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması
  c) Kurucularının bu Kanunda belirtilen şartları haiz olması
  d) Yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelikleri ve plânlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek meslekî tecrübeyi haiz olması
  e) Öngörülen faaliyet konularının plânlanan malî yönetim ve organizasyon yapısı ile uyumlu olması
  f) Nakden ve her türlü muvazaadan âri olarak ödenmiş sermayesinin en az otuzmilyon Yeni Türk Lirası olması
  g) Ana sözleşmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olması
  h) Kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve organizasyon şemasına sahip olması
  i) Konsolide denetimini engelleyici nitelikte herhangi bir hususun bulunmaması
  j) Öngörülen faaliyet konularına ait iş plânlarını kuruluşun malî yapısı ile ilgili projeksiyonlarını sermaye yeterliliğini de içerecek şekilde ilk üç yıl için bütçe plânını ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını iç kontrol risk yönetimi ve iç denetim sistemi de dahil olmak üzere ibraz etmesi

  Şarttır.
  Kalkınma ve yatırım bankaları için ödenmiş sermaye birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen tutarın üçte ikisinden az olamaz.
  Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
  Kurucularda aranan şartlar
  MADDE 8. — Bankaların kurucu ortaklarının;
  a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması konkordato ilân etmiş olmaması uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması
  b) Bu Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması
  c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması
  d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet zimmet irtikâp rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik inancı kötüye kullanma dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma karapara aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması
  e) Gerekli malî güç ve itibara sahip bulunması
  f) İşin gerektirdiği dürüstlük ve yeterliliğe sahip olması
  g) Tüzel kişi olması hâlinde risk grubu ile birlikte ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması
  Şarttır.
  Bankaların tüzel kişi kurucu ortaklarının doğrudan veya dolaylı olarak nitelikli paya sahip gerçek kişi ortaklarının bu maddenin birinci fıkrasının (a) (b) (c) (d) (e) ve (f) bentlerinde yer alan şartları taşıması gerekir.
  Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla kurulmuş çok taraflı kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar hakkında bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uygulanmaz.
  Merkezi yurt dışında bulunan bankaların Türkiye'de şube açma şartları
  MADDE 9. — Kurulca belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde gerekli izni alarak Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyet gösterecek yurt dışında kurulu bir bankanın;
  a) Merkezinin bulunduğu ülkede esas faaliyetlerinde yasaklamanın bulunmamış olması
  b) Merkezinin bulunduğu ülkenin yetkili denetim merciinin Türkiye'de faaliyet göstermesine ilişkin olumsuz görüşünün bulunmaması
  c) Ödenmiş sermayesinin Türkiye'ye tahsis edilen kısmının 7 nci maddede belirtilen miktardan az olmaması
  d) Müdürler kurulu üyelerinin kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen şartları ve plânlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek meslekî tecrübeyi haiz olmaları
  e) İzin kapsamındaki faaliyet konularına ait iş plânlarını ilk üç yıl için bütçe plânını ve yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını ibraz etmesi
  f) Dahil olduğu grubun ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması
  Şarttır.
  Merkezinin bulunduğu ülkedeki yerel düzenlemelere aykırılıkları nedeniyle faaliyeti yasaklanan konularda faaliyet izni verilmez.
  Faaliyet izni
  MADDE 10. — Bu Kanunun 6 ncı maddesi çerçevesinde kuruluş veya Türkiye'de şube açma izni alan bankaların Kuruldan ayrıca faaliyet izni alması şarttır. Bir beyanname ile yapılacak başvuru üzerine verilecek izin Kurul tarafından aksi kararlaştırılmış olmadıkça 4 üncü maddede belirtilen bütün faaliyetleri aynı maddenin son fıkrasındaki sınırlamalar çerçevesinde kapsar. Verilen faaliyet izinleri Resmî Gazetede yayımlanır. Kararın ilk izin başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde verilmesi gerekir.
  Kurum bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelerdeki şartları taşımayanlara gerekli düzeltmeleri yapmaları ve eksiklikleri tamamlamaları için altı ayı geçmemek üzere süre verir. Bu süre içinde yeniden başvuranlar hakkında yapılan inceleme sonucunda durumları uygun bulunmayanlara verilmiş olan kuruluş izni geçersiz olur ve sonuç yazılı olarak bildirilir. Kuruluş izni almış olan bankaların faaliyete geçebilmesi için;
  a) Sermayesinin nakit olarak ödenmiş ve plânlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek düzeyde olması
  b) Kurucuları tarafından 7 nci maddede belirtilen asgarî sermayenin yüzde onu tutarındaki sisteme giriş payının en az dörtte birinin Fon hesabına yatırıldığına dair belgenin ibraz edilmesi
  c) Faaliyetlerinin kurumsal yönetim hükümlerine uygunluğunu sağlaması ve yeterli personel ve teknik donanıma sahip olması
  d) Yöneticilerinin kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olması
  e) Kurulca faaliyet konularını yürütebilecek yeterliliğe sahip olunduğu kanaatine varılması
  Gerekir.
  Sisteme giriş payının ödenmeyen kısmının faaliyete geçiş tarihinden itibaren Kurulca belirlenecek ödeme plânı çerçevesinde Fon hesabına yatırılacağına ilişkin taahhütnamenin Kuruma ibrazı zorunludur. Sisteme giriş payı bir defaya mahsus olmak üzere alınır. Banka hissedarları sisteme giriş payının ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.
  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.
  Kuruluş izninin iptali
  MADDE 11. — Bir bankanın kuruluş izni;
  a) İznin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olması
  b) Kuruluş izninin verildiği tarihten itibaren dokuz ay içerisinde faaliyet izni için başvurulmaması
  c) Kuruluş izninden vazgeçildiğinin beyan edilmesi
  d) İznin verilmesinde aranan şartların faaliyete geçilinceye kadar kaybedilmesi
  e) Faaliyet izni alınamamış olması
  f) İradi olarak bu Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen faaliyetlerin tümünden vazgeçilmesi ve iradi tasfiyenin tamamlanması
  g) Devrolunan bankanın birleşme veya bölünme işlemlerinin tamamlanması
  h) Bu Kanunun 106 ncı maddesi kapsamında tasfiye veya iflas takibatının tamamlanması
  Hâllerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda Kurulun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınan kararla iptal edilir.
  Faaliyet izninin iptali veya sınırlandırılması
  MADDE 12. — Bir bankanın faaliyet izninin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olması veya faaliyet izninin alınmasından itibaren altı ay içinde faaliyete geçilmemesi ya da bir yıl içinde kesintisiz altı ay süre ile faaliyette bulunulmamış olması hâlinde faaliyet izni iptal edilir. Faaliyet izninin alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde ilgili kuruluş birliğine üye olunmaması veya sisteme giriş payının kalan taksitlerinin Fon hesabına yatırılmamış olması ve bu yükümlülüklerin Kurum tarafından yapılan uyarıya rağmen yerine getirilmemesi durumunda bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri dışında kalan faaliyet konuları Kurulca tek tek sınırlanabilir.
  Bu kararlar ilgililere yazılı olarak bildirilir ve Resmî Gazetede yayımlanır.
  Türkiye'de şubesi bulunan yurt dışında kurulu bankaların kurulu bulundukları ülkede herhangi bir nedenle faaliyet izninin kaldırılması faaliyetlerinin durdurulması iflas veya tasfiyelerine karar verilmesi veya konkordato ilân etmeleri hâlinde bunların Türkiye'deki şubelerinin faaliyet izinleri Kurul tarafından kaldırılır.
  Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentleri kapsamında bir kredi kuruluşuna verilen yetkinin Kurul tarafından kaldırılması faaliyet izninin kaldırılması hükmündedir.
  Yurt içinde şube açma
  MADDE 13. — Kurulca belirlenecek esaslara ve bu Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulmuş olması ve Kuruma bildirilmesi şartıyla bankalarca yurt içinde şube açılması serbesttir.
  Sınır ötesi faaliyetler
  MADDE 14. — Türkiye'de kurulan bankaların kıyı bankacılığı bölgeleri de dahil olmak üzere yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları bu Kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere ve Kurulca belirlenecek esaslara uyulması kaydıyla Kurulun iznine tâbidir.
  Bağımsız denetim değerleme derecelendirme ve destek hizmeti kuruluşlarının yetkilendirme izni
  MADDE 15. — Bankaların bağımsız denetim değerleme derecelendirme ve destek hizmeti faaliyetlerini gerçekleştirecek olan kuruluşların yetkilendirilmesine yetkilerinin geçici veya sürekli olarak kaldırılmasına Kurulca karar verilir. Buna ilişkin usûl ve esaslar ilgili meslek birliklerinin görüşü alınarak Kurulca belirlenir.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İKİNCİ BÖLÜM
  Ana Sözleşmeye İlişkin Hükümler
  Ana sözleşme değişiklikleri
  MADDE 16. — Bankaların ana sözleşme değişikliklerinde Kurumun uygun görüşü aranır. Kurumca uygun görülmeyen değişiklikler genel kurulda karara bağlanamaz. Kurumun uygun görüşü alınmaksızın yapılan ana sözleşme değişiklikleri Ticaret Siciline tescil edilemez. Ana sözleşme değişikliği için bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen izin onay veya olumlu görüş başvuruları yetkili mercilerce onbeş iş günü içinde cevaplandırılır.
  Bankalar ana sözleşmelerini güncel olarak internet sayfalarında yayınlar. Ana sözleşmelerin güncelleştirilmesi değişikliklerin gerçekleştiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde yapılmak zorundadır.
  Sermaye artırımları
  MADDE 17. — Sermaye artırımlarının her türlü muvazaadan âri olarak ilgili mevzuatla ilâve edilmesine izin verilen kaynaklar hariç iç kaynaklara başvurulmadan nakden ödenmesi şarttır. Sermaye artırımının Ticaret Siciline tescil edilmesinde Kurumun uygun görüşü aranır.
  Sermayenin mevzuata aykırı olarak artırıldığı tespit edilen kısmı özkaynak hesabında dikkate alınmaz.
  Bu madde kapsamında sermaye artırımına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
  Pay edinim ve devirleri
  MADDE 18. — Bir kişinin bir bankada doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı payların sermayenin yüzde on yüzde yirmi yüzde otuzüç veya yüzde ellisini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri Kurulun iznine tâbidir.
  Yönetim kuruluna veya denetim komitesine üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı yukarıdaki oransal sınırlara bakılmaksızın Kurulun iznine tâbidir.
  Bu izinlerin verilmesinde bankanın devralınan hisselerinin nominal değerinin yüzde biri oranında devir payının devralan tarafından Fona yatırılması zorunludur.
  Ortak sayısının beşten aşağı düşmesine yol açan işlemler ile izin alınmadan yapılan pay devirleri pay defterine kaydolunmaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Oy hakkı edinilmesi ve hisseler üzerinde intifa hakkı tesisinde de bu hüküm uygulanır.
  Nitelikli paya sahip olan ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. Kurucularda aranan nitelikleri kaybeden nitelikli paya sahip ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde diğer ortaklık hakları Kurumun bildirimi üzerine Fon tarafından kullanılır. Bu ortaklar sermayedeki doğrudan ve dolaylı payları yüzde onun altına düşene kadar rüçhan haklarını kullanamazlar.
  Bir bankanın sermayesinin yüzde on veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin paylarının doğrudan veya dolaylı olarak birinci fıkrada belirtilen oranlar veya esaslar dahilinde el değiştirmesi devralacak ortağın kurucularda aranan nitelikleri taşıması şartıyla Kurulun iznine tâbidir.
  Kurulun izni olmadan payların devredilmesi hâlinde bu paylara ait temettü hariç ortaklık hakları Fon tarafından kullanılır.

  Hisseleri borsada işlem gören bankaların hisselerinin borsadan alınması ve bir bankanın hisselerinin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre icra dairesinden satın alınması durumunda gerçekleştirilecek işlemlere ve bu maddenin uygulanmasına dair usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Birleşme Bölünme Hisse Değişimi ve İradi Tasfiye
  Birleşme bölünme ve hisse değişimi
  MADDE 19. — Türkiye'de faaliyette bulunan bankalardan birinin; diğer bir veya birkaç banka veya finansal kuruluş ile birleşmesi veya bütün aktif ve pasifi ile diğer hak ve yükümlülüklerini Türkiye'de faaliyette bulunan diğer bir bankaya devretmesi bütün aktif ve pasifleri ile diğer hak ve yükümlülüklerini devir alması veya bölünmesi ya da hisse değişimi Kurulun iznine bağlıdır. İzin tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili bankaların yetkili organlarınca karar alınarak gerekli işlemlere geçilmediği takdirde verilen izin geçersiz olur. Bankaların bu Kanun hükümlerine göre birleşme bölünme ve devirlerinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile devir veya birleşmeye konu bankaların toplam aktiflerinin sektör içindeki paylarının yüzde yirmiyi geçmemesi kaydıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7 10 ve 11 inci maddeleri hükümleri uygulanmaz. Birleşme veya devir işleminin kesinleşmesini müteakip devredilen kuruluşun bütün aktif ve pasifleri ile diğer hak ve yükümlülükleri devralan bankaya geçer ve devredilen kuruluşun tüzel kişiliği sona ererek kaydı Ticaret Sicilinden silinir.
  Bu madde hükmünün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.
  İradi tasfiye
  MADDE 20. — Bankaların faaliyetlerine son vermeleri ve tasfiyeleri Kurulun iznine ve Kurumun denetimine tâbidir.
  Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar faaliyetlerine son vermek ve bunları tasfiye etmek istedikleri takdirde durumu Türkiye çapında basımı ve dağıtımı yapılan en az iki gazete ile ilân ve mevduat sahipleri veya katılım fonu sahipleri ile alacaklılarına veya bu durumda sayılabilecek kişi ve kurumlara tebliğ ederek ellerinde bulunan aynî ve nakdî her türlü mevduat veya katılım fonu ile emanet ve cari hesap bakiyelerini ve sair borçlarını vadeli olsalar bile vadelerini beklemeksizin iki ay içinde iadeye ve bu süre içerisinde sahibi başvurmayan aynî ve nakdî her türlü mevduat katılım fonu emanet ve alacakları Kuruma tevdi etmeye mecburdurlar. Kurum bu suretle verilen değerleri takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süre ile her yıl başında usûlüne göre ilan etmek suretiyle saklar. Son ilân tarihinden itibaren altı ay içinde aranmayan bu değerler Fona gelir kaydolunur.
  Bu madde hükmünün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  İzin Başvurularının Reddi
  İzin başvurularının reddi
  MADDE 21. — Bu Kanun hükümleri uyarınca Kuruma yapılan izin başvuruları; denetimin etkin bir şekilde ifa edilmesine engel olabilecek nitelikte doğrudan veya dolaylı herhangi bir ilişkinin varlığı veya izne tâbi işlem için öngörülen koşulların niteliklerin yeterliliklerin izin başvurusu esnasında ya da değerlendirme sürecinde sağlanamaması veya kaybedilmesi hâlinde Kurulca reddedilir. Ret kararları ilgililere gerekçeli olarak bildirilir.


