“Kadının ilerlemesi ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanması bir insan hakları sorunudur ve sosyal adaletin bir şartıdır ve sadece bir kadın konusu olarak görülmemelidir. Bunlar sürdürülebilir adil ve kalkınmış bir toplum inşa etmenin tek yoludur. Kadının güçlendirilmesi ve kadın-erkek eşitliği bütün insanlar için politik sosyal ekonomik kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın ön koşuludur.” (Pekin+5 Siyasi Deklarasyonu ve Sonuç Belgesi KSSGM)
Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sorun olan kadına yönelik şiddet; kadının bireysel ve toplumsal işlevlerini özel yaşamını işini ve diğer sorumluluklarını yerine getirebilmesinde kadının güçlenmesi ve ilerlemesinde engel teşkil etmektedir.
“Şiddete uğrayan kadının değerleri nitelikleri kararları yok olmakta “ben” duygusu yitirilmekte kimlik kaybı görülmekte sağlık sorunları artmakta girişimciliği gelişmediği gibi tam tersine kaybolmaya başlamaktadır. Şiddete uğrayan kadınlar kimlik ve düşünce geliştirmekte zorlanmakta ve toplumsal tavır alışlarda yer alamamaktadırlar.” (DPT Kadın Alt Komisyon Raporu 1993)
Şiddetin yaşandığı ailelerde yetişen kız ve erkek çocuklarda ciddi sağlık sorunlarının yanı sıra uyuşturucu ve alkol bağımlılığı intihar girişimi yasadışı davranış eğilimi okula devamsızlık ve eğitimini yarıda bırakma gibi eğilimlerin daha yüksek oranlarda görüldüğü saptanmıştır
Çağdaş demokratik ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri etkinlik alanlarının genişletilmesi eğitim istihdam sağlık siyaset hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması büyük önem taşımaktadır.
Sosyal hizmetlerin önem taşıyan amaçlarından biri de insan haklarını güvence altına almaktır. Eşitlik güvenlik özgürlük bütün insanların bedensel bütünlüğü ve insanlık onuru konusundaki hak ve prensiplerin kadınlar için de uygulanmasının gereklilik olduğu gerçeğinden hareketle kadınların kendi durumlarını belirlemede kendi haklarında söz sahibi olma hakkına sahip oldukları bilincine ulaşmalarında istismara karşı çıkmalarında statülerinin yükseltilmesinde onurlarının korunmasında ve böylece demokratik geleneğin gelişmesinde SHÇEK’in küçümsenemeyecek katkıları vardır. Kadının ilerlemesi ve güçlendirilmesi ve şiddete karşı korunmasına yönelik yürütülen hizmetlerle eşitlik politikalarına katkı sağlanmaktadır.
Kurumumuz ulusal kalkınma plan hedefleri ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler belgeler ve kararların öngördüğü yükümlülükler ve görevler arasında da yer aldığı üzere kadın istismarını önleme politikalarının geliştirilmesi yasal önlemlerin alınması istismara uğrayan yada bu riski taşıyan kadınlar için koruyucu ve destek hizmetlerinin sağlanması gerektiği bilinci ile istismara uğrayan veya bu riski taşıyan kadınlara yönelik hizmetlerini ağırlıklı olarak kadın konukevleri ile vermektedir.
Fiziksel cinsel duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınların psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocuklarıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşları olan kadın konukevlerinde; 12 Temmuz 1998 tarih ve 23400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan “” uyarınca hizmet verilmektedir.
Kadın konukevlerinde; kadınların durumlarının aileleri ya da eşleri ile olan anlaşmazlıklarının incelenmesi ve sorunlarının giderilmesine yönelik mesleki çalışmalar yapılmaktadır. Kadın konukevlerine kabulü yapılan kadınlara yönelik mesleki çalışmalar; reşit bireyler oldukları ve “kendi kaderini tayin” ilkesi göz ardı edilmeden yerine getirilmektedir.
Söz konusu çalışmalar ana hatlarıyla aşağıda belirtilmektedir.
-Şiddete uğrayan kadınlarda şiddet sonucu ortaya çıkan umutsuzluk değersizlik suçluluk utanç ve korku gibi duyguların aşılması

-Özgüven ve özsaygının yeniden yapılanması
-Yeni yaşam seçeneklerini sağlıklı biçimde belirleyebilmeleri yönünde psikolojik destek danışmanlık hukuksal rehberlik sunulması
-Kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek edindirmelerinde gerekli önlemlerin alınması
-Aile veya eşle bir araya gelmeyi tercih etmeleri durumunda ailenin şiddet içermeyen bir ortam haline gelmesi ve çocukların şiddetten uzak sağlıklı bir ortamda yetişmesi için aile ilişkilerinin sağlıklı sürdürülmesinin sağlanması
-İzleme faaliyetlerinin sürdürülmesi.
Yukarıda belirtilen çalışmaların yanı sıra ortaya çıkabilecek değişik sorunlar karşısında dinamik bir yaklaşımla şiddet kurbanlarına gereken tüm hizmetlerin çok disiplinli ekip çalışması anlayışıyla sunulması hedeflenmiştir.
Kadın konukevlerinde sürdürülen; kadınların kuruluşta kaldıkları süre içinde gelecekte kendilerine yeterli olabilecek bir iş meslek edinmelerinde gerekli önlemlerin alınması çalışmaları SHÇEK'in bir istihdam kurumu olmadığı gözönünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir.
Bu çalışmalar kapsamında kadınların; daha kolay ve daha iyi işler bulabilmeleri ve sosyo-ekonomik düzeylerinin yükseltilmesine yönelik yaygın eğitim işgücü eğitimi ve benzeri eğitim olanakları sağlayan kurum ve kuruluşlardan haberdar edilerek yönlendirilmeleri ve gerekli görülen kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği sağlanması yer almaktadır.
Kadın konukevlerinin açılışlarından 2006 yılı sonuna kadar hizmetlerinden yararlanan kadınların 1124'üi bir işe yerleşerek kuruluşlarımızdan ayrılmıştır.
Kadın konukevlerinde istihdam edilecek personelin kadın olmasına özen gösterilmektedir. İhtiyaca göre; sosyal hizmetler veya psikoloji alanında yüksek öğrenim yapmış bir müdür sosyal çalışmacı psikolog çocuk gelişimcisi hemşire ve genel idare yardımcı ve teknik hizmetler sınıfından personel görevlendirilmesi uygun görülmektedir.
Kadın konukevlerinden; eşler arası anlaşmazlıklar nedeniyle evini terk eden ya da eşleri tarafından terk edilen ve bu sebeple yardıma ihtiyaç duyan kadınlar fiziksel cinsel duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınlar boşanma ya da eşin ölümü nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar istenmeyen evliliklere zorlanan kadınlar evlilik dışı hamile ya da çocuk sahibi olan ve bu nedenle ailesi tarafından kabul edilmeyen kadınlar daha önce uyuşturucu alkol bağımlılığı olup bu konuda tedavi görmüş ve alışkanlıklarını terk etmiş kadınlar cezaevinden yeni çıkmış olup yardım ve desteğe ihtiyacı olan kadınlar ile kontrolleri dışında oluşan çevre koşulları nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar yararlanmaktadır.
Kadın konukevlerinin; şiddete uğradığı kişilerden kaçan ve izinin bulunmasını istemeyen kadınların can güvenliğinin sağlanabilmesi ve şiddet uygulayan kişilerin iz sürmesi nedeniyle olabilecek olumsuz olayların önlenebilmesi açısından gizliliği büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Kadın Konukevlerine girmek üzere yapılan başvurular İl Sosyal Hizmet Müdürlüklerince değerlendirilmektedir.
Ayrıca Anayasamızın 41 inci maddesi hükmü de gözönüne alınarak hazırlanıp 1998 yılında yürürlüğe giren ve aile içi şiddetten mağdur olan kadını koruyucu yasal önlemlerin alınmasını sağlayan 4320 sayılı “Ailenin Korunmasına Dair Kanun”un uygulanması amacıyla kadın konukevine kabulü için il müdürlüklerimize başvuran kadınlardan aile içi şiddete maruz kalmış olanlara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılı ihbarda bulunmaları konusunda rehberlik yapılmaktadır.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olarak hizmetlerini sürdüren ve 2003 yılına kadar 8 olan kadın konukevi sayısı bu tarihten sonra hizmete açılan 11 kadın konukevi ile 19'a kapasite toplamı ise 170'den 385'e ulaşmıştır.
Kadın konukevlerinin açılışlarında belirlenen kapasiteleri şiddet mağduru kadınların kadın konukevlerine kabul taleplerinin karşılanmasında engel olarak görülmemekte bir çok kuruluşumuz gerekirse yatak ilavesi yaparak kapasitelerinin üstünde hizmet verebilmektedirler. Ayrıca kadın konukevlerine kabul edilen kadınların kalma sürelerinin değişkenliği nedeniyle doğan sirkülasyonla yıl içinde barınan kadın sayısı toplam kapasitenin üzerinde olmakta ve kadınlar bekletilmeksizin kuruluşlara kabul edilebilmektedirler.
Buna göre kadın konukevlerinin açılışlarından 2006 yılı sonuna kadar yararlanan kadın sayısı 6044'e çocuk sayısı ise 4596'a ulaşmış bulunmaktadır.
Şiddetin ortadan kaldırılması bugünden yarına gerçekleştirilebilecek bir nitelik taşımamaktadır. Bu nedenle şiddet mağdurlarına destek verme ihtiyacı sürmekte ve kadın konukevleri/sığınakları bu destekler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Kurumumuzca bu kuruluşların yaygınlaştırılması daha çok kadın ve çocuğa destek sağlanması için çaba harcanması gerektiği bilinmekte ve bu alanda diğer kamu ve sivil toplum kuruluşları ile yapılacak işbirliği önemsenmektedir.
2828 sayılı Kurum Kanunumuzun 9 uncu maddesinin (g) bendi ile 34 üncü ve 35 inci maddelerine dayanılarak hazırlanıp 8 Mayıs 2001 tarih ve 24396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Kurumumuz dışında açılan kadın konukevleri/sığınaklarının açılış ve işletilmelerine rehber olması hizmetten yararlanan kadın ve çocuklarının istismarının önlenmesi insan onuruna yakışan çağdaş anlayış ve koşullara uygun düzeyde hizmet sunumunun sağlanması amacını taşımakta olup bu alandaki özverili çalışmaların desteklenmesi işbirliği ve dayanışmanın öne çıkarılarak uygulanması öngörülmektedir. Kadın Konukevi açmak isteyen özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik yapılmaktadır.
Bu Yönetmelik uyarınca biri 25 kapasiteli özel diğeri 18 kapasiteli kamuya ait olmak iki kadın koukevi Kurumumuzdan açılış izni alarak hizmete açılmıştır.
Kadına yönelik şiddet; her yıl ulusal düzeyde kutlanan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen yürüyüşlerde kitle iletişim araçlarındaki programlarda panel konferans sempozyum söyleşi açık oturum vb. toplantılarda şenlikler ve yemekli dayanışma gecelerinde konu edilmekte ve kınanmaktadır. Tüm il müdürlüklerimizce kutlama komiteleri oluşturularak yapılan etkinlikler kapsamında; kadın girişimcilerin toplumsal ve ekonomik hayata katılarak üretime ve aile bütçesine katkıda bulunmalarını gelir elde etmelerini sağlamak sosyal ilişkilerini özgüvenlerini geliştirmelerine destek vermek amacıyla el emeklerinin değerlendirilmesine yönelik kermesler kadının günlük yaşamını üslendiği rolleri aile ve toplumdaki yerini yansıtan fotoğraf resim kitap sergileri tiyatro film dia gösterileri ve toplu nikah törenleri ve medya kanalıyla halkı bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
İl Sosyal Hizmet Müdürlüklerinde il müdürleri dahil görevli meslek elemanları ile kadın konukevleri aile danışma merkezleri ve toplum merkezlerinde görevli meslek elemanlarının; istismar mağduru kadına yönelik hizmetler konusunda bilgi ve deneyim paylaşımı ortamı bulmaları konunun uzmanları tarafından kadının toplumdaki yeri yaşanan sorunlar kadın ve çocukların yasal hakları ve bu haklarının nasıl kullanılacağı kadın bakış açısı ve istismara uğrayan kadına yönelik hizmetler konusunda bilgilenmelerine yönelik hizmet içi eğitim toplumsal cinsiyet eğitimi kadının insan hakları eğitici eğitimi vatandaşlık ve çocuk hakları eğitici eğitimine katılmaları gerçekleştirilerek bu eğitimlerin hizmetin niteliğine olumlu biçimde yansıması sağlanmıştır. Konuya ilişkin yeni eğitim programları planlanmaktadır.