Özel Hukuk
Toplumun birbiriyle eşit haklara sahip üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanı: Medeni Hukuk Ticaret Hukuku Devletler Özel Hukuku. Türkiye'de bu alanı düzenleyen başlıca yasalar Medeni Kanun Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'dur.
Bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen özel hukukta devlet düzenleyici ve uygulayıcı olarak yaptırım aşamasında bu hukuka müdahale eder (bireyin yargıya başvurması gibi). Ancak devlet eğer kamu kurumlarının tüzel kişi olarak bireylerle ilişkisinde birey gibi özel hukuka tabi olur. Devlete ait ticari işletmelerin bireylerle olan iş ilişkileri de özel hukuka girebilir (kiralar bankalar).

Özel Hukuk alanında temel ilke olan serbestlik ilkesine göre 'kanunla yasaklanmamış her şey meşrudur'. Özel hukukta bir kimseye hukuk düzeninin sağladığı yetkilere hak denir. Hakkın kullanılması veya kullanılmaması kişiye bırakılmıştır. Kişi hakkını doğrudan veya tasarruf ile kullanır. Ehliyeti olmayanlar haklarını temsilci velayetçi ile kullanırlar. Bir hak medeni kanuna göre dürüstlükle bağdaşır olmalıdır. Aksi halde bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Haklar mutlak ve nisbi ayni ve kişisel haklar malvarlığı hakları kişivarlığı hakları inşai haklar başlıklarına ayrılır. Sahipsiz hak olmaz her hakkın bir sahibi vardır. Haksahibi gerçek veya tüzeldir. Hak ehliyeti yönünden herkes eşittir. İnsanlar hak ehliyetini doğumla kazanır ve buna kişi denir. Kişilik hukukun temel kavramıdır. Haklar aslen veya devren kazanılır. Bazı haklar devredilemez. Hakkın yitirilmesi kişiliğin sona ermesi veya feragat iledir.