2 Mart 2008 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 26804
YÖNETMELİK
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
TARIMSAL KURAKLIK YÖNETİMİNİN GÖREVLERİ
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA
DAİR YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ülkemizde yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve tarımsal kuraklıkla mücadelede oluşturulan Tarımsal Kuraklık Yönetiminin görevleri çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye genelinde bölgesel ve iller bazında meydana gelebilecek tarımsal kuraklığı izlemek risk değerlendirmesi yapmak ve kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla oluşturulan Tarımsal Kuraklık Yönetimince alınacak öneri ve tedbirleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını
b) Tarımsal kuraklık: Yağışların kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu; arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesi toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda suyun bulunmaması ve hidrolojik dengede bozulmalara neden olan doğa olayını
c) Tarımsal Kuraklık Eylem Planı: Tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak üzere ilgili bakanlık çalışmaları yanında Tarımsal Kuraklık Yönetimince alınan kararlar ve uygulamalar doğrultusunda gerek yerleşim yerlerinde gerekse kırsal kesim kuru ve sulu ziraat alanlarında su yönetimi yatırımlar tarım teknikleri tohum ve bitki çeşitliliği sulama teknikleri hastalık ve zararlılarla mücadele ekonomik ve sosyal destekler mera otlatma planları arazi kullanım planları kısıtlamalar ve acil eylemin uygulanmasına yönelik her türlü tedbiri kapsayan planı
ç) Tarımsal Kuraklık Yönetimi: Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu bu kurula bağlı çalışan İzleme ve Erken Uyarı Tahmin Komitesi Risk Değerlendirme Komitesi Veri Akış Birimleri Çalışma Grupları ve Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezini
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Oluşumu Görev ve Çalışma Esasları
Tarımsal Kuraklık Yönetimi
MADDE 5 – (1) Tarımsal Kuraklık Yönetimi; merkez yönetimi ve illerde oluşturulan il yönetiminden oluşur.
(2) Tarımsal Kuraklık Merkez Yönetimi aşağıdaki birimlerden oluşur;
a) Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu
b) Risk Değerlendirme Komitesi
c) İzleme Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi
ç) Veri akış birimi
d) Çalışma grubu.
(3) Birinci fıkrada sayılan birimler 9/7/2007 tarihli ve 2007/12477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşur.

Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulunun görevleri
MADDE 6 – (1) Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulunun görevleri
şunlardır;
a) Tarımsal kuraklıkla mücadele eylem planını hazırlamak hazırlatmak ve uygulamasını sağlamak
b) Tarımsal kuraklıkla mücadelede kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak
c) Risk değerlendirme komitesinden gelen rapor veya önerileri incelemek kuraklık görülen illerde tarımsal kuraklıkla mücadele eylem planı kapsamında uygulama kararı almak
ç) Tarımsal kuraklık eylem planının uygulamasını izlemek denetlemek ve alınan sonuçları değerlendirmek
d) Tarımsal kuraklık eylem planının uygulanmasında karşılaşılacak mali idari teknik ve sosyal konulardaki sorunları gidermek
e) İhtiyaç duyulan kanun yönetmelik ve diğer alt düzenlemelere ilişkin taslakları hazırlamak ve önerilerde bulunmak.
(2) Kurul en az yılda bir defa gerektiğinde Bakanlıkça yapılacak çağrı üzerine toplanır.
Risk Değerlendirme Komitesinin görevleri
MADDE 7 – (1) Risk Değerlendirme Komitesinin görevleri şunlardır;
a) İzleme Erken Uyarı ve Tahmin Komitesinden gelen verileri değerlendirmek risk analizi yapmak/yaptırmak
b) Risk analiz sonuçlarına göre eylem raporunu hazırlamak ve Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kuruluna sunmak.
İzleme Erken Uyarı ve Tahmin Komitesinin görevleri
MADDE 8 – (1) İzleme Erken Uyarı ve Tahmin Komitesinin görevleri şunlardır;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarından konu ile ilgili tüm envanter dokümanlarını ve rasat bilgilerini sürekli almak
b) Toplanan bilgileri değerlendirerek Uyarı ve Tahminlerini Risk Değerlendirme
Komitesine sunmak.
Veri akış birimlerinin görevleri
MADDE 9 – (1) Veri akış birimlerinin görevleri şunlardır;
a) İzleme Erken Uyarı ve Tahmin Komitesince ihtiyaç duyulan ve istenilen verilerin konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan alınarak uygun biçimde sunulması
b) İstenen verileri sağlayacak rasat istasyonları bulunmaması durumunda istenilen rasatları sağlayacak alt yapının işin aciliyeti dikkate alınarak oluşturulması
c) Verilerin istenen tarihte elektronik ortamda gönderilmesi ve muhafaza edilmesi.
Çalışma gruplarının görevleri
MADDE 10 – (1) Çalışma grubuna görevlendirilen konu ile ilgili uzmanlarının çalışma disiplini içerisinde verilen konulardaki istenen bilgileri süresinde tamamlayarak komitelere sunmak.
Tarımsal kuraklık il yönetimi
MADDE 11 – (1) Tarımsal kuraklık il yönetimi Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu kararlarını uygulamak ve tarımsal kuraklık eylem planı çalışmalarını yürütmekle görevli olup aşağıdaki birim ve organlardan meydana gelir.
(2) Tarımsal kuraklık il kriz merkezi vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında; ilçe kaymakamları büyükşehir il ilçe ve valinin uygun göreceği belde belediye başkanları üniversite temsilcisi il özel idaresi ilgili bakanlıklar ile bağlı ve ilgili genel müdürlüklerinin taşra birimleri temsilcileri ilgili bakanlıkların il temsilcileri il sağlık müdürü ziraat odası başkanı muhtarlar derneği başkanı sulama içme suyu ve üretici birlikleri kooperatif başkanları ile valinin uygun göreceği diğer sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşur.
Tarımsal kuraklık il kriz merkezinin görevleri
MADDE 12 – (1) Tarımsal kuraklık il kriz merkezinin görevleri şunlardır;
a) Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu kararlarını uygulamak
b) İl tarımsal kuraklık eylem planını Türkiye tarımsal kuraklık eylem planına uygun olarak yapmak ve uygulamak
c) İl arazi varlığı ve su kaynakları ve iklim ile ilgili verileri hazırlamak ve güncelleştirmek
ç) Kuraklıkla mücadele eylemine yönelik olağan ve olağanüstü koşullar için mali kaynaklarını belirleyerek mahalli bütçe kapsamına almak
d) Kuraklık eylem planı uygulamasında ihtiyaç duyulan harcama bütçesini çıkararak ödenek talebinde bulunmak.
Tarımsal kuraklık yönetiminin çalışma esasları
MADDE 13 – (1) Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu kararları ilgili bakanlıklar ve tarımsal kuraklık il kriz merkezlerince konu ile ilgili mevzuat dâhilinde yürütülür.
(2) Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu sekretaryası ve veri işlem merkezi görevi Bakanlığın uygun göreceği genel müdürlükçe yürütülür yapılacak işlemlerden genel müdürlük sorumludur.
(3) Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplantılarına 9/7/2007 tarihli ve 2007/12477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde görevlendirilen temsilciler katılır. Ayrıca Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu Başkanı ihtiyaç duyulması halinde gerekli gördüğü kamu kurum ve kuruluşlarının genel müdürlerini/başkanlarını ve konu ile ilgili uzman bilim adamlarını toplantıya davet eder. Temsilcilerin ve davet edilen görevlilerin izinli raporlu olmaları halinde yerlerine vekâlet edenler katılır.
(4) Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu gerektiğinde çalışma komisyonları oluşturur.
(5) Kamu kurum ve kuruluşlarını temsilen komisyonlarda görev yapacak konu ile ilgili uzmanlar sürekli görev yapabilecek ve toplantılara katılabilecek personelden seçilir.
(6) Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu kararlarını üye tamsayısının çoğunluğuyla alır oyların eşit olması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.
(7) Sekreterya hizmeti ile görevlendirilen genel müdürlük toplantıların düzenlenmesi ve alınan kararların kayıt altına alınarak gerekli işlemlerin yapılmasından sorumludur.
(8) Bakanlıkların merkezde yapacakları işlemlere esas olacak il tarımsal kuraklık eylem planlarının normal koşullarda ve kuraklık sürecindeki çalışmalarının seyri Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulunca takip edilir gerekli tedbirler kurul tarafından alınır.
(9) Bakanlık koordinasyonunda konu ile ilgili diğer çalışmalara Tarımsal Kuraklık Yönetim biriminden katılım sağlanır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.