NOTER HARCLARI
I. DEĞER VE AĞIRLIK ÜZERİNDEN ALINAN NİSPİ HARÇLAR:

1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet mukavelename ve kağıtlardan beher imza için Binde 090

Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (2700 YTL’den) az (13.75510 YTL’den ) çok olamaz.

2. Emanet harçları:

Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden Binde 18
Harç miktarı (220 YTL’den) az olamaz harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.

3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: Binde 36

Harç yıllık olarak hesaplanır bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.

4. Konşimento yazılması harcı:

Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan 024 YTL

5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)

II. MAKTU HARCLAR:

1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden 430 YTL

2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için 760 YTL

3.Vekaletnameler:
Özel vekaletnamelerde beher imza için 370 YTL

Genel vekaletnamelerde beher imza için 560 YTL
4.Defter tasdiki:

Açılış ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 105
Serbest meslek kazanç defteri 1310 YTL
Bilanço esasına göre tutulan defterler 1310 YTL
Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil) 360 YTL

100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 360 YTL

(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1.1.2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda be lirtilen harçlar aynen alınır.

5.Suretler ve tercümeler:

a)İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele senet yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından 100 YTL

b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 220 YTL

6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) 760 YTL

7.Tespit ve tutanak harçları:

Mukavelename senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti 760 YTL

8.Piyango seçim ve toplantılar- da hazır bulunmaktan alınacak harçlar:

Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur’a seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 13700 YTL

9.Düzeltme harcı:

Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için 170 YTL

10.Mukavele feshi harcı:

Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen muka velelerin feshinde beher imza için 170 YTL

11.Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra umumi makbuz tahkimname ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri ölünceye kadar bakma akdi vakıf aile vakıfları evlat edinme karı-koca haklarının idaresi babalığı tanıma senetleri miras taksim mukaveleleri ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan 2700 YTL