TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİBirlik üyesi baro mensubu meslektaşların insan hakları konusunda meslek içi eğitimleri BM insan Hakları Bildirgesi ve uluslararası sözleşmelerin Anayasa ve yasalarımızın temel insan hak ve özgürlükleri açısından incelenip değerlendirilmesi ve adil yargılanma konusunda panel seminer ve konferanslar düzenlemek amacıyla 1997 yılında oluşturulan insan Hakları Komisyonu 2001'in sonlarında yerini TBB insan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezine (İHAUM) bırakmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda 4667 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerle Türkiye Barolar Birliğine "Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak bu kavramlara işlerlik kazandırmak (Av. Kanunu md. 110/17)ve "Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak ve bu konularda her türlü yasal ve idari girişimlerde bulunmak görevleri verilmiş(Av. Kanunu md. 121/18) bu değişiklikler nedeniyle Türkiye Barolar Birliği içinde faaliyet gösteren insan Hakları Komisyonu yerine bir insan Hakları Merkezi oluşturulmuştur. Merkezin bu konuda uzmanlaşmış akademik kadrolardan ve avukatlardan oluşan 20 kişilik bir Bilim Danışma Kurulu ve 6 Kişiden oluşan bir Yürütme Kurulu bulunmaktadır.

TBB insan hakları ve hak ihlalleri konusundaki çalışmalarını insan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi" aracılığı ile yürütmektedir. Türkiye'de insan hakları konusunda faaliyette bulunan muhtelif dernekler mevcuttur ancak Avukatlık Kanununun 110/17 md. hükmünde yapılan değişikle " Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak bu kavramlara işlerlik kazandırmak " görevi de Türkiye Barolar Birliğine verilmiştir.

TBB kanundan aldığı bu yetkiyle kendi bünyesi içinde "insan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi" ni kurmuş ve faaliyete geçmesini sağlamıştır. Burada önemli olan husus halen Türkiye'de insan hakları konusunda kamusal nitelik taşıyan bağımsız yegane kuruluşun TBB insan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi oluşudur


__________________