  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Kurumsal Yönetim
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Yönetim
  Kurumsal yönetim ilkeleri
  MADDE 22. — Kurumsal yönetime ilişkin yapı ve süreçler ve bunlara ilişkin ilkeler Sermaye Piyasası Kurulu ile kuruluş birliklerinin de görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir.
  Yönetim kurulu
  MADDE 23. — Bankaların yönetim kurulları genel müdür dahil beş kişiden az olamaz. Genel müdür bulunmadığı hallerde vekili yönetim kurulunun doğal üyesidir. Bu Kanunda genel müdür için öngörülen şartlar yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası için de aranır. Murahhas üyelerin genel müdürde aranan şartları taşımaları zorunludur. Yönetim kurulu üyeliğine seçilenler ve herhangi bir nedenle boşalma hâlinde görevlendirilenler bu maddede aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte yedi iş günü içerisinde Kuruma bildirilir. Genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez. Yönetim kurulu üyelerinin bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) (b) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıması gerekir.
  Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'deki yönetim merkezlerinde yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarını taşıyan merkez şube müdürünün de dahil olduğu en az üç kişilik bir müdürler kurulu oluşturmaları zorunludur. Bu Kanunun uygulanmasında müdürler kurulu yönetim kurulu hükmünde olup birinci fıkrada belirtilen şartlar müdürler kurulu üyeleri için de aranır.
  İç kontrol risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tesis edilmesi işlerliğinin uygunluğunun ve yeterliliğinin sağlanması finansal raporlama sistemlerinin güvence altına alınması banka içindeki yetki ve sorumlulukların belirlenmesi yönetim kurulunun sorumluluğundadır.
  Denetim komitesi
  MADDE 24. — Bankaların yönetim kurullarınca yönetim kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere denetim komitesi oluşturulur. Denetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Denetim komitesi üyeleri icraî görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Türkiye'de şube olarak faaliyet gösteren bankalarda ise kendisine bağlı icraî mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan müdürler kurulu üyelerinden biri görevlendirilir.
  Denetim komitesi üyelerinin Kurulca belirlenen niteliklere sahip olmaları şarttır. Buna ilişkin bilgi ve belgeler atamanın yapılmasını müteakiben en geç yedi iş günü içinde Kuruma bildirilir.
  Denetim komitesi yönetim kurulu adına bankanın iç kontrol risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin bu Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek bu Kanun kapsamında ana ortaklık niteliğindeki kuruluşlarda konsolide denetime tâbi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.
  Denetim komitesi iç kontrol iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsamında oluşturulan birimlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından; görevlerinin ifasıyla ilgili olarak düzenli raporlar almak ve bankanın faaliyetlerinin sürekliliği ve güven içinde yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek hususlar veya mevzuata ve iç düzenlemelere aykırılıklar bulunması hâlinde bu hususları yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.
  Denetim komitesi altı aylık dönemleri aşmamak kaydıyla icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile bankada alınması gereken önlemlere yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankanın faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

  Denetim komitesi bankanın tüm birimlerinden anlaşmalı destek hizmeti kuruluşları ve bağımsız denetim kuruluşlarından bilgi ve belge almaya bedeli banka tarafından karşılanmak suretiyle konularında ihtisas sahibi kişilerden yönetim kurulunun onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlamaya yetkilidir. Denetim komitesinin görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esasları yönetim kurulu tarafından düzenlenir.
  Genel müdür ve yardımcıları
  MADDE 25. — Banka genel müdürlerinin hukuk iktisat maliye bankacılık işletme kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık meslekî deneyime sahip olmaları şarttır.
  Genel müdür yardımcılarının en az yedi yıllık meslekî deneyime sahip ve asgarî üçte ikisinin birinci fıkrada belirtilen alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması şarttır. Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda icraî nitelikte görev yapan diğer yöneticiler de bu Kanunun genel müdür yardımcılarına ilişkin hükümlerine tâbidir.
  Genel müdürlüğe ve yardımcılıklarına atanacakların bu maddede aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte Kuruma bildirilmesi şarttır. Bildirimden itibaren yedi iş günü içinde Kurumca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin atamaları yapılabilir.
  Herhangi bir nedenle görevden ayrılan genel müdür ve yardımcılarının görevden ayrılma nedenleri ilgili banka ve görevden ayrılan tarafından yedi iş günü içinde Kuruma bildirilir.
  Bu madde uygulamasında genel müdürün sahip olması gereken nitelikler ve atanmalarına veya görevden ayrılmalarına ilişkin yükümlülükler bakımından yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'deki merkez şubesi müdürü genel müdür gibi değerlendirilir.
  Genel müdür ve genel müdür yardımcıları konsolide denetime tâbi ortaklıklar hariç başka bir ticari kuruluşta tam veya yarı zamanlı olarak görev alamaz.
  Çalışma ve imza yetkisi yasağı
  MADDE 26. — Bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) (b) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler bankalarda genel müdür genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar.
  Kurum denetimleri sonucunda bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarının imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada çalıştırılamazlar.
  Yemin ve mal beyanı
  MADDE 27. — Bankaların yönetim kurulu üyeleri ile müdürler kurulu başkan ve üyeleri seçilmeleri veya atanmalarından sonra yerel ticaret mahkemesi huzurunda yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. Bu kişiler ile genel müdür ve yardımcıları ve imza yetkisine sahip mensuplarından bölge müdürleri şube müdürleri ve genel müdürlük merkez teşkilatında yer alan bölüm kısım grup ve bunlara eşdeğer isimler altında faaliyet gösteren birimlerin yöneticileri 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine tâbidirler.
  Yemin ve mal beyanına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
  Karar defteri
  MADDE 28. — Yönetim kurulu denetim komitesi ve kredi komitesi ile müdürler kurulu kararları aralarında açıklık bırakılmamak ve satır aralarında çıkıntı olmamak şartıyla tarih ve numara sırasıyla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun defterlerle ilgili hükümleri gereğince onaylanmış müteselsil sayfa numaralı ayrı birer deftere metnin doğruluğundan hiçbir şekilde şüpheyi davet etmeyecek şekilde günü gününe kaydedilir ve her kararın altı üyeler tarafından karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde imza olunur. Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde yıl sonlarında ciltlettirilmeleri kaydıyla karar defterleri yerine yaprakları noterce tasdikli ve müteselsil sıra numaralı ayrı kalamoza kullanılabilir.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  DÖRDÜNCÜ KISIM
  Koruyucu Hükümler
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Özkaynaklar ve Standart Oranlar
  Koruyucu düzenlemeler
  MADDE 43. — Kurul; bankaların varlıkları alacakları özkaynakları borç yükümlülük ve taahhütleri gelir ve giderleri arasındaki ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların ve maruz kalınan risklerin tespiti tahlili izlenmesi ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınırlamalar ve standart oranlar da belirlemek suretiyle gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bunlar hakkında her türlü tedbiri almaya yetkilidir. Bu hüküm 38 inci madde gereğince konsolide malî tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan ana ortaklık için Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde konsolide ve konsolide olmayan bazda uygulanır. Bankalar yapılan düzenlemelere uymak belirlenen sınırlamaları ve standart oranları konsolide baz da dahil olmak üzere hesaplamak tutturmak ve idame ettirmek ve bunlara ilişkin olarak Kurum tarafından istenen tedbirleri belirlenen süreler içinde almak ve uygulamakla yükümlüdür.
  Kurul kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlerin uygulanmasını da dikkate alarak her bir banka ya da banka grubu için belirlenen asgarî veya azamî standart oranlar ve sınırlardan farklı daha ihtiyatlı bir oran veya sınır tesis etmeye veya hesaplama ve bildirim dönemlerini farklılaştırmaya veya genel olarak belirlenmemiş oran ve sınırlar tespit etmeye yetkilidir.
  Bu Kanun kapsamında öngörülen sınırlamalara ve standart oranlara ilişkin eşiklere erişilmesi veya aşımların oluşması hâlinde ilgili banka durumu derhal Kuruma bildirmek zorundadır.
  Ödenmiş sermaye yedek akçeler ve özkaynak
  MADDE 44. — Ödenmiş sermaye bankaların fiilen ve her türlü muvazaadan arî olarak ödenmiş veya Türkiye'ye ayrılmış ve ödenmiş sermayelerinden bilançoda görülen zararın yedek akçelerle karşılanamayan kısmı düşüldükten sonra kalan tutardır.
  Yedek akçeler bankaların 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanunlar ile ana sözleşmelerine göre ayırdıkları yedek akçelerinden varsa bilanço zararının düşülmesinden sonra elde edilen tutardır.
  Özkaynak ana sermaye ve katkı sermaye toplamı ile bu toplamdan sermayeden indirilecek değerlerin düşülmesi sonucu bulunacak tutarı ifade eder.
  Konsolide özkaynak konsolide esasa göre uygulanacak kredi sınırları ile standart oranların hesaplanmasında bu maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre hesaplanarak dikkate alınır.
  Bu maddeye ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
  Sermaye yeterliliği
  MADDE 45. — Bu Kanunun uygulanmasında maruz kalınan riskler nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı yeterli özkaynak bulundurulması sermaye yeterliliğini ifade eder. Bankalar Kurum tarafından düzenlenecek yönetmelikte öngörülen usûl ve esaslara göre yüzde sekiz oranından az olmamak üzere belirlenecek sermaye yeterliliği oranını hesaplamak tutturmak idame ettirmek ve raporlamak zorundadır.
  Bankaların iç sistemleri aktif ve malî yapıları dikkate alınarak asgarî sermaye yeterliliği oranını artırmaya bankalar bazında farklılaştırmaya kaynağı katılma hesabı olan aktiflerin risk ağırlıklarının belirlenmesinde bu hesapların özelliklerini dikkate almak suretiyle düzenleme yapmaya Kurul yetkilidir.
  Likidite yeterliliği
  MADDE 46. — Bankalar Merkez Bankasının uygun görüşü alınmak suretiyle Kurulca belirlenecek usûl ve esaslara göre asgarî likidite düzeyini hesaplamak tutturmak idame ettirmek ve raporlamak zorundadır.
  Aşımların giderilmesi
  MADDE 47. — Bu Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde yer alan sınırlama ve oranlara ilişkin aşımların Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde giderilmesi zorunludur.
  Özkaynaklarda meydana gelebilecek düşüşler nedeniyle özkaynağın belirli bir oranı ile ilişkilendirilen sınırlama ve oranlarda aşımların oluşması ve şartların gerektirmesi hâlinde bu aşımlar Kurumca belirlenecek bir süre içinde giderilir. Aşımların giderilmesi için belirlenen süre içinde bu Kanunun idarî para cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmaz.


  İKİNCİ BÖLÜM
  Krediler ve Risk Grubu
  Krediler
  MADDE 48. — Bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat mektupları kontrgarantiler kefaletler aval ciro kabul gibi gayrinakdî krediler ve bu niteliği haiz taahhütler satın alınan tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette verilen ödünçler varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar vadesi geçmiş nakdî krediler tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler gayrinakdî kredilerin nakde tahvil olan bedelleri ters repo işlemlerinden alacaklar vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle üstlenilen riskler ortaklık payları ve Kurulca kredi olarak kabul edilen işlemler izlendikleri hesaba bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi sayılır.
  Birinci fıkrada belirtilenlere ilâve olarak kalkınma ve yatırım bankalarının finansal kiralama yöntemiyle sağladığı finansmanlar ile katılım bankalarının taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar ortaklığı yatırımları taşınmaz ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama mal karşılığı vesaikin finansmanı ortak yatırımlar veya benzer yöntemlerle sağladıkları finansmanlar da bu Kanun uygulamasında kredi sayılır.
  Risk grubu
  MADDE 49. — Bir gerçek kişi ile eşi ve çocukları bunların yönetim kurulu üyesi veya genel müdürü oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar bir risk grubunu oluşturur.
  Bir banka ile bu bankanın nitelikli pay sahipleri yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü bunların birlikte veya tek başına doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar bankanın dahil olduğu risk grubunu oluşturur.
  Yukarıda belirtilen risk gruplarının belirlenmesinde birlikte kontrol edilen ortaklıklar bu ortaklıkların kontrolünü birlikte sağlayan her bir hissedarın risk grubuna dahil edilir.
  Bu maddenin uygulanmasında aralarında birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler ilgili risk gruplarına dahil edilir.
  Sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazineye Özelleştirme İdaresi Başkanlığına genel veya katma bütçeli dairelere ait bankalar; doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ortaklıklar ile birlikte bir risk grubu oluşturur.
  Bankalar dışındaki kamu iktisadi teşebbüslerinin veya hisselerinin çoğunluğu Özelleştirme İdaresi Başkanlığının elinde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları sermaye yönetim ve denetimlerine hâkim oldukları bağlı ortaklık iştirak ve müesseseler ile birlikte bir risk grubu oluşturur.
  Bu maddenin uygulanmasına banka ve ortaklıklarda yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yapanlar ve velâyet altında olmayan çocuklar bakımından aynı risk grubuna dahil edilecek gerçek ve tüzel kişilerin tespitine ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
  Dâhil olunan risk grubu ve mensuplara kredi kullandırma koşulları
  MADDE 50. — Bankalar;
  a) Yönetim kurulu üyelerine genel müdüre genel müdür yardımcılarına ve kredi açmaya yetkili mensuplarına; bunların eş ve velâyet altındaki çocuklarına; tek başlarına ya da birlikte sermayesinin yüzde yirmibeş veya fazlasına sahip oldukları ortaklıklara
  b) (a) bendinde sayılanlar dışında kalan mensupları ile bunların eş ve velâyeti altındaki çocuklarına
  c) Mensuplarının kurduğu veya bunlar için kurulan sandık dernek sendika veya vakıflara
  Her ne şekil ve surette olursa olsun nakdî ve gayrinakdî kredi veremez tahvil ya da benzeri menkul kıymetlerini satın alamazlar.
  Birinci fıkra hükümleri yönetim kurulu üyeliklerinde aslen bulunan veya temsilci bulunduran ve banka sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak nitelikli paya sahip olan gerçek kişi ortaklar ile tüzel kişi ortaklar hakkında uygulanmaz.

  Bir bankanın ortaklıklarının yönetim ve denetim kurullarında bulunan kimselerin aynı zamanda ilgili bankanın mensubu olması bu ortaklıkların ilgili banka ile işlem yapmasına engel değildir.
  Bankanın dâhil olduğu risk grubunda bulunan gerçek ve tüzel kişilere kredi kullandırılması hâlinde gerekli kararların yönetim kurulunun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alınması ve bunlara sağlanan kredi koşullarının kredi kullananın lehine diğer kişi ve gruplara kullandırılanlardan ve piyasa koşullarından farklılık arz etmemesi şarttır.
  Bir bankanın yönetim kurulu üyelerine mensupları ile bunların eşlerine ve velâyet altındaki çocuklarına aylık net ücretleri toplamının beş katını aşmamak üzere verilecek krediler üç katını aşmamak üzere çek karnesi veya kredi kartı verilmesi suretiyle kullandırılacak krediler ile bu Kanunun 55 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen menkul kıymetler karşılığı kullandırılan krediler birinci ve dördüncü fıkra hükümlerine tâbi değildir.
  Banka bankanın risk grubunda yer alan kişilere açtığı kredileri Kuruma düzenli olarak raporlar.
  Sonradan bu madde hükümlerine aykırı hale gelen kredilerin en geç altı ay içinde tasfiye edilmesi zorunludur.
  Kredi açma
  MADDE 51. — Kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu; kredi açma onay verme ve diğer idarî esaslara ilişkin politikaları oluşturmak bunların uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
  Yönetim kurulu kredi açma yetkisini Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde kredi komitesine veya genel müdürlüğe devredebilir. Genel müdürlük kendisine devredilen kredi açma yetkisini diğer birimleri bölge müdürlükleri veya şubeleri aracılığıyla da kullanabilir. Kredi komitesinin oluşumu ile çalışma ve karar alma esasları Kurulca belirlenir. Bu Kanunun kredi sınırlarına ilişkin hükümlerine tâbi olmayan krediler için kredi açma yetkisi yönetim kurulunca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde devredilebilir.
  Kredi açma yetkisini haiz olanlar kendileri ile eş ve velâyeti altındaki çocuklarının veya bunlarla risk grubu oluşturan diğer gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu kredi işlemlerine ilişkin değerlendirme ve karar verme aşamalarında yer alamaz ve bu hususu yazılı olarak yetkililere bildirir.
  Kurul bu madde ve 50 nci madde hükümlerine aykırı olarak kullandırıldığı tespit edilen kredilerin ilgili bankanın özkaynak hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınmasına karar vermeye veya bu krediler tutarında ilave özkaynak temin edilmesini zorunlu tutmaya yetkilidir.
  Kredilerin izlenmesi
  MADDE 52. — Bankalar kredileri nedeniyle maruz kalınacak riskleri ölçmek karşı tarafın malî gücünü düzenli olarak analiz etmek ve izlemek gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek ve bunlara ilişkin esasları belirlemek zorundadır. Kredi müşterileri bu çerçevede konsolide ve konsolide olmayan bazda istenilen bilgi ve belgeleri bankalara vermekle yükümlüdür.
  Sermayesinin yarısından fazlasına genel ve katma bütçeli dairelerin kamu iktisadi teşebbüslerinin 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanun kapsamına alınan kuruluşların sahip olduğu kurum ve ortaklıklara ve bankalar dışında kalan müşterilere açılacak kredi ve verilecek kefalet ya da teminatların Kurumca belirlenecek tutarı geçmesi hâlinde alınacak hesap durumu belgesi ile eki bilanço ve kâr ve zarar cetvellerinin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunun Kurumca belirlenecek esaslar dahilinde 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış denetim yetkisine sahip meslek mensupları tarafından onaylanması şarttır.
  Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
  Karşılıklar ve teminatlar
  MADDE 53. — Bankalar krediler ve diğer alacaklarla ilgili olarak doğmuş veya doğması muhtemel zararların karşılanması ve bunlar dışında kalan varlıkların değer azalışları için yeterli düzeyde karşılık ayrılmasına aktiflerin kalitesine ve sınıflandırılmasına garantilerin ve teminatların alınmasına bunların değerinin ve güvenilirliğinin ölçülmesine takibe alınan kredilerin izlenmesine ve vadesi dolmuş kredilerin geri ödenmesine ilişkin politikaları oluşturmak ve uygulamak bunları düzenli olarak gözden geçirmek tüm bu hususları icra edebilecek gerekli yapıları tesis etmek ve işletmek zorundadır. Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.
  Bu madde uyarınca krediler ve diğer alacaklarla ilgili olarak ayrılan özel karşılıkların tamamı ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Sınırlamalar
  Kredi sınırları
  MADDE 54. — Bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin toplamı özkaynakların yüzde yirmibeşini aşamaz. Bu oran 49 uncu maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan risk grubu bakımından yüzde yirmi olarak uygulanır. Kurul bu oranı yüzde yirmibeşe kadar yükseltmeye veya kanunî haddine kadar indirmeye yetkilidir. Bir adi ortaklığa verilen krediler sorumlulukları oranında ortaklara kullandırılmış sayılır.
  Bankalarca hâkim ortak veya nitelikli pay sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın bankaların sermayesinin yüzde bir ve daha fazla payına sahip olup pay defterine kayıtlı olan tüm ortaklarına ve bunlarla risk grubu oluşturan kişilere kullandırılacak kredilerin toplamı özkaynaklarının yüzde ellisini aşamaz.
  Birlikte kontrol edilen ortaklıklara kullandırılan krediler bu ortaklıkları birlikte kontrol eden hissedarların her birinin ortaklık sermayesinde sahip olduğu payların birlikte kontrol ettikleri toplam paya oranı ölçüsünde ortaklığı birlikte kontrol eden her bir hissedarın dâhil olduğu risk grubuna kullandırılmış sayılır.
  Bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna özkaynakların yüzde onu veya daha fazlası oranında kullandırılan krediler büyük kredi sayılır ve bunların toplamı özkaynakların sekiz katını aşamaz.
  Bir risk grubuna kullandırılan kredilerin teminatını oluşturmak üzere aynı risk grubuna dâhil gerçek veya tüzel kişilerden kabul edilen aval garanti ve kefaletler risk grubuna ait kredi sınırlarının hesabında dikkate alınmaz.
  Gayrinakdî krediler vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler kabul edilen aval garanti ve kefaletler kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler Kurulca kabul edilecek ülkelerin merkezî yönetimleri merkez bankaları ve bankaları ile yapılan işlemler veya bunlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları verilen diğer garantiler karşılığı yapılan işlemler kredi sınırlarının hesabında Kurulca belirlenen esaslar ve oranlar dâhilinde dikkate alınır.
  Bu madde hükümleri ana ortaklık bakımından konsolide esasa göre uygulanır.
  Kredi sınırlamalarına tâbi olmayan işlemler
  MADDE 55. — Aşağıdaki kredi işlemleri 54 üncü maddedeki sınırlamalara tâbi değildir:
  a) Karşılığı nakit nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olan işlemler.
  b) Hazine Müsteşarlığı Merkez Bankası Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığıyla yapılan işlemler ile bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono tahvil ve benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan işlemler.
  c) Merkez Bankası nezdindeki piyasalarda veya kanunla teşkilatlanmış diğer para piyasalarında yapılan işlemler.
  d) Aynı kişiye ya da aynı risk grubuna yeni kredi tahsisi hâlinde daha önce yabancı para cinsinden veya yabancı para ölçüsü ile verilen kredilerin müteakiben tahsis edilen kredinin kullandırılmaya başlandığı tarihteki cari kurdan dikkate alınması kaydıyla çek ve kredi kartı kullandırımları hariç kredilerde kur değişikliklerinin doğurduğu artışlar ile vadesi geçmiş kredilere tahakkuk ettirilen faiz kâr payı ve diğer unsurlar.
  e) Her türlü sermaye artırımları dolayısıyla bedelsiz edinilen ortaklık payları ile ortaklık paylarının herhangi bir fon çıkışı gerektirmeyen değer artışları.
  f) Kurulca belirlenecek esaslar dâhilinde bankaların kendi aralarındaki işlemler.
  g) Kurulca belirlenecek esas ve süreler çerçevesinde elden çıkarılması kaydıyla halka arza aracılık yüklenimleri kapsamında edinilen ortaklık payları.
  h) Özkaynak hesabında indirilecek değer olarak dikkate alınan işlemler.
  i) Kurulca belirlenecek diğer işlemler.
  Ortaklık paylarına ilişkin sınırlamalar
  MADDE 56. — Bankaların; kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki payı kendi özkaynaklarının yüzde onbeşini bu ortaklıklardaki paylarının toplam tutarı ise kendi özkaynaklarının yüzde altmışını aşamaz.
  Bu Kanunun 55 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen işlemler birinci fıkrada belirtilen sınırların hesabında dikkate alınmaz.
  Birinci fıkrada zikredilen sınırların aşılması hâlinde aşım tutarı özkaynak hesaplamasında ana sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınır.
  Bankalar kendilerinde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olan ortaklık ve kuruluşlarda doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olamazlar bunların hisse senetlerini rehin olarak kabul edemezler ve karşılığında avans veremezler.
  Gayrimenkul ve emtia üzerine işlemler
  MADDE 57. — Bankaların gayrimenkullerinin net defter değerleri toplamı özkaynaklarının yüzde ellisini aşamaz. Bu hesaplamada değerleme veya enflasyon düzeltmesine bağlı olarak oluşan ve gayrimenkul hesabına eklenen değer artışları yüzde elli oranında dikkate alınır.
  Bankalar 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gayrimenkul ve emtiayı esas alan sözleşmeler ile Kurulca uygun görülecek kıymetli madenlerin alım ve satımı hariç olmak üzere ticaret amacıyla gayrimenkul ve emtianın alım ve satımı ile uğraşamaz ipotekli konut finansmanı kuruluşu ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere ana faaliyet konusu gayrimenkul ticareti olan ortaklıklara katılamazlar.
  Katılım bankaları tarafından gayrimenkul ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama kâr ve zarar ortaklığı ortak yatırımlar yoluyla finansman sağlanması ve benzer faaliyetler nedeniyle üstlenilen yükümlülüklerden dolayı gayrimenkul ve emtia üzerine yapılan işlemler bu madde ile yasaklanan ve sınırlanan faaliyetler kapsamında değerlendirilmez.
  Alacaklardan dolayı edinilmek zorunda kalınan emtia ve gayrimenkullerin elden çıkarılmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.
  Sandık ve vakıflara ilişkin işlemler
  MADDE 58. — Bankalarca münhasıran çalışanlarına ait olmak üzere sağlık ve sosyal yardım emeklilik ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıflara açıklarının kapatılması için kaynak aktarılamaz.
  Bağış sınırları
  MADDE 59. — Bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlarca bir malî yılda yapılabilecek bağış miktarı banka özkaynaklarının binde dördünü aşamaz. Ancak yapılan bağış ve yardımların en az yarısının kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek bağış ve yardımlardan oluşması zorunludur. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş