ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE
YARGILAMA USULÜ KANUNU(1)
Kanun Numarası : 353
Kabul Tarihi : 25/10/1963
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 26/10/1963 Sayı: 11541 (Mükerrer)
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 2 Sayfa: 2123
BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş:

Madde 1 - (Değişik birinci fıkra: 21/1/1981-2376/1 md.) Türk Milleti adına
yargı yetkisini kullanacak askeri mahkemeler; kolordu ordu (deniz ve havada
eşidi) ve kuvvet komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı nezdinde Milli
Savunma Bakanlığınca kurulur.
Kuvvet Komutanlıklarının yapacakları teklif veya Genelkurmay Başkanlığının
doğrudan doğruya göstereceği lüzum üzerine diğer kıta komutanlıkları veya as-
keri kurum amirlikleri nezdinde de Milli Savunma Bakanlığınca askeri mahkeme ku-
rulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir.
Bir garnizonda aynı Kuvvetten nezdinde askeri mahkeme kurulması gereken bir-
den fazla kıta komutanlığı bulunursa Genelkurmay Başkanlığının uygun göreceği
bir kıta komutanlığı nezdinde Milli Savunma Bakanlığınca yeteri kadar askeri
mahkeme kurulması ile yetinilebilir.
Askeri Ceza Kanununun 55565758 ve 59 uncu maddeleri ile 148 inci madde-
sinin (B) fıkrasında yazılı suçları işliyenlerin yargılanmaları Milli Savunma
Bakanlığının önceden tesbit ve Resmi Gazete ile yayınlayacağı askeri mahkemeler-
de yapılır.
Mahkeme kuruluşu:

Madde 2 - Askeri mahkemeler iki askeri hakim ve bir subay üyeden kurulur.
Ancak Genelkurmay Başkanlığı nezdindeki askeri mahkeme general ve amiralleri
yargıladığı zaman üç askeri hakim ile iki general veya amiralden kurulur.
(Ek: 16/10/1981 - 2538/1 md.) 200 ve daha fazla sanık hakkında açılan dava-
larda askeri mahkeme dört hakim ve bir subay üyeden kurulur. Duruşma sonuçlanın-
caya kadar birleştirme veya başka nedenlerle sanık sayısının 200 veya daha fazla
miktara
--------------------------------
(1) Bu Kanunda geçen "ilk tahkikat" ibaresi 4/6/1985 tarih ve 3206 sayılı Kanu-
nun 83 üncü maddesi ile "hazırlık tahkikatı" olarak değiştirilmiştir.
KANUNLAR ŞUBAT 1989 (EK - 3)
ulaştığı davalarda da bu hüküm uygulanır. Ancak duruşma sonuçlanıncaya kadar
görülmekte olan davadaki sanık sayısının bu miktardan aşağı düşmesi halinde
askeri mahkeme kuruluşunda değişiklik yapılamaz.
Askeri mahkeme kurulunda bulunanların en kıdemlisi mahkeme başkanlığı göre-
vini yapar.
Subay üyelerin nitelikleri:

Madde 3 - Askeri mahkemelerde bulunacak subay üyelerin en az yüzbaşı rütbe-
sinde muharip sınıftan bulunmaları sanığın astı ve yargılama süresince en yakın
amiri olmamaları ve taksirli suçlar hariç bir cürüm ile hükümlü bulunmamaları
şarttır.
Savaşta esir edilen subayların yargılanmalarında rütbeleri imkan nispetinde
gözetilir.
Subay üyelerin Seçimi:

Madde 4 - Subay üyeler ile yedekleri nezdinde askeri mahkeme kurulan komu-
tan veya askeri kurum amiri tarafından her yılın Aralık ayında o mahkemenin yet-
kisine giren birlik ve kurum mensupları arasından bir yıl süre ile değiştirilme-
mek üzere seçilir.
Bunların görevlerini yapmalarına sürekli engeller çıktığında yerlerine baş-
kaları seçilebilir.
Kanunda yazılı nitelikte subay üye bulunamaması:

Madde 5 - Kanunda yazılı nitelikte subay üye yoksa veya mevcut olanların gö-
revlerini yapmalarına kanuni engeller bulunursa nezdinde askeri mahkeme kuru-
*** kıta komutanı veya askeri kurum amiri uygun nitelikte subay üyenin seçimi
için en yakın kıta komutanına veya askeri kurum amirine başvurur. Buna rağmen
uygun nitelikte subay üye bulunmazsa en yüksek komuta makamından itibaren sıra
ile aşağı derecelerdeki komuta mevkilerinde bulunan subaylar üye olarak görev-
lendirilirler.
Askeri savcılık:

Madde 6 - (Değişik: 8/6/1972 - 1596/1 md.)
Nezdinde askeri mahkeme kurulan her kıta komutanı veya askeri kurum amirinin
refakatinde bir askeri savcı ile yeteri kadar askeri savcı yardımcı olarak bu-
lunur.
Aynı komutanlık nezdinde birden fazla askeri mahkeme kurulduğu takdirde bir
askeri savcılık teşkilatı ile yetinilebilir.
Kalem kuruluşu:

Madde 7 - Askeri mahkemeler ile askeri savcılıklarda birer kalem teşkilatı
kurulur. Her kalem teşkilatında birer başkatip ile yeteri kadar katip bulunur.
Ayrıca lüzum halinde er erbaş ve astsubaylar veya sıkıyönetim ve savaş halinde
subaylar kalemlerde görevlendirilebilirler.
Kalem teşkilatının ve personelinin görev ve sorumlulukları bir yönetmelikle
düzenlenir.
Nezdinde askeri mahkeme kurulan kıta komutanı ve askeri kurum amiri:

Madde 8 - (Değişik: 8/6/1972 - 1596/1 md.)
Nezdinde askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amiri bir
suçun işlendiğini öğrendiklerinde refakatlerindeki askeri savcıya soruşturma
açtırır ve yapılmakta olan soruşturma hakkında askeri savcıdan her zaman bilgi
isteyebilirler.
Nezdinde askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amirlerinin
refakatlerindeki adli müşavirler bu yetkinin kullanılmasında bu komutan ve as-
keri kurum amirlerinin yardımcısıdırlar ve kanun yollarına başvurmada adı geçen
komutan ve askeri kurum amirleri adına ilgili soruşturma ve dava dosyalarını in-
celemeye yetkilidirler.
Adli müşavirler aynı zamanda refakatlerinde bulundukları nezdinde askeri
mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amirlerinin hukuk işlerinde de
yardımcısıdırlar.
Kıta komutanının ve askeri kurum amirinin kanuni ve şahsi engelleri yetkile-
rinin kullanılmasına imkan vermez ise bu yetkiler kanuni vekillerine geçer.
(Ek: 28/6/1984 - 3034/1 md. Değişik: 9/10/1996-4191/1 md.) Teşkilatında
askeri mahkeme kurulan kıt`a komutanı veya askeri kurum amiri subay ve astsu-
bayların işledikleri suçlar dışında askeri kişilerin işledikleri suçlara ait suç
evrakını soruşturma yapılması istemiyle askeri savcılığa göndermek üzere askeri
hakim sınıfından olan adli müşavirlere yazılı yetki verebilir. Yetki verilen
konularda kıt`a komutanı veya kurum amirine tanınan kanuni yetkiler adli müşa-
virler tarafından kullanılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Askeri Mahkemelerin Görevleri
Genel görev:

Madde 9 - Askeri mahkemeler kanunlarda aksi yazılı olmadıkça asker kişile-
rin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahal-
lerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara
ait davalara bakmakla görevlidirler.
Asker kişiler:

Madde 10 - (Değişik: 8/6/1972 - 1596/1 md.)
Bu Kanunun uygulanmasında aşağıda yazılı olanlar asker kişi sayılırlar:
A) Muvazzaf askerler:
Subaylar askeri memurlar askeri öğrenciler astsubaylar erbaşlar ve er-
ler.
B) Yedek askerler (Askeri hizmette bulundukları sürece)
C) Milli Savunma Bakanlığı veya Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşla-
rında çalışan sivil personel
D) Askeri işyerlerinde çalışan ve İş Kanununa tabi bulunan işçiler
E) Rızası ile Türk Silahlı Kuvvetlerine katılanlar
F) Askeri yargı organlarınca tutuklanmış veya hapsedilmiş veya askeri makam-
larca muhafaza altına alınmış veya gözaltı edilmiş kişiler.
Asker olmayan kişilerin askeri mahkemelerde yargılanmaları:

Madde 11 - (Değişik: 8/6/1972 - 1596/1 md.)
Askeri mahkemeler asker olmayan kişilerin aşağıda yazılı suçlarına ilişkin
davalarına bakarlar.
A) Değişik:9/10/1996-4191/2 md.) Askeri Ceza Kanununun 555657585963
6481939495100101 ve 102 nci maddelerinde yazılı suçlar;
B) Birinci askeri yasak bölgeler içinde veya nöbet yerlerinde karakollarda
kışla ve karargahlarda askeri kurumlarda yerleşme ve konaklama amacıyla kulla-
nılan bina ve mahaller içinde askerlere fiilen taarruzda bulunan söven veya ha-
karet eden veyahut askerlik görevine ilişkin işleri yapmaya veya yapmamaya zor-
lamak için şiddet ve tehdide başvuranların Türk Ceza Kanununun bu fiillere iliş-
kin 188190 191 254 255 256 257 258 260 266 267 268 269 271 272 ve
273 üncü maddelerinde gösterilen suçları;
C) Nöbetçi devriye karakolinzibat askeri trafik kolluk veya kurtarma
ve yardım görevi yapan askerlere (Umumi emniyet ve asayişi korumaya ilişkin ön-
leyici ve adli zabıta görevlerini ifa ettikleri sırada jandarma subay astsubay
erbaş ve erleri hariç) karşı bu görevleri yaptıkları sırada işlenen yukarıdaki
(B) fıkrasında yazılı suçlar;
D) (İptal: Anayasa Mah.nin 14/2/1978 Tarihli ve E. 1977/130 K. 1978/13 sa-
yılı kararı ile.)
E) Diğer kanunlar ile askeri mahkemelerde yargılamaları öngörülen suçlar
Müşterek suçlar:

Madde 12 - Askeri mahkemelere ve adliye mahkemelerine tabi kişiler tarafın-
dan bir suçun müştereken işlenmesi halinde eğer suç Askeri Ceza Kanununda yazılı
bir suç ise sanıkların yargılanmaları askeri mahkemelere; eğer suç Askeri Ceza
Kanununda yazılı olmıyan bir suç ise adliye mahkemelerine aittir.
Askeri mahkemelere ve adliye mahkemelerine tabi iki suç işlenmesi halinde
yargılama önceliği:

Madde 13 - Bir kişi hakkında askeri mahkemelerin görevli olduğu bir suç ile
adliye mahkemelerine ait diğer bir suçtan dolayı aynı zamanda kovuşturmaya baş-
lanmış olursa sanık önce askeri suçtan dolayı askeri mahkemede sonra da adliye
mahkemesine ait suçtan adliye mahkemesinde yargılanır.
Askeri mahkemeler bu durumlarda yargılamayı ivedilikle sonuçlandırırlar ve
diğer suçla ilişkin davaya bakan adliye mahkemesi de cezaların içtimaına ait ku-
ralları uygular.
Savaş halinde askeri mahkemenin görevi:

Madde 14 - Askeri mahkemeler Savaş halinde aşağıda yazılı davalara bakarlar:
A) Asker kişilerin işledikleri suçlara ait bütün davalar
B) Asker kişilerle müştereken suç işliyen sivil kişilere ait davalar
C) Muharip Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde bulunmalarına izin verilmiş
olan yabancı askerlerin işledikleri suçlara ait bütün davalar (Türkiye Cumhuri-
yeti Hükümetince özel bir andlaşma yapılmamış ise)
D) Savaşta esir edilenlerin işledikleri suçlara ait bütün davalar
E) Adliye mahkemelerinin bulunmadığı savaş bölgelerinde işlenmiş suçlara
ait bütün davalar
F) Bir hizmet veya sözleşme ve yüklenme veya her hangi bir sebep ve suretle
muharip Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde bulunan veya Türk Silahlı Kuvvetlerini
takibeden kişiler ile Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde bulunmasına izin verilmiş
olan yabancı askerlerin yanlarında bulunan kişiler tarafından işlenen Askeri Ce-
za Kanununda yazılı askeri suçlara ait davalar
G) Askeri Ceza Kanununun 757880124125 ve 127 nci maddelerinde yazılı
suçlara ait davalar
H) İlan olunan harekat bölgesinde her sınıftan subay askeri memur astsu-
bay erbaş ve erlere karşı Askeri Ceza Kanununun 90 ve 91 inci maddelerinde ya-
zılı suçları işliyenlere ait davalar.
General ve amirallerin yargılanması:

Madde 15 - General ve amirallerin askeri mahkemelere tabi suçlarından dolayı
yargılanmaları Genelkurmay Başkanlığı nezdinde kurulan askeri mahkemede yapılır.
İstirdat ve tazminat davalarında yetki:

Madde 16 - Suçlardan doğan istirdat ve tazminat davalarına kamu davaları ile
birlikte askeri mahkemelerde bakılır.
Askeri savcılar Hazineye ilişkin zararları tesbit ve iddianameye yazarak as-
keri mahkemelerde kovuşturmak ve dava etmekle yükümlüdürler.
Ancak askeri mahkemelerde kamu davasının kovuşturulmasına imkan kalmıyarak
davanın adliye mahkemelerinde görülmesi gerektiği hallerde Devlet hakları özel
kanuna göre kovuşturulur.
Askeri mahkemelerde yargılamayı gerektiren ilginin kesilmesi:

Madde 17 -(Değişik:9/10/1996-4191/3 md.) Askeri mahkemelerde yargılamayı
gerektiren ilginin kesilmesidaha önce işlenen suçlara ait davalara bu mahkeme-
lerin bakma görevini değiştirmez. Ancak suçun; askeri bir suç olmaması askeri
bir suça bağlı bulunmaması ve (...)(1) halinde askeri mahkemenin görevi sona
erer.
Bağlı suçlar:

Madde 18 - Bir kimse birkaç suçtan sanık olur veya bir suçta ne sıfatla
olursa olsun birkaç sanık bulunursa bağlılık var sayılır.
Görev kararı:

Madde 19 - Askeri mahkemeler davaya bakmaya görevli olup olmadıklarına yar-
gılamanın her safhasında karar verebilirler.
Davaların geri bırakılması:

Madde 20 - Muvazzaf ve yedek er ve erbaşların ve yedek subay ve yedek askeri
memurların askere girmeden veya silah altına çağrılmadan önce işledikleri yukarı
haddi bir yıla kadar şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlara ait da-
valarda ilk ve son soruşturma işlemleri askerliklerini bitirmelerine kadar geri
bırakılır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarmayı gerektiren suçlardan sanık yedeksubay
yedek askeri memur ve yedek astsubaylar hakkında bu hüküm uygulanmaz. (2)
Yedek asker kişiler askeri hizmet esnasında sadece Türk Ceza Kanununa veya
diğer ceza kanunlarına aykırı eylemlerinden dolayı askerliklerini bitirmelerin-
den sonra adliye mahkemelerine verilebilirler.
Savaş halinde silah altında bulunan veya silah altına çağrılan bütün asker
kişiler aleyhine adliye mahkemelerinde kovuşturma yapılacak suçlardan ağır hapis
ve aşağı haddi beş sene ve daha ziyade hapis cezasını gerektirenler müstesna ol-
mak üzere sanık bulundukları diğer suçlara ait davalarda ilk ve son soruşturma
işlemleri barışa veya askerliklerinin bitimine kadar geri bırakılır.
-----------------
(1) Bu arada yer alan; ".. ve sanık hakkında kamu davası açılmamış olması"
sözcükleri Anayasa Mahkemesinin 1.7.1998 tarih ve E.: 1996/74K.:1998/45
sayılı kararı ile iptal edildiği için metinden çıkarılmıştır.
(2) Bu fıkradaki "Askerlikten tard ve ihracı" ibaresi 22/3/2000 tarihli ve 4551 sa-
yılı Kanunla "Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma" fer`i cezası olarak değiş-
tirilmiş ve metne işlenmiştir.
Savaş halinde bütün asker kişilerin askeri mahkemeye tabi suçları için yapı-
lacak soruşturmada aşağıda yazılı suçlar hariç olmak üzere hazırlık soruşturma-
sı ve duruşma işlemleri barışa veya askerliklerinin bitimine kadar geri bırakı-
lır. Ancak nezdinde askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum ami-
ri askeri menfaat ve zorunluklar karşısında geri bırakma hükümlerinin uygulan-
mamasını askeri savcıdan istiyebilir.
A) Ağır hapis ve aşağı haddi beş sene ve daha ziyade hapis cezasını gerek-
tiren suçlar
B) Askeri Ceza Kanununun 3 üncü babının birinci üçüncü (63/17677 nci
maddeleri hariç) dördüncü beşinci (82838495 inci maddeleri hariç) yedinci
fasıllarında yazılı suçlar
C) Askeri Ceza Kanununun 130131137 ve 152 nci maddelerinde yazılı suçlar
Geri bırakma süresi içinde zamanaşımı işlemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Askeri Mahkemelerin Yetkisi
Genel olarak yetki:

Madde 21 - Askeri mahkemelerin yetkisi nezdinde askeri mahkeme kurulan
kıta komutanı veya eskeri kurum amirinin kadro ve kuruluş itibariyle emirleri
altında bulunan kişiler ile adli bakımdan kendisine bağlanmış birlik veya as-
keri kurum mensupları hakkında caridir.
(Ek :9/10/1996-4191/4 md.) Asker olmayan kişilerin asker kişilerle müştere-
ken işledikleri suçlarda yetkili askeri mahkeme asker kişiler yönünden yetki-
li olan askeri mahkemedir. Asker olmayan kişilerin askeri mahkemelerde yargılan-
malarını gerektiren diğer suçlarda ise suçun işlendiği yere en yakın askeri
mahkeme yetkilidir. Suçun işlendiği yer belli değil ise yetkili askeri mahkeme
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda gösterilen usullere göre tayin edilir.
(Ek :9/10/1996-4191/4 md.) Saklı yoklama kaçağı ve bakaya suçlarından sa-
nık erbaş ve erler ile sevk edildiği eğitim merkezine zamanında katılmamak su-
retiyle bakaya suçu işleyen yedek subay adayları eğitimlerini takiben veril-
dikleri birlik veya kurumların tabi oldukları askeri mahkemede yargılanırlar.
(Ek: 9/10/1996-4191/4 md.) Saklı yoklama kaçağı veya bakaya suçlarından sa-
nık yedek subay aday adayları ile askerlik hizmetini döviz veya bedel ödemek su-
retiyle yerine getirmiş sayılanlar ise kayıtlı bulundukları askerlik şubeleri-
nin tabi olduğu askeri mahkemede yargılanırlar.
Özel yetki:

Madde 22 - Bir askeri mahkemenin yetkisine tabi olup da kadro ve kuruluş
itibariyle hangi askeri mahkemenin yetkisine girdikleri belli olmıyan kişiler
bölgesinde bulundukları veya suçu işledikleri yerdeki askeri birlik veya kurumun
bağlı bulunduğu askeri mahkemenin yetkisine tabidirler.
Yetkili askeri mahkemeler birden fazla olduğu takdirde sanığı yakalıyan veya
soruşturma yapılmasını daha önce istiyen kıta komutanı veya askeri kurum amiri-
nin nezdinde kurulan askeri mahkeme yetkilidir.
Geçici görevlendirmede yetki:

Madde 23 -(Değişik:9/10/1996-4191/5 md.)
Bir askeri birlik veya kurumda geçici olarak görevlendirilen veya harekat
komutasına verilen asker kişiler bu görevlerinin devamı süresince geçici ola-
rak görevlendirildikleri veya harekat komutasına verildikleri askeri birlik veya
kurumun bağlı bulunduğu askeri mahkemenin yetkisine tabidirler.
Yabancı memleketlerde işlenen suçlarda yetki:

Madde 24 - Asker kişiler tarafından yabancı memleketlerde Türk askeri kıta-
larında veya diğer resmi görevler esnasında veya esir karargahlarında işlenen ve
Türkiye`de askeri mahkemede kovuşturulması gereken suçlarda yetki bundan önceki
maddelere göre tayin edilir. Bununla beraber soruşturmayı istiyen komutan veya
askeri kurum amiri ile askeri savcının veyahut sanığın istemi üzerine Askeri
Yargıtay suçun işlendiği yere daha yakın olan bir askeri mahkemeye yetki verebi-
lir.
Savaş hükümlerinin uygulanacağı bölgelerde yetki:

Madde 25 - Savaş hükümlerinin uygulanacağı ilan edilen bölgelerdeki bütün
asker kişiler o bölge komutanının nezdindeki askeri mahkemeye tabi olurlar.
Yetki genişletilmesi ve daraltılması:

Madde 26 - Askeri mahkemelerin yetkileri Kuvvet Komutanlıklarının göstere-
cekleri ihtiyaç üzerine veya doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanlığının gÖstere-
ceği lüzuma gÖre Milli Savunma Bakanlığınca genişletilip daraltılabilir.
Birden fazla suçlarda yetki:

Madde 27 - (Değişik: 11/8/1983 - 2875/1 md.)
Bir kimse birden çok askeri mahkemenin yetkisine giren birden fazla suçtan
sanık olursa veya bir suçta birkaç sanık bulunur ve bunlar birden fazla askeri
mahkemenin yetkisine tabi olursa; askeri mahkemeler arasındaki uyuşma üzerine
bu davaların hepsine veya bir kısmına bu askeri mahkemelerden birinde birleşti-
rilerek bakılabilir.
Askeri mahkemeler uzlaşamazlar ise nezdinde askeri mahkeme kurulan kıt`a ko-
mutanı veya askeri kurum amiri veya askeri savcılardan birinin istemi üzerine
Askeri Yargıtay tarafından davalara bakacak askeri mahkeme tayin olunur.
Birden fazla mahkemeye tabi sanıklar hakkında yetki:

Madde 28 - Bir suçta birkaç sanık bulunur ve bunlar birden fazla askeri mah-
keme yetkisine tabi olursa ilgili askeri savcılar hepsi hakkında soruşturmanın
hangi askeri savcılık tarafından yapılacağını kararlaştırırlar. Uzlaşamazlar
ise soruşturmayı yapacak savcılığı Milli Savunma Bakanlığı tayin eder.
Birleştirilerek yapılan soruşturma sonunda sanıkların hepsi hakkında dava
soruşturmayı yapan askeri savcının nezdinde bulunduğu askeri mahkemede açılabi-
lir.
Sanıklardan biri hakkında evvelden dava açılmış ise askeri savcılardan biri-
nin istemi üzerine Askeri Yargıtay tarafından bütün sanıkların davasına bakacak
askeri mahkeme tayin olunur.
Davanın nakli:

Madde 29 - Soruşturmanın mahallinde yapılması Türk Silahlı Kuvvetlerinin em-
niyeti veya askeri disiplinin korunması bakımından mahzurlu olursa nezdinde as-
keri mahkeme kurulan komutan veya askeri kurum amirinin teklifine binaen veya
doğrudan doğruya Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak talep üzerine Askeri Yar-
gıtay davanın başka bir yerde bulunan askeri mahkemeye nakline karar verebilir.
Duruşmanın mahallinde yapılması Türk Silahlı Kuvvetlerinin emniyeti veya as-
keri disiplinin korunması bakımından mahzurlu görülürse askeri savcının taleb-
etmesi şartiyle askeri mahkemenin vereceği karar üzerine Askeri Yargıtayca dava-
nın başka bir yerde bulunan askeri mahkemeye nakline karar verilebilir.
Askeri mahkeme hukuki veya fiili sebeplerden dolayı yargı görevini yapamıya-
cak halde bulunursa nezdinde askeri mahkeme kurulan komutan veya askeri kurum
amirinin veya tarafların talebi üzerine Askeri Yargıtay davanın başka bir yerde
bulunan askeri mahkemeye nakline karar verir.
Olumlu yetki uyuşmazlığı:

Madde 30 - Askeri mahkemeler arasında çıkan olumlu yetki uyuşmazlıklarını
Askeri Yargıtay çözümler.
Olumsuz yetki uyuşmazlığı:

Madde 31 - Birkaç askeri mahkeme arasında yetki hususunda olumsuz uyuşmazlık
çıkar ve yetkisizlik kararları aleyhine kanun yollarına başvurma imkanı kalmamış
bulunursa Askeri Yargıtay yetkili mahkemeyi tayin eder.
Yetkisizlik iddiası:

Madde 32 - Sınıf ve rütbe yönünden olmıyan yetkisizlik iddiasının duruşmanın
başlangıcında iddianamenin okunmasından önce askeri mahkemeye bildirilmesi gere-
kir.
Yetkisizlik iddiası üzerine askeri mahkeme bu iddiayı iddianamenin okunma-
sından önce karara bağlar.
Yetkisi olmıyan askeri mahkemenin ve askeri savcının yaptığı soruşturma:

Madde 33 - Yetkisi olmıyan askeri mahkeme ve askeri savcı tarafından yapılan
soruşturma işleri sadece yetkisizlikten dolayı hükümsüz sayılmaz.
Askeri savcının yetkisi yetki ve görev uyuşmazlıkları:

Madde 34 - (Değişik:8/6/1972 - 1596/1 md.)
Nezdinde askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amirinin re-
fakatindeki askeri savcının yetkisi nezdinde bulunduğu askeri mahkemenin yetki-
si ile sınırlıdır.
A) Askeri savcılar arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları aralarında halle-
dilir.
B) Nezdinde disiplin mahkemesi kurulan kıta komutanları veya askeri kurum
amirleri ile askeri savcılar arasında çıkacak görev uyuşmazlıkları aralarında
halledilir.
Her iki halde de uyuşamadıkları takdirde Milli Savunma Bakanlığına başvuru-
lur.
Milli Savunma Bakanının gözetim yetkisi:

Madde 35 - Askeri mahkemelerin idari işleri ile askeri savcılıkların bütün
işlemleri Milli Savunma Bakanının gözetimine tabidir.
Bu görev Bakanlık Askeri Adalet İşleri Başkanlığı aracılığı ile yürütülür.
Bakanlık Askeri Adalet İşleri Başkanlığının görev ve yetkileri bir yönetme-
lik ile düzenlenir.
Teftiş Kurulu:

Madde 36 - (Değişik: 8/6/1972 - 1596/1 md.)
Askeri mahkeme kalemleri ile askeri savcılıkları ve kalemlerini adli müşa-
virlik hizmetlerini ve askeri ceza ve tutuk evlerini Milli Savunma Bakanı adına
teftiş ve murakabe etmek ve kanunun belirttiği hallerde soruşturma yapmak üzere
müfettiş sıfat ve yetkisini taşıyan bir başkanın yönetimi altında lüzumu kadar
müfettişten kurulu bir askeri adalet teftiş kurulu kurulur. Bu kurulun kurulu-
şu görev yetki ve hizmetlerini ne şekilde yürüteceği bir yönetmelik ile düzen-
lenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hakimlerin Davaya Bakmaması ve Reddi
Hakimin davaya bakamıyacağı haller:

Madde 37 - Hakim aşağıda yazılı olan hallerde hakimlik görevini yapamaz:
A) Suçtan kendisi zarar görmüş ise
B) Sonradan kalksa bile sanık veya suçtan zarar gören ile aralarında evlilik
veya vesayet bağlılığı bulunmuş veya bulunuyorsa
C) Sanık veya suçtan zarar gören ile aralarında kan veya sıhri usul veya
füru hısımlığı yahut evlat edinme ilişiği veya üçüncü dereceye kadar (Bu derece
dahil) kan veya evlilik kalmasa bile ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil)
sıhri civar hısımlığı varsa
D) Aynı davada askeri savcı olmuş suçtan zarar görenin veya sanığın müda-
fiiliğini yapmış veya nezdinde askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri
kurum amiri sıfatı ile istemde bulunmuş veya amir sıfatı ile vaka hakkında rapor
vermiş ise
E) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatı ile dinlenmiş bulunuyorsa.
Karara katılamıyan hakim:

Madde 38 - Aleyhine kanun yollarından birine başvurulmuş olan bir hükme ka-
tılan hakim yüksek mahkemece bu hükme dair verilecek karara katılamaz.
Hakimin red sebepleri:

Madde 39 - Hakimin görevini yapmaktan yasaklı olduğu hallerde reddi istene-
bileceği gibi tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğer sebeplerden dolayı da reddi
istenebilir.
(Değişik birinci cümle; 9/10/1996-4191/6 md.) Askeri savcı (Askeri Yargıtay-
da Başsavcı) sanık müdafi şahsi davacı ve davaya katılan ile vekilleri ha-
kimi red isteminde bulunabilirler. Bunlardan herhangi biri tarafından istemde
bulunulursa hükme katılacak hakimlerin isimleri kendilerine bildirilir.
Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hakim ret isteminin za-
manı:

Madde 40 - (Değişik: 8/6/1972 - 1596/1 md.)
Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı bir hakimin reddi iste-
mi mahkemelerde iddianamenin ve Askeri Yargıtay`da sözcü üye tarafından raporun
okunmasına kadar ileri sürülebilir. Yeni çıkan sebeplerden dolayı duruşma bitin-
ceye Askeri Yargıtay`da inceleme sona erinceye kadar hakimin reddi istenebilir.
Savaşta 37 nci maddede yazılı sebeplerin dışındaki bir sebebe dayanılarak
hakimin reddi isteminde bulunulamaz.
Hakimin reddi isteminin usulü:

Madde 41 - Hakimin reddi asker kişiler tarafından hakimin mensup olduğu as-
keri mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yahut bu hususta bir tutanak düzenlen-
mek üzere askeri savcıya veya askeri mahkeme katibine veyahut disiplin cezası
vermiye yetkili en yakın amire yapılacak bir beyan ile olur.
Diğer kişiler tarafından hakimin mensup olduğu askeri mahkemeye bir dilekçe
verilmek sureti ile veya ilgililerin tabi oldukları sulh hakiminin veya bu göre-
vi gören mahkemenin katibine bir tutanak düzenlenmek üzere yapılacak beyan ile
olur.
Serbest bulunmıyan sanıklar bu husustaki beyanlarını askeri ceza ve tutukevi
müdürüne veya gözetimine memur subaya veya ceza ve tutukevinin bulunduğu yer
sulh hakimine yaparlar. İlgililerce bu hususta bir tutanak düzenlenir.
Red isteminin ispatı:

Madde 42 - Hakimin reddini isteyen taraf sebebini ispat ile yükümlüdür. Ye-
min delil olmaz.
Askeri mahkeme reddi istenen hakimden red sebebi hakkında açıklama istiyebi-
lir. Hakim de red sebepleri hakkında düşüncelerini bildirir.
Red istemi üzerine verilecek karar:

Madde 43 - Hakimin reddi istemi hakkında mensup olduğu askeri mahkemece ka-
rar verilir. Ancak reddolunan hakimin müzakereye katılamamasından askeri mahkeme
kurulamaz ise yalnız bu hususta karar verilmesi için başka bir hakimle yeni bir
kurul kurulur. Bu yolla`da mahkemenin kurulması mümkün olmazsa en yakın askeri
mahkemeden bir hakim istenir.
Reddolunan hakim red isteminin haklı olduğunu kabul ederse red hakkında bir
karar verilmez.
Bir hakim reddini gerektiren sebepleri bildirir yahut bazı haller bir haki-
min davaya bakamıyacağı şüphesini doğurursa bu hususta bir istem olmasa bile
Askeri Yargıtay kendiliğinden de karar verebilir.
Hakimin reddi istemine esas olan sebeplerin varid olmamasından dolayı iste-
min reddine karar veren merci elli liradan bin liraya kadar hafif para cezasına
da hükmeder. Red istemine esas olan sebebin aksi sabit olduğu hallerde hükmolu-
nacak ceza ikiyüzelli liradan aşağı olamaz.
Hükmedilecek para cezaları hukuki ve cezai kovuşturmalara ve kamu davasının
açılmasına engel değildir.
Red istemi üzerine verilecek kararlar ve kanun yolu:

Madde 44 - Hakimin reddinin kabulüne dair olan kararlar kesindir. Reddin ka-
bul edilmemesi ile ilgili kararlar ile red isteminin esassız veya red sebebinin
aksi sabit olduğuna dair kararlar aleyhine ancak hükümle birlikte temyiz yoluna

başvurulabilir.
Reddi istenilen hakimin yapabileceği muameleler:

Madde 44/a - (Ek: 21/1/1981 - 2376/2 md.)
Reddi istenilen hakim red hakkında bir karar verilinceye kadar yalnız tehiri
caiz olmayan muameleleri yapar.
Ancak hakimin duruşma sırasında reddedilmesi halinde bu red konusunda bir
karar verilebilmesi için duruşmanın tehiri veya taliki gerekse bile o celse du-
ruşmaya devam olunur. Şu kadar ki 160 ncı madde uyarınca tarafların iddia ve
sözlerinin dinlenilmesine geçilemez ve red konusunda bir karar verilmeden redde-
dilen hakim tarafından veya onun huzuruyla bir sonraki celseye başlanamaz.
Red isteğinin haklı olduğuna karar verildiği takdirde geciktirilmesi caiz
olmadığından ötürü yapılmış işlemler ayrık olmak üzere duruşmanın red dilekçesi-
nin verilmesinden sonraki kısmı tekrarlanır.
Red isteminin geri çevrilmesi:

Madde 44/b - (Ek: 21/1/1981 - 2376/2 md.)
Mahkeme son tahkikat safhasında ileri sürülen hakimin reddi istemini aşağı-
daki hallerde kabul etmeyerek geri çevirir:
1. Red isteği zamanında yapılmamışsa;
2. Red sebebi veya inandırıcı delil gösterilmemişse;
3. Red isteminin duruşmayı uzatmak amacı ile yapıldığı açıkça anlaşılıyor
ise.
Bu hallerde red isteği toplu mahkemelerde reddedilen hakimin müzakereye
katılmasıyla tek hakimli mahkemelerde de reddedilen hakimin kendisi tarafından
geri çevrilir.
Bu kararlar aleyhine ancak hükümle birlikte kanun yoluna başvurulabilir.
Subay üye ve tutanak katiplerinin reddi:

Madde 45 - Bu bölümde yazılı hükümler askeri mahkemede bulunan subay üye ile
tutanak katipleri hakkında da uygulanır.
Askeri savcıların reddi:

Madde 46 - Askeri savcılar reddedilemez. Ancak bu kanunun 37 ve 39 uncu
maddelerinde yazılı sebeplerden biri bulunursa davadan çekilirler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kararlar Tefhim ve Tebliğ
Kararların nasıl verileceği:

Madde 47 - Duruşma esnasındaki kararlar taraflar dinlendikten ve duruşma
dışındaki kararlar askeri savcının yazılı veya sözlü mütalaası alındıktan sonra
verilir.
Kararların tefhim ve tebliği:

Madde 48 - İlgili tarafın yüzüne karşı verilen kararlar kendilerine tefhim
olunur. Bilhassa er ve erbaşlara anlıyacakları surette tefhim şarttır. İstem ha-
linde kararın bir benzeri de verilir. Diğer kararlar tebliğ olunur.
Askeri savcıya verilmesi gereken kararlarla bunların yerine getirilmesi:

Madde 49 - Tebliğ veya yerine getirilecek kararlar askeri savcıya verilir.
Askeri savcı tebliğ ve yerine getirilme için gereken tedbirleri nezdinde as-
keri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amiri aracılığı ile ve ive-
di hallerde doğrudan doğruya alır.
Askeri mahkemelerin iç işlemlerine veya yargılamanın inzibatına dair karar-
lar hakkında bu hüküm uygulanmaz.
Askeri Yargıtay`da tebliğ veya yerine getirilecek kararlar Askeri Yargıtay
Başsavcısına verilir. Başsavcı tebliğ veya yerine getirme için gerekli tedbirle-
ri alır.
Gerekçe zorunluğu:

Madde 50 - Askeri mahkemelerce verilen her türlü kararlar gerekçeli olarak
yazılır.
Tebliğ:

Madde 51 - Tebliğ tebliği gereken evrakın onaylanmış bir benzerinin ilgili-
ye verilmesinden ibarettir. Onaylama askeri savcı veya askeri hakim tarafından
yapılır.
İlgili tutuk ise tebliğ edilen evrak istemi halinde kendisine okunup anlatı-
lır.
Tebliğ usulleri:

Madde 52 - (Değişik: 8/6/1972 - 1596/1 md.)
Asker kişilere yapılacak tebliğler üst makam aracılığı ile ve ilgiliden alı-
nacak bir belge karşılığı yapılır. Bu belgede tebliğ ve tebellüğ edenin imzaları
ile tebliğin yer ve zamanının gösterilmesi lazımdır.
Nezdinde askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amirine gös-
terilecek evrak kendisine gönderilir. Bu gösterilme bir mehil başlangıcı olursa
gösterilen evrakın konusu ile yer ve zamanını belirten bir belge imzalanır.
Asker kişilerden başkasına yapılması gereken tebliğler bir alındı karşılı-
ğında asker kişiler tarafından yapılabilir.
Tebligat Kanunu hükümleri askeri mahkemelerde de uygulanır.
(Değişik: 11/8/1983 - 2875/2 md.) Savaş halinde tebligat; işin ivediliğine
göre basın veya radyo vasıtası ile yapılabilir.