Hayvanların korunmasına dair Uygulama Yönetmeliği’ 12/05/2006tarih ve 26166 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 10. maddesi gereği hayvan sahiplerine bazı görev ve sorumluluklar getirilmiştir.

Bu Görev ve Sorumluluklar Şunlardır.

(1) Ev ve süs hayvanı veya kontrollü hayvanı bulunduranlar ile yeni hayvan sahiplenecekler;

a) Kedi ve köpek gibi hayvanlara yapılan bütün işlemlerin mevcut ya da geriye doğru izlenebilmeleri ve denetim altında tutulmalarının sağlanması amacıyla; hayvanını veteriner hekimler tarafından mikroçip uygulaması ile kimliklendirip kayıt altına almakla

b) Mikroçip uygulaması yapılamadığı durumlarda; hayvanına ve kendisine ait bilgileri içerecek şekilde ilgili belediyeye Sahipli Hayvan Kayıt Defterine belirtildiği şekilde kayıt yaptırmakla

c) Hayvanın türüne uygun olan etolojik ihtiyaçlarını karşılamak; gerekli aşılarını ve tedavilerini veteriner hekime yaptırmak sağlığına dikkat etmekle

ç) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasıyla hayvanını yavrulatmak istemesi halinde doğacak yavruları belediyeye bildirerek kayıt altına aldırmak suretiyle bakmak ve/veya dağıtımını yapmakla

d) Kedi ve köpek gibi sahipli hayvanların ölmesi halinde hayvanına ait bilgi ve belgelerini yedi gün içinde belediyeye teslim etmekle

e) Kedi ve köpek gibi hayvanı kaybolduğunda yedi gün içinde belediyeye bildirmekle

f) Ev ve süs hayvanları ve kontrollü hayvanların gerektiğinde bağlanması sırasında; kullanılan alet ve ekipmanların hayvana zarar vermeyecek şekilde olmasına dikkat etmek alet ve ekipmanların hayvanlara yeterli hareket özgürlüğü vermesini sağlamakla

g) Hayvanların bakıldığı ve barındırıldığı ortam şartlarının; onların etolojik ve tür özelliklerine uygun optimum şartlarda olmasına dikkat etmekle

ğ) Hayvan sahibi ya da hayvan muhafaza eden kurum ve kuruluş sahibi bulunduğu hayvanın ses düzeyini kontrol altına almak üzere söz konusu hayvan ya da hayvanların yaşama ortamına en yakın konutta bulunan bir yatak odası için ses basıncı düzeyi ve oturma odaları için de kabul edilebilir ses basıncı düzeyleri ile ilgili olarak 1/7/2005 tarihli ve 25862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğindeki (2002/49/EC) değerleri sağlamakla

h) Mesken dışında dolