5271 SAYILI CEZA MAHKEMESİ KANUNUNUN 250. MADDESİNDE SAYILAN SUCLARA BAKACAK

MAHKEMELERE İLİŞKİN HSYK KARARI
T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B030PER0000001/25966 31/03/2005


Konu : ..............................

………………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

01 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinde “(1) Türk Ceza Kanununda yer alan;

a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu

b) Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar

c) İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört Beş Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (305 318 319 323 324 325 ve 332 nci maddeler hariç)

Dolayısıyla açılan davalar; Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yargı çevresi birden çok ili kapsayacak şekilde belirlenecek illerde görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinde görülür.

(2) Gelen iş durumu göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen suçlara bakmakla görevli olmak üzere aynı yerde birden fazla ağır ceza mahkemesi kurulmasına Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. Bu hâlde mahkemeler numaralandırılır. Bu mahkemelerin başkan ve üyeleri adlî yargı adalet komisyonunca bu mahkemelerden başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez.

(3) Birinci fıkrada belirtilen suçları işleyenler sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun bu Kanunla görevlendirilmiş ağır ceza mahkemelerinde yargılanır. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın yargılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile savaş ve sıkıyönetim hâli dahil askerî mahkemelerin görevlerine ilişkin hükümler saklıdır.”hükmüne yer verilmiştir.

23.03.2005 tarihinde kabul edilen ve Sayın Cumhurbaşkanının Onayını bekleyen 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Uyum Hükümleri Bölüm Başlığını taşıyan ikinci bölümünde yer alan Yollamalar başlıklı 3 üncü maddesinde ise “(1) Mevzuatta yürürlükten kaldırılan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa yapılan yollamalar Ceza Muhakemesi Kanununun bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılır.

(2) Mevzuatta yürürlükten kaldırılan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun kitap bab ve fasıllarına yapılmış yollamalar o kitap bab ve fasıl içinde yer almış hükümlerin karşılığını oluşturan Ceza Muhakemesi Kanununun maddelerine yapılmış sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu 5230 sayılı Kanun henüz imzalanmadığı için uygulamada tereddüt yaşanmaması ve bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi için konuyu inceleyen Kurulumuz yeni Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesine müteakip uygulanmak üzere

16.06.2004 gün ve 5190 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerini Kaldırılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa eklenen 394/a maddesinde sayılan suç ve davalara bakmakla görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinin Ceza Muhakemesi Kanununun 250/1 maddesinde sayılan suç ve davalara bakmak üzere yetkilendirilmesine


20.07.2004 gün ve 369 sayılı karar ile bu tarihten sonra 5190 sayılı Kanundan kaynaklanan suç ve davalara bakmak üzere görevlendirilen ve yetki verilen Cumhuriyet başsavcı vekili Cumhuriyet savcısı ağır ceza mahkemesi başkanı ve hâkimler ile söz konusu kanundan kaynaklanan suç ve davalara bakmak üzere yetkilendirilen mahkemelerin bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılarına (Cumhuriyet başsavcılarının yetki ve sorumluluğunu düzenleyen yasa maddeleri dikkate alınarak) Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinde kaynaklanan suç ve davalara bakmak üzere yetki verilmesine

20.07.2004 gün ve 369 sayılı kararımızda belirlenen itiraz şekli ve inceleme hususu ile diğer hususların aynen uygulanmasına

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 394/a maddesi gereğince açılan ve halen bu Cumhuriyet savcılıkları ile mahkemelerde görülmekte olan dava ve işlerden Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesinde sayılan suç ve davalara ilişkin olanların aynı Cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerde görülmeye devam olunmasına

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca 31.03.2005 gün ve 234 sayı ile karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Sadık DEMİRCİOĞLU

Hâkim

Bakan a.

Genel Müdür