Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Türk Medeni Kanunu

  No. 4721


  Kabul Tarihi : 22.11.2001  BAŞLANGIÇ

  A. Hukukun uygulanması ve kaynakları
  MADDE 1.- Kanun sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır.
  Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa hâkim örf ve âdet hukukuna göre bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir.
  Hâkim karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.
  B. Hukukî ilişkilerin kapsamı
  I. Dürüst davranma
  MADDE 2.- Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.
  Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.
  II. İyiniyet
  MADDE 3.- Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda asıl olan iyiniyetin varlığıdır.
  Ancak durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz.
  III. Hâkimin takdir yetkisi
  MADDE 4.- Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hâkim hukuka ve hakkaniyete göre karar verir.
  C. Genel nitelikli hükümler
  MADDE 5.- Bu Kanun ve Borçlar Kanununun genel nitelikli hükümleri uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır.
  D. İspat kuralları

  I. İspat yükü
  MADDE 6.- Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.
  II. Resmî belgelerle ispat

  MADDE 7.- Resmî sicil ve senetler belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur.
  Bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı kanunlarda başka bir hüküm bulunmadıkça her hangi bir şekle bağlı değildir.  BİRİNCİ KİTAP


  KİŞİLER HUKUKU


  BİRİNCİ KISIM
  GERÇEK KİŞİLER  BİRİNCİ BÖLÜM


  KİŞİLİK

  A. Genel olarak
  I. Hak ehliyeti
  MADDE 8.- Her insanın hak ehliyeti vardır.
  Buna göre bütün insanlar hukuk düzeninin sınırları içinde haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler.
  II. Fiil ehliyeti

  1. Kapsamı
  MADDE 9.- Fiil ehliyetine sahip olan kimse kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir.
  2. Koşulları
  a. Genel olarak
  MADDE 10.- Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır.
  b. Erginlik
  MADDE 11.- Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla başlar.
  Evlenme kişiyi ergin kılar.
  c. Ergin kılınma
  MADDE 12.- Onbeş yaşını dolduran küçük kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir.
  d. Ayırt etme gücü
  MADDE 13.- Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı akıl zayıflığı sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir.
  III. Fiil ehliyetsizliği
  1. Genel olarak
  MADDE 14.- Ayırt etme gücü bulunmayanların küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur.
  2. Ayırt etme gücünün bulunmaması
  MADDE 15.- Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukukî sonuç doğurmaz.
  3. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar
  MADDE 16.- Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir.
  Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar haksız fiillerinden sorumludurlar.
  IV. Hısımlık
  1. Kan hısımlığı
  MADDE 17.- Kan hısımlığının derecesi hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur.
  Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-altsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy hısımlığı vardır.
  2. Kayın hısımlığı
  MADDE 18.- Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur.
  Kayın hısımlığı kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz.
  V. Yerleşim yeri
  1. Tanım
  MADDE 19.- Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.
  Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz.
  Bu kural ticarî ve sınaî kuruluşlar hakkında uygulanmaz.
  2. Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri
  MADDE 20.- Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır.
  Önceki yerleşim yeri belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı hâlde Türkiye'de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan kimsenin hâlen oturduğu yer yerleşim yeri sayılır.
  3. Yasal yerleşim yeri
  MADDE 21.- Velâyet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri ana ve babasının; ana ve babanın ortak yerleşim yeri yoksa çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeridir. Diğer hâllerde çocuğun oturma yeri onun yerleşim yeri sayılır.
  Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir.
  4. Kurumlarda bulunma
  MADDE 22.- Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim sağlık bakım veya ceza kurumuna konulma yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz.
  B. Kişiliğin korunması
  I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı
  MADDE 23.- Kimse hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez.
  Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlâka aykırı olarak sınırlayamaz.
  Yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik maddelerin alınması aşılanması ve nakli mümkündür. Ancak biyolojik madde verme borcu altına girmiş olandan edimini yerine getirmesi istenemez; maddî ve manevî tazminat isteminde bulunulamaz.
  II. Saldırıya karşı
  1. İlke
  MADDE 24.- Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse hâkimden saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir.
  Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.
  2. Davalar
  MADDE 25.- Davacı hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini sürmekte olan saldırıya son verilmesini sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir.
  Davacı bunlarla birlikte düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanması isteminde de bulunabilir.
  Davacının maddî ve manevî tazminat istemleri ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekâletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı saklıdır.
  Manevî tazminat istemi karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; mirasbırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez.
  Davacı kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir.
  III. Ad üzerindeki hak
  1. Adın korunması
  MADDE 26.- Adının kullanılması çekişmeli olan kişi hakkının tespitini dava edebilir.
  Adı haksız olarak kullanılan kişi buna son verilmesini; haksız kullanan kusurlu ise ayrıca maddî zararının giderilmesini ve uğradığı haksızlığın niteliği gerektiriyorsa manevî tazminat ödenmesini isteyebilir.
  2. Adın değiştirilmesi
  MADDE 27.- Adın değiştirilmesi ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.
  Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.
  Ad değişmekle kişisel durum değişmez.
  Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.
  C. Kişiliğin başlangıcı ve sonu
  I. Doğum ve ölüm
  MADDE 28.- Kişilik çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer.
  Çocuk hak ehliyetini sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder.
  II. Sağ olmanın ve ölümün ispatı
  1. İspat yükü
  MADDE 29.- Bir hakkın kullanılması için bir kimsenin sağ veya ölü olduğunu veya belirli bir zamanda ya da başka bir kimsenin ölümünde sağ bulunduğunu ileri süren kimse iddiasını ispat etmek zorundadır.
  Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemezse hepsi aynı anda ölmüş sayılır.
  2. İspat araçları
  a. Genel olarak
  MADDE 30.- Doğum ve ölüm nüfus sicilindeki kayıtlarla ispat olunur.
  Nüfus sicilinde bir kayıt yoksa veya bulunan kaydın doğru olmadığı anlaşılırsa gerçek durum her türlü kanıtla ispat edilebilir.
  b. Ölüm karinesi
  MADDE 31.- Bir kimse ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolursa cesedi bulunamamış olsa bile gerçekten ölmüş sayılır.
  III. Gaiplik kararı

  1. Genel olarak
  MADDE 32.- Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir.
  Yetkili mahkeme kişinin Türkiye'deki son yerleşim yeri; eğer Türkiye'de hiç yerleşmemişse nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer; böyle bir kayıt da yoksa anasının veya babasının kayıtlı bulunduğu yer mahkemesidir.
  2. Yargılama usulü
  MADDE 33.- Gaiplik kararının istenebilmesi için ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir.
  Mahkeme gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilânla çağırır.
  Bu süre ilk ilânın yapıldığı günden başlayarak en az altı aydır.
  3. İstemin düşmesi
  MADDE 34.- Gaipliğine karar verilecek kişi ilân süresi dolmadan ortaya çıkar veya kendisinden haber alınırsa ya da öldüğü tarih tespit edilirse gaiplik istemi düşer.
  4. Hükmü
  MADDE 35.- İlândan sonuç alınamazsa mahkeme gaipliğe karar verir ve ölüme bağlı haklar aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılır.
  Gaiplik kararı ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haberin alındığı günden başlayarak hüküm doğurur.


  İKİNCİ BÖLÜM


  KİŞİSEL DURUM SİCİLİ
  A. Genel olarak
  I. Sicil
  MADDE 36.- Kişisel durum bu amaçla tutulan resmî sicille belirlenir.
  Bu sicilin tutulmasına ve zorunlu bildirimlerin yapılmasına ilişkin esaslar ilgili kanunda gösterilir.
  II. Görevliler

  MADDE 37.- Kişisel durum sicili Devletçe atanan memurlar tarafından tutulur. Sicil kayıtlarını tutmak ve örnek vermek bu memurların görevidir.
  Yabancı memleketlerdeki Türkiye temsilcilerine Dışişleri Bakanlığının önerisi İçişleri Bakanlığının katılması ve Başbakanlığın onayı ile nüfus memurluğu yetkisi verilebilir.
  III. Sorumluluk

  MADDE 38.- Kişisel durum sicilinin tutulmasından doğan zararlar kusurlu memura rücu edilmek kaydıyla Devletçe tazmin edilir.
  Tazminat ve rücu davaları kişisel durum sicilinin tutulduğu yer mahkemesinde açılır.
  IV. Düzeltme

  1. Genel olarak
  MADDE 39.- Mahkeme kararı olmadıkça kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz.
  2. Cinsiyet değişikliğinde
  MADDE 40.- Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak iznin verilebilmesi için istem sahibinin onsekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır.
  Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbî yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmî sağlık kurulu raporuyla doğrulanması hâlinde mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir.
  B. Doğum kütüğü
  I. Bildirme
  MADDE 41.- Doğumlara ilişkin bildirimler ve kimliği bilinmeyen bulunmuş çocuklar hakkındaki işlemler ilgili kanun hükümlerine göre yapılır.
  II. Doğum kütüğünde değişiklikler

  MADDE 42.- Kişisel durumdaki değişiklikler özellikle evlilik dışı bir çocuğun tanınması veya hâkimin babalığa karar vermesi soybağının düzeltilmesi evlât edinme ya da bulunmuş bir çocuğun soybağının belli olması ilgili kanun hükümlerine göre kütüğe işlenir.
  C. Ölüm kütüğü
  I. Ölümün bildirilmesi

  MADDE 43.- Ölümlere ilişkin bildirimler ilgili kanun hükümlerine göre yapılır.
  II. Cesedi bulunamayan kişi
  MADDE 44.- Bir kimse ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde ortadan kaybolursa cesedi bulunamamış olsa bile o yerin en büyük mülkî amirinin emriyle kütüğe ölü kaydı düşürülür.
  Bununla birlikte her ilgili bu kişinin ölü veya sağ olduğunun mahkemece tespitini dava edebilir.
  III. Gaiplik kararı
  MADDE 45.- Gaiplik kararı hâkimin bildirmesi üzerine ölüm kütüğüne kaydolunur.
  IV. Değişikliklerin kütüğe geçirilmesi
  MADDE 46.- Tescile esas olan bir bildirimin doğru olmadığının tespit edilmesi veya kime ait olduğu bilinmeyen cesedin kimliğinin belli olması ya da gaiplik kararının kaldırılması sebepleriyle zorunlu olan değişiklikler ilgilinin kütükteki kaydının düşünceler sütununa yazılarak yapılır.


  İKİNCİ KISIM


  TÜZEL KİŞİLER


  BİRİNCİ BÖLÜM


  GENEL HÜKÜMLER
  A. Tüzel kişilik
  MADDE 47.- Başlıbaşına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca tüzel kişilik kazanırlar.
  Amacı hukuka veya ahlâka aykırı olan kişi ve mal toplulukları tüzel kişilik kazanamaz.
  B. Hak ehliyeti
  MADDE 48.- Tüzel kişiler cins yaş hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler.
  C. Fiil ehliyeti
  I. Koşulu
  MADDE 49.- Tüzel kişiler kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla fiil ehliyetini kazanırlar.
  II. Kullanılması
  MADDE 50.- Tüzel kişinin iradesi organları aracılığıyla açıklanır.
  Organlar hukukî işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokarlar.
  Organlar kusurlarından dolayı ayrıca kişisel olarak sorumludurlar.
  D. Yerleşim yeri

  MADDE 51.- Tüzel kişinin yerleşim yeri kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça işlerinin yönetildiği yerdir.
  E. Kişiliğin sona ermesi

  I. Sınırlı devam etme
  MADDE 52.- Sona eren tüzel kişinin kişiliği ehliyeti tasfiye amacıyla sınırlı olmak üzere tasfiye sırasında da devam eder.
  II. Malvarlığının tasfiyesi

  MADDE 53.- Tüzel kişinin malvarlığının tasfiyesi kanunda ve kuruluş belgesinde aksine hüküm bulunmadıkça terekenin resmî tasfiyesine ilişkin hükümlere göre yapılır.
  III. Malvarlığının özgülenmesi
  MADDE 54.- Tüzel kişinin malvarlığı kanunda veya kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça ya da yetkili organı başka türlü karar vermedikçe en yakın amacı güden kamu kurum veya kuruluşuna geçer.
  Bu malvarlığı olanak ölçüsünde daha önce özgülendiği amaç için kullanılır.
  Hukuka veya ahlâka aykırı amaç güttüğü için kişiliği mahkeme kararıyla sona eren tüzel kişinin malvarlığı her hâlde ilgili kamu kuruluşuna geçer.
  F. Saklı hükümler
  MADDE 55.- Kamu tüzel kişileri ile ticaret şirketleri hakkındaki kanun hükümleri saklıdır.


  İKİNCİ BÖLÜM  DERNEKLER

  A. Kuruluşu
  I. Tanımı
  MADDE 56.- Dernekler en az yedi gerçek kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.
  Hukuka veya ahlâka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz.
  II. Dernek kurma hakkı
  MADDE 57.- Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

  Dernek kurucularının fiil ehliyetine sahip olması gerekir.
  III. Tüzük

  MADDE 58.- Her derneğin bir tüzüğü bulunur.
  Dernek tüzüğünde derneğin adı amacı yerleşim yeri kurucuları gelir kaynakları üyelik koşulları organları ve örgütü ile geçici yönetim kurulunun gösterilmesi zorunludur.
  Dernek tüzüğü kanunun emredici hükümlerine aykırı olamaz.
  Dernek tüzüğünde düzenlenmemiş konularda kanun hükümleri uygulanır.
  IV. Tüzel kişiliğin kazanılması
  1. Kazanma anı
  MADDE 59.- Dernekler kuruluş bildirimini dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazanırlar.
  Kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgelerin nelerden ibaret olduğu yönetmelikte gösterilir.
  2. İnceleme
  MADDE 60.- Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile dernek tüzüğü en büyük mülkî amir tarafından altmış gün içinde dosya üzerinden incelenir.
  Kuruluş bildiriminde tüzükte ve kurucuların hukukî durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanması derhâl kuruculardan istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak otuz gün içinde belirtilen noksanlık tamamlanmaz ve kanuna aykırılık giderilmezse; en büyük mülkî amir yetkili asliye hukuk mahkemesinde derneğin feshi konusunda dava açması için durumu Cumhuriyet savcılığına bildirir. Cumhuriyet savcısı mahkemeden derneğin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmesini de isteyebilir.
  Kuruluş bildiriminde tüzükte ve belgelerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık belirli sürede giderilmiş bulunursa; keyfiyet derhâl derneğe yazıyla bildirilir ve dernek dernekler kütüğüne kaydedilir.
  3. Dernek tüzüğünün ilânı
  MADDE 61.- Dernek tüzüğü derneğe yapılan yazılı bildirimden başlayarak onbeş gün içinde yerel bir gazete ile ilân edilir.
  Tüzük ve yerleşim yeri değişikliklerinde de aynı usul uygulanır.
  4. İlk genel kurul toplantısı
  MADDE 62.- Dernekler tüzüklerinin gazetede yayımlandığı günü izleyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve zorunlu organlarını oluşturmakla yükümlüdürler.
  B. Üyelik
  I. Kazanılması

  1. Kural
  MADDE 63.- Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz.
  2. Koşulları
  MADDE 64.- Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi derneklere üye olma hakkına sahiptir.
  Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu tüzükte başkaca bir düzenleme yoksa dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
  II. Sona ermesi
  1. Kendiliğinden
  MADDE 65.- Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
  2. Çıkma ile
  MADDE 66.- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye altı ay önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.
  3. Çıkarılma ile
  MADDE 67.- Tüzükte üyelerin çıkarılma sebepleri gösterilebilir.
  Tüzükte çıkarma sebepleri gösterilmişse çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edilemez.
  Tüzükte çıkarma düzenlenmemişse üye ancak haklı sebeple çıkarılabilir. Bu çıkarma kararına haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek itiraz edilebilir.
  III. Kapsamı
  1. Üyelerin hakları
  a. Eşitlik ilkesi
  MADDE 68.- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek üyeleri arasında dil ırk renk cinsiyet din ve mezhep aile zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.
  Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
  Dernekten çıkan veya çıkarılan üye dernek malvarlığında hak iddia edemez.
  b. Oy hakkı
  MADDE 69.- Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
  Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
  2. Üyelerin yükümlülükleri
  a. Ödenti verme borcu
  MADDE 70.- Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
  Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.
  b. Diğer yükümlülükler
  MADDE 71.- Üyeler dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.
  Her üye derneğin amacına uygun davranmak özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
  C. Organlar
  I. Genel olarak
  MADDE 72.- Derneğin zorunlu organları genel kurul yönetim kurulu ve denetim kuruludur.
  Dernekler zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilirler. Ancak bu organlara zorunlu organların görev yetki ve sorumlulukları devredilemez.
  II. Genel kurul
  1. Niteliği ve oluşumu
  MADDE 73.- Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
  2.Toplanması
  a. Olağan toplantı
  MADDE 74.- Genel kurul tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.
  Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur.
  b. Olağanüstü toplantı
  MADDE 75.- Genel kurul yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.
  Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
  c. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar
  MADDE 76.- Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.
  Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
  3. Toplantıya çağrı
  MADDE 77.- Genel kurul yönetim kurulunca en az onbeş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü saati yeri ve gündemi yerel bir gazete ile ilân edilir ve aynı zamanda üyelere bir yazıyla bildirilir.
  Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konular yönetmelikle düzenlenir.
  4. Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı
  MADDE 78.- Genel kurul toplantıları tüzükte aksine hüküm olmadıkça dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
  Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
  5. Toplantı usulü
  MADDE 79.- Genel kurul toplantısının açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.
  Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
  Genel kurul toplantılarına hükûmet komiseri katılır. Ancak komiserin toplantıya katılmaması toplantının yapılmasını önlemez.
  6. Genel kurulun görev ve yetkileri
  MADDE 80.- Genel kurul üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir; dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.
  Genel kurul derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
  7. Genel kurul kararları
  a. Karar yeter sayısı
  MADDE 81.- Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
  b. Oy hakkından yoksunluk
  MADDE 82.- Hiçbir dernek üyesi dernek ile kendisi eşi üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
  c. Kararın iptali
  MADDE 83.- Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her hâlde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.
  Diğer organların kararlarına karşı dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.
  Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  III. Yönetim kurulu

  1. Oluşumu

  MADDE 84.- Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.

  Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hâkimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

  2. Görevleri

  MADDE 85.- Yönetim kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

  Temsil görevi yönetim kurulunca üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

  IV. Denetim kurulu

  MADDE 86.- Denetim kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.

  Denetim kurulu denetleme görevini dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapar; denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

  D. Sona erme
  I. Kendiliğinden

  MADDE 87.- Dernekler aşağıdaki hâllerde kendiliğinden sona erer:

  1. Amacın gerçekleşmesi gerçekleşmesinin olanaksız hâle gelmesi veya sürenin sona ermesi

  2. İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması

  3. Borç ödemede acze düşmüş olması

  4. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi

  5. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması.

  Her ilgili sulh hâkiminden derneğin kendiliğinden sonra erdiğinin tespitini isteyebilir.

  II. Genel kurul kararı ile

  MADDE 88.- Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir.

  III. Mahkeme kararı ile

  MADDE 89.- Derneğin amacı kanuna veya ahlâka aykırı hâle gelirse; Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme derneğin feshine karar verir. Mahkeme dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır.

  E. Derneklerin faaliyetleri
  I. Genel olarak

  MADDE 90.- Dernekler amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüzüklerinde belirtilen çalışma konuları ve biçimleri doğrultusunda faaliyette bulunurlar.

  Yasaklanan veya izne bağlı faaliyetlerle ilgili kamu hukuku nitelikli özel kanun hükümleri saklıdır.

  Dernek faaliyetleri ile ilgili yasak ve sınırlamalara aykırılık hâlinde Cumhuriyet savcısının istemiyle mahkemece faaliyetten alıkoyma kararı verilebilir.

  II. Uluslararası faaliyet
  1. Faaliyet serbestliği

  MADDE 91.- Dernekler tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette bulunabilirler ve yurt dışında şube açabilirler.

  Türkiye'de kurulan dernekler amaçları doğrultusunda uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hâllerde Bakanlar Kurulunun izniyle yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilirler.

  2. Yabancı dernekler

  MADDE 92.- Yabancı dernekler uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hâllerde ve karşılıklı olmak koşuluyla kültürel ekonomik ve teknik konularda bilgi veya teknolojilerinden yararlanılmak üzere Bakanlar Kurulunun izniyle Türkiye'de faaliyette bulunabilirler şube açabilirler üst kuruluşlar kurabilirler kurulmuş üst kuruluşlara katılabilirler.


  III. Yabancıların dernek kurma hakkı
  MADDE 93.- Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler karşılıklı olmak koşuluyla dernek kurabilirler veya kurulmuş derneklere üye olabilirler.

  Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

  F. Derneklerin örgütlenmesi
  I. Şube açmaları

  1. Kuruluşu

  MADDE 94.- Dernekler gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilirler. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu şube açılacak yerin en büyük mülkî amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

  Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri oturmakta olmaları zorunludur.

  Şube kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgeler yönetmelikte gösterilir.

  2. Şubenin organları ve uygulanacak hükümler

  MADDE 95.- Her şubede genel kurul ve yönetim kurulu ile denetim kurulu veya denetçi bulunması zorunludur.

  Bu organların görev ve yetkileri ile şubelere ilişkin diğer hususlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

  II. Üst kuruluşlar kurmaları

  1. Federasyon

  MADDE 96.- Federasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur.

  Her federasyonun bir tüzüğü bulunur.

  Federasyon kuruluş bildirimi tüzük ve gerekli belgelerin yerleşim yerinin en büyük mülkî amirine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

  2. Konfederasyon

  MADDE 97.- Konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur.

  Her konfederasyonun bir tüzüğü bulunur.

  Konfederasyon kuruluş bildirimi tüzük ve gerekli belgelerin yerleşim yerinin en büyük mülkî amirine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

  3. Ortak hükümler

  MADDE 98.- Dernekler bağlı oldukları federasyonun; federasyonlar da bağlı oldukları konfederasyonun genel kurulunda en az üçer üye ile temsil olunurlar. Temsilci üyeler ilgili derneklerin ve federasyonların genel kurullarınca seçilirler.

  Federasyon ve konfederasyonlara ilişkin diğer hususlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

  G. Dernek gelirleri

  MADDE 99.- Dernek gelirleri üye ödentisi dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek malvarlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur.

  H. Saklı hükümler
  MADDE 100.- Kamuya yararlı dernekler ve özel kanunlarla kurulan dernekler hakkındaki özel hükümler saklıdır.  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  VAKIFLAR


  A. Kuruluşu

  I.Tanımı

  MADDE 101.- Vakıflar gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.

  Bir malvarlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir.

  Vakıflarda üyelik olmaz.

  Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine hukuka ahlâka millî birliğe ve millî menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz.

  II. Kuruluş şekli

  MADDE 102.- Vakıf kurma iradesi resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. Vakıf yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır.

  Resmî senetle vakıf kurma işleminin temsilci aracılığıyla yapılması temsil yetkisinin noterlikçe düzenlenmiş bir belgeyle verilmiş olmasına ve bu belgede vakfın amacı ile özgülenecek mal ve hakların belirlenmiş bulunmasına bağlıdır.

  Mahkemeye başvurma resmî senet düzenlenmiş ise vakfeden tarafından; vakıf ölüme bağlı tasarrufa dayanıyorsa ilgililerin veya vasiyetnameyi açan sulh hâkiminin bildirimi üzerine ya da Vakıflar Genel Müdürlüğünce re'sen yapılır.

  Başvurulan mahkeme mal ve hakların korunması için gerekli önlemleri re'sen alır.

  III. Temyiz ve iptal

  MADDE 103.- Mahkemenin verdiği karar tebliğ tarihinden başlayarak bir ay içinde başvuran veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilebilir.

  Vakıflar Genel Müdürlüğü veya ilgililer vakfın kurulmasını engelleyen sebeplerin varlığı hâlinde iptal davası açabilirler.

  IV. Tescil ve ilân

  MADDE 104.- Tesciline karar verilen vakıf vakfın yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil edilir; ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan merkezî sicile kaydolunur.

  Tescil kararı başka bir mahkemece verilmiş ise ilgili belgelerle birlikte tescil için vakfın yerleşim yeri mahkemesine gönderilir.

  Yerleşim yeri mahkemesinin yapacağı bildirim üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünce merkezî sicile kaydolunan vakıf Resmî Gazete ile ilân olunur.

  Tescil ve ilân tüzük hükümlerine göre yapılır.

  V. Mal ve hakların kazanılması ve sorumluluk

  MADDE 105.- Özgülenen malların mülkiyeti ile haklar tüzel kişiliğin kazanılmasıyla vakfa geçer.

  Tescile karar veren mahkeme vakfedilen taşınmazın vakıf tüzel kişiliği adına tescil edilmesini tapu idaresine bildirir.

  Ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakfın mirasbırakanın borçlarından sorumluluğu özgülenen mal ve haklarla sınırlıdır.

  B. Vakıf senedi
  I. İçeriği

  MADDE 106.- Vakıf senedinde vakfın adı amacı bu amaca özgülenen mal ve haklar vakfın örgütlenme ve yönetim şekli ile yerleşim yeri gösterilir.

  II. Noksanlıklar
  MADDE 107.- Vakıf senedinde vakfın amacı ile bu amaca özgülenen mal ve haklar yeterince belirlenmiş ise diğer noksanlıklar vakfın tüzel kişilik kazanması için yapılan başvurunun reddini gerektirmez.

  Bu tür noksanlıklar tescil kararı verilmeden önce mahkemece tamamlattırılabileceği gibi; kuruluştan sonra da denetim makamının başvurusu üzerine olanak varsa vakfedenin görüşü alınarak vakfın yerleşim yeri mahkemesince tamamlattırılır.

  Tescili istenen vakfa ölüme bağlı tasarrufla özgülenen mal ve haklar amacın gerçekleşmesine yeterli değilse; vakfeden aksine bir irade açıklamasında bulunmuş olmadıkça bu mal ve haklar denetim makamının görüşü alınarak hâkim tarafından benzer amaçlı bir vakfa özgülenir.

  C. Mirasçıların ve alacaklıların dava hakkı

  MADDE 108.- Vakfedenin mirasçıları ile alacaklılarının bağışlamaya ve ölüme bağlı tasarruflara ilişkin hükümler uyarınca dava hakları saklıdır.

  D. Vakfın örgütü
  I. Genel olarak

  MADDE 109.- Vakfın bir yönetim organının bulunması zorunludur. Vakfeden vakıf senedinde gerekli gördüğü başka organları da gösterebilir.

  II. Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakfı

  MADDE 110.- Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıflarının yöneticileri yararlananlara vakfın örgütü işleyişi ve malî durumu hakkında gerekli bilgiyi vermekle yükümlüdürler.

  Vakfa ödenti veren çalıştırılanlar ve işçiler en az yapmış oldukları ödeme oranında yönetime katılırlar ve temsilcilerini olabildiğince kendi aralarından seçerler.

  Vakfın malvarlığının çalıştırılanların ve işçilerin yapacakları ödemelerle sağlanacak bölümünün işverene karşı vakfın bir alacağından ibaret olması ancak bu alacak için yeterli güvence sağlanmış olmasına bağlıdır.

  Yararlananların vakfın edimlerinin yerine getirilmesini dava yoluyla isteyebilmeleri ödenti vermiş olmalarına veya vakfı düzenleyen hükümlerin kendilerine bu hakkı tanımış bulunmasına bağlıdır.

  Çalıştırılanlara ve işçilere yardım vakıflarında yararlananların yönetime katılmaları ve vakıftan yararlanma koşulları ile ilgili hükümlerde yapılacak değişiklikler vakıf senedine göre buna yetkili organın istemi üzerine denetim makamının yazılı görüşü alındıktan sonra yerleşim yeri mahkemesince karara bağlanır.

  E. Denetim

  MADDE 111.- Vakıfların vakıf senedindeki hükümleri yerine getirip getirmedikleri vakıf mallarını amaca uygun biçimde yönetip yönetmedikleri ve vakıf gelirlerini amaca uygun olarak harcayıp harcamadıkları Vakıflar Genel Müdürlüğünce ve üst kuruluşlarınca denetlenir. Vakıfların üst kuruluşlarınca denetimi özel kanun hükümlerine tabidir.

  Denetimin nasıl yapılacağı sonuçları ve bu Kanuna göre kurulmuş olsun veya olmasın bütün vakıfların Vakıflar Genel Müdürlüğüne ödeyecekleri denetim giderlerine katılma payı vakfın safî gelirinin yüzde beşini geçmemek üzere tüzükle belirlenir.

  F. Yönetimin amacın ve malların değiştirilmesi

  I. Yönetimin değiştirilmesi
  MADDE 112.- Haklı sebepler varsa mahkeme vakfın yönetim organı veya denetim makamının istemi üzerine diğerinin yazılı görüşünü aldıktan sonra vakfın örgütünü yönetimini ve işleyişini değiştirebilir.

  Mahkeme denetim makamının başvurusu üzerine tüzükte gösterilen sebeplerle duruşma yaparak yöneticileri görevden alabilir ve vakıf senedinde başka bir hüküm yoksa yenisini seçebilir.

  II. Amacın ve malların değiştirilmesi

  MADDE 113.- Durum ve koşullardaki değişmeler yüzünden vakıf senedinde yazılı amaca bağlı kalınması vakfedenin arzusuna açıkça uymayacak hâle gelmiş ise mahkeme vakfın yönetim organı veya denetim makamının başvurusu üzerine diğerinin yazılı görüşünü aldıktan sonra vakfın amacını değiştirebilir.

  Amacın gerçekleşmesini önemli ölçüde güçleştiren veya engelleyen koşulların ve yükümlülüklerin kaldırılmasında veya değiştirilmesinde de aynı hüküm uygulanır.

  Amaca özgülenen mal ve hakların daha yararlı olanları ile değiştirilmesini veya paraya çevrilmesini haklı kılan sebepler varsa mahkeme vakfın yönetim organı veya denetim makamının başvurusu üzerine diğerinin yazılı görüşünü aldıktan sonra gerekli değişikliğe izin verebilir.

  G. Yıllık rapor

  MADDE 114.- Yönetim organı her takvim yılının ilk üç ayı içinde vakfın bir önceki yıla ait malvarlığı durumunu ve çalışmalarını bir rapor hâlinde denetim mak¤¤¤¤¤ bildirir ve durumun uygun araçlarla yayımlanmasını sağlar.

  H. Faaliyetten geçici alıkoyma

  MADDE 115.- İçişleri Bakanlığı Anayasada öngörülen hâllerde ve belirlenen usullere uygun olarak denetim makamının da görüşünü almak suretiyle mahkemece bir karar verilinceye kadar vakfı geçici olarak faaliyetten alıkoyabilir ve derhâl mahkemeye başvurur. Hâkim başvuruyu gecikmeksizin karara bağlar.

  İ. Vakfın sona ermesi

  MADDE 116.- Amacın gerçekleşmesi olanaksız hâle geldiği ve değiştirilmesine de olanak bulunmadığı takdirde vakıf kendiliğinden sona erer ve mahkeme kararıyla sicilden silinir.

  Yasak amaç güttüğü veya yasak faaliyetlerde bulunduğu sonradan anlaşılan veya amacı sonradan yasaklanan vakfın amacının değiştirilmesine olanak bulunmazsa; vakıf denetim makamının ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine duruşma yapılarak dağıtılır.

  J. Diğer hükümler

  MADDE 117.- Vakıfların malları üzerinde zilyetlik yoluyla kazanma hükümleri uygulanmaz.

  Derneklerin uluslararası faaliyette bulunmalarına ve üst kuruluş kurmalarına ilişkin hükümler kıyas yoluyla vakıflar hakkında da uygulanır.

  Kamuya yararlı veya özel kanunlarla kurulan vakıflar hakkındaki özel hükümler saklıdır.  İKİNCİ KİTAP
  AİLE HUKUKU

  BİRİNCİ KISIM

  EVLİLİK HUKUKU

  BİRİNCİ BÖLÜM

  EVLENME

  BİRİNCİ AYIRIM

  NİŞANLILIK  A. Nişanlanma

  MADDE 118.- Nişanlanma evlenme vaadiyle olur.

  Nişanlanma yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz.

  B. Nişanlılığın hükümleri

  I. Dava hakkının bulunmaması

  MADDE 119.- Nişanlılık evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez.

  Evlenmeden kaçınma hâli için öngörülen cayma tazminatı veya ceza şartı dava edilemez; ancak yapılan ödemeler de geri istenemez.

  II. Nişanın bozulmasının sonuçları
  1. Maddî tazminat

  MADDE 120.- Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddî fedakârlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır.

  Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için uygun bir tazminat isteyebilirler.

  2. Manevî tazminat

  MADDE 121.- Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

  III. Hediyelerin geri verilmesi

  MADDE 122.- Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler verenler tarafından geri istenebilir.

  Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır.

  IV. Zamanaşımı
  MADDE 123.- Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

  İKİNCİ AYIRIM

  EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ


  A. Ehliyetin koşulları
  I. Yaş

  MADDE 124.- Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.

  Ancak hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.

  II. Ayırt etme gücü
  MADDE 125.- Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez.

  III. Yasal temsilcinin izni

  1. Küçükler hakkında

  MADDE 126.- Küçük yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

  2. Kısıtlılar hakkında

  MADDE 127.- Kısıtlı yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

  3. Mahkemeye başvurma

  MADDE 128.- Hâkim haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra bu konuda başvuran küçük veya kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

  B. Evlenme engelleri
  I. Hısımlık

  MADDE 129.- Aşağıdaki kimseler arasında evlenme yasaktır:

  1. Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca dayı hala ve teyze ile yeğenleri arasında

  2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında

  3. Evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında.

  II. Önceki evlilik
  1. Sona erdiğinin ispatı

  a. Genel olarak

  MADDE 130.- Yeniden evlenmek isteyen kimse önceki evliliğinin sona ermiş olduğunu ispat etmek zorundadır.

  b. Gaiplik durumunda

  MADDE 131.- Gaipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.

  Kaybolanın eşi evliliğin feshini gaiplik başvurusuyla birlikte veya ayrıca açacağı bir dava ile isteyebilir.

  Ayrı bir dava ile evliliğin feshi davacının yerleşim yeri mahkemesinden istenir.

  2. Kadın için bekleme süresi

  MADDE 132.- Evlilik sona ermişse kadın evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.

  Doğurmakla süre biter.

  Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

  III. Akıl hastalığı

  MADDE 133.- Akıl hastaları evlenmelerinde tıbbî sakınca bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ÜÇÜNCÜ AYIRIM

  EVLENME BAŞVURUSU VE TÖRENİ

  A. Başvuru
  I. Başvuru makamı

  MADDE 134.- Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar.

  Evlendirme memuru belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur köylerde muhtardır.

  II. Şekli

  MADDE 135.- Başvuru evlenecekler tarafından yazılı veya sözlü olarak yapılır.

  III. Belgeler

  MADDE 136.- Erkek ve kadından her biri nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneğini önceki evliliği sona ermiş ise buna ilişkin belgeyi küçük veya kısıtlı ise ayrıca yasal temsilcisinin imzası onaylanmış yazılı izin belgesini ve evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporunu evlendirme memurluğuna vermek zorundadır.

  IV. Başvurunun incelenmesi ve reddi

  MADDE 137.- Evlendirme memuru evlenme başvurusunu ve buna eklenmesi gereken belgeleri inceler. Başvuruda bir noksanlık görürse bunu tamamlar veya tamamlattırır.

  Başvurunun usulüne uygun olarak yapılmadığı veya evleneceklerden birinin evlenmeye ehil olmadığı ya da evlenmeye yasal bir engel bulunduğu anlaşılırsa evlenme başvurusu reddolunur ve durum evleneceklere yazıyla hemen bildirilir.

  V. Redde itiraz ve yargılama usulü

  MADDE 138.- Evleneceklerden her biri evlendirme memurunun ret kararına karşı mahkemeye başvurabilir. İtiraz evrak üzerinde incelenip kesin karara bağlanır.

  Ancak mutlak butlan sebeplerinden birinin bulunduğuna ilişkin ret kararlarına karşı açılan davalar basit yargılama usulüyle ve Cumhuriyet savcısının hazır bulunmasıyla görülür.

  B. Evlenme töreni ve tescil

  I. Koşulları

  1. Evlenme izni

  MADDE 139.- Evlendirme memuru evlenme koşullarının varlığını tespit ederse veya ret kararı mahkemece kaldırılırsa evleneceklere evlenme gün ve saatini bildirir veya isterlerse evlenme izni belgesini verir.

  Evlenme izni belgesi verildiği tarihten başlayarak altı ay içinde evleneceklere herhangi bir evlendirme memuru önünde evlenebilme hakkı sağlar.

  2. Evlenmenin yapılamaması

  MADDE 140.- Evlenme koşullarının bulunmadığının anlaşılması veya belgelerin verilmesinden başlayarak altı ayın geçmesi hâlinde evlendirme memuru evlenme törenini yapamaz.

  II. Yapılışı
  1. Tören yeri

  MADDE 141.- Evlenme töreni evlendirme dairesinde evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılır. Ancak tören evleneceklerin istemi üzerine evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilir.

  2. Törenin şekli

  MADDE 142.- Evlendirme memuru evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorar. Evlenme tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda oluşur. Memur evlenmenin tarafların karşılıklı rızası ile kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu açıklar.

  3. Aile cüzdanı ve dinî tören

  MADDE 143.- Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.

  Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dinî töreni yapılamaz.

  Evlenmenin geçerli olması dinî törenin yapılmasına bağlı değildir.

  C. Yönetmelik

  MADDE 144.- Evlenme işlemi evlenme kütüğü evlenmeye ilişkin yazışma ve evlenme ile ilgili diğer konular yönetmelikle düzenlenir.

  DÖRDÜNCÜ AYIRIM

  BATIL OLAN EVLENMELER  A. Mutlak butlan

  I. Sebepleri

  MADDE 145.- Aşağıdaki hâllerde evlenme mutlak butlanla batıldır:

  1. Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması

  2. Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması

  3. Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması

  4. Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması.

  II. Dava açma görevi ve hakkı

  MADDE 146.- Mutlak butlan davası Cumhuriyet savcısı tarafından re'sen açılır.


  Bu dava ilgisi olan herkes tarafından da açılabilir.

  III. Dava hakkının sınırlanması veya kalkması

  MADDE 147.- Sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet savcısı tarafından re'sen dava edilemez; fakat her ilgili mutlak butlanın karar altına alınmasını isteyebilir.

  Ayırt etme gücünün sonradan kazanılması veya akıl hastalığının iyileşmiş olması durumlarında mutlak butlan davasını yalnız ayırt etme gücünü sonradan kazanan veya akıl hastalığı iyileşen eş açabilir.

  Evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak butlan kararı verilmeden önce sona ermişse ve ikinci evlenmede diğer eş iyiniyetli ise bu evlenmenin butlanına karar verilemez.

  B. Nisbî butlan

  I. Eşlerin dava hakkı

  1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk

  MADDE 148.- Evlenme sırasında geçici bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olan eş evlenmenin iptalini dava edebilir.

  2. Yanılma

  MADDE 149.- Aşağıdaki durumlarda eşlerden biri evlenmenin iptalini dava edebilir:

  1. Evlenmeyi hiç istemediği veya evlendiği kişiyle evlenmeyi düşünmediği hâlde yanılarak bu evlenmeye razı olmuşsa

  2. Eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenmişse.

  3. Aldatma

  MADDE 150.- Aşağıdaki durumlarda eşlerden biri evlenmenin iptalini dava edebilir:

  1. Eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razı olmuşsa

  2. Davacının veya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık kendisinden gizlenmişse.

  4. Korkutma

  MADDE 151.- Kendisinin veya yakınlarından birinin hayatı sağlığı veya namus ve onuruna yönelik pek yakın ve ağır bir tehlike ile korkutularak evlenmeye razı edilmiş eş evlenmenin iptalini dava edebilir.

  5. Hak düşürücü süre

  MADDE 152.- İptal davası açma hakkı iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ay ve her hâlde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

  II. Yasal temsilcinin dava hakkı

  MADDE 153.- Küçük veya kısıtlı yasal temsilcisinin izni olmadan evlenirse izni alınmayan yasal temsilci evlenmenin iptalini dava edebilir.

  Bu suretle evlenen kimse sonradan onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olur kısıtlı olmaktan çıkar veya karı gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez.

  C. Butlanı gerektirmeyen sebepler

  I. Bekleme süresine uymama

  MADDE 154.- Kadının bekleme süresi bitmeden evlenmesi evlenmenin butlanını gerektirmez.

  II. Şekil kurallarına uymama

  MADDE 155.- Evlendirmeye yetkili memur önünde yapılmış olan bir evliliğin kanunun diğer şekil kurallarına uyulmaması sebebiyle butlanına karar verilemez.

  D. Butlan kararı

  I. Genel olarak

  MADDE 156.- Batıl bir evlilik ancak hâkimin kararıyla sona erer. Mutlak butlan hâlinde bile evlenme hâkimin kararına kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur.

  II. Sonuçları

  1. Çocuklar yönünden

  MADDE 157.- Mahkemece butlanına karar verilen bir evlilikten doğan çocuklar ana ve baba iyiniyetli olmasalar bile evlilik içinde doğmuş sayılırlar.

  Çocuklar ile ana ve baba arasındaki ilişkilere boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır.

  2. Eşler yönünden

  MADDE 158.- Evlenmenin butlanına karar verilirse evlenirken iyiniyetli bulunan eş bu evlenme ile kazanmış olduğu kişisel durumunu korur.

  Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi tazminat nafaka ve soyadı hakkında boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır.

  E. Mirasçıların dava hakkı

  MADDE 159.- Evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez. Ancak mirasçılar açılmış olan davayı sürdürebilirler. Dava sonucunda evlenme sırasında iyiniyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş yasal mirasçı olamayacağı gibi daha önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendisine sağlanan hakları da kaybeder.

  F. Yetki ve yargılama usulü

  MADDE 160.- Evlenmenin butlanı davasında yetki ve yargılama usulü bakımından boşanmaya ilişkin hükümler uygulanır.

  İKİNCİ BÖLÜM

  BOŞANMA
  A. Boşanma sebepleri

  I. Zina

  MADDE 161.- Eşlerden biri zina ederse diğer eş boşanma davası açabilir.

  Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

  Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

  II. Hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış

  MADDE 162.- Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

  Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.

  Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

  III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

  MADDE 163.- Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

  IV. Terk

  MADDE 164.- Eşlerden biri evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

  Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

  V. Akıl hastalığı

  MADDE 165.- Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

  VI. Evlilik birliğinin sarsılması

  MADDE 166.- Evlilik birliği ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

  Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde davacının kusuru daha ağır ise davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

  Evlilik en az bir yıl sürmüş ise eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

  Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

  B. Dava

  I. Konusu
  MADDE 167.- Boşanma davası açmaya hakkı olan eş dilerse boşanma dilerse ayrılık isteyebilir.

  II. Yetki

  MADDE 168.- Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

  III. Geçici önlemler

  MADDE 169.- Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim davanın devamı süresince gerekli olan özellikle eşlerin barınmasına geçimine eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır.

  C. Karar

  I. Boşanma veya ayrılık

  MADDE 170.- Boşanma sebebi ispatlanmış olursa hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar verir.

  Dava yalnız ayrılığa ilişkinse boşanmaya karar verilemez.

  Dava boşanmaya ilişkinse ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir.

  II. Ayrılık süresi

  MADDE 171.- Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir. Bu süre ayrılık kararının kesinleşmesiyle işlemeye başlar.

  III. Ayrılık süresinin bitimi
  MADDE 172.- Süre bitince ayrılık durumu kendiliğinden sona erer.

  Ortak hayat yeniden kurulmamışsa eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

  Boşanmanın sonuçları düzenlenirken ilk davada ispatlanmış olan olaylar ve ayrılık süresinde ortaya çıkan durumlar göz önünde tutulur.

  IV. Boşanan kadının kişisel durumu

  MADDE 173.- Boşanma hâlinde kadın evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hâkimden bekârlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir.

  Kadının boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa istemi üzerine hâkim kocasının soyadını taşımasına izin verir.

  Koca koşulların değişmesi hâlinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir.

  V. Boşanmada tazminat ve nafaka
  1. Maddî ve manevî tazminat

  MADDE 174.- Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.

  Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

  2. Yoksulluk nafakası

  MADDE 175.- Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

  Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

  3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi

  MADDE 176.- Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir.

  Manevî tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez.

  İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

  Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.

  Hâkim istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

  4. Yetki

  MADDE 177.- Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

  5. Zamanaşımı

  MADDE 178.- Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

  VI. Mal rejiminin tasfiyesi
  1. Boşanma hâlinde

  MADDE 179.- Mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır.

  2. Ayrılık hâlinde

  MADDE 180.- Ayrılığa karar verilirse mahkeme ayrılığın süresine ve eşlerin durumlarına göre aralarında sözleşmeyle kabul edilmiş olan mal rejiminin kaldırılmasına karar verebilir.

  VII. Miras hakları
  MADDE 181.- Boşanan eşler bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları aksi tasarruftan anlaşılmadıkça kaybederler.

  Boşanma davası devam ederken ölen davacının mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve davalının kusurunun ispatlanması hâlinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

  VIII. Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları

  1. Hâkimin takdir yetkisi

  MADDE 182.- Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler.

  Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde çocuğun özellikle sağlık eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

  Hâkim istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

  2. Durumun değişmesi

  MADDE 183.- Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim re'sen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır.

  D. Boşanmada yargılama usulü
  MADDE 184.- Boşanmada yargılama aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tâbidir:

  1. Hâkim boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe bunları ispatlanmış sayamaz.

  2. Hâkim bu olgular hakkında gerek re'sen gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.

  3. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz.

  4. Hâkim kanıtları serbestçe takdir eder.

  5. Boşanma veya ayrılığın fer'î sonuçlarına ilişkin anlaşmalar hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

  6. Hâkim taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ  A. Haklar ve yükümlülükler

  I. Genel olarak

  MADDE 185.- Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur.

  Eşler bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler.

  Eşler birlikte yaşamak birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

  II. Konutun seçimi birliğin yönetimi ve giderlere katılma

  MADDE 186.- Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler.

  Birliği eşler beraberce yönetirler.

  Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar.

  III. Kadının soyadı

  MADDE 187.- Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.

  B. Birliğin temsili

  I. Eşlerin temsil yetkisi

  MADDE 188.- Eşlerden her biri ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder.

  Ailenin diğer ihtiyaçları için eşlerden biri birliği ancak aşağıdaki hâllerde temsil edebilir:

  1. Diğer eş veya haklı sebeplerle hâkim tarafından yetkili kılınmışsa

  2. Birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca bulunur ve diğer eşin hastalığı başka bir yerde olması veya benzeri sebeplerle rızası alınamazsa.

  II. Sorumluluk
  MADDE 189.- Birliği temsil yetkisinin kullanıldığı hâllerde eşler üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olurlar.

  Eşlerden her biri birliği temsil yetkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerden kişisel olarak sorumludur. Ancak temsil yetkisinin üçüncü kişilerce anlaşılamayacak şekilde aşılması hâlinde eşler müteselsilen sorumludurlar.

  III. Temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması

  MADDE 190.- Eşlerden biri birliği temsil yetkisini aşar veya bu yetkiyi kullanmada yetersiz kalırsa hâkim diğer eşin istemi üzerine temsil yetkisini kaldırabilir veya sınırlayabilir. İstemde bulunan eş temsil yetkisinin kaldırıldığını veya sınırlandığını üçüncü kişilere sadece kişisel duyuru yoluyla bildirebilir.

  Temsil yetkisinin kaldırılmasının veya sınırlanmasının iyiniyetli üçüncü kişilere karşı sonuç doğurması durumun hâkimin kararıyla ilân edilmesine bağlıdır.

  IV. Temsil yetkisinin geri verilmesi
  MADDE 191.- Temsil yetkisinin kaldırılmasına veya sınırlanmasına ilişkin karar koşullar değiştiğinde eşlerden birinin istemi üzerine hâkim tarafından değiştirilebilir.

  İlk karar ilân edilmiş ise değişikliğe ilişkin karar da ilân olunur.

  C. Eşlerin meslek ve işi

  MADDE 192.- Eşlerden her biri meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değildir. Ancak meslek ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesinde evlilik birliğinin huzur ve yararı göz önünde tutulur.

  D. Eşlerin hukukî işlemleri
  I. Genel olarak

  MADDE 193.- Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça eşlerden her biri diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukukî işlemi yapabilir.

  II. Aile konutu
  MADDE 194.- Eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

  Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş hâkimin müdahalesini isteyebilir.

  Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.

  Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa sözleşmenin tarafı olmayan eş kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.

  E. Birliğin korunması
  I. Genel olarak

  MADDE 195.- Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi hâlinde eşler ayrı ayrı veya birlikte hâkimin müdahalesini isteyebilirler.

  Hâkim eşleri yükümlülükleri konusunda uyarır; onları uzlaştırmaya çalışır ve eşlerin ortak rızası ile uzman kişilerin yardımını isteyebilir.

  Hâkim gerektiği takdirde eşlerden birinin istemi üzerine kanunda öngörülen önlemleri alır.

  II. Eşler birlikte yaşarken

  MADDE 196.- Eşlerden birinin istemi üzerine hâkim ailenin geçimi için her birinin yapacağı parasal katkıyı belirler.

  Eşin ev işlerini görmesi çocuklara bakması diğer eşin işinde karşılıksız çalışması katkı miktarının belirlenmesinde dikkate alınır.

  Bu katkılar geçmiş bir yıl ve gelecek yıllar için istenebilir.

  III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi

  MADDE 197.- Eşlerden biri ortak hayat sebebiyle kişiliği ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddî biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir.

  Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hâkim eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır.

  Eşlerden biri haklı bir sebep olmaksızın diğerinin birlikte yaşamaktan kaçınması veya ortak hayatın başka bir sebeple olanaksız hâle gelmesi üzerine de yukarıdaki istemlerde bulunabilir.

  Eşlerin ergin olmayan çocukları varsa hâkim ana ve baba ile çocuklar arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümlere göre gereken önlemleri alır.

  IV. Borçlulara ait önlemler

  MADDE 198.- Eşlerden biri birliğin giderlerine katılma yükümlülüğünü yerine getirmezse hâkim onun borçlularına ödemeyi tamamen veya kısmen diğer eşe yapmalarını emredebilir.

  V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması

  MADDE 199.- Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde eşlerden birinin istemi üzerine hâkim belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir.

  Hâkim bu durumda gerekli önlemleri alır.

  Hâkim eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa re'sen durumun tapu kütüğüne şerhedilmesine karar verir.

  VI. Durumun değişmesi

  MADDE 200.- Koşullar değiştiğinde hâkim eşlerden birinin istemi üzerine kararında gerekli değişikliği yapar veya sebebi sona ermişse alınan önlemi kaldırır.

  VII. Yetki

  MADDE 201.- Evlilik birliğinin korunmasına yönelik önlemler konusunda yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

  Eşlerin yerleşim yerleri farklı ve her ikisi de önlem alınması isteminde bulunmuş ise yetkili mahkeme ilk istemde bulunanın yerleşim yeri mahkemesidir.

  Önlemlerin değiştirilmesi tamamlanması veya kaldırılması konusunda yetkili mahkeme önlem kararını veren mahkemedir. Ancak her iki eşin de yerleşim yeri değişmişse yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yeni yerleşim yeri mahkemesidir.  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ

  BİRİNCİ AYIRIM

  GENEL HÜKÜMLER

  A. Yasal mal rejimi

  MADDE 202.- Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır.

  Eşler mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler.

  B. Mal rejimi sözleşmesi

  I. Sözleşmenin içeriği

  MADDE 203.- Mal rejimi sözleşmesi evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir kaldırabilir veya değiştirebilirler.

  II. Sözleşme ehliyeti
  MADDE 204.- Mal rejimi sözleşmesi ancak ayırt etme gücüne sahip olanlar tarafından yapılabilir.

  Küçükler ile kısıtlılar yasal temsilcilerinin rızasını almak zorundadırlar.

  III. Sözleşmenin şekli

  MADDE 205.- Mal rejimi sözleşmesi noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Ancak taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler.

  Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur.

  C. Olağanüstü mal rejimi

  I. Eşlerden birinin istemi ile

  1. Karar

  MADDE 206.- Haklı bir sebep varsa hâkim eşlerden birinin istemi üzerine mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir.

  Özellikle aşağıdaki hâllerde haklı bir sebebin varlığı kabul edilir:

  1. Diğer eşe ait malvarlığının borca batık veya ortaklıktaki payının haczedilmiş olması

  2. Diğer eşin istemde bulunanın veya ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürmüş olması

  3. Diğer eşin ortaklığın malları üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması için gereken rızasını haklı bir sebep olmadan esirgemesi

  4. Diğer eşin istemde bulunan eşe malvarlığı geliri borçları veya ortaklık malları hakkında bilgi vermekten kaçınması

  5. Diğer eşin sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması.

  Eşlerden biri ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun ise onun yasal temsilcisi de bu sebebe dayanarak mal ayrılığına karar verilmesini isteyebilir.

  2. Yetki

  MADDE 207.- Yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

  3. Mal ayrılığına geçişten dönme

  MADDE 208.- Eşler her zaman yeni bir mal rejimi sözleşmesiyle önceki veya başka bir mal rejimini kabul edebilirler.

  Mal ayrılığına geçişi gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde hâkim eşlerden birinin istemi üzerine eski mal rejimine dönülmesine karar verebilir.

  II. Cebrî icra hâlinde
  1. İflâsta

  MADDE 209.- Mal ortaklığını kabul etmiş olan eşlerden birinin iflâsına karar verildiği takdirde ortaklık kendiliğinden mal ayrılığına dönüşür.

  2. Hacizde

  MADDE 210.- Mal ortaklığını kabul etmiş eşlerden birine karşı icra takibinde bulunan alacaklı haczin uygulanmasında zarara uğrarsa hâkimden mal ayrılığına karar verilmesini isteyebilir.

  Alacaklının istemi her iki eşe yöneltilir.

  Yetkili mahkeme borçlunun yerleşim yeri mahkemesidir.

  3. Eski rejime dönme

  MADDE 211.- Alacaklı tatmin edildiği takdirde eşlerden birinin istemi üzerine hâkim mal ortaklığının yeniden kurulmasına karar verebilir.

  Eşler mal rejimi sözleşmesiyle edinilmiş mallara katılma rejimini kabul edebilirler.

  III. Önceki rejimin tasfiyesi

  MADDE 212.- Mal ayrılığına geçildiği takdirde kanunda aksine hüküm bulunmadıkça eşler arasında önceki mal rejiminin tasfiyesi bu rejime ilişkin hükümlere göre yapılır.

  D. Alacaklıların korunması

  MADDE 213.- Mal rejiminin kurulması değiştirilmesi veya önceki rejimin tasfiyesi eşlerden birinin veya ortaklığın alacaklılarının üzerinden haklarını alabilecekleri malları sorumluluk dışında bırakamaz.

  Kendisine böyle mallar geçmiş olan eş borçlardan kişisel olarak sorumludur; ancak söz konusu malların borcu ödemeye yetmediğini ispat ettiği takdirde bu ölçüde kendisini sorumluluktan kurtarabilir.

  E. Mal rejiminin tasfiyesi davalarında yetki

  MADDE 214.- Eşler veya mirasçılar arasında bir mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalarda aşağıdaki mahkemeler yetkilidir:

  1. Mal rejiminin ölümle sona ermesi durumunda ölenin son yerleşim yeri mahkemesi

  2. Boşanmaya evliliğin iptaline veya hâkim tarafından mal ayrılığına karar verilmesi durumunda bu davalarda yetkili olan mahkeme

  3. Diğer durumlarda davalı eşin yerleşim yeri mahkemesi.

  F. Bir eşin mallarının diğeri tarafından yönetimi

  MADDE 215.- Eşlerden birinin açık veya örtülü olarak mallarının yönetimini diğer eşe bırakması hâlinde aksi kararlaştırılmış olmadıkça vekâlet hükümleri uygulanır.

  G. Envanter

  MADDE 216.- Eşlerden her biri diğerinden her zaman mallarının envanterinin resmî senetle yapılmasını isteyebilir.

  Bu envanter malların getirilmesinden başlayarak bir yıl içinde yapılmışsa aksi ispatlanmış olmadıkça bu envanterin doğru olduğu kabul edilir.

  H. Eşler arasındaki borçlar
  MADDE 217.- Mal rejimi eşler arasındaki borçların muaccel olmasını önlemez. Bununla beraber bir borcun yerine getirilmesi borçlu eşi evlilik birliğini tehlikeye düşürecek derecede önemli güçlüklere sokacaksa bu eş ödeme için süre isteyebilir. Durum ve koşullar gerektiriyorsa hâkim istemde bulunan eşi güvence göstermekle yükümlü tutar.


  İKİNCİ AYIRIM
  EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA  A. Mülkiyet

  I. Kapsamı
  MADDE 218.- Edinilmiş mallara katılma rejimi edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsar.

  II. Edinilmiş mallar

  MADDE 219.- Edinilmiş mal her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.

  Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır:

  1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler

  2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler

  3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar

  4. Kişisel mallarının gelirleri

  5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

  III. Kişisel mallar

  1. Kanuna göre

  MADDE 220.- Aşağıda sayılanlar kanun gereğince kişisel maldır:

  1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya

  2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri

  3. Manevî tazminat alacakları

  4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.

  2. Sözleşmeye göre

  MADDE 221.- Eşler mal rejimi sözleşmesiyle bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler.

  Eşler mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler.

  IV. İspat
  MADDE 222.- Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.

  Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır.

  Bir eşin bütün malları aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.

  B. Yönetim yararlanma ve tasarruf

  MADDE 223.- Her eş yasal sınırlar içerisinde kişisel malları ile edinilmiş mallarını yönetme bunlardan yararlanma ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir.

  Aksine anlaşma olmadıkça eşlerden biri diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz.

  C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk

  MADDE 224.- Eşlerden her biri kendi borçlarından bütün malvarlığıyla sorumludur.

  D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye

  I. Sona erme anı
  MADDE 225.- Mal rejimi eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer.

  Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

  II. Malların geri alınması ve borçlar

  1. Genel olarak

  MADDE 226.- Her eş diğer eşte bulunan mallarını geri alır.

  Tasfiye sırasında paylı mülkiyete konu bir mal varsa eşlerden biri kanunda öngörülen diğer olanaklardan yararlanabileceği gibi daha üstün bir yararı olduğunu ispat etmek ve diğerinin payını ödemek suretiyle o malın bölünmeden kendisine verilmesini isteyebilir.


  Eşler karşılıklı borçları ile ilgili düzenleme yapabilirler.

  2. Değer artış payı

  MADDE 227.- Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır.

  Böyle bir malın daha önce elden çıkarılmış olması hâlinde hâkim diğer eşe ödenecek alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler.

  Eşler yazılı bir anlaşmayla değer artışından pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi pay oranını da değiştirebilirler.

  III. Eşlerin paylarının hesaplanması

  1. Kişisel malların ve edinilmiş malların ayrılması

  MADDE 228.- Eşlerin kişisel malları ile edinilmiş malları mal rejiminin sona ermesi anındaki durumlarına göre ayrılır.

  Eşlerden birine sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminat toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse tasfiyede o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılır.

  2. Eklenecek değerler

  MADDE 229.- Aşağıda sayılanlar edinilmiş mallara değer olarak eklenir:

  1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar

  2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler.

  Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.

  3. Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında denkleştirme

  MADDE 230.- Bir eşin kişisel mallara ilişkin borçları edinilmiş mallardan veya edinilmiş mallara ilişkin borçları kişisel mallarından ödenmiş ise tasfiye sırasında denkleştirme istenebilir.

  Her borç ilişkin bulunduğu mal kesimini yükümlülük altına sokar. Hangi kesime ait olduğu anlaşılamayan borç edinilmiş mallara ilişkin sayılır.

  Bir mal kesiminden diğer kesimdeki malın edinilmesine iyileştirilmesine veya korunmasına katkıda bulunulmuşsa değer artması veya azalması durumunda denkleştirme katkı oranına ve malın tasfiye zamanındaki değerine veya mal daha önce elden çıkarılmışsa hakkaniyete göre yapılır.

  4. Artık değer

  MADDE 231.- Artık değer eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktardır.

  Değer eksilmesi göz önüne alınmaz.

  IV. Değerin belirlenmesi

  1. Sürüm değeri

  MADDE 232.- Mal rejiminin tasfiyesinde malların sürüm değerleri esas alınır.

  2. Gelir değeri

  a. Genel olarak

  MADDE 233.- Bir eşin malik olarak bizzat işletmeye devam ettiği veya sağ kalan eş ya da altsoyundan birinin kendisine bir bütün olarak özgülenmesini istemeye haklı olduğu bir tarımsal işletme için değer artışından alacağı pay ve katılma alacağı bunların gelir değeri göz önünde tutularak hesaplanır.

  Tarımsal işletmenin maliki veya mirasçıları diğer eşe karşı ileri sürebilecekleri değer artışı payının veya katılma alacağının işletmenin sadece sürüm değeri üzerinden hesaplanmasını isteyebilir.

  Değerlendirmeye ve işletmenin kazancından mirasçılara pay ödenmesine ilişkin miras hukuku hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

  b. Özel hâller

  MADDE 234.- Özel hâller gerektirdiği takdirde hesaplanan değer uygun bir miktarda artırılabilir.

  Özellikle sağ kalan eşin geçim koşulları tarımsal işletmenin alım değeri ayrıca tarımsal işletme kendisine ait olan eşin yaptığı yatırımlar veya malî durumu özel hâllerden sayılır.

  3. Değerlendirme anı

  MADDE 235.- Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar tasfiye anındaki değerleriyle hesaba katılırlar.

  Edinilmiş mallara hesapta eklenecek olanların değeri malın devredildiği tarih esas alınarak hesaplanır.

  V. Artık değere katılma

  1. Kanuna göre

  MADDE 236.- Her eş veya mirasçıları diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi olurlar. Alacaklar takas edilir.

  Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma hâlinde hâkim kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.

  2. Sözleşmeye göre

  a. Genel olarak

  MADDE 237.- Artık değere katılmada mal rejimi sözleşmesiyle başka bir esas kabul edilebilir.

  Bu tür anlaşmalar eşlerin ortak olmayan çocuklarının ve onların altsoylarının saklı paylarını zedeleyemez.

  b. İptal boşanma veya mahkeme kararıyla mal ayrılığında

  MADDE 238.- Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde kanundaki artık değere katılmaya ilişkin düzenlemeden farklı anlaşmalar ancak mal rejimi sözleşmesinde bunun açıkça öngörülmüş olması hâlinde geçerlidir.

  VI. Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi

  1. Ödeme ve ertelenmesi

  MADDE 239.- Katılma alacağı ve değer artış payı ayın veya para olarak ödenebilir. Aynî ödemede malların sürüm değeri esas alınır; bir mesleğin icrasına ayrılmış birimler ile işletmelerin ekonomik bütünlüğü gözetilir.

  Katılma alacağının ve değer artış payının derhâl ödenmesi kendisi için ciddî güçlükler doğuracaksa borçlu eş ödemelerinin uygun bir süre ertelenmesini isteyebilir.

  Aksine anlaşma yoksa tasfiyenin sona ermesinden başlayarak katılma alacağına ve değer artış payına faiz yürütülür; durum ve koşullar gerektiriyorsa ayrıca borçludan güvence istenebilir.

  2. Aile konutu ve ev eşyası

  MADDE 240.- Sağ kalan eş eski yaşantısını devam ettirebilmesi için ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konut üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınmasını isteyebilir; mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilen başka düzenlemeler saklıdır.

  Sağ kalan eş aynı koşullar altında ev eşyası üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.

  Haklı sebeplerin varlığı hâlinde sağ kalan eşin veya ölen eşin yasal mirasçılarının istemiyle intifa veya oturma hakkı yerine konut üzerinde mülkiyet hakkı tanınabilir.

  Sağ kalan eş mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır.

  3. Üçüncü kişilere karşı dava

  MADDE 241.- Tasfiye sırasında borçlu eşin malvarlığı veya terekesi katılma alacağını karşılamadığı takdirde alacaklı eş veya mirasçıları edinilmiş mallarda hesaba katılması gereken karşılıksız kazandırmaları bunlardan yararlanan üçüncü kişilerden eksik kalan miktarla sınırlı olarak isteyebilir.

  Dava hakkı alacaklı eş veya mirasçılarının haklarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde mal rejiminin sona ermesinin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

  Yukarıdaki fıkra hükümleri ve yetki kuralları dışında mirastaki tenkis davasına ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ÜÇÜNCÜ AYIRIM

  MAL AYRILIĞI  A. Yönetim yararlanma ve tasarruf

  MADDE 242.- Mal ayrılığı rejiminde eşlerden her biri yasal sınırlar içerisinde kendi malvarlığı üzerinde yönetim yararlanma ve tasarruf haklarını korur.

  B. Diğer hükümler
  MADDE 243.- İspat borçlardan sorumluluk ve paylı mülkün özgülenmesi konularında paylaşmalı mal ayrılığı rejimine ilişkin hükümler uygulanır.  DÖRDÜNCÜ AYIRIM

  PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI  A. Yönetim yararlanma ve tasarruf

  I. Genel olarak

  MADDE 244.- Eşlerden her biri yasal sınırlar içerisinde kendi malvarlığı üzerinde yönetim yararlanma ve tasarruf haklarını korur.

  II. İspat
  MADDE 245.- Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.

  Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır.

  B. Borçlardan sorumluluk

  MADDE 246.- Eşlerden her biri kendi borçlarından bütün malvarlığıyla sorumludur.

  C. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye

  I. Sona erme anı
  MADDE 247.- Mal rejimi eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer.

  Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde de mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

  II. Malların geri alınması ve paylı malın verilmesi

  1. Genel olarak

  MADDE 248.- Her eş diğer eşte bulunan mallarını geri alır.

  Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi sona erdiğinde üstün yararı olduğunu ispat eden eş diğer önlemler yanında eşine payının ödeme günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetteki malın kendisine verilmesini isteyebilir.

  2. Katkıdan doğan hak

  MADDE 249.- Eşlerden biri diğerine ait olup paylaştırma dışı kalan bir malın edinilmesine iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa; mal rejiminin sona ermesi hâlinde katkısı oranında hakkaniyete uygun bir bedel ödenmesini isteyebilir.

  Aynı istem paylaştırma dışı kalan malın yerine geçen değerler için de geçerlidir.

  III. Aileye özgülenen mallar

  1. Kural

  MADDE 250.- Eşlerden biri tarafından paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin kurulmasından sonra edinilmiş olup ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş mallar ile ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar veya bunların yerine geçen değerler mal rejiminin sona ermesi hâlinde eşler arasında eşit olarak paylaşılır. Paylaştırmada işletmelerin ekonomik bütünlüğü gözetilir.

  Manevî tazminat alacakları miras yoluyla edinilen mallar ile karşılıksız kazandırmada bulunanın açık iradesinden aksi anlaşılmadıkça sağlararası veya ölüme bağlı tasarruflarla edinilen mallar hakkında bu hüküm uygulanmaz.

  2. Paylaşmaya aykırı davranışlar

  MADDE 251.- Eşlerden biri diğer eşin payını azaltmak kastıyla paylaşmadan önce bir malı karşılıksız olarak elden çıkardığı takdirde hâkim diğer eşin alacağı denkleştirme bedelini hakkaniyete uygun olarak belirler.

  Mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan olağan hediyeler dışında yapılan karşılıksız kazandırmaların bu eşin payını azaltmak kastıyla yapıldığı varsayılır.

  Bu tür kazandırmalara ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla kazandırmadan yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.

  3. Paylaştırma isteminin reddi

  MADDE 252.- Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma hâlinde hâkim kusurlu eşin payının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.

  4. Paylaştırma yöntemi

  MADDE 253.- Paylaştırmanın ayın olarak yapılması asıldır. Buna olanak yoksa bedel eklemek suretiyle paylar denkleştirilir. Eşlerden birinin diğerine ödeyeceği bedel malların tasfiye anındaki sürüm değerlerine göre hesaplanır. Bu hesaplamada paylaşım konusu malların edinilmesinden doğan borçlar indirilir.

  Denkleştirme bedelinin derhal ödenmesi kendisi için ciddî güçlükler doğuracaksa borçlu eş ödemelerin uygun bir süre ertelenmesini isteyebilir.

  Aksine anlaşma yoksa tasfiyenin sona ermesinden başlayarak denkleştirme bedeline faiz yürütülür; durum ve koşullar gerektiriyorsa ayrıca borçludan güvence istenebilir.

  IV. Aile konutu ve ev eşyası

  1. İptal veya boşanma hâlinde

  MADDE 254.- Evliliğin iptal veya boşanma kararıyla sona erdirilmesi hâlinde ailenin ortak kullanımına özgülenmiş ve eşler arasında eşit olarak paylaşma konusu olan konutta kalmaya ve ev eşyasını kullanmaya hangisinin devam edeceği konusunda eşler anlaşabilirler. Konutta kalma hakkını elde eden eş bu hakkın tapu kütüğüne şerh edilmesini isteyebilir.

  Eşlerin aile konutunda kimin kalmaya ve ev eşyasını kimin kullanmaya devam edeceği konusunda anlaşamamaları hâlinde hakkaniyet gerektiriyorsa hâkim olayın özelliklerini eşlerin ekonomik ve sosyal durumlarını ve varsa çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu hakka hangisinin sahip olacağına iptal veya boşanma kararıyla birlikte re'sen karar verir; bu kararında kalma ve kullanma süresini belirleyerek tapu kütüğüne şerhi için tapu memurluğuna bildirir.

  Hâkim aksine karar vermedikçe hak belirlenen sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. Ancak bu süre sona ermeden yararlanan tarafın durumunda değişiklik olması hâlinde diğer taraf hâkimden kararın gözden geçirilmesini isteyebilir.

  Eşler konutta kira ile oturuyorlarsa hâkim gerektiğinde konutta kiracı sıfatı taşımayan eşin kalmasına karar verebilir. Bu durumda kiralayanın sözleşmeden doğan haklarını güvenceye almak için gerekli düzenleme yapılmasına iptal veya boşanma kararıyla birlikte re'sen karar verilir.

  2. Ölüm hâlinde

  MADDE 255.- Eşlerden birinin ölümü hâlinde paylaşma konusu olan mallar arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş bunlar üzerinde kendisine miras ve paylaşmadan doğan hakkına mahsup edilmek ve yetmezse bir bedel eklenmek suretiyle mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.

  Haklı sebeplerin varlığı hâlinde sağ kalan eşin veya ölenin diğer yasal mirasçılardan birinin istemi üzerine mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınmasına da karar verilebilir.

  Sağ kalan eş mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hükümleri saklıdır.

  BEŞİNCİ AYIRIM
  MAL ORTAKLIĞI  A. Mülkiyet

  I. Kapsamı

  MADDE 256.- Mal ortaklığı rejimi ortaklık malları ile eşlerin kişisel mallarını kapsar.

  II. Ortaklık malları

  1. Genel mal ortaklığı

  MADDE 257.- Genel mal ortaklığında eşlerin kanun gereğince kişisel mal sayılanlar dışındaki malları ile gelirleri ortaklık mallarını oluşturur.

  Eşler ortaklık mallarına bölünmemiş bir bütün olarak sahip olurlar.

  Hiçbir eş ortaklık payı üzerinde tek başına tasarruf hakkına sahip değildir.

  2. Sınırlı mal ortaklığı

  a. Edinilmiş mallarda ortaklık

  MADDE 258.- Eşler mal rejimi sözleşmesiyle sadece edinilmiş mallardan oluşan bir ortaklık kabul edebilirler.

  Kişisel malların gelirleri de bu ortaklığa dahildir.

  b. Diğer mal ortaklıkları

  MADDE 259.- Eşler mal rejimi sözleşmesiyle belirli malvarlığı değerlerini veya türlerini özellikle taşınmaz malları bir eşin kazancını bir meslek veya sanat icrası için kullandığı malları ortaklık dışında tutabilirler.

  Aksi sözleşmede öngörülmedikçe bu malların gelirleri ortaklığa dahil değildir.

  III. Kişisel mallar

  MADDE 260.- Kişisel mallar mal rejimi sözleşmesi üçüncü kişinin karşılıksız kazandırması veya kanunla belirlenir.

  Eşlerden her birinin sadece kişisel kullanımına ayrılmış olan eşyası ile manevî tazminat alacakları kanundan dolayı kişisel malıdır.

  Bir eşin saklı pay olarak isteyebileceği malvarlığı değerleri mal rejimi sözleşmesiyle ortaklığa dahil edildiği ölçüde mirasbırakanları tarafından kendisine kişisel mal olarak kazandırılamaz.

  IV. İspat

  MADDE 261.- Bir eşin kişisel malı olduğu ispatlanmadıkça tüm malvarlığı değerleri ortaklık malı sayılır.

  B. Yönetim ve tasarruf
  I. Ortaklık mallarında

  1. Olağan yönetim

  MADDE 262.- Eşler ortaklık mallarını evlilik birliğinin yararına uygun olarak yönetirler.

  Olağan yönetim sınırları içinde her eş ortaklığı yükümlülük altına sokabilir ve ortak mallarda tasarrufta bulunabilir.

  2. Olağanüstü yönetim

  MADDE 263.- Olağan yönetim dışında kalan konularda eşler ancak birlikte veya biri diğerinin rızasını almak suretiyle ortaklığı yükümlülük altına sokabilir veya mallarda tasarrufta bulunabilir.

  Rızanın bulunmadığını bilmeyen veya bilecek durumda olmayan üçüncü kişiler için bu rıza var sayılır.

  Evlilik birliğinin temsiline ilişkin hükümler saklıdır.

  3. Ortaklık malları ile meslek veya sanat icrası

  MADDE 264.- Eşlerden biri diğerinin rızasıyla ortaklık mallarını kullanarak tek başına bir meslek veya sanat icra ederse bu meslek veya sanata ilişkin bütün hukukî işlemleri yapabilir.

  4. Mirasın kabulü veya reddi

  MADDE 265.- Eşlerden biri diğerinin rızası olmaksızın ortaklık mallarına girecek olan bir mirası reddemeyeceği gibi tereke borca batıksa mirası kabul de edemez.

  Diğer eşin rızasının alınmasına olanak bulunamazsa veya bu konudaki istem onun tarafından haklı sebep olmaksızın reddedilirse istem sahibi eş kendi yerleşim yeri mahkemesine başvurabilir.

  5. Sorumluluk ve yönetim giderleri

  MADDE 266.- Mal ortaklığının sona ermesi hâlinde eşlerden her biri ortaklık malıyla ilgili işlemlerden dolayı vekil gibi sorumludur.

  Yönetim giderleri ortaklık mallarından karşılanır.

  II. Kişisel mallar

  MADDE 267.- Eşlerden her biri yasal sınırlar içerisinde kendi kişisel mallarını yönetme ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir.

  Kişisel mallara giren gelirler varsa yönetim giderleri bu gelirlerden karşılanır.

  C. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk

  I. Ortaklık borçları

  MADDE 268.- Eşlerden her biri aşağıdaki borçlardan kişisel malları ve ortaklık mallarıyla sorumludur:

  1. Evlilik birliğini temsil veya ortaklık mallarını yönetme yetkisine dayanarak yapılan borçlardan

  2. Ortaklık mallarını veya ortaklık mallarına giren gelirleri kullanarak bir meslek veya sanatın icra edilmesi nedeniyle yapılan borçlardan

  3. Diğer eş için de kişisel sorumluluk doğuran borçlardan

  4. Kişisel mal yanında ortaklık mallarının da sorumlu olacağı hususunda eşlerin üçüncü kişilerle anlaşarak yaptığı borçlardan.

  II. Kişisel borçlar

  MADDE 269.- Her eş diğer bütün borçlardan kendi kişisel mallarıyla ve ortaklık mallarının değerinin yarısı kadarıyla sorumlu tutulur.

  Ortaklığın zenginleşmesinden kaynaklanan istemler saklıdır.

  D. Eşler arasındaki borçlar
  MADDE 270.- Mal rejimi eşler arasındaki borçların muaccel olmasını önlemez. Bununla beraber bir borcun yerine getirilmesi borçlu eşi evlilik birliğini tehlikeye düşürecek derecede önemli güçlüklere sokacaksa bu eş ödeme için süre isteyebilir. Durum ve koşullar gerektiriyorsa hâkim istemde bulunan eşi güvence göstermekle yükümlü tutar.

  E. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye

  I. Sona erme anı

  MADDE 271.- Mal rejimi eşlerden birinin ölümü diğer bir mal rejiminin kabul edilmesi veya eşlerden biri hakkında iflâsın açılmasıyla son bulur.

  Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

  Ortaklık mallarıyla kişisel malların kapsamının belirlenmesinde mal ortaklığının sona erdiği tarih esas alınır.

  II. Kişisel mala ekleme

  MADDE 272.- Eşlerden birine sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminat toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse tasfiyede o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılır.

  III. Kişisel mal ile ortaklık malı arasındaki denkleştirme

  MADDE 273.- Bir eşin kişisel mallara ilişkin borçları ortaklık mallarından veya ortaklık mallarına ilişkin borçları kişisel mallarından ödenmiş ise; tasfiye sırasında denkleştirme istenebilir.

  Her borç ilişkin bulunduğu mal kesimini yükümlülük altına sokar. Hangi kesime ait olduğu anlaşılamayan borç ortaklık mallarına ilişkin sayılır.

  IV. Değer artış payı

  MADDE 274.- Bir eşin kişisel malı veya ortaklık malıyla bir başka mal kesimine giren malvarlığı değerinin edinilmesi iyileştirilmesi veya korunmasına katkıda bulunulmuşsa edinilmiş mallara katılma rejiminde değer artış payına ilişkin hükümler uygulanır.

  V. Değer belirlenmesi

  MADDE 275.- Mal rejimi sona erince mevcut ortaklık mallarının değerlendirilmesinde tasfiye anı esas alınır.

  VI. Paylaşma

  1. Ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulü hâlinde

  MADDE 276.- Eşlerden birinin ölümü veya diğer bir mal rejiminin kabulü sebebiyle mal ortaklığının sona ermesi hâlinde her eşe veya mirasçılarına ortaklık mallarının yarısı verilir.

  Mal rejimi sözleşmesiyle başka bir paylaşma oranı kararlaştırılabilir.

  Bu tür anlaşmalar altsoyun saklı paylarını zedeleyemez.

  2. Diğer hâllerde

  MADDE 277.- Boşanma veya evliliğin iptali sebebiyle ya da kanun veya mahkeme kararı gereğince mal ayrılığına geçiş hâllerinde her eş edinilmiş mallara katılma rejiminde kendi kişisel malı sayılacak olanları ortaklık mallarından geri alır.

  Geri kalan ortaklık malları eşler arasında yarı yarıya paylaşılır.

  Yasal paylaşmanın değiştirilmesine ilişkin anlaşmalar ancak mal rejimi sözleşmesinde bunun açıkça öngörülmüş olması hâlinde geçerlidir.

  VII. Paylaşma usulü

  1. Kişisel mallar

  MADDE 278.- Mal ortaklığının eşlerden birinin ölümüyle sona ermesi hâlinde sağ kalan eş edinilmiş mallara katılma rejiminde kişisel malı sayılabilecek olanların payına mahsuben kendisine verilmesini isteyebilir.

  2. Aile konutu ve ev eşyası

  MADDE 279.- Eşlerin birlikte yaşadıkları konut veya ev eşyası ortaklık mallarına dahil ise sağ kalan eş payına mahsuben bunların mülkiyetinin kendisine verilmesini isteyebilir.

  Haklı sebeplerin varlığı hâlinde sağ kalan eş veya ölenin diğer yasal mirasçılarının istemiyle bunlar üzerinde mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınabilir.

  Mal ortaklığı rejiminin ölüm dışındaki bir sebeple son bulması hâlinde eşlerden her biri üstün bir yararının varlığını ispat etmek suretiyle aynı istemleri ileri sürebilir.

  3. Diğer malvarlığı değerleri

  MADDE 280.- Bir eş üstün bir yararının varlığını ispat etmek suretiyle diğer malvarlığı değerlerinin de payına mahsuben kendisine verilmesini isteyebilir.

  4. Diğer paylaşma kuralları

  MADDE 281.- Diğer hâllerde paylı mülkiyet ve mirasın paylaşılmasına ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.  İKİNCİ KISIM
  HISIMLIK

  BİRİNCİ BÖLÜM

  SOYBAĞININ KURULMASI

  BİRİNCİ AYIRIM

  GENEL HÜKÜMLER

  A. Genel olarak soybağının kurulması

  MADDE 282.- Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur.

  Çocuk ile baba arasında soybağı ana ile evlilik tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur.

  Soybağı ayrıca evlât edinme yoluyla da kurulur.

  B. Davada yetki ve yargılama usulü

  I. Yetki

  MADDE 283.- Soybağına ilişkin davalar taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesinde açılır.

  II. Yargılama usulü

  MADDE 284.- Soybağına ilişkin davalarda aşağıdaki kurallar saklı kalmak kaydıyla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uygulanır:

  1. Hâkim maddî olguları re'sen araştırır ve kanıtları serbestçe takdir eder.

  2. Taraflar ve üçüncü kişiler soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza göstermekle yükümlüdürler. Davalı hâkimin öngördüğü araştırma ve incelemeye rıza göstermezse hâkim durum ve koşullara göre bundan beklenen sonucu onun aleyhine doğmuş sayabilir.  İKİNCİ AYIRIM

  KOCANIN BABALIĞI  A. Babalık karinesi

  MADDE 285.- Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.

  Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması ananın evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür.

  Kocanın gaipliğine karar verilmesi hâlinde üçyüz günlük süre ölüm tehlikesi veya son haber tarihinden işlemeye başlar.

  B. Soybağının reddi

  I. Dava hakkı

  MADDE 286.- Koca soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. Bu dava ana ve çocuğa karşı açılır.

  Çocuk da dava hakkına sahiptir. Bu dava ana ve kocaya karşı açılır.

  II. İspat
  1. Evlilik içinde ana rahmine düşme

  MADDE 287.- Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse davacı kocanın baba olmadığını ispat etmek zorundadır.

  Evlenmeden başlayarak en az yüzseksen gün geçtikten sonra ve evliliğin sona ermesinden başlayarak en fazla üçyüz gün içinde doğan çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüş sayılır.

  2. Evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşme

  MADDE 288.- Çocuk evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmüşse davacının başka bir kanıt getirmesi gerekmez.

  Ancak gebe kalma döneminde kocanın karısı ile cinsel ilişkide bulunduğu konusunda inandırıcı kanıtlar varsa kocanın babalığına ilişkin karine geçerliliğini korur.

  III. Hak düşürücü süreler

  MADDE 289.- Koca davayı doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl her hâlde doğumdan başlayarak beş yıl içinde açmak zorundadır.

  Çocuk ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak zorundadır.

  Gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.

  C. Karinelerin çakışması

  MADDE 290.- Çocuk evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğmuş ve ana da bu arada yeniden evlenmiş olursa ikinci evlilikteki koca baba sayılır.

  Bu karine çürütülürse ilk evlilikteki koca baba sayılır.

  D. Diğer ilgililerin dava hakkı

  MADDE 291.- Dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hâllerinde kocanın altsoyu anası babası veya baba olduğunu iddia eden kişi doğumu ve kocanın ölümünü sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini veya hakkında gaiplik kararı alındığını öğrenmelerinden başlayarak bir yıl içinde soybağının reddi davasını açabilir.

  Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım atama kararının kendisine tebliğinden başlayarak bir yıl her hâlde doğumdan başlayarak beş yıl içinde soybağının reddi davasını açar.

  Kocanın açacağı soybağının reddi davasına ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

  E. Sonradan evlenme
  I. Koşulu

  MADDE 292.- Evlilik dışında doğan çocuk ana ve babasının birbiriyle evlenmesi hâlinde kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tâbi olur.

  II. Bildirim

  MADDE 293.- Eşler evlilik dışında doğmuş olan ortak çocuklarını evlenme sırasında veya evlenmeden sonra yerleşim yerlerindeki veya evlenmenin yapıldığı yerdeki nüfus memuruna bildirmek zorundadırlar.

  Bildirimin yapılmamış olması çocuğun evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tâbi olmasını engellemez.

  Daha önce tanıma veya babalığa hükümle soybağı kurulmuş çocukların ana ve babası birbiriyle evlenince nüfus memuru re'sen gerekli işlemi yapar.

  III. İtiraz ve iptal

  MADDE 294.- Ana ve babanın yasal mirasçıları çocuk ve Cumhuriyet savcısı sonradan evlenme yoluyla soybağının kurulmasına itiraz edebilirler. İtiraz eden kocanın baba olmadığını ispatla yükümlüdür.

  Çocuğun altsoyu da çocuğun ölmüş ya da ayırt etme gücünü sürekli olarak kaybetmiş olması hâlinde itiraz hakkına sahiptir.

  Tanımanın iptaline ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.  ÜÇÜNCÜ AYIRIM

  TANIMA VE BABALIK HÜKMÜ

  A. Tanıma

  I. Koşulları ve şekli

  MADDE 295.- Tanıma babanın nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmî senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur.

  Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise veli veya vasisinin de rızası gereklidir.

  Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz.

  II. Bildirim

  MADDE 296.- Beyanda bulunulan nüfus memuru sulh hâkimi noter veya vasiyetnameyi açan hâkim tanımayı babanın ve çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluklarına bildirir.

  Çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğu da tanımayı çocuğa anasına çocuk vesayet altında ise vesayet mak¤¤¤¤¤ bildirir.

  III. İptal davası
  1. Tanıyanın dava hakkı

  MADDE 297.- Tanıyan yanılma aldatma veya korkutma sebebiyle tanımanın iptalini dava edebilir.

  İptal davası anaya ve çocuğa karşı açılır.

  2. İlgililerin dava hakkı

  a. Genel olarak

  MADDE 298.- Ana çocuk ve çocuğun ölümü hâlinde altsoyu Cumhuriyet savcısı Hazine ve diğer ilgililer tanımanın iptalini dava edebilirler.

  Dava tanıyana tanıyan ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

  b. İspat yükü

  MADDE 299.- Davacı tanıyanın baba olmadığını ispatla yükümlüdür.

  Ana veya çocuk tarafından tanıyanın baba olmadığı iddiasıyla açılan iptal davasında ispat yükü tanıyanın gebe kalma döneminde ana ile cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin inandırıcı kanıtları göstermesinden sonra doğar.

  3. Hak düşürücü süreler

  MADDE 300.- Tanıyanın dava hakkı iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

  İlgililerin dava hakkı davacının tanımayı ve tanıyanın çocuğun babası olamayacağını öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde tanımanın üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

  Çocuğun dava hakkı ergin olmasından başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

  Yukarıdaki süreler geçtiği hâlde gecikmeyi haklı kılan sebep varsa sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.

  B. Babalık hükmü

  I. Dava hakkı

  MADDE 301.- Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler.

  Dava babaya baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

  Babalık davası Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.


  II. Karine

  MADDE 302.- Davalının çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması babalığa karine sayılır.

  Bu sürenin dışında olsa bile fiilî gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur.

  Davalı çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.

  III. Hak düşürücü süreler

  MADDE 303.- Babalık davası çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

  Çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa çocuk hakkında bir yıllık süre atamanın kayyıma tebliği tarihinde; hiç kayyım atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar.

  Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.

  Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.

  IV. Ananın malî hakları

  MADDE 304.- Ana babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından aşağıdaki giderlerin karşılanmasını isteyebilir:

  1. Doğum giderleri

  2. Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri

  3. Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.

  Çocuk ölü doğmuş olsa bile hâkim bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir.

  Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilir.

  DÖRDÜNCÜ AYIRIM

  EVLÂT EDİNME  A. Küçüklerin evlât edinilmesi

  I. Genel koşulları

  MADDE 305.- Bir küçüğün evlât edinilmesi evlât edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır.

  Evlât edinmenin her hâlde küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi de gerekir.

  II. Birlikte evlât edinme

  MADDE 306.- Eşler ancak birlikte evlât edinebilirler; evli olmayanlar birlikte evlât edinemezler.

  Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir.

  Eşlerden biri en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlât edinebilir.

  III. Tek başına evlât edinme

  MADDE 307.- Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlât edinebilir.

  Otuz yaşını doldurmuş olan eş diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya iki yılı aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla iki yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlât edinmesinin mümkün olmadığını ispat etmesi hâlinde tek başına evlât edinebilir.

  IV. Küçüğün rızası ve yaşı
  MADDE 308.- Evlât edinilenin evlât edinenden en az onsekiz yaş küçük olması şarttır.

  Ayırt etme gücüne sahip olan küçük rızası olmadıkça evlât edinilemez.

  Vesayet altındaki küçük ayırt etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izniyle evlât edinilebilir.

  V. Ana ve babanın rızası

  1.Şekil

  MADDE 309.- Evlât edinme küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir.

  Rıza küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak açıklanarak tutanağa geçirilir.

  Verilen rıza evlât edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlât edinenler henüz belirlenmemiş olsa dahi geçerlidir.

  2. Zamanı

  MADDE 310.- Rıza küçüğün doğumunun üzerinden altı hafta geçmeden önce verilemez.

  Rıza tutanağa geçirilme tarihinden başlayarak altı hafta içinde aynı usulle geri alınabilir.

  Geri almadan sonra yeniden verilen rıza kesindir.

  3. Rızanın aranmaması

  a. Koşulları

  MADDE 311.- Aşağıdaki hâllerde ana ve babadan birinin rızası aranmaz:

  l. Kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa

  2. Küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa.

  b. Karar

  MADDE 312.- Küçük gelecekte evlât edinilmek amacıyla bir kuruma yerleştirilir ve ana ve babadan birinin rızası eksik olursa evlât edinenin veya evlât edinmede aracılık yapan kurumun istemi üzerine ve kural olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce onun oturduğu yer mahkemesi bu rızanın aranıp aranmamasına karar verir.

  Diğer hâllerde bu konudaki karar evlât edinme işlemleri sırasında verilir.

  Ana ve babadan birinin küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmemesi sebebiyle rızasının aranmaması hâlinde bu konudaki karar kendisine yazılı olarak bildirilir.

  B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi

  MADDE 313.- Evlât edinenin altsoyu bulunmaması koşuluyla ergin veya kısıtlı aşağıdaki hâllerde evlât edinilebilir:

  1. Bedensel veya zihinsel özrü sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlât edinen tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte ise

  2. Evlât edinen tarafından küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş ise

  3. Diğer haklı sebepler mevcut ve evlât edinilen en az beş yıldan beri evlât edinen ile aile hâlinde birlikte yaşamakta ise.

  Evli bir kimse ancak eşinin rızasıyla evlât edinilebilir.

  Bunlar dışında küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

  C. Hükümleri

  MADDE 314.- Ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlât edinene geçer.

  Evlâtlık evlât edinenin mirasçısı olur.

  Evlâtlık küçük ise evlât edinenin soyadını alır. Evlât edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir. Ergin olan evlâtlık evlât edinilme sırasında dilerse evlât edinenin soyadını alabilir.

  Eşler tarafından birlikte evlât edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına ana ve baba adı olarak evlât edinen eşlerin adları yazılır.

  Evlâtlığın miras ve başka haklarının zedelenmemesi aile bağlarının devam etmesi için evlâtlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlât edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca evlâtlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir.

  Evlât edinme ile ilgili kayıtlar belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlâtlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.

  D. Şekil ve usul

  I. Genel olarak

  MADDE 315.- Evlât edinme kararı evlât edinenin oturma yeri; birlikte evlât edinmede eşlerden birinin oturma yeri mahkemesince verilir. Mahkeme kararıyla birlikte evlâtlık ilişkisi kurulmuş olur.

  Evlât edinme başvurusundan sonra evlât edinenin ölümü veya ayırt etme gücünü kaybetmesi diğer koşullar bundan etkilenmediği takdirde evlât edinmeye engel olmaz.

  Başvurudan sonra küçük ergin olursa koşulları daha önceden yerine getirilmiş olmak kaydıyla küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin hükümler uygulanır.

  II. Araştırma

  MADDE 316.- Evlât edinmeye ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından evlât edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir.

  Araştırmada özellikle evlât edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı karşılıklı ilişkileri ekonomik durumları evlât edinenin eğitme yeteneği evlât edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerekir.

  Evlât edinenin altsoyu varsa onların evlât edinme ile ilgili tavır ve düşünceleri de değerlendirilir.

  E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması

  I. Sebepleri

  1. Rızanın bulunmaması

  MADDE 317.- Yasal sebep bulunmaksızın rıza alınmamışsa rızası alınması gereken kişiler küçüğün menfaati bunun sonucunda ağır biçimde zedelenmeyecekse hâkimden evlâtlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilirler.

  2. Diğer noksanlıklar

  MADDE 318.- Evlât edinme esasa ilişkin diğer noksanlıklardan biriyle sakatsa Cumhuriyet savcısı veya her ilgili evlâtlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilir.

  Noksanlıklar bu arada ortadan kalkmış veya sadece usule ilişkin olup ilişkinin kaldırılması evlâtlığın menfaatini ağır biçimde zedeleyecek olursa bu yola gidilemez.

  II. Hak düşürücü süre
  MADDE 319.- Dava hakkı evlâtlık ilişkisinin kaldırılması sebebinin öğrenilmesinden başlayarak bir yıl ve her hâlde evlât edinme işleminin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

  F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık
  MADDE 320.- Küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin aracılık faaliyetleri ancak Bakanlar Kurulunca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca yapılır.

  Aracılık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin hususlar tüzükle düzenlenir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş