Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Hukuk Sözlüğü (Hukuk Terimleri Sözlüğü)
  Hukuk Sözlüğü (Hukuk Terimleri Sözlüğü)


  abideler ve asar-ı atika: anıt ve abideler

  abluka: bir devletin dışarı ile olan ilişkilerini zor kullanarak kesmek

  acele itiraz: verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapılması gereken kanunda açıkça sayılan itiraz türüdür. itiraz üzerine kararı veren makam değil itiraz mercii bir karar verir. (CMUK. 304)

  acenta: ticari mümessil ticari vekil satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren akidlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimse (TTK 116 vd.)

  acir: kiraya veren kimse

  aciz: bir şahsın borçlarını ödeyemeyecek durumda bulunması

  aciz vesikası: alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika (İİK 143)

  açık artırma: bir malın teklif veren kişiler arasında en yüksek bedeli öneren kimseye satılmasını sağlayan satış biçimi.

  ada: çevresi yollarla sınırlandırılmış bulunan çeşitli parselleri kapsayan arsa parçası.

  adâd: adetler; sayılar

  adalet: haklılık; hakka uygunluk

  adem-i ifâ: yapmamak; yerine getirmemek; borcu ödememek

  adem-i iştirak: katılmamak

  adem-i selahiyet: yetkisizlik

  adem-i vüsuk: gercek olmamak

  adi kira: kiraya verenin belli bir ücret karşılığında bir şeyin kullanılmasını kiracıya bıraktığı sözleşme.

  adi şirket:
  iki veya daha çok kimsenin ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kabul ettikleri sözleşme ile kurulan ortaklık.

  adlî kaza:
  cezai hukuki ticari nizalı nizasız yargı

  adlî müzaharet: adli yardım

  ağlep: kuvvetli; büyük

  ahar: başkası; üçüncü kişi; yabancı

  ahde vefa: söze bağlılık sözleşmeye bağlılık

  âhir: son; sondaki; en son; en sondaki

  ahit : söz verme

  ahkam: hükümler

  ahkâmı huzuriyye: hakim önünde yargılanmayla ilgili yöntem hükümleri

  ahkâmı mahsusa: özel hükümler

  ahkâmı müteferia:
  ayrıntılı hükümler

  ahkâmı mütehalife: aykırı değişik hükümler

  ahvâl: durumlar; haller; vaziyetler

  ahz: almak

  aile hukuku: Aile ilişkilerini düzeneleyen hukuk kurallarıdır.

  aile şirketi: bir ailenin bireylerinden oluşan ortaklık.

  aile yurdu: bir kimsenin ailenin gereksiniminden büyük olmamak ve bizzat kendisinin veya ailesinin işletmesi ya da oturması koşuluyla aile bireylerinin geçimi ve oturmasını sağlamak amacıyla ayırdığı taşınmaz ve ekleri.

  akar: taşınmaz mal; kiraya verilen ve gelir sağlayan şeyler

  akarâtı mevkufe: vakfedilmiş gelir getiren mallar

  akdetmek: sözleşmek; kararlaştırmak; düzenlemek; bağlamak

  akd-i mebhusünanh: sözü geçen akit anlaşma sözleşme

  akd-i mezbur: sözü geçen akit anlaşma sözleşme

  akd-i muvazaa: karşılıklı ödün verilerek yapılan akit anlaşma sözleşme

  akd-i sahih: geçerli doğru kusursuz akit anlaşma sözleşme

  âkideyn:her akitte akdi yapan iki taraf

  âkidîn: sözleşenler; sözleşme yapanlar

  âkit: bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri; sözleşme veya mukavele yapan

  alâhilâf'ül-kanun:
  kanun hilafına; yasaya aykırı olarak

  alâkadar: ilgili; ilişkili

  alât: aletler; araçlar

  aledderecat:
  sırasıyla; derecesine göre

  alelhesap: hesaplaşmak üzere; hesaba sa*****; sayışılmak üzere; doğan kârdan bir bölümünün ileride tamamı üzerinde hesaplatılmak üzere önceden ödenmesi

  ale-l-ıtlak: genel olarak; rasgele; bir sınır ile bağlı olma*****

  ale-l-umûm: genel olarak; umumi bir biçimde; bütün

  alelusul: usulüne uygun;

  aleniyet: açıklık

  alettakrib: takriben; yaklaşık olarak

  amade: bir işi yapmaya hazır; hazırlanmış

  amel: iş; edim; fiil

  amele: işçi; emekçi ırgat

  amelî: işe dayanan; iş üstünde; tatbikî; pratik; uygulamalı

  amenajman: doğal kaynakların işletilmesi

  âmil: yapan; etken; etmen; sebep; faktör

  âmir: emreden; buyuran; bir memurun vazife bakımından büyüğü; bir fiili yapmaya veya yapmamaya zorlayan buna gücü yeten

  âmm:genel; umumi; herkese ait

  amme :kamu

  âmme hükmî şahsiyeti:
  kamu tüzel kişiliği

  amme intizamı : kamu düzeni

  anagayrimenkul: Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın bütünü.

  anayapı: Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın esas yapı kısmı.

  angaje: sözle veya yazılı olarak bağlanan; bağımlı

  ânif'ül-beyan: az önce beyan olunan bildirilen

  anmuhakemetin: muhakeme yaparak; yargılama yoluyla

  antrepo: gümrüklere gelen ticari eşyanın konulduğu korunduğu yer; ardiye; ambar

  âra: reyler; oylar

  arazi mahlule: mutasarrıfın mirasçı bırakmadan ölümü ile mahlûl olan arazi-i emiriyye

  arazi-i emiriyye: beytülmâle ait olarak devlet tarafından kişilere dağıtılan yerler topraklar; beylik arazi

  arâzi-i haraciyye: haraca bağlı arazi;

  arâzi-i memlûke: mülk; timar toprağı; mülkiyet yolu ile tasarruf olunan yerler

  arâzi-i metrûke: halkın gereksinimi ve kullanımı için terk edilen arazi

  arâzi-i mevât: hiç kimsenin tasarrufu altında olmayan ve halka terk ve tahsis edilmemiş bulunanyüksek sesli bir kimsenin sesi işitilmeyecek derecede köy ve kasabalar gibi yerlerden uzak bulunan kıraç taşlık pırnallık gibi yerler

  arazi-i mevkufe: geliri belirli bir konuya tahsis olunan yer; vakıf olunmuş arazi

  arazi-i miriye: devlete ait arazi

  arâzi-i öşriye: ürününden onda bir Devlet payı alınan ve üzerinde her türlü mülkiyet tasarrufları bulunan arazi

  âri: boş; çıplak; soyut; arınmış; yüksüz

  âriyet: ödünç; eğreti; ödünç sözleşmesi

  arîz ve amîk: genişlik ve derinliğine; enine boyuna;

  arz: sunma; gösterme; bildirme; önüne koyma; anlatma (bir büyüğe)

  arsa payı: Kat mülkiyetinde arsanın kanunda belirtilen esasa göre bağımsız bölümlere ayrılan ortak mülkiyet payı.

  arsa: Belediye sınırları içinde belediye tarafından parsellenerek üzerine inşaat yapmak için ayrılan arazi parçası.

  arzuhal:
  dilekçe

  asgarî: en az; en aşağı; en azından; en düşük; en küçük

  ashab-ı intikal: verasetin geçişinde hak sahipleri

  asrî: zamana uygun; çağdaş; modern

  ateh: bunama; bunaklık

  atıf: yollama; yöneltme; yükleme; bağlama; eğme; meylettirme; ilişkili bulma

  âtî: gelecek; gelen (kişi veya şey); gelecek zaman; istikbal

  avans: alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme; öndelik

  avârız: kazalar; belâlar; borçlanma ve hak kazanma yeterliliğini kısan veya yok eden haller

  avdet: dönüş; geri gelme; dönme

  ayn: para dışında kazanılabilen bütün servet öğeleri

  aynî:
  mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karşı ileri sürülebilen

  ayni haklar: Eşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar.

  âzâ:
  uzuvlar; üyeler; organlar

  âzâde: serbest; hür; özgür

  azamî: en çok; en büyük; en yüksek

  azimet: gidiş; yola çıkma

  azil: Verilen temsil yetkisinin ortadan kaldırılması

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  bâ tapu: tapulu; tapu ile tasarruf olunan

  bâ'de'l-isticar: kira sözleşmesinden sonra

  bâ'de'l-istirdad: geri aldıktan sonra

  ba'dehû: daha sonra

  bâb: kapı

  bâdî olmak: sebep olmak

  bağıt: akit

  bağımsız bölüm: Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre ana gayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya müsait bağımsız mülkiyete konu olabilen bölümleri.

  bâhir: belli; besbelli; açık; apaçık

  bahri: denize ait

  bâ-husus: hele; özellikle; üstelik

  baîd: uzak; ırak

  bâîs olmak: sebep olmak; göndermek; gerektirmek

  baki: sürekli; daimî; artan; kalan; kalımlı; kalıcı; ölümsüz; saklı duran

  bakiye: artan

  bâlâ: yukarı; yüksek; üst; yüce

  bâligân-mâbelâğ: ziyadesiyle; bol bol

  baliğ: eren; varan; bulan; yetişen; toplam; büluğa; ergin;

  bariz: açık; göze çarpan; belirgin

  basiret : doğru görüş; uzağı görüş; önceden görüş; seziş; uyanıklık; anlayış; kavrayış; dikkat; sağgörü

  batıl : doğru ve haklı olmayan; çürük; bozuk; sakat; boş; hukuken geçersiz; dayanaksız; temelsiz; beyhude; hüküm ifade etmeyen

  bayi : bazı maddeleri satma izni olan kimse; satıcı; satış yeri

  becâ : yerine; uygun; bedava; karşılıksız; parasız; emeksiz

  bedâyî : sermayeler; anamallar;

  bedialar: göze güzel görünen şeyler; estetik

  bedel-i misil : emsaline uygun peşin para

  bedihî : açık olan; besbelli; apaçık; akla; kendiliğinden gelen

  bediî: güzellik ölçülerine uyan; güzel; güzellik

  beher: her biri

  belagat:iyi konuşma; sözle inandırma yeteneği; söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı

  berât : rütbe nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren ferman

  beraat : aklanma

  berâyı tetkik: inceliyerek

  berhava : havaya gitmiş; kaybolmuş; uçurulmuş; yararsız; boş

  berî-üz-zimme : zimmetten kurtulmuş; aklanmış

  ber-mucib-i talep: talep mucibince; istem gibi

  ber-vech : olduğu gibi; olarak

  ber-vechi peşin: peşin olarak

  ber-vech-i bâlâ : yukarıda olduğu gibi

  beşerî : insanoğlu ile ilgili; insanî; insana mensup

  betekrar : tekraren; tekrarla

  bey ü şira : almak ve satmak

  bey'i bât: kesin satış

  bey'i bi-l vefâ: kararlaştırılan süre içinde satılanı geri almak koşulu ile yapılan satış sözleşmesi

  bey'i mukayaza: malı mal ile değiştirmek; trampa

  bey'i : satım; satma; satış; satılma;

  bey-i sarf: parayı paraya satmak; para bozmak

  beyn: ara

  beyn'en-nâs: halk arasında

  beytülmal : maliye hazinesi

  beyyine : bir olayın veya işlemin doğruluğunu ortaya koyabilmek için hakimi iknaya yönelik yöntem veya her türlü vasıta ; delil şahit

  beyyine külfeti:mahkemede bir beyan ve iddiayı kanıtlama yükümlülüğü MK 6. madde

  bidâyet : başlama; başlangıç

  bidâyet mahkemesi: ilk mahkeme; davaları birinci derecede gören ve çözümleyen mercii

  bi-eyyi-hâl: herhalde; mutlaka; elbette

  bigüna: herhangi bir

  bi-hakkın: hakkıyle; hakkı olarak gerçekten; tamamiyle

  bi-haseb-il verase: veraset nedeniyle; verasetten doğma

  bi-hükm'ül-kanun: kanun hükmü gereğince; yasa kuralı ile

  bila: ….sız

  bilâ kayd ü şart: kayıtsız ve şartsız

  bil-ahire: sonra; sonradan

  bilâkis: tersine olarak; tam tersine; aksine; sonunda

  bilâ-müddet: süresiz

  bilâ-sebeb: sebepsiz

  bililtizam: bile bile

  beyanname: Bir makama veya kamuoyuna yapılan açıklama belgesi.

  bilanço: Bir kuruluşun belli bir tarihte alacaklı ve borçlu bulunduğu değerleri gösteren özet muhasebe cetveli; işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını gösteren tablo.

  bilâtefrik: tefrik etmeksizin; ayırmaksızın

  bilbeyyine: delil ile; tanık ile; ispat ile

  bil-cümle: bütün; hepsi; tamamı

  bil-farz: tutalım ki; diyelim ki; sayalım ki; söz gelişi

  bilfiil: gerçekten; fiilen; hakiki olarak; iş olarak; iş edinerek

  bilistirdad: geri alarak; geri alınarak

  bilmuvafakat : razı olarak

  bilmüzakere: müzakere ederek; üzerinde görüşüp tartışarak

  bilmüzayede: artırma ile; artırarak

  bi-l-müzayede: müzayede ile

  bi-l-rü'ye: görerek; görülerek

  bî-ma'nâ: manasız; anlamsız

  binâberin: bundan dolayı; bunun üzerine; bu nedenle

  binâen-alâ-zâlik: bundan dolayı; bunun üzerine

  binâen-aleyh: bunun üzerine; dolayısıyla; bundan dolayı

  bi-n-netîce: netice olarak; sonuç olarak

  binniyabe: naip eliyle; vekillik ile; vekaleten

  bîtâp: bitkin; güçsüz; takatsız; yorgun

  bî-taraf: tarafsız

  bitarıkıl'evlâ: evveliyetle; öncelikle

  bi-t-tabi: tabiatiyle; doğal olarak

  bono: Bir kimsenin diğer bir kimseye veya onun emir ve havalesine belirlenen vadede belirli bir tutarı ödeme taahhüdünü içeren özel biçim ve hükümlere tabi ticari senet; emre yazılı senet.

  borç ilişkisi: İki taraf arasında mevcut olup bir şeyin verilmesiyapılması veya yapılmamasını öngören hukuki bağdır.

  butlan: geçersizlik

  bürûz: belirme; ortaya çıkma

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  câmi: cem eden;: içine alan; içinde bulunduran; taşıyan; toplayan

  câmia : topluluk; zümre

  cânî: cinayet işlemiş olan kimse

  canîb-i beytülmal : hazine tarafı

  canîb-i vakıf : vakıf tarafı

  canîp : yön; taraf; cihet; yan

  cari : uygulanan; yürürlükte olan

  cây-i teemmül : etraflıca düşünülmeye değer; düşünülmesi yerinde olur

  cebrî : zorla yapılan; zor kullanarak yaptırılan; zor altında; güç kullanarak

  cebri icra : kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin (gereğinde) zor kullanarak borçluyu borcunu ödemeye zorlamaları

  cebri satım: Malikinin isteğine bakılmaksızın resmi makamlar tarafından yapılan satım

  celesat-ı âti: gelecekteki celseler oturumlar

  celile: büyük; ulu

  celpname: yargılamadadavacıdavalıtanıkbilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı

  cemetmek: toplamak; bir araya getirmek

  cemi ezmân: bütün zamanlar; zamanların toplamı

  cereme: başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme; para cezası

  cerh ü iptal: çürütme ve yok sayma; geçersiz hale getirme

  cevâmi': camiler; mescitler; toplanılan yerler

  cevâz: izin; müsaade; caiz olma

  cevâz bahş: izin veren; müsaade eden

  cevher: maya; öz; değerli taş; elmas

  ceza: Suç işleyen kişilerin karşılaşacakları tepkidiryani kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü müeyyidedir.

  ceza şartı: ceza koşulu; alacaklının zararını karşılama şartı

  cezrî: asıl ile ilgili; kökle ilgili; kökten; temelden

  cibâyet: alma; toplama; vergilerin ve başkaca devlet gelirlerinin tahsili

  cihet: yön; taraf; amaç

  cins tashihi: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek kütüğe başka bir nitelikte tescil edilmesi.

  ciro: Çifte yetki veren havale; ticari senedin arkasına yazılan yazı veya imza ile başkasına devri.

  cismanî : cisimle bedenle ilgili; bedensel

  cism-i câmid: cansız cisim

  cürmiyet : suç hali; suçluluk

  cürmü meşhut: suçüstü; göz önünde işlenen suç

  cürüm tasnii : bir kimse hakkında cürüm uydurmak

  cüz: bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri; kısım; parça; bölük

  Çek: Ödeme aracı; kanun ile belirlenen şekilde düzenlenen keşidecinin emrinde para bulunan banka üzerinden çekilebilen havalesi

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  dâfi: defi'de savuda bulunan kimse

  Dahiliye Vekâleti: İçişleri Bakanlığı

  dâyin: borç veren; alacaklı

  deâvî: davalar

  def'aten: bir defada; birden

  def'i def: def'e karşı def'; savuya karşı savu

  defaât: kereler; kezler; yollar

  defâtir: defterler; birlikte dikilmiş kağıtlar

  defter-hâne: taşınmaz mallara ilişkin tasarrufların kayıt

  defter-i hakanî: eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği defter

  defter-i hakanî idaresi: eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği daire

  değer baha: bir malın iktisadi duruma göre kıymetini ifade eden fiyat

  delâlet: gösterme; yol gösterme; kılavuzluk; iz; işaret; aracılık

  delâlet-i bil'işare: işaret ederek hatırlatarak gösterme

  delil: kanıt; tanıt; ipucu

  delil-i celî: aşikar delil; belli apaçık kanıt

  demirbaş: Bir taşınmazın kiraya verilmesinde kiraya dahil olan kiralamanın sonunda aynı cins ve değerde iade edilen veya değer eksilmesi kiracı tarafından tazmin edilen eşya

  demokratik devlet: halkın devlet yönetimine katılması esasına dayanan devlettir.

  depozito: Bir sözleşmeden dolayı doğabilecek zararlara karşı verilen teminat; bir taahhüt sırasında yatırılan güvence parası.

  der-akap: hemen; arkasından

  derc etmek: araya sokmak; arasına sıkıştırmak

  derceb etmek: cebe atmak; kendine alıkoymak

  derç: sokma; arasına sıkıştırma; gazeteye yazma; toplama; biriktirme

  der-dest-i rü'yet: dava görülmek üzere ele alınan eldeki dava

  der-kâr: malum; aşikar; bilinen; belli

  dermeyan etmek: ileri sürmek; öne sürmek; ortaya koymak; anlatmak

  der-piş: en önde; göz önünde bulunan; öngörü

  der-pîş etmek: öngörme; göz önünde bulundurma

  der-uhte: üstüne alma; yüklenme; üstlenme; sağlama

  desise : hile; oyun; entrika

  devair aireler

  Devlet Şurası: Danıştay

  Devletler Özel Hukuku: Kişilerle devlet arasındaki bağı (tabiyeti) bir ülkede yabancıların sahip olduğu hakları ve çeşitli ülkelerde geçerli olan kanunların çatışması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmeyi ve bunun için çeşitli bağlama kuralları getirmeyi konu alan hukuk dalı.

  devremülk hakkı: Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade etmek üzere müşterek mülkiyet payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkı.

  deyn: borç

  disiplin cezaları : Belli bir statü içinde bulunan kimselere hizmet ve iç düzenle ilgili kurallara aykırı davranışta bulundukları zaman uygulanan cezalardır.

  Dîvân-ı Muhasebat: Sayıştay

  donatan : gemisini gemi ticaretinde kullanan gemi sahibidir

  dûçâr: tutulmuş; uğramış; yakalanmış

  dûn: aşağı; aşağılık; altta; aşağıda

  dûr: uzak

  düstûr: kanun; kaide; yasa; devlet yasalarını içine alan kitap; genel kural; başyasa; yasalar dergisi

  düzenleme: Bir sözleşmeyi veya işlemi yapan kimsenin iradesini dinledikten sonra iki tanık önünde ve yöntemine uygun olarak noter tarafından baştan sona kadar yazılarak ilgililer ve hazır bulunanlar tarafından imzalanıp noter tarafından da onanan senet

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ebniye: binalar; yapılar

  ecnebî: yabancı; bir devlete görekendi uyruğunda bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler

  ecr-i müsemmâ: taraflar arasında belirlenen ücret

  ecrimisil: bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri

  eda: edim; borçlanılan şey; borcun konusu

  eda davası: davalının bir iş yapmayabir ifada bulunmaya veya bir iş yapmamayabir ifada bulunmamaya mahkum edilmesinin istenildiği dava

  edeb: iyi terbiye; naziklik; usluluk

  ef'âl eylemler; fiiller işler; ameller

  efrâd: fertler; bireyler

  ehil: ehliyetli; hak sahibi; bir hukuki işlem yapabilme yeteneğine sahip

  ehl-i hibre: bilirkişi

  ehl-i vukûf: bilirkişi

  ekalliyet(akalliyet): azınlık

  ekser: daha ziyade; ençok; çoğu; çoğunca

  ekseriyet: çoğunluk

  ekseriyeti ara : oy çokluğu

  eklenti: Bir konutun veya bir binanın kullanılış amaçlarından herhangi birini tamamlayan ya da kolaylaştıran yapı.


  elfaz: kelimeler; sözler

  elîm: elemli; kederli acılı

  el-yevm: bugün; şimdi; halen

  emlâk-i sirfe: yeri ve üzerinde binalar ve ağaçları mülk olan taşınmaz mallar

  emlak vergisi: Konusu bina ve arazi olup bu bina veya arazi malikinin intifa hakkı sahibinin her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf eden kimsenin bina ve arazinin değeri esas alınarak kanunda belirtilen oranlara göre ödediği vergi.

  emr-i makzî: hükme bağlanmış iş

  emtea: ticaret konusu her türlü mal

  emval: mallar; mülkler

  emvâli menkule: taşınır mallar;taşınabilir mallar

  enfüsi: öznel; subjektif

  enkaz: bina yıkıntıları; yıkıntı; moloz; eski hayvanların bakiyeleri

  envai mesalih: işlerin çeşitliği

  erbaa: dört

  erbâb: ehil; becerikli; muktedir; yetenekler; sahipler; malikler

  erbâb-ı vukuf: bilirkişiler

  esbab-ı mucibe: gerekçe; gerektirici sebepler

  eshâb: sahipler; bir şeyin malikleri

  esham: pay senedi; hisse senedi

  eslem : en selâmetli; en emin; en doğru; en sağlam

  eşcar : ağaçlar

  esnaf : ister gezici ister bir dükkan veya bir sokağın belli bir yerinde sabit olsun iktisadi faaliyeti nakdi sermayeden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret sahipleridir.

  eşhas : şahıslar; kişiler; kimseler

  eşkâl : biçimler; suretler; tarzlar

  evkaf : vakıflar

  evleviyet: tercihli; haydihaydi; öncelikle

  evrâk : yapraklar; kağıtlar; arşiv

  evrâkı müsbite: ispat edici belgeler; tesbit edici yazılar; tapu kütüğünü tamamlayan belgeler

  evsaf: nitelikler

  evsafı mümeyyize: belirgin nitelikler

  evvelâ :birinci olarak; herşeyden önce; ilk önce

  evvelemirde: herşeyden evvel; işin başlangıcında; ilk iş olarak

  ezcümle : özellikle; özet olarak; sözün kısası; toplucası

  ezmân : zamanlar vakitler; anlar; çağlar

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş