Devlet memurlarının ücretsiz izni
Devlet Memurlarının ücretsiz izin hakları
657 ücretsiz izin şartları


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı Millî Eğitim Bakanlığı merkez taşra ve yurt dışı teşkilâtında görevli memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunlarda belirtilmiş olan izin haklarının kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge Millî Eğitim Bakanlığı merkez taşra ve yurt dışı teşkilâtında görevli memur statüsündeki personelin izinlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen:

a) Bakanlık; Millî Eğitim Bakanlığını

b) Bakan; Millî Eğitim Bakanını

c) Amir; maiyetlerinde çalışan memurlara bu Yönerge ile izin verme yetkisi verilenleri

d) İzin; memurların bu Yönergede belirtilen süre ve koşullarda amirlerinin uygun bulunmasıyla görevlerinden geçici olarak ayrılmalarını

e) Memuriyet yeri; memurun görevli olduğu kurumun bulunduğu yerleşim yerini

f) Hastalık raporu; Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmî Sağlık Kurulları Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapılan muayene ve tedavi sonucunda yetkili hekim ve sağlık kurulları tarafından hastanın sağlık durumunu belirtmek amacıyla düzenlenen belgeyi

g) Kurul raporu; Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmî Sağlık Kurulları Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapılan muayene ve tedavi sonucunda ilgili hastanın sağlık durumunu belirtmek amacıyla "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği" kapsamında oluşturulan sağlık kurulları tarafından düzenlenen belgeyi

h) Yıl; bir takvim yılını

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

İzin Süresini Kısaltma ve Kaldırma Yetkisi

Madde 5- Savaş ve olağanüstü durumlarda Başbakan Bakan ve Valilerce memurlara verilecek izinler kaldırılabilir veya süresi kısaltılabilir.

Belge Kullanımı

Madde 6- Her türlü izinlerde izne ayrılan memurlar için görevli bulunduğu birimlerce İzin Onay Belgesi (EK-1) düzenlenir. Bu belgenin bir bölümü izne konu olan diğer belgelerle birlikte memurun özlük dosyasına konulur. Bir bölümü ise izne ayrılan memura verilir. Ayrıca memurların izinlerine ilişkin bilgiler düzenli olarak İzin Takip ve Kullanma Kartı'na (EK-2) işlenir.

Yurt dışına çıkış izin isteğine ilişkin başvurular Yurt Dışına Çıkış İzin İstek Formuyla (EK-3) yapılır.

Görev Yeri Değiştirilenlerin İzin Bilgileri

Madde 7- Görev yeri değiştirilen memurun yıl içinde izin kullanıp kullanmadığı kullanmış ise türü süresi hangi yıla ait olduğu ve hangi tarihler arasında kullandığı İzin Takip ve Kullanma Kartına (EK-2) işlenerek özlük dosyası ile birlikte yeni görev yerine gönderilir.

İzne Ayrılan Personele Vekalet

Madde 8- İzin vermeye yetkili amirler izne ayrılacak memura kimin vekalet edeceğini memurun izne ayrılmasından önce belirler. Vekalet görevinin özel bir hüküm yoksa hiyerarşik kademeler dikkate alınarak izne ayrılan memura makam ve unvan bakımından en yakın olana verilmesi esastır.

Sorumluluk

Madde 9- Memur kullandığı iznin bitimini izleyen ilk çalışma gününde görevine başlamak zorundadır. Kurumunca kabul edilebilir özrü olmaksızın izin bitiminde görevine başlamayan izin belgelerinde yanlış beyanda bulunan ve onaylı belgelere aykırı davrananlar hakkında yasal işlem yapılır.


ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

Yıllık İzin

Yıllık İzin Süresi

Madde 10- Hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olan memurların yıllık izin süreleri yirmi gün on yıldan fazla olanların ise otuz gündür.

Öğretmenler yaz ve dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara ayrıca yıllık izin verilmez. Kendilerine ikinci görev olarak okul ve kurum yöneticiliği verilenler ile öğrencisi olmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin yıllık izin süreleri hizmet sürelerine göre birinci fıkrada belirtildiği gibidir.

Yıllık İzin Süresinin Hesabında Dikkate Alınacak Hizmet Süreleri

Madde 11- Memura verilecek yıllık izin süresinin hesabında hangi statüde olursa olsun kamu kurumlarında geçen hizmetler Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına borçlanılıp borçlanılmadığına bakılmaksızın muvazzaf askerlikte geçen süreler ile okul devresi dahil yedek subaylıkta geçen süreler dikkate alınır.

Yol Süresi

Madde 12- Yıllık izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu yer dışında geçirecek olanların izin sürelerine zorunlu hallerde memuriyet yeri ile iznin geçirileceği yerin uzaklığı dikkate alınarak izin vermeye yetkili amirlerince gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün olmak üzere yol süresi eklenebilir.

Yıllık İznin Kullanılışı

Madde 13- Yıllık izinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.

Birbirini izleyen iki yılın izni içinde bulunulan yılda aynı usulle kullanılabilir. Bir önceki yıldan devreden izin ile içinde bulunulan yıla ait izin toplamının kısmen veya toptan kullanılamaması halinde sadece içinde bulunulan yıl iznine denk olan kısmı bir sonraki yılda kullanılabilir. Bu şekilde yıl içinde kullanılan izinler öncelikle bir önceki yıldan devreden izin süresinden düşülür.

Öğretmenlerden diğer hizmet sınıflarına ait kadrolara atananlara yaz ve yarıyıl tatilini kullanmış olmaları halinde o hizmet yılına ait yıllık izin verilmez. Bunlardan yarıyıl tatilini kullanmış ancak yaz tatilini kullanmamış olanlara 10 uncu maddeye göre kullanabilecekleri yıllık izin süresinden yarıyıl tatiline ait süre düşülerek o yıl için kalan süre kadar izin kullandırılır.

Memurlara gelecek yılın izninden düşülmek üzere yıllık izin verilmez.

Amirin Takdir Hakkı

Madde 14- Amirler memurların yıllık izinlerini kullanmalarında takdir hakkına sahiptir. Bu haklarını görevin aksamamasını göz önünde bulundurarak açıklık ve eşitlik kuralları içinde memurların yılı içinde izin kullanma zamanını plânla***** kullanırlar.

Yıllık İzin Vermekle Yetkili Amirler

Madde 15- Yıllık izinler memurun isteği üzerine:

a) Merkez teşkilâtında görevli Müsteşar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Teftiş Kurulu Başkanı Bakanlık Müşaviri ve Özel Kalem Müdürüne Bakan tarafından; Müsteşar Yardımcısı Araştırma Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Birinci Hukuk Müşaviri Genel Müdür Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bakanlık Daire Başkanı ve Savunma Sekreterine makamın bilgisi dahilinde Müsteşar tarafından; diğer memurlara ikinci sicil amirinin bilgisi dahilinde birinci sicil amirleri tarafından

b) Taşra teşkilâtında görevli il milli eğitim müdürlerine Personel Genel Müdürünün bilgisi dahilinde valiler diğer memurlara ikinci sicil amirlerinin bilgisi dahilinde birinci sicil amirleri; birinci sicil amiri ilköğretim müfettişi olanlara ise ikinci sicil amiri tarafından

c) Yurt dışı teşkilâtında görevli personelden yıllık izinlerini görevli bulundukları ülkede geçirmek isteyenlere bağlı oldukları misyon şefleri tarafından görevli oldukları ülke dışında veya Türkiye'de geçirmek isteyenlere ise bağlı oldukları misyon şefinin uygun görüşü üzerine Bakanlıkta bağlı bulundukları birim amiri tarafından
verilir.

İzinli Personelin Göreve Çağrılması

Madde 16- Yıllık iznini kullanmakta olan memur hizmetine gereksinim duyulması halinde izin vermeye yetkili amirler veya üst amirlerce yazılı veya sözlü olarak göreve çağırılabilir. Bu durumda memurun belli yol süresini takip eden ilk iş gününde görevine dönmesi zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mazeret İzinleri

Mazeret İzinleri

Madde 17- Memurlara yıllık izinlerini kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 104 üncü maddesine göre aşağıda belirtilen hallere bağlı olarak mazeret izni verilir.

a) Verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri

1) (Değişik: 21.07.2004/25529 RG) Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda memurun çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

2) Erkek memura isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeniyle üç gün

3) Memura isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi anne baba çocuk veya kardeşinin ölümü halinde beş gün

izin verilir.

Ayrıca doğum yapan kadın memura doğum yaptığı tarihten altı hafta sonra (doğumun sezaryenle olması halinde sağlık raporunda gösterilen dinlenme süresinin altı haftayı aşması halinde aşan süre dikkate alınmaz) başlamak ve günde birbuçuk saat olmak üzere altı ay süre ile süt izni verilir. Bu izin eğitim-öğretimin aksatılmaması bakımından; okulöncesi ve sınıf öğretmenlerine eğitim ve öğretim saatleri dışında diğer öğretmenlere ise çocuk emzirme durumları göz önünde bulundurularak derslerinin günün belli saatlerine konulması suretiyle kullandırılır.

b) Amirin takdirine bağlı olan mazeret izinleri

(a) bendinde belirtilen hallerden başka memurlara mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak on gün izin verilebilir. Zorunluluk halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Ancak ikinci kez verilen bu on günlük mazeret izni memurun yıllık izninden düşülür. Bu ikinci izin aday memurlara ve öğretmenlere verilmez.

Mazeret İzni Vermekle Yetkili Amirler

Madde 18- Mazeretin gerektirdiği süre içinde olmak kaydıyla;

a) Verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri 15 inci maddede belirtilen amirler tarafından

b) Amirin takdirine bağlı olan mazeret izinleri;

1) Merkezde 15 inci maddenin (a) bendinde belirtilen amirler

2) Taşra teşkilatında illerde valiler ilçelerde kaymakamlar

3) Yurt dışı teşkilatında misyon şefleri

tarafından kurum/dairesi amirinin uygun görüşü üzerine verilir.

(b) bendinin 2 nci alt bendinde belirtilen mülki amirler mazeret izni verme yetkilerini alt kademelere devredebilir.