Sayıştayın Tarihçesi
Sayıştay’ın eski adı Divan-ı muhasebattır.
Sayıştay’a benzer görev yapan kuruluşların tarihi çok eskidir. Devletle birlikte varlık kazanmışlardır. Devletin görevlerini yerine getirirken büyük harcamalar yapması onu yapılan harcamaları denetlemeye mecbur etmiştir. Böylece Sayıştay'a benzer müesseseler doğmuştur. Osmanlı Devletinde bu işe çok önem verilmiştir. Osmanlılarda bütün para işleri defterlere kayıt edilerek yapılırdı. Bu defterler vasıtasıyla harcamaların Sayıştay vazifesi gören kuruluşlarca denetlenmesi mümkün olurdu. Gelir ve giderlerin sıkıca takibi ve kontrolü sayesindedir ki dünyanın en muazzam devleti ve ordusu asırlarca ayakta durmuştur. Osmanlılarda denetleme müessesesinin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte bu vazifeyi yerine getiren “Muhasebe-i Evvel”e (Baş Muhasebe) Fatih Kanunnamesi’nde rastlanmaktadır.
Baş muhasebe Defterdarlığın (Maliye Bakanlığının) işlemlerini denetlerdi. Baş Defterdarın (Maliye Bakanının) hazine aleyhine emirlerini redde yetkiliydi.
Baş muhasebeci devletin en değerli maliyecilerinden birincisidir. Bu makama ancak meslekten olanlar gelebilirdi. Defterdar siyasi bir şahsiyet baş muhasebeciyse teknokrattı (İnsan unsurunu her zaman göz önünde bulundurmayan devlet adamı veya memur). Bu müessesenin kayıtlarının mükemmelliği intizamı dünyadaki bütün devletlerce o zaman bilinmiyordu. Baş muhasebeci gerçek bir Sayıştay başkanıydı. Maliye müsteşarı olarak da kabul edilebilir. Baş muhasebeci devrinin en tanınmış en namuslu maliyecileri arasından seçilirdi. Bu kuruluş hem devletin merkezinde hem de eyaletlerle teşkilâtlanmıştı. Yalnız Baş Muhasebe ve Anadolu Muhasebesi denilen en mühim iki dairede 250’şer memur çalışıyordu.

Baş Muhasebe kuruluşundan 3 Zilhicce 1281 (1866) tarihinde Divan-ı Muhasebat Nizamnamesi ile Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) doğmuştur. 1876 tarihli Kânun-i Esasi’nin (Anayasa) 105’inci maddesinde Sayıştay hem idari kararlar hem de yargıyla ilgili hükümler verir. Ancak bir Anayasa kuruluşu olduğu için idari kararlardan ve yargı hükümlerinden dolayı Danıştay’ın denetimine tâbi değildir.
Tarihsel gelişim içinde mutlak yetkili hükümdarların yasama yetkilerini seçimle iş başına gelen parlamentolara devretmek zorunda kalmalarıyla birlikte devlet gelirlerinin toplanmasına ve giderlerinin yapılmasına izin verme yetkisi ya da özlü bir deyişle “bütçe hakkı” parlamentolara geçmiştir. 1920-1923 arasında daha önce Sayıştay’ca yürütülen kimi görevler TBMM üyeleri arasından seçilen bütçe denetimi ile görevli geçici bir komisyon eliyle yürütülmüştür. Cumhuriyetin ilânıyla birlikte 24 Kasım 1923 tarih ve 374 sayılı “Divan-ı Muhasebatın Sureti İntihabına Dair Kanun” çıkarılarak Cumhuriyet döneminde Sayıştay yeniden kurulmuş ve 1924 Anayasasının 100’üncü maddesinde yer alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi adına genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderleriyle onların mallarını denetlemek ve sorumluluklarını hesap ve işlemlerini muhakeme yoluyla kesin hükme bağlamakla ve kânunlarla verilen diğer işleri yapmakla görevli merkezî bir idari karar ve yargı organı olan anayasal kimliğine yeniden kavuşmuştur. Bu Anayasa maddesiyle Sayıştay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı olduğu ve devletin bütün gelir ve giderlerini denetlemekle görevlendirildiği açıkça belirtilmiştir.
1.6.1934 tarihinde yürürlüğe giren 2514 sayılı “Divan-ı Muhasebat Kanunu” Sayıştay'ın kuruluş ve işleyişini yeniden düzenleyerek bu tarihe kadar uygulanan dağınık Sayıştay mevzuatını yürürlükten kaldırmıştır.
Devlet bütçesinin nitelik ve yapısal yönden gelişmeler göstermesi ve 2514 sayılı Kanunun gereksinmeleri karşılayamaz olması nedeniyle Sayıştay 1961 Anayasasının 127’nci maddesi ile yeni bir kuruluşa ve işleyişe kavuşturulmuştur. Sayıştay'ın sözü edilen gelişmelere ve 1961 Anayasa hükmüne uyumunu sağlamak üzere de 21.2.1967 tarihinde 832 sayılı yasa çıkarılmıştır.
1982 Anayasasının 160’ıncı maddesine göre Sayıştay genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleyen ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlayan ve kanunlarla kendisine verilen inceleme denetleme ve hükme bağlama işlerini yapan bir kuruluş olarak görevini sürdürmektedir. Buna rağmen yüksek mahkeme sayılmamaktadır. Bu Anayasa Sayıştay’ın kararlarına karşı başka yargı organına başvuruyu önlemiş ve kararlarının kesin olduğunu bildirmiştir. Ayrıca Sayıştay’ın uygunluk bildirimleri hazırlaması görevi anayasal planda ele alınmış ve Anayasanın 164’üncü maddesinde konu edilmiştir. Anayasaya göre Sayıştay’ın başkan ve üyeleri azledilemezler kendi istekleri olmadıkça emekliye ayrılamazlar.
832 sayılı yasada 1260 2534 3162 ve 3677 sayılı yasalarla günün ihtiyaçlarına paralel çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Sayıştay Kanununa 4149 sayılı Kanunla eklenen “Verimlilik ve Etkinlik Değerlendirmesi” maddesi ile Sayıştay'a son derece çağdaş yetkiler ve sorumluluklar verilmiştir. Anılan yasa hükmüne göre Sayıştay denetimine tabi kurum ve kuruluşların kaynaklarını ne ölçüde verimli etkin ve tutumlu kullandıklarını incelemeye yetkili kılınmıştır.
Sayıştay’ın kuruluşu iki yönlü (idari ve yargı) görevlerine göre düzenlenmiştir. Daireler Daireler Kurulu Temyiz Kurulu ve Genel Kurul idari ve yargı işlerine bakar. Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu ise Sayıştay’ın iç düzeniyle ilgili kurullardır.
Sayıştay dairelerinde yürütülen yargılama işleri saymanların hesapları konusundaki raporlar üstünde bir hesap yargılaması şeklinde olur. Çeşitli belgeler incelenip değerlendirilerek yapılan harcamaların kânuna ve usule uygunluğu tespit edilir. Savaş yangın gibi sebeplerle belge ve kayıtların bulunmasına ve gönderilmesine imkân bulunmadığını idare kurulları tutanakla tasdik ederse sayman eldeki delillerle yetinerek yargılanır. Hesapların yargılanması sonunda beraat zimmet veya tazmin kararı verilir.
Sayıştay’ın yargı kararları üzerine temyiz karar düzeltmesi ve yargılamanın iadesi yollarına başvurulabilir. Ancak bu başvuru Sayıştay'ın içindeki görevli kendi organlarına olabilir. Sayıştay dışındaki başka bir yargı organına olamaz.
Sayıştay'ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi talebinde bulunabilirler. Vergi ve benzeri mali yükümlülükler ve ödemeler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. Yabancı ülkelerde de bizdeki Sayıştay müessesesinin fonksiyonunu yerine getiren kuruluşlar mevcuttur.