26 Şubat 2008 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 26799


YÖNETMELİK


Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:

ŞİLE LİMAN YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM


Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar ve Liman Sınırları

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şile Liman Başkanlığı idari sınırlarını gemilerin yanaşma ve demir yerlerini ticaret eşyası ile patlayıcı parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin boşaltma ve yükleme yöntemleriyle yer ve zamanlarını gemilerinin limanda kalabilecekleri süreler ile limanda genel güvenlik ve disiplinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik 4 üncü maddede sınırları belirtilen Şile Liman sınırları içinde yer alan kıyı tesislerinin kullanılmasına ve bu tesislerdeki çalışmalar ile deniz alanlarındaki her türlü faaliyetlere ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İdare : Denizcilik Müsteşarlığını
b) Liman : Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sınırları tanımlanan kıyı ve deniz alanını
c) Liman tesisi : Liman sınırları içinde yer alan liman rıhtım iskele marina balıkçı barınağı yat limanı çekek yeri tersane şamandıra tesisi ve benzeri kıyı tesislerini
ç) Liman Başkanlığı : Şile Liman Başkanlığını
ifade eder.
Liman sınırları
MADDE 4 – (1) Şile Limanı; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’de gösterilen (41° 08’ 30" N - 29° 55’ 10" E) Yeşilçay (Agva) mevkii ile (41° 14’ 00" N - 029° 16’ 00" E) mevkiinden Genel Kuzey istikametine çizilen hatlar arasında kalan Türk karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.


İKİNCİ BÖLÜM


Gemilerin Yanaşma Bağlama ve Demir Yerleri

Gemilerin yanaşma bağlama ve demir yerlerinde uyulacak kurallar
MADDE 5 – (1) Limana gelen Türk ve yabancı bayraklı gemiler ile deniz araçları aşağıdaki esaslara uyarlar.
a) Gemiler liman başkanlığınca verilecek yanaşma ordinosuna göre iskele veya rıhtımlara yanaştırılır şamandıralara bağlanır. Askeri gemiler öncelikle askeri rıhtımlara uygun olmaması halinde boş olan ticari rıhtımlara yanaştırılır.
b) Yanaşma yerleri dolu olduğu takdirde gemiler sıra beklemek üzere liman başkanlığınca izin verilen bir bölgede demirlerler. Akaryakıt yüklü tankerler ile patlayıcı parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli madde yüklü gemiler liman başkanlığının izni olmadıkça demir yerlerini değiştiremezler. Gemiler ve deniz araçları limandaki yanaşma ve bağlama yerlerine giriş ve çıkışı engelleyecek şekilde demirleyemezler mendirekler içinde salma suretiyle demirde yatamazlar. Bu konudaki düzenlemeler liman başkanlığı tarafından yapılır.
c) Boy ve su kesimleri nedeniyle ilk boşalan rıhtıma alınmasına olanak bulunmayan bir geminin yerine boy ve su kesimi uygun sıradaki gemi alınır. Bu zaman içinde söz konusu gemi isterse demirlediği yerde yükleme ve boşaltma yapabilir. Demir yerlerindeki yükleme boşaltma hizmetleri liman işletmesinin imkânlarıyla yapılır.
ç) Limana gelen yolcu gemileri su derinliklerinin uygun olması halinde istediklerinde sıra beklemeden uygun olan rıhtıma yanaştırılırlar. Bu gemilerden düzenli sefer yapmayanların limana gelişleri en az yirmi dört saat önce liman başkanlığı ve ilgili diğer kuruluşlara kaptan donatan ya da acenteleri tarafından yazılı olarak bildirilir.
d) Limanda şamandıralara bağlı veya demirli gemiler hava şartları veya zorunlu sebeplerle yerlerini değiştirmek zorunda kalırlarsa liman başkanlığının izni ile uygun görülen yere bağlanırlar.
e) Liman içerisinde kıçtankara olmuş teknelerin üzerine ikinci sıra oluşturacak şekilde yanaşılması ve bu şekilde barınılması yasaktır.
f) Liman sınırları içerisindeki tüm tekneler limanda bağlama ve yanaşma yerlerinde gemilerin hareketlerini engelleyecek şekilde seyredemezler.
g) Yat limanlarına alınan teknelerin listeleri günlük olarak liman başkanlığına bildirilir.
ğ) Liman içinde bağlamış veya yanaşmış gemiler seyir ve hareketlerine engel olacak onarım ya da bakım işleri yapamazlar. Bunun dışında kalan ve elektrik kullanımını gerektiren küçük onarımlar önceden liman başkanlığına bilgi verilerek ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılır.
h) Limanda bağlı veya demirli gemilerde deterjan gibi köpüren maddelerle temizlik yapılmaz.
ı) Liman sınırları içerisinde yer alan balıkçı barınakları ve iskelelerin her iki tarafında bulunan rıhtım kısımlarından ticari yatlarla günü birlik sefer yapan yolcu gemilerinin yararlanma şekli liman başkanlığı tarafından düzenlenir.
i) Tersane limanlarına veya tersane önlerine onarımı yapılmak üzere gelen gemiler haricinde diğer her tonajdaki sivil gemilerin girmesi demirlemesi ve şamandıraya bağlanması yasaktır. Tekne bakım onarım inşa ve tadilat yapılan tersane ve çekek yerine deniz araçları alınmadan önce ilgili tekne üzerinde ne tür işler yapılacağını bildiren dilekçe ile liman başkanlığına müracaat edilerek izin alınır. Bu iznin alınmasından ilgili çekek yeri işleticisi ile tekne kaptan ve donatanı sorumludur.
Yanaşma ve bağlama yerleri
MADDE 6 – (1) Şile Liman Başkanlığı yetki sahası içerisinde yer alan yanaşma ve bağlama yerleri; Şile balıkçı barınağıdır.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra işletme izni almış olan liman ve kıyı tesisleri bağlama yeri olarak belirlenebilir.
Demir yerleri
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeğin ekindeki Ek-2 ‘de gösterilen demir yerleri koordinatları aşağıda belirtilmiştir.
a) Gemilerin serbest demir yeri:
1) 410 11' 20" N – 0290 35' 00" E
2) 410 11' 20" N – 0290 36' 00" E
3) 410 14' 00" N – 0290 35' 00" E
4) 410 14' 00" N – 0290 36' 00" E
koordinatları ile belirlenen deniz sahasıdır.
b) Tehlikeli yük taşıyan gemilerin demir yeri :
1) 410 14' 00" N – 0290 35' 00" E
2) 410 14' 00" N – 0290 36' 00" E
3) 410 14' 00" N – 0290 37' 00" E
4) 10 11' 20" N – 0290 37' 00" E
koordinatları ile belirlenen deniz sahasıdır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Limanda Seyir Güvenliği

Seyir emniyetinde uyulacak kurallar
MADDE 8 – (1) Limanda bulunan bütün gemiler ve deniz araçları uluslararası kurallarla birlikte bu Yönetmelikte yer alan kurallara seyir can ve mal emniyeti bakımından ilgili mevzuatta belirtilen her türlü seyir kurallarına İdarece yapılacak uyarı ve denetimlere uyarlar.
(2) Liman sınırları içinde şamandıra ve tonoz atılması kablo döşeme ve kaldırma dalış ve benzeri işler liman başkanlığının izniyle yapılır. Bu gibi işlerle uğraşan araçlar uluslararası kurallara uygun fener ve işaretleri taşırlar.
(3) Kablo dalgıçlık ve benzeri işlerle uğraşan deniz araçları ile bunlara benzer özel olarak kullanılan flama ve şamandıralara azami dikkat gösterilir icra edilen faaliyet mevkiinden asgari 1 gominalık mesafe korunarak bu işlere zarar vermeyecek şekilde emniyetli hızla seyredilir.
(4) Rıhtımlara yanaşma yükleme ve boşaltma kılavuzluk römorkörcülük ve benzeri her türlü faaliyeti düzenlemeye liman başkanlığı yetkilidir.
(5) Liman sınırları içinde gemilerin demirleme sahaları ile izinli yanaşma ve bağlama yerlerine giriş yolu üzerinde ve hareket alanlarında olta ve ağ balıkçılığı yapılamaz yelkenle ve kürekle seyredilemez yüzülemez.
(6) Liman sınırları içerisindeki tüm tekneler limanda bağlama ve yanaşma yerlerinde gemilerin hareketlerini engelleyecek şekilde seyredemezler.
(7) Liman sınırları içersindeki plaj bölgelerinde kıyı otel motel ve site kooperatif ve benzeri dinlenme köyleri önlerinde kıyıdan itibaren 200 metreye kadar olan deniz alanlarında seyredilemez.
Su sporları
MADDE 9 – (1) Liman sınırları içinde sportif amaçlı yelken kürek yüzme ve her türlü sportif faaliyetler ile yarışlar liman başkanlığının izni ile yapılır.
(2) Su sporları yapan tekneler aralarında en az 100 metre mesafeyi korurlar; giriş-çıkış koridorunda 3 milden fazla hız yapamazlar.
(3) Su sporları için ayrılan kulvarlarda amaç dışı faaliyette bulunulamaz.
Hız limiti
MADDE 10 – (1) Her türlü deniz araçları halkın plaj alanı olarak kullandığı deniz alanlarına giremez bu alanlara 100 metreden daha fazla yaklaşamaz en yakın kıyıya 05 mil mesafe içinde 10 deniz milinden fazla hız yapamaz.
Kılavuzluk hizmetleri ve römorkör alma zorunluluğu
MADDE 11 – (1) Seyir güvenliği kapsamında yapılacak kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri aşağıdaki esaslara uygun olarak yerine getirilir.
a) Kılavuzluk hizmetleri:
1) Limandaki iskele ve rıhtımlara yanaşacak şamandıralara bağlanacak veya buralardan ayrılacak 1000 GRT ve daha büyük Türk bayraklı ticaret gemileri ile 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı gemiler kılavuz kaptan almak zorundadır.
2) 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı yatlar limana ilk yanaşma ve ayrılmalarında kaptan değiştirmemek şartıyla yılda bir kez kılavuz kaptan alırlar. Yat kaptanının değişmesi halinde yatlar süreye bakılmaksızın limana giriş - çıkışlarında kılavuz kaptan alırlar.
3) 1000 ton tam yük deplasman ve daha büyük yabancı askeri gemiler limana giriş- çıkışlarında ve buralardaki iskele ve rıhtımlara yanaşıp ayrılmalarında kılavuz kaptan almak zorundadırlar. Harp veya yardımcı harp gemilerine talep üzerine römorkör verilir. Türk harp gemilerine talepleri halinde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ücretsiz olarak verilir. b) Römorkörcülük hizmetleri:
1) Limandaki iskele ve rıhtımlara yanaşan şamandıralara bağlayan ya da buralardan ayrılan 2000-5000 GRT arasındaki gemiler 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör 5001-15000 GRT arasındaki gemiler 18 ton çekme kuvvetinde iki römorkör 15001-30000 GRT arasındaki gemiler 27 ton çekme kuvvetinde iki veya 18 ton çekme kuvvetinde üç römorkör 30000 GRT'den büyük gemiler 30 ton çekme kuvvetinde iki veya 20 ton çekme kuvvetinde üç römorkör almak zorundadır.
2) Petrol türevleri LNG LPG ve tehlikeli kimyasal yük taşıyan tankerler hariç olmak üzere; baş ve/veya kıç itere sahip gemilerin limana gelişlerinde itici pervanelerinin tam kapasite ile çalıştığını liman başkanlığına yazılı olarak bildirmesi ve manevra sırasındaki meteorolojik şartlar ile oşinografik şartların yanaşılacak/ayrılacak iskeleye veya rıhtıma etkisinin römorkör indirimine bir sakınca oluşturmadığının liman başkanlığınca belirlenmesi durumunda baş ve kıç itere sahip gemiler bir römorkör sadece baş iteri olan gemiler en az bir römorkör almak kaydı ile birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen römorkör sayılarından bir eksik römorkör alabilirler.
c) Dolgu iskele ve rıhtıma yanaşan veya ayrılan 1000 GRT' den büyük gemiler manevra sırasında iskele ve rıhtımlara 50 metre mesafe içinde baş iterlerini ve pervanelerini zorunlu olmadıkça çalıştıramazlar. Bu yerlere yanaşacak veya ayrılacak gemilere (b) bendinin 2 nolu altbendi hükmü uygulanmaz.
ç) Gemilerin teknik yapısı ve özellikleri kullanım amacı taşıdığı yük cinsi yanaşılacak limanın altyapı durumu ve manevraya elverişliliği ile limanda yer alan tesislerin risk durumları göz önüne alınarak yukarıda belirtilen römorkör adedi çekme gücü ile kılavuz kaptan ve römorkör alma tonaj limitinde her türlü düzenleme yapmaya İdare yetkilidir.
Kılavuz kaptan ve römorkör alma zorunluluğunun istisnaları
MADDE 12 – (1) Şehir hatlarında çalışan yolcu gemileri yolcu motorları gezinti tekneleri araba vapurları ve liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçlarına 11 inci madde hükümleri uygulanmaz. Liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçları bu amaç için kullanıldıklarını liman başkanlığından belgelemek zorundadırlar.
Yolcu gemilerinin yükümlülüğü
MADDE 13 – (1) Liman içinde yolcu taşıyan gemiler giriş yerlerinde açıklıkla görülecek şekilde azami yolcu sayısı ile sahip oldukları can kurtarma araç ve gereçlerinin sayı ve cinslerini belirten bir levha bulundurmak zorundadır.
(2) Yolcu iskelesinin uygun olmadığı durumlarda demirde bekleyen yolcu gemileri kendi vasıtaları yeterli donanıma sahipse yolcularını liman başkanının izni ile iskeleye çıkarabilirler.
Deniz uçaklarının yükümlülüğü
MADDE 14 – (1) Deniz uçakları 12/12/1977 tarihli ve 7/14561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünde yer alan hükümlere uyarlar. İniş-kalkış amacı ile deniz sahasının kullanılması liman başkanlığının iznine bağlıdır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Tehlikeli Kirletici Maddeler ve Atıkların Taşınması

Uyulacak kurallar
MADDE 15 – (1) Patlayıcı parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile denize dökülmeleri durumunda doğal çevre üzerinde zararlara yol açabilen petrol atık ve benzeri maddelerin liman içerisinde yüklenip boşaltılması taşınması ambalajlanması etiketlenmesi;
a) 6/4/1952 tarihli ve 3/14831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileri ile Taşınması Hakkında Tüzük
b) 27/11/1973 tarihli ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
c) 6/8/1975 tarihli ve 7/10357 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Karada Çıkabilecek Yangınlarla Deniz Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp Kıyı Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik
ç) 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği
d) 25/5/1980 tarihli ve 16998 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) eki VI ve VII nci ayrım ile 24/6/1990 tarihli ve 20558 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL) ve ekleri
e) 7/3/1994 tarihli ve 94/5419 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi
f) 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde liman başkanlığı kontrol ve denetiminde donatan işleten acente liman işletmesi ve diğer ilgililer tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne özel ambalaj ve konteynerlerle yapılır.
Liman başkanlığına bildirme zorunluluğu
MADDE 16 – (1) Patlayıcı parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan geminin donatanı kaptanı veya acentesi; geminin limana varışından kırk sekiz saat önce yükün sınıfını miktarını istif durumunu ambalaj şekillerini yanıcı ise yanma derecesini diğer limanlara boşaltılacakların miktarını Uluslararası Tehlikeli Yükler Kodu (I.M.D.G. Code)'na göre düzenlenmiş bir liste ile liman başkanlığına bildirir.
(2) Petrol ve diğer zararlı maddeleri taşıyan 500 GT ve üzeri gemiler 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında liman başkanlığına bildirimde bulunmak zorundadır.
(3) Kalkış limanından hareketi ile varış limanı arasındaki seyir süresi kırk sekiz saatten az olan gemiler için bu bildirim kalkıştan hemen sonra yapılır.
Liman işletmelerince alınacak tedbirler
MADDE 17 – (1) Liman işletmeleri 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.
(2) Liman işletici kuruluşlarca limanlarda aşağıdaki tedbirler alınır.
a) Patlayıcı parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler için ayrılmış rıhtım iskele depo ve antrepolar liman işletmelerince belirlenir. Tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerin yüklenip boşaltılması bu iş için ayrılmış rıhtım ve iskelelerde yapılır. Ayrıca liman işletmeleri bu maddelerin gemiler ile depolanma sahaları arasında taşıyıcılarda bekletilme süresini liman alanına alınabilecek tehlikeli maddelerin azami miktarını belirler; gerekli yangın çevre ve güvenlik tedbirlerini alırlar.
b) Dökme akaryakıt yükleme-boşaltma yapacak gemiler için ayrılmış rıhtım ve iskeleler bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat ile tesis edilir. Limanda patlayıcı parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin yüklenip-boşaltılması için ayrılmış ve bu iş için gerekli donanıma sahip rıhtım-iskele mevcut değilse yükleme-boşaltma yapılmaz.
c) Liman işletmeleri tehlikeli maddelerin bu maddeler için ayrılmış iskele-rıhtımda boşaltıldığı liman sahasında depolanmasını temin edemiyorsa yükün alıcısı bu maddenin en kısa zamanda liman dışına naklini sağlar.
ç) Tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler için ayrı bir demir yeri belirlenir demir yeri diğer gemilerden neta edilir. Tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler liman başkanlığının izni olmadan kendilerine tahsis edilen saha dışına çıkamaz demirleyemez iskele ve rıhtımlara yanaşamazlar.
d) Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içinde yapılır. Parlama ve patlama noktası 60 C0 nin altında bulunan tehlikeli maddeler kendilerine ayrılmış liman sahalarında gündüz süresinde yüklenip boşaltılır.
e) Yanaşmış durumdaki dökme akaryakıt yükleyecek veya boşaltacak gemiler yangına karşı gerekli önlemleri ve can mal ve çevre güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak şartıyla işlerine gece de devam edebilirler.
f) Konteynerler içerisinde limanlarda yükletilip boşaltılan tehlikeli maddeler için liman işletmeleri tarafından ayrılmış konteyner istif sahası temin edilir. Bu istif sahasına tehlikeli madde dışında diğer konteynerler istiflenmez. İstif sahasında yangın çevre emniyeti ve benzeri gerekli emniyet tedbirleri alınır.
g) Tehlikeli maddelerin gemilere yüklenip-boşaltılmasında veya limbo edilmesinde gemi ilgilileri ile yükleme boşaltma veya limbo yapanlar özellikle sıcak mevsimlerde ısıya ve diğer her türlü tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini alırlar. Yanıcı maddeler kıvılcım yaratıcı kaynaklardan uzak tutulur ve limanda belirlenecek tehlikeli alan içinde kıvılcım yaratıcı araç veya alet çalıştırılmaz.
ğ) Tehlikeli maddeler yeterli şekilde ambalajlanır ve ambalaj üzerinde tehlikeli maddeyi tanımlayan bilgiler ile risk ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler bulundurulur.
h) Tehlikeli madde ile ilgili olan liman işletme ve gemi adamları elleçleme ve depolama esnasında koruyucu elbise giyerler.
ı) Tehlikeli madde sahasında yangınla mücadele edecek kişiler itfaiyeci teçhizatı ile donatılır ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulur.
i) Liman işletmeleri bu hususları önceden hazırladıkları ve liman başkanlığınca onaylanmış bir talimatla ilgililere duyurur.
j) Liman sınırları içerisinde faaliyet gösteren liman işletmeleri ve balıkçı kooperatifleri yangın güvenlik ve emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.
k) Liman işletmelerince deniz araçlarının acil durumlarda limandan tahliye edilmesine yönelik olarak acil tahliye planı hazırlayarak liman başkanlığının onayına sunulur.
Tehlikeli madde taşıyan gemilerin yükümlülüğü
MADDE 18 – (1) Patlayıcı parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler gündüz B (Burak) flaması çekmek ve geceleyin her yönden 360 derece görülebilen bir kırmızı fener bulundurmak zorundadır.


BEŞİNCİ BÖLÜM


Limanda Disiplin

Uyulacak kurallar
MADDE 19 – (1) Limandaki gemiler aşağıdaki esaslara uyarlar.
a) Gemi ve deniz araçlarının liman içindeki iskele ve rıhtımlara yanaşmaları şamandıralara bağlamaları ya da buralardan ayrılmaları liman başkanlığının iznine bağlıdır.
b) İskele ve rıhtımlarda işlerini bitiren gemiler bulundukları yeri derhal terk ederler.
c) Yirmi dört saat içinde yeniden sefer almayacak yolcu gemileri yolcularını çıkardıktan sonra demir yerlerine giderler ya da yolcu alacaklarsa kendilerine ayrılan rıhtım ya da şamandıralara bağlarlar. Rıhtımlarda yirmi dört saatten fazla kalacak programlı yolcu gemileri için liman başkanlığından önceden izin alınması zorunludur.
ç) Limanda bulunan makinalı/makinasız gemilerle tüm deniz araçları 12/12/1977 tarihli ve 7/14561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü hükümleri uyarınca zorunlu fener ve işaretleri taşırlar.
d) Limana girmekte olan gemiler limandan çıkmakta olan gemiye yol vermek zorundadırlar.
e) Limanda demir yerinde ve yanaşma-bağlama yerlerinde bulunan gemiler uluslararası çağırma ve emniyet VHF devresi; Kanal-16 (156.8 Mhz) ile DSC Kanal 70 (156.525 Mhz) de sürekli dinlemede olurlar.
f) Limandaki gemilerde kısa mesafe konuşmak amacıyla yapılmış sadece (VHF) telsizler kullanılır.
g) Liman sınırları içerisinde yanaşma bağlama ve demirleme yerlerindeki gemiler tersane ve onarım yerleri hariç sessizliği bozucu işler ve yüksek sesle müzik yayını yapamazlar zorunluluk olmadıkça düdük çalamazlar.
ğ) Liman sınırları içinde her türlü maddeyi denize atmak yasaktır.
h) İskele ve rıhtım üzerlerinde yük su ürünleri ağı ve malzemesi ile masa sandalye gibi maddeler bırakılmaz araç park edilmez.
ı) Yükleme veya boşaltma işleri yapan gemiler iskele ve rıhtım üzerlerinde yük kalıntıları ve döküntülerini bırakamazlar yükleme veya boşaltmalarda yük maddelerinin denize düşmelerine karşı gerekli önlemleri almak zorundadırlar.
i) İskele ve rıhtımlardan ayrılan gemiler bağlama halatlarını iskele veya rıhtımlara bağlı vaziyette veya üzerlerinde bırakamazlar.
Ticari yat personeli kılık ve kıyafeti
MADDE 20 – (1) Ticari yatlarda çalışan kaptanlar ile liman seferinde çalışan günü birlik tur teknelerinin kaptanları 21/3/1956 tarihli ve 4/7003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliğine uygun şekilde giyinmeleri diğer gemi adamlarının ise bağlı oldukları tekne şirket acente kooperatif gibi isim ya da logolarını da gösteren tek tip kıyafet giymeleri zorunludur.
Yüzme alanlarının tespiti
MADDE 21 – (1) Liman sınırları içerisindeki plaj bölgelerinde kıyı otel motel tatil köyleri site önlerinde kıyıdan itibaren 200 metreye kadar olan deniz sahalarında yüzme alan sınırlarını belirlemek maksadıyla kullanılacak olan yüzer elemanlar ilgililerce tespit edilerek her yıl 1 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında eksiksiz olarak hazırlanır ve muhafazası sağlanır.
Gemilerden atıkların alınması ve bertaraf edilmesi
MADDE 22 – (1) Limanda bulunan gemiler ve deniz araçları katı ve sıvı atıklarını Çevre ve Orman Bakanlığından lisanslı katı ve sıvı atık kabul tesislerine veya teknelerine verirler ve belgelendirirler. Atıklar 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde bertaraf edilir.
Liman başkanlığının iznine bağlı işler
MADDE 23 – (1) Liman içinde liman başkanlığının izni alınmadıkça düzenli ya da düzensiz yük ve yolcu taşımacılığı yapılmaz.
(2) Limanda limbo yapılması liman başkanlığının iznine bağlıdır. Şamandıra ve tonoz atılması kablo döşenmesi ve kaldırılması dalış ve benzeri işler liman başkanlığının izniyle yapılır. Bu gibi işlerle uğraşan araçlar uluslararası kurallara uygun fener ve işaretleri taşırlar.
Demir yerinin bildirilmesi ve demirleme düzeni
MADDE 24 – (1) Kaptan donatan ya da acenteler gemilerin demirledikleri yeri ve saati iki saat içinde liman başkanlığına bildirirler.
(2) Gemiler demir yerlerine o alandaki rıhtım ve iskelelere yanaşıp kalkacak gemilerin manevralarına engel olmayacak biçimde demirler. Demir kestiren gemiler bu yere derhal bir şamandıra atarak mevkiini bir rapor ile liman başkanlığına bildirirler.
(3) Gemiler şamandıraların yakınlarına ve şamandıra çizgileri arasına demirleyemezler. Zorunlu hallerde demirlediği taktirde şamandıra ve zincirlerinde bir hasar meydana gelirse gemi kaptanı durumu liman başkanlığına bir raporla bildirir.
Usulsüz demirleme yanaşma ve bağlama durumu
MADDE 25 – (1) Gerekli izni almaksızın rıhtım ve iskelelere yanaşan şamandıralara bağlayan demir yerlerine veya liman sınırları içindeki koy ve körfezlere demirleyen gemiler liman başkanlığınca kaldırtılır ve bu iş için yapılan giderler ilgili geminin donatanı işleteni ya da acentesinden tahsil edilir.
Hareket zorunluluğu
MADDE 26 – (1) Liman sınırları içinde bulunan gemiler ve diğer deniz araçları liman başkanlığı tarafından yapılan bildirimi aldıktan sonra limanda demirleyen gemiler en geç dört saat içinde limanda yanaşmış ve bağlamış gemiler ise en geç iki saat içinde hareket edebilecek durumda bulunurlar.
Yükleme ve boşaltma hizmetleri
MADDE 27 – (1) Liman başkanlığınca verilen yanaşma ordinosuna göre limandaki şamandıralara iskele ve rıhtımlara bağlanmış gemiler ile demir yerlerindeki gemilerin yükleme-boşaltma hizmetleri liman işletmesince düzenlenir.
Limanda gemilere yakıt ikmali
MADDE 28 – (1) Limanda bulunan gemilere yakıt ikmali liman başkanlığınca uygun görülen iskele rıhtım ve demir yerlerinde yapılır.
(2) Yakıt ikmali esnasında gemilerde iskele ve rıhtımlarda yangına müdahale personeli hazır bulundurulur. Yangına ve yakıt taşması-dökülmesi sonucu deniz kirliliğini önlemeye yönelik gerekli tedbirler alınır.
(3) Denize akaryakıt dökülmesi halinde bunu sınırlandırma toplama gerektiğinde kimyasal yolla ortadan kaldırma konusunda liman işletmeleri gerekli tedbirleri alır.
(4) Kaza nedeni ile yangın tehlikesinin bulunduğu durumlar hariç olmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınmadan su ortamına dağılmış petrolün dibe çöktürülmesi veya kimyasal dispersant kullanılarak seyreltilmesi yasaktır.
Hizmet araçlarının çevresinde seyreden gemiler
MADDE 29 – (1) Limanda şamandıra atan kablo döşeyen-toplayan dalgıçlık ve benzeri işlerle uğraşan araçların ve çalışmakta olan yüzer vinçlerin yakınından geçen gemiler bu araçların işlerine engel olmayacak biçimde ve zarar vermeyecek hızda seyretmek zorundadırlar.
Şamandıra çevresinden geçiş
MADDE 30 – (1) Şamandıraya bağlamak üzere gelen ya da şamandıradan ayrılan gemiler ve liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçları dışındaki gemiler şamandıralar ve şamandıra hatları arasında geçiş yapamazlar.
Hastalık yaralanma ve ölüm olaylarının bildirimi
MADDE 31 – (1) Liman sınırları içinde demirli ya da seyir halinde bulunan gemilerin kaptanları gemilerde baş gösterebilecek her türlü hastalığı derhal sahil sağlık denetleme merkezine ölüm ve yaralanma gibi olayları da adli makamlar ile sahil sağlık denetleme merkezine duyurulmak üzere liman başkanlığına bildirir.
Gümrüklü yolcu ve gemiadamları
MADDE 32 – (1) Yabancı limanlara gidecek ya da yabancı limanlardan gelecek gemiler ile iskele rıhtım ve demir yerinde bulunan gemiler içindeki yolcu ve gemiadamları 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine uygun olarak gümrük kapılarından giriş-çıkış yaparlar.
Gümrük denetimine tabi gemiler ile gümrük işlemleri yapılan yerler arasında taşıma
MADDE 33 – (1) Gümrük işlemleri yapılan yerler ile gümrük denetimine tabi gemiler arasında hizmet verecek deniz araçları liman başkanlığı ile gümrük idaresince birlikte belirlenen yerlerden gemilere hareket ederler.
(2) Gümrük denetimine tabi gemilerden gümrük işlemleri yapılan yerlere veyahut buralardan gemilere gemi adamları yolcu ve yolcu eşyası ilgili gümrük idaresi ve liman başkanlığı tarafından izin verilmiş deniz araçları ile taşınır.
Yolcularla görüşme
MADDE 34 – (1) Yolcuları uğurlayanlar gümrük ve emniyet denetiminden sonra karşılayanlar ise bu denetimden önce yolcularla görüşemezler.
Kaza arıza ve suç bildirimi
MADDE 35 – (1) Limana gelen gemilerin kaptanları donatanları acenteleri ve liman işletici kuruluşların yetkilileri seyir sırasında ve limanda meydana gelen deniz kazalarını önemli makine arızalarını genel seyir güvenliği bakımından saptadıkları sakıncalı hususları ve gemide işlenen suçları gereken işlem için ilgili makamlara duyurulmak üzere liman başkanlığına mümkün olduğu taktirde önce telsizle limana varıştan itibaren en geç altı saat içerisinde bir ön raporla ve yirmi dört saat içinde de düşüncelerini kapsayan açıklamalı bir raporla bildirmek ve suç kanıtlarını muhafaza etmekle yükümlüdürler. Kılavuz kaptan gemi kaptanı ve gemi adamları bu hususlarda yapılması gereken soruşturmaya esas olmak üzere ilgili idarelerce yapılacak çağrıya uyar ve sorulacak soruları cevaplandırır.
(2) Deniz kazasına karışan ya da neden olan bir geminin kaptanı limana gelişinden itibaren en geç dört saat içinde geminin sefer belgelerini liman başkanlığına teslim eder.
Kılavuz kaptanların yükümlülüğü
MADDE 36 – (1) Kılavuz kaptanlar kılavuzlamakta oldukları gemilerin seyir teçhizatında gördükleri eksiklik ve aksaklıkları deniz kazalarını ve yolları üzerinde seyir güvenliği bakımından tespit ettikleri hususları yazılı bir raporla derhal liman başkanlığına bildirirler.
(2) Liman içindeki her türlü deniz kirliliğini ve yanlış seyreden ya da kurallara uymayan gemileri gören kılavuz kaptanlar bu gemileri liman başkanlığına bildirir ve bunu izleyen yirmi dört saat içinde yazılı bir rapor verirler. Liman başkanlığı duruma derhal el koyarak bu gemiler kaptanları hakkında yasal işlemlerin yapılmasını sağlarlar.
Liman başkanlığınca yapılacak bildirimlere uyma yükümlülüğü
MADDE 37 – (1) Limanda düzen güvenlik trafik can ve mal ile çevre güvenliği bakımdan alınması gerekli önlemler hakkında liman başkanlığınca verilen talimatları gemi kaptanları her çeşit deniz araçlarını yönetenler ve diğer ilgililer derhal yerine getirirler.
Bildirim yükümlülüğü
MADDE 38 – (1) Kabotaj hattında çalışan 150 GRT ve daha küçük Türk bayraklı gemiler dışında limana gelecek ya da limandan hareket edecek gemilerle transit gemilerin donatan kaptan ya da acenteleri gemilerin gelişlerinden yirmi dört saat önce bildirimlerini liman başkanlığı sahil sağlık denetleme merkezi emniyet gümrük idareleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile liman işletmesi birimlerine verirler. Gemilerin geliş gün ve saatlerindeki değişiklikleri derhal liman başkanlığına bildirirler.
(2) Limana gelen gemilerin yanaşma yeri limana varış sırasına göre liman başkanlığınca saptanır.
Tankerlerin onarıma alınma koşulu
MADDE 39 – (1) Tankerler; yetkili kuruluşlarca verilmiş gaz temizliği yapıldığını ve çıkan atık maddelerin belirli bir alma tesisine boşaltıldığını belirten belgeleri liman başkanlığına vermedikçe onarıma alınmazlar.

(2) Gaz temizliği işlemi liman başkanlığının belirleyeceği bölgede veya bölgelerde liman başkanlığının izni alınmak sureti ile yapılır.
Fare ve haşere mücadelesi
MADDE 40 – (1) Gemilerde fare ve haşere mücadelesi sahil sağlık denetleme merkezinin gözetim ve denetiminde liman başkanlığının göstereceği uygun yerde yapılır.
Yanaşma alanlarının güvenliği
MADDE 41 – (1) Yolcu ve yük gemileri rıhtım ve iskelelere yanaşırken görevli olmayanlar; yanaşma alanlarını işgal edemezler yanaşan gemilerin yolcuları tamamen çıkmadan gemilere giremezler. İlgililer bu konuda gerekli güvenlik önlemlerini alır.
Eksik belgeli gemiler
MADDE 42 – (1) Kanun tüzük yönetmelik ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümlerin gerektirdiği belgeleri bulunmayan ya da durumları ile donatımları belgelerine uymayan gemilerin limandan hareketine izin verilmez.
Vardiya zorunluluğu
MADDE 43 – (1) Limanda ve demirde bulunan gemilerde güverte ve makine personelinden en az birer vardiya bulundurulur.
(2) Vardiyanın bulunmamasından gemilerin kaptanı ve donatanları sorumludur.
Bayrak çekme zorunluluğu
MADDE 44 – (1) Limanda bulunan yabancı gemiler güneşin doğuşundan batışına kadar ulusal bayrağı ile Türk bayrağı Türk ticaret gemileri ise Türk bayrağı çeker.


ALTINCI BÖLÜM


Denetim ve Cezaî Hükümler

Denetim
MADDE 45 – (1) Sahil sağlık denetleme merkezi emniyet gümrük idareleri ve liman başkanlığı tarafından limanda bulunan gemilerde gerektiğinde ve günün her saatinde denetim yapılabilir.
(2) Denetim sırasında durumları mevzuat hükümlerine uygun olmadığı belgeleri bulunmadığı anlaşılan kamu malına veya üçüncü şahıslara zarar verdiği mahkemece tespit olunan gemiler seferden alıkonur kaptan ve donatanları hakkında yasal işlem yapılır.
Tarımsal karantina ve hayvan sağlığı
MADDE 46 – (1) Tarımsal karantina hayvan sağlığı ve su ürünleri bakımından yapılacak denetimler ilgili mevzuatına tabidir.
Emniyet ve gümrük denetimleri
MADDE 47 – (1) Gerekli görülen durumlarda emniyet ve gümrük denetimleri kılavuz kaptan alma yerlerinde gemiye çıkacak görevliler tarafından geminin gideceği limana kadar yolda limanda veya kendilerine ayrılmış demir yerlerinde yapılır.
(2) Yabancı gemilere giriş ve çıkışlar emniyet ve gümrük idarelerinin iznine bağlıdır.
Sağlık denetimleri
MADDE 48 – (1) Sağlık denetimleri sahil sağlık denetleme merkezi ile liman başkanlığının birlikte belirleyeceği yerlerde yapılır.
(2) Yakıt su kumanya ve çeşitli malzeme gereksinimlerinin sağlanması ya da kötü hava koşulları nedeniyle limana gelen gemiler limandaki yerlerinde sahil sağlık denetleme merkezinin sıhhi gözetimi altında pratika almaksızın kırk sekiz saat kalabilirler. Bu süreden fazla limanda kalmak isteyen gemiler pratika almak zorundadır.
(3) Limanda kırk sekiz saatten fazla kalan veya her hangi bir deniz kazasına karışan veya uğrayan gemilerin transitliği/uğraksızlığı bozulur. Bu gemiler liman gümrük sağlık işlemlerini yaptırmak zorundadır.
İdarî cezalar
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığı saptanan geminin donatanı kaptan ve görevli gemiadamları ile gerçek ve tüzel kişiler hakkında 618 sayılı Limanlar Kanununun 11 12 13 14 15 ve 16 ncı maddeleri; 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) (ı) (j) (k) (t) (u) (v) ve (y) bentleri ile 24 25 ve 28 inci maddeleri; 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 20 21 22 23 24 ve 25 inci maddeleri ile 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun 5 inci maddesinin ikinci üçüncü ve dördüncü fıkraları 8 inci maddesinin birinci ikinci ve üçüncü fıkraları ile 9 11 13 ve 23 üncü madde hükümleri uygulanır.


YEDİNCİ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler

Kıyı Tesisleri
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak liman iskele rıhtım ve benzeri kıyı tesisleri hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.