İdare anayasadan çok daha önce ortaya çıkmıştır İdare kavram ve kurumunu anayasalar yaratmamış onu kurulmuş hâlde bulmuşlardır

Her idarî teşkilâtın anayasadan bağımsız yapısal ve görevsel özellikleri vardır İkinci olarak idare devlettin en yaygın ve geniş organıdır

Milyonlarla ifade edilen personel çalıştırır Bir yıl içinde milyonlarca ve belki de milyarlarca işlem yapar Bunca ayrıntılı bir organın ve fonksiyonun bütünüyle mahiyeti gereği sınırlı sayıda genel hükümler içeren Anayasaya tâbi olduğunu söylemek abartılı olacaktır

Üçüncü olarak idare sadece anayasanın temel ilkelerini gerçekleştirmek için değil ortak yaşamın devamını sağlamak amacıyla baştan akla gelmeyecek sayıda ve çeşitlilikte olan sosyal ekonomik vs icaplarla da hareket eder

Nihayet kıta Avrupasında idare hukukunun kendine has bir yargı düzeni ilk derece mahkemeleri ve yüksek mahkemesi (Danıştay) vardır İdarî yargı organları (özellikle üst derece mahkemesi olarak Danıştay) her ülkede Anayasa Mahkemesinden çok daha eski çok daha köklü bir kurumdur