16 Eylül 2008 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 26999


YÖNETMELİK


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK


YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"ç) Diplomanın alındığı kurumun tanınmış bir kurum olduğu eğitimin yapıldığı programın benzeri Türk yükseköğretim programına denk olduğu eğitim düzeyi ve öğrenim alanı açıkça tespit edilenlere "lisans denklik" belgesi verilir. Eğitim düzeyi önlisans düzeyinde olduğu tespit edilenlere "önlisans denklik" belgesi verilir. Mezun olunan lisans programının Türkiyedeki eşdeğer programa göre zorunlu derslerinde eksiklik tespit edilenlere; Kurulumuzca yerleştirilecekleri Türkiyedeki bir üniversitede bu dersleri almaları ve başarılı olduğunu belgelemeleri sonucunda denklik belgesi verilir."
"d) Mezun olunan lisans programının eğitim düzeyi ve içeriği konusunda bilimsel gerekçeleri gösterilmesi kaydıyla tereddüt hasıl olduğunda başvuru sahibi usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen "seviye tespit sınavına" tabi tutulur.
1) Bu sınav öğrenim süresince kazanılması gereken en az bilgi düzeyinin tespitine yönelik olup iki aşamalı olarak uygulanır. Sınavın her bir aşamasında başarılı olabilmek için gereken puan en az 50’dir. Sınavın her iki aşaması için sınav sayısı kısıtlaması yoktur. Seviye tespit sınavları Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek tarihlerde yılda en az bir kez uygulanır. Birinci ve ikinci seviye tespit sınavı arasında en az bir aylık bir süre bırakılır.
2) Seviye tespit sınavının birinci aşamasında başarılı olan adaylardan talep edenler ile söz konusu sınavın ikinci aşamasında başarısız olanlardan talep edenlere ön lisans denklik belgesi verilir.
3) Öğretmenlik alanında alınan diplomalar değerlendirilirken alan bilgisi yeterli görülen ancak öğretmenlik formasyon eğitimi üzerinde bilimsel gerekçeleri gösterilmesi kaydıyla tereddüt hasıl olan diplomalar için ilgili alanda diploma denklik belgesi düzenlenerek bu belgenin üzerine "Bu belge sahibi adına yukarıda belirtilen alanda öğretmenlik belgesi düzenlenebilmesi için ilgilinin öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavında başarılı olması gerekmektedir." şeklinde şerh konulur. Öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavı sonucunda başarılı olabilmek için gereken puan yüz üzerinden en az 50’dir. Başarılı olanların denklik belgelerinde yer alan bu şerh kaldırılarak öğretmenlik alanını da içeren yeni bir denklik belgesi verilir.
4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki yurtdışı üniversitelerin Yabancı Dil ve Edebiyat bu dillerin öğretmenlik programları ile Mütercim-Tercümanlık programlarından alınan diplomaların denklik işlemi mezun olunan program ülkenin ana dili ile aynı değil ise başvuru sahibinin ilgili yabancı dilde KPDS sınavından yüz üzerinden en az 70 puan alması veya uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eşdeğer kabul edilen puan almış olması şartı aranır."
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) Ancak; diploma alınan programın yüksek öğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülkenin yetkili kuruluşu ve Kurulumuzca tanınan bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş olması bir üst eğitime girişte kabul edilmesi program kredilerinin 1/3’ünden fazlasının sanal ortamda verilmemesi programın kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün öğretim programı kredi toplamına uygun olması şartları aranarak uzaktan eğitim programlarından alınan diplomalar bireysel olarak değerlendirildikten sonra kabul edilir veya reddedilir."
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.


Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi Sayısı

11/5/2007


26519


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'ninTarihi Sayısı

28/11/2007


26714