Genetik Çeşitlilik Nedir?


Genetik çeşitlilik bir biyolojik çeşitlilik düzeyi olup bir türün gen havuzundaki genetik özelliklerinin toplam sayısını gösterir. Genetik çeşitlilik çeşitlenen genetik özelliklerin eğilimini tanımlayan genetik değişkenlik terimi ile aynı şey olmayıp bundan ayrılır.


Genetik çeşitlilik popülasyonların değişen çevrelerine uyum sağlamalarına olanak tanır. Daha fazla varyasyon ve genetik çeşitlilik sayesinde popülasyondaki bazı bireyler çevre için uygun olan alel varyasonlarına sahip olurlar. Bu bireylerin aynı alelleri taşıyan döller vererek hayatta kalma olasılığı daha yüksektir. Bu bireylerin başarılı olmaları sonucu popülasyon daha fazla nesille süre gelmeye devam edecektir.

Akademik alanda popülasyon genetiği genetik çeşitliliğe dair çeşitli hipotez ve teoriler içerir. Moleküler Evrim'in Nötral Teorisi genetik çeşitliliğin nötral değişimlerin bir birikimi sonucu meydana geldiğini öne sürer. Çeşitlendirici seçilim bir türün farklı ortamlarda yaşayan ve belirli bir lokusta farklı aleller için seçilen iki alt popülasyonuna dair bir hipotezdir. Bu örneğin bir türün içindeki bireylerin devingenlik ve hareketliliğinde görece olarak geniş bir yelpaze aralığına sahip olduğunda meydana gelebilir. Frekansa bağlı seçilim alellerin ne kadar yaygın olursa o kadar savunmasız hale geldiğine dair bir hipotezdir. Bu genellikle konak-patojen etkileşimi olarak adlandırılır ve konukta yüksek frekansta bir koruyucu alel olduğu anlamına gelir. Nitekim bu alel alt edildiğinde patojenin yayılma olasılığı da yükselecektir.

Genetik çeşitliliğin önemi

Genetik çeşitliliği belirlemek ve ölçmek için bir çok farklı yollar vardır. Hayvanlardaki genetik çeşitlilik kaybının güncel nedenleri araştırılmış ve tespit edilmiştir.Amerikan Ulusal Bilim Vakfı tarafından 2007 yılında yapılan bir çalışmada bir türün kendi içindeki çeşitliliğin türler arasındaki çeşitliliğin devam edip sürdürülmesinde veya tersinde vazgeçilmez ve gerekli olduğu genetik çeşitlilik ile biyoçeşitlilik arasında bağlantı olduğu ortaya çıkarılmıştır. Çalışmayı yöneten araştırmacı Dr. Richard Lankau'ya göre "eğer herhangi bir tür sistemden kaybolduğunda döngü çökebilir ve topluluk sadece tek bir türün hakimiyeti altına girer".

Genetik ve biyolojik çeşitlilik arasındaki karşılıklı bağımlılık hassastır. Biyolojik çeşitlilikteki değişiklikler arta kalan türleri adapte olmaya yönlendirerek canlıların yaşam ortamında değişikliklere yol açar. Türlerin kaybolması veya ortadan kalkması gibi genetik çeşitlilikte olan değişiklikler biyolojik çeşitliliğin kaybına yol açar.


Genetik çeşitliliğin azalmasına karşı önlemler

Doğa genetik çeşitliliğin korunmasında veya artmasında çeşitli yöntemlere sahiptir. Okyanus planktonlarında viruslar genetik değişimlerin oluşması sürecinde katkıda bulunurlar. Planktonlara bulaşan okyanus virüsleri kendi genlerinin yanı sıra diğer canlıların genlerini de taşırlar. Bir hücrenin genlerini taşıyan bir virüs başka bir hücreye bulaşıp enfekte ettiğinde bu hücrenin genetik yapısı değişir. Genetik yapının bu şekilde sürekli tazelenmesi karmaşık ve öngörülmeyen çevresel değişikliklere rağmen planktonların sağlıklı bir popülasyona sahip olmasını ve sürdürmesini sağlar.

Çitalar nesli tehlike altında olan bir türdür. Son derece düşük bir genetik çeşitlilik ve bunun sonucu olarak düşük bir sperm kalitesi çitalar için üreme ve hayatta kalmayı zor bir hale getirir. Çita yavrularının sadece % 5'i hayatta kalarak yetişkin olabilmektedir. Yaklaşık 10.000 yıl önce jubatus hariç çitaların tüm türleri yok olmuştur. Bu türün popülasyonu genetik çeşitliliğinin çoğunu yitirdiği büyük bir darboğaz yaşadı ve bunun sonucu geride kalan bireyler yakın akrabalarıyla veya aile fertleriyle eşleşmek zorunda kaldılar.Ancak kısa bir süre önce dişi çitaların her bir batında doğan yavrular için birden fazla erkek çita ile çiftleştikleri keşfedildi. Dişi çitalar bu anlamda her bir çiftleşmede yeni yumurtalar oluşturabildiği uyarılmış ovülasyona maruz kalmaktalar. Bu şekilde anne çita birden fazla erkekle çiftleşerek tek bir batında doğmuş olan yavrularının genetik çeşitliliğini de artırmaktadır.

ALINTIDIR.