HAKİMLİK MAKAMI
HAKİMLİK KAVRAMI


İş ve İşçi Bulma Kurumunun internet sayfasında hakim (yargıç) devlet ile birey arasındaki veya bireylerin kendi aralarındaki veya devletin iki idari birimi arasındaki anlaşmazlıkları ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları Anayasaya kanunlara ve hukuk ilkelerine uygun olarak inceleyen vicdani kanaatine göre ve bağımsız olarak karar veren kişi olarak tanımlanmıştır.

Yine aynı kurum tarafından mesleğin gerektirdiği özellikler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Hakim olmak isteyenlerin;

Üst düzeyde akademik ve sözel yeteneğe sahip
İkna gücüne sağlam bir mantık ve sezgiye sahip
Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı
Sabırlı ve anlayışlı
Tarafsız karar verebilen
Sorumluluk sahibi
Değişik görüşlere ve yeniliklere açık okumayı ve araştırmayı seven kimseler olmaları gerekir.
İş ve İşçi Bulma Kurumu hakimlik mesleğini tanımlarken ve gerekli özellikleri sıralarken adli – idari yargı ayrımı yapmamıştır. Ancak Türk hukuk sisteminde hakimler adli yargı – idari yargı hakimleri olarak görev yapmaktadırlar (Anayasa m 140 Hakimler ve Savcılar Kanunu m 3 / a – 12).

Hakimler ve Savcılar Kanununun 3. maddesine göre “idari yargıda hakim” kavramı mahkeme başkan ve üyelerini hakimleri Danıştay tetkik hakimleri ile Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluşunda idari görevde çalışan hakimleri anlatmaktadır.

İdari yargıda görev yapan hakimler kişilerle yürütme ve idare arasındaki ilişkileri düzenleyen mevzuatın uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları karara bağlamakla görevlidirler. Bu durum idari yargı hakiminde yukarıda sıralanan özellikler dışında ve klasik hukuk bilgisi yanında kamu hizmetleri alanında mesleki yetişkinlik idari bilgi ve deneyimi aramayı gerekli kılmaktadır. Bir başka deyişle idari yargı hakiminin hukuki bilgi ve uzmanlık oluşumunda kamu hizmetleri alanında da deneyim sahibi olması gerekmektedir.

İdari işlemlerin hukuki ve teknik ögelerden oluşan karmaşık nitelikli hukuki işlemler olması bunlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde de ayrı bir bilgi ve uzmanlığı beraberinde getirmektedir. “Bu nedenle bu işlerin tekniğini bilmeyen kamu hizmetine egemen olan ilkelere ve idarenin ihtiyaçlarına ve faaliyetlerine yabancı bulunan kendilerine gelen uyuşmazlıkları sadece özel hukukun ölçüleri içinde ve sırf hukuki bir açıdan çözmeye alışmış olan adliye hakimlerinin idari davalar dolayısıyla idare işlerine katılmaları bu davaların çözümünü sürüncemede bırakmış olur. Buna karşılık hem hukukçulardan ve hem de idarenin çeşitli alanlarında uzmanlaşmış teknisyenlerden oluşan bir idari yargı bu uyuşmazlıkları daha basit bir yöntem ile çabuk ve hizmetin gereklerine daha uygun bir şekilde çözer.”

Anayasa Mahkemesi de 1976 tarihli bir kararında idari yargı ve idari yargı hakimlerinin durumunu aşağıdaki şekilde ortaya koymuştur:

“İdari yargının yani adli yargıdan ayrı ve bağımsız bir idari yargı isteminin Anayasaca ve idare hukukunca kabul edilmiş olmasının nedeni kamu hizmetlerinden doğan anlaşmazlıkların yapılarındaki özellikler; bunlara uygulanacak kuralların hukuki ve teknik bir nitelik taşıması; özel hukuk dalı ile idare hukuku arasında büyük bir bünye esas ve prensip farkının var olması; idari işlemlerin idare hukuku dalında uzmanlaşmış ve kamu hukuku alanında bilgi ve tecrübe edinmiş hakimlerce denetlenmesinin zorunlu sayılmış olmasıdır.”

İdari yargı hakimi tarafından verilen kararlar sadece ilgilisine yönelik olabileceği gibi zaman zaman da ülke çapında etkili olacak toplumsal ekonomik kültürel ya da siyasal konulara ilişkin olabilmektedir. Örneğin iki kişi arasındaki satım sözleşmesine ilişkin bir uyuşmazlık somut ve özel bir olaya çözüm getirerek yalnızca davanın taraflarını etkilerken “güç bedeli” adı altında bütün elektrik tüketicilerinden bedel alınmasına ilişkin düzenleyici işlem hakkındaki yargı kararı davanın tarafları yanında tüm bir toplum yaşamını etkileyecek soyut ve genel bir nitelik taşımaktadır.

Olaya bu açıdan bakıldığında da bir idari yargı hakiminin idari işlemlerin ögelerini kavrayacak hukuki yetişkinlik bu işlemlerin teknik özelliklerini saptayacak beceri idare hukuku alanında çıkacak uyuşmazlıkları çözmeye yetecek bilgi ve uzmanlığa sahip olması gerekmektedir.

Diğer yandan idari yargı önüne gelen uyuşmazlıkların idare ile kişileri davalı ve davacı konumuna getirmesi karşısında idari yargıda görev yapan bir hakim karar verirken kişi yararı ile kamu yararı arasında denge kurabilecek durumda olmalıdır. “İdari yargı hakimi bu dengeyi sağlarken kişi yararı ile kamu yararını adil bir biçimde bağdaştırarak hem kişi yararını korumayı bilmeli hem de kamu hizmetinin devamlı düzenli ve eksiksiz yürümesini sağlayacak çözüm yollarını bulabilmelidir. ... İdari yargı hakimi sözü edilen güç görevleri yerine getirebilmek için idare hukukunun ilkelerine kavramlarına kaynaklarına hakim olmalı ve bu hukukun problemlerini vaktinde görebilme süratli ve isabetli çözebilme yeteneğine sahip bulunmalıdır.” İdari yargı hakimliği için aranan koşullar adli yargı hakimliği ile arasındaki farkı da ortaya koymamızı sağlamıştır.

Bu bağlamda idari yargı ile adli yargı arasında sınavsız geçişin de mümkün olmadığını belirtmek gerekmektedir. Adli ve idari yargıda görev yapan hakim ve savcıların iki yargı sistemi arasında geçişini düzenleyen ve Hakimler ve Savcılar Kanununda değişiklik öngören maddenin iptali istemiyle açılan davada konu Anayasa Mahkemesi kararıyla aşağıdaki şekilde değerlendirilmiş ve ilgili hüküm Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir:

“Yargı ayrılığı yargı organlarının görev alanları ve yapı türleri yönünden nesnel ayrılıkları yanında bu organlarda görev yapacak hakim ve savcıların öğretim-eğitimleriyle yetişme düzenleri bakımından ayrılıklarını uzmanlıklarım da gerekli kılar. Atanma ve özlük işlemlerinin aynı kurulca gerçekleştirilmesi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Yargıtay üyeleri gibi Danıştay üyelerinin dörtte üçünü de seçmesi yargı birliğinin benimsendiğini gösteremez. Asıl olan görevlendirme yöntemi ve yetkisi değil görevlendirilecek olanın nitelik ve uzmanlığı yargı alanının ayrılığıdır. Bunlar olunca yargı birliğinden sözedilemez. Anayasa’nın 140. maddesindeki adli ve idari yargı hakim ve savcıları ayrımının adli ve idari yargı ayrımına dayandığı Anayasa’nın yüksek mahkemelerle ilgili 154. maddesinde Yargıtay’ı adliye mahkemeleri; 155. maddesinde de Danıştay’ı idare mahkemeleri için son inceleme mercii olarak göstermesiyle bellidir. Anlaşılmaktadır ki kuruluş ve yapılanma sürecine göre ilk derece mahkemelerinden yüksek mahkemelere doğru adli ve idari yargı ayrımı benimsenmiş korunmuş ve geliştirilmiştir. Bu belirgin oluşumu Anayasa’nın Uyuşmazlık Mahkemesiyle ilgili 158. maddenin içeriği de doğrulamaktadır. “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu” başlıklı 159. maddenin üçüncü fıkrasında da adli ve idari yargı hakim ve savcıları açıklığı yer almaktadır. Kendinden önce yürürlüğe giren kuruluş yasalarıyla uyum içinde Anayasa maddelerinde yinelenen sözcükler yalnız birer ad ya da sıfatı değil kurumsal oluşumu gelişen yapısıyla ve ilkeleriyle göstermektedir idari yargının adli yargıdan ayrıldığı yalnız Danıştay’ın korunmasıyla değil idare mahkemelerinin kurulmasıyla kesinlik kazanmış bir olgudur. Bu nedenle 140. maddeyi yargı ayrılığı ilkesiyle birlikte değerlendirmek zorunlu olmaktadır.”

“Adli ve idari yargı yolu ayrımı uyuşmazlıklara uygulanan kurallardan değil anlaşmazlığın kaynaklandığı esaslardaki ayrılıktan ileri gelmektedir. Bu nedenle adli yargı alanındaki bir uyuşmazlığın idari yargı hakimine idari yargı alanındaki bir uyuşmazlığın da adli yargı hakimine gördürülmesi sonucunu doğuracak savcıları da aynı biçimde görevlendirmeye elverişli bir düzenleme Anayasa’nın öngördüğü yargı ayrılığı ilkesiyle çelişecektir. Bu tür düzenleme Anayasa’nın 140. maddesiyle bağdaşmaz. Bu maddede yatay geçişi engelleyen bir açıklık bulunmaması dava konusu düzenleme için dayanak oluşturamaz. Genel nitelikteki Anayasa kuralı gereğinin yerine getirilmesi için tersini yasaklayan bir kuralın aranması gereksizdir. Kurum ve kavramların ayrı ayrı ve birlikte değerlendirilmesi yorumlanmalarıyla açıklanan içerikleri anlam ve amaçtan açık yasak aranmasını gereksiz kılan doğrultuları göstermektedir. Kaldı ki yurttaşların güven duygularını sarsacak uygulama olasılıkları bağımsızlık ve güvence kurumu için çok sakıncalıdır. Hakim ve savcıları görev değişikliği endişelerine itecek durumların onlardan adalet bekleyenleri daha çok etkileyeceği kuşkusuzdur. Atanma yer değiştirme görev değişikliği kaygıları adalet gereklerine uygun görev yapma yeteneğini etkileyebilir istek dışı değiştirmelerde bağımsızlık ve güvence esaslarıyla uyuşmazlık belirginleşmektedir. İsteğe bağlı geçişlerde bağımsızlık ve güvence zedelenmezse de yargı ayrılığı ilkesiyle çelişki somutlaşmaktadır. Kaldı ki isteğe bağlı nakillerde de bağımsızlık etkilenebilir. İstekle istediği yere ve göreve nakil olanağı olumsuz çabalara itebilir. İstediğini elde etmek için bağımsızlıktan ödün vereceklerin çıkması olasılığı da aykırılığın belirtisidir. Bu durumların Hakim ve savcı niteliği ile özlük haklarını ilgilendiren bir yönü yoktur.”

İdari yargıdaki hakimliğin adli yargıdaki hakimlikten farklı olduğunu bu şekilde anlattığımıza göre sıra geldi idari yargıdaki hakimlik kurumundan nelerin anlaşıldığını açıklamaya. İdari yargı hakimlerini ilk derece mahkemelerinde görev yapanlar ve Danıştay’da görev yapanlar olarak iki ana gruba ayıracağız.

- İlk derece mahkemelerinde görev yapan hakimler:

Bölge idare mahkemeleri idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri 2576 sayılı Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş bağımsız mahkemelerdir. Bu mahkemelerin başkan ve üyeleri idari yargı hakimleri olarak mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik güvencesi esaslarına göre görev yaparlar. Gerekli hallerde idare mahkemesi hakimi vergi mahkemesi hakimliğine ya da vergi mahkemesi hakimi idare mahkemesi hakimliğine atanabilir.

İlk derece mahkemeleri ilke olarak kurul halinde toplanıp karar verir. “Kurul sistemi birçok kamu hizmeti gibi bir ekip çalışmasını zorunlu kılan kollektif bir faaliyettir. Toplu çalışma ile sorunların çok yönlü olarak ele alınması ve işlerin derinlemesine incelenip tartışıldıktan sonra ortak çözümlere ulaşılması amaçlanır.”

Kurul halinde toplanıldığı hallerde hakimlerden herbiri mahkeme başkanı tarafından kendisine havale edilen ve önceden inceleyip notlar aldığı ve özet çıkardığı dava dosyalarını diğer hakimlere kendi kanaatlerini de açıklayarak sunar ve bu sunum üzerine kurul uyuşmazlığı çözüme kavuşturur. Bu nedenle çalışmanın ilerleyen bölümlerinde de değineceğimiz gibi bir idari yargı hakiminin en önemli özelliklerinden biri iyi bir raportör olmasıdır.

- Danıştay Tetkik Hakimleri:

İdari yargı hakimleri içinden Danıştay’da görevli olanlarına Danıştay tetkik hakimi denmektedir. “Danıştay tetkik hakimleri beş yıl meslekte hizmet etmiş ve olumlu sicil almış olanlar arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atanırlar.”(Danıştay Kanunu m. 11/1).

Danıştay Kanununun 62. maddesinde belirtildiği üzere tetkik hakimlerinin en temel görevi kendilerine havale edilen dava dosyalarını inceleyerek daire ve kurullara dosyaları anlatmak kendilerinin uyuşmazlıkla ilgili görüşlerini açıklamak daire veya kurullarda yapılan tartışmalar sonucu varılan karara ilişkin taslağı yazmaktır.

Yukarıda belirtilen işleri iyi bir şekilde yapabilmek için bir tetkik hakiminde bazı özellikler bulunması gerekmektedir. Dosya incelerken not alma özet çıkarma çok önemlidir. Dosya daire veya kurula aktarılırken gereksiz ayrıntılara girilmemeli dinleyip karar verecek üyelerin dikkati dağıtılmamalı açık ve düzgün bir anlatımla konunun özü ortaya konmalıdır. Aynı ya da benzer konularla ilgili daha önceden verilmiş kararlar araştırılıp bulunmalı ve daire ya da kurullara bu kararlar anımsatılmalıdır. Danıştay’ın içtihat mahkemesi olma özelliği de gözönüne alındığında bu husus daha da önem kazanmaktadır. Yine dosyanın görüşülmesi sırasında ilgili mevzuatın el atında bulunması da yararlıdır. Konu tetkik hakimi tarafından ne kadar iyi kavranmış ve anlaşılmış ise dosyadaki uyuşmazlık da o kadar kolay çözülür.

İncelenip sonuçlandırılan dosyalara ilişkin karar taslaklarının da tetkik hakimleri tarafından yazıldığını belirtmiştik. Tetkik hakimlerinin hazırladıkları taslaklar daire veya kurullardaki kıdemli tetkik hakimleri üyeler ve başkanlar tarafından kontrol edilir gerekli hallerde değişiklik yapılır ve son halini alır. Karar dava dosyasının incelenmesi sırasında yapılan görüşmeler ve tartışmalar sonucu elde edilen bilgiler ve varılan sonuçlar gözönüne alınarak kaleme alınır. Bir dosya ne kadar iyi incelenmiş ve davanın özü ne kadar kavranmışsa kararın yazımı da o derece kolay ve başarılı olacaktır.

Bunların dışında kompozisyon bilgisi ve yazı yazma yeteneği gelişmiş kimseler karar yazmada daha başarılı olacaktır. Bir kararın iyi olması için gereksiz yere uzatılmamış özlü şekilde yazılmış ve dilbilgisi kurallarına özen gösterilerek noktalama işaretleri doğru kullanılarak ve yalın bir dille yazılmış olması gerekir. Yazılan kararın sağlam gerekçelere dayanması da şarttır. Kararda yer alan yeterli ve doyurucu gerekçe taraflarda vicdani huzuru sağlarken hakimlerin de hukuk mantıklarını ve bilgilerini ortaya koyma olanağı vermektedir.


Şüphesiz bu sözünü ettiğimiz hususlar ilk derece mahkemelerinde görev yapan hakimler açısından da geçerlidir.