NÖBET HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN HSYK KARARLARIT.C.

ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : B030PER0000001/ 25965 31/03/2005Konu : ..............................

………………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer kanunlar nedeniyle tüm teşkilatımızda yoğun bir hazırlık olduğu Cumhuriyet Başsavcılıklarımız komisyon başkanlıklarımız ve mahkemelerimizde hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığı bilinmektedir. Yeni temel kanunların hayata geçirilmesi noktasında bazı yerlerde yaşanan tereddütleri giderebilmek hizmetin aksatılmadan yürütülmesini temin etmek ve özellikle mesai sonrası yapılması gereken işlerin nasıl yürütüleceğine dair esasları belirlemek amacıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bir karar almasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu itibarla;

Büyük bir özveri ile adalet hizmetlerini yerine getiren hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan yeni Kanunların yürürlüğe girmesini takiben yaşanması muhtemel olumsuzlukları boşa çıkarmak ve şimdiye kadar olduğu gibi adalet hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek amacıyla mesai saatleri sonrasında nöbet hizmetlerini;

Cumhuriyet savcıları için Cumhuriyet Başsavcılarının

Hakimler için Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanlarının

Hazırlayacakları nöbet listesine nöbetin nerede ve ne şekilde tutulacağına ilişkin tesbit edecekleri prensiplere uygun olarak yerine getirmelerine

Hakimlerle ilgili olarak;

1. bölge ağır ceza merkezlerinde sadece ceza hakimlerinin 2 ve 3 üncü bölge ağır ceza merkezleri ile ağır ceza mahkemesi bulunmayan yerlerde ise tüm hakimlerin nöbet listesine dahil edilmelerine

Müşteki mağdur sanık tanık ve olayla ilgili diğer vatandaşların bekletilmemesi söz konusu kanunların amaç ve ruhuna uygun hareket edilebilmesi için belirtilen makamlarca gerekli tedbirlerin alınmasına

Kararın teşkilata duyurulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmesine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca 31.03.2005 gün ve 233 sayı ile karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.Sadık DEMİRCİOĞLU

Hâkim

Bakan a.

Genel Müdür