Esas Kayıt No. ve Tarih1- Alacaklının ve varsa vekilinin adı soyadı.
ve ikametgahı alacaklı yabancı memlekette.oturuyorsa Türkiye’de göstereceği ikametgahı :

2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı

soyadı ve ikametgahı :

3-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların
adı soyadı ve mirasçıların ikametgahları :

4- Alacağın veya talep olunan teminatın cins ve
Türk parasıyla tutarı faizli alacaklarda faiz miktarı ile işlemeye başladığı gün :

5- Menkul rehni ve ipotekle temin edilmiş olan ………………………….-tl Toplam alacağın takipten

bir alacak talebinde merhunun ne olduğu itibaren %80 faiz
icra masrafları ve vekalet ücreti ile merhun üçüncü şahıslar
tarafından verilmiş birlikte tahsili
veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı
ve soyadı:

6- Takip ilama veya ilam hükmündeki belgeye
müstenid ise ilam veya belgeyi veren makamın
adı ilam veya belgenin tarihi numarası ve

7- Tevdi edilen senet (poliçe emre muharrer
senet çek) in tarih ve numarası özeti senede
müstenit değilse borcun sebebi :

9-Alacaklının takip yollarından hangisini talep
eylediği : HACİZ

Yukarıdaki ( 4 ) bentde yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim.
c.İf.K. 8 58)
Yönetmelik örnek no. : 1 Alacaklı veya vekilinin
imzası