1 Mart 2008 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 26803
YÖNETMELİK
Millî Savunma Bakanlığından:
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN SAVAŞ ŞARTLARI İLE OLAĞANÜSTÜ
DURUMLARDA BESLEME DESTEĞİ İHTİYAÇLARININ
KARŞILANMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar


Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinde savaş şartları ile olağanüstü durumlarda besleme desteği verebilmek için gerekli olan usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş şartları ile olağanüstü durumlarda besleme desteği verilmesine ilişkin hüküm ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanununun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dayanıklı hazır gıda: Özel ambalajlarda muhafaza edilen uzun süre dayanıklı gıda maddelerini
b) Kıt’a yükü demirbaş erzak: Birliğin sefer kadrosuna göre bulundurulması gereken savaş veya olağanüstü durumlarda kullanılacak cins ve miktarları belirlenmiş en az iki günlük dayanıklı hazır gıdaları

c) Kıt’a yükü erzak: Savaş şartları veya olağanüstü durumlarda kullanılacak kıt’a yükü normal erzak ve kıt’a yükü demirbaş erzakı
ç) Kıt’a yükü normal erzak: Savaş şartlarında besleme desteği verebilmek için birliğin sefer kadrosuna bağlı olarak bulundurulacak depolamaya elverişli gıda maddelerini
d) Olağanüstü durum: Deprem çığ sel ve yangın gibi doğal afetleri tehlikeli salgın hastalıkları ağır ekonomik bunalımı genel grev kısmi veya genel seferberlik ilanı yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebi ile kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması gibi durumları
e) Türk Silahlı Kuvvetleri: Genelkurmay Başkanlığı Kara Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar ve Uygulama


Kıt’a yükü erzak
MADDE 5 – (1) Birliğin savaş şartlarında ihtiyaç duyacağı kıt’a yükü normal erzak barış şartlarında kullanılan mevcut gıda maddelerinden karşılanır. Sefer kadrosuna yönelik ayrıca gıda maddesi depolanmaz.
(2) Olağanüstü durumlarda kullanmak üzere ihtiyaç duyulacak kıt’a yükü demirbaş erzak ise en az iki günlük ve öğünlere göre düzenlenmiş dayanıklı hazır gıdalardan oluşur.
Uygulama
MADDE 6 – (1) Kıt’ a yükü normal erzak olarak ayrıca gıda maddesi depolanmaz. Birliklerin barış stok seviyesi olarak hâlihazırda bulundurdukları gıda maddeleri sefer stok seviyesini oluşturur. Sefer stok seviyesinin kaç günlük olacağı ve savaş durumunda ihtiyaca cevap verecek barış stok seviyesi kuvvet komutanlıkları Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir.
(2) Olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulacak en az iki günlük ve öğünlere göre düzenlenmiş kıt’a yükü demirbaş erzakın cinsi niteliği bir kişi için günlük miktarı Ek-1’de gösterilmiştir.
Kıt’a yükü erzakın depolanması
MADDE 7 – (1) Kıt’a yükü erzak kuvvet komutanlıkları Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde bulunan ikmal/levazım birimlerinde depolanır.
Kıt’a yükü erzakın sarfı ve değişimi
MADDE 8 – (1) Savaş veya olağanüstü durumlarda kullanılacak kıt’a yükü demirbaş erzak her an elde bulundurulur. Bu nedenle depolarda mevcut kıt’a yükü demirbaş erzakın sarfına prensip olarak yenilerinin alınmasıyla başlanır. Ancak;
a) Dayanma süresi sonuna yaklaşan demirbaş erzak yenileri alınmamış olsa dahi tüketilir. Bunlardan gerekli görülenler için tüketilmeden önce ilgili birlik komutanlığınca muayene yaptırılır. Yedirilmesinde sakınca görülenler hakkında tutanak tutulur ve usulüne uygun olarak imha edilir.
b) Dayanma süresi dolmayan ve yenisi ikmal edilen kıt’a yükü demirbaş erzaklar depo kapasitesi de göz önünde bulundurularak tüketilir.
(2) Yalnız kıt’a yükü demirbaş erzak verildiği günlerde bu yiyeceklerin parasal değerinin günlük yemek bedelinin altında veya üstünde olması durumu dikkate alınmaz.
(3) Kıt’a yükü demirbaş erzaka dâhil konservelerden herhangi birinin veya bir kaçının verilmesi hâlinde 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanununun ekinde yer alan Günlük Yemek Bedeli Ölçüt Tablosundaki istihkak tutarını aşmamak şartıyla değişim hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler


Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.


Ek-1

2 GÜNLÜK KIT'A YÜKÜ DEMİRBAŞ ERZAK TABLOSU
Sıra
No.
Cinsi
Miktarı

1 inci Gün


2 nci Gün

1 inci Gün
2 nci Gün
Sabah
Öğle
Akşam
Sabah
Öğle
Akşam
1
Unlu Mamuller
500 Gr.
500 Gr.
100 Gr.
200 Gr.
200 Gr.
100 Gr.
200 Gr.
200 Gr.
2
Yenmeye Hazır Etli Gıdalar (200 Gr.)
2 Ad.
2 Ad.

1 Ad.
1 Ad.

1 Ad.
1 Ad.
3
Yenmeye Hazır Bitkisel Sıvı Yağlı Gıdalar (200 Gr.)
2 Ad.
2 Ad.

1 Ad.
1 Ad.

1 Ad.
1 Ad.
4
Yenmeye Hazır Tatlılar (100 Gr.)
3 Ad.
3 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
1 Ad
1 Ad.
1 Ad.
5
Tuz Tableti
10 Ad.
10 Ad.
2 Ad.
4 Ad.
4 Ad.
2 Ad.
4 Ad.
4 Ad.
6
Su Temizleme Tableti
5 Ad.
5 Ad.
1 Ad.
2 Ad.
2 Ad.
1 Ad.
2 Ad.
2 Ad.
7
Su
3 lt.
3 lt.
İhtiyaca göre 1 inci ve 2 nci günün uygun zamanında dağıtılır.

NOT: Kuvvet komutanlıkları Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yukarıda cinsi ve miktarı belirtilen demirbaş erzak bu Tabloya aykırı olmamak şartıyla görev ve hizmet alanlarının özellikleri doğrultusunda yönergelerde belirlenir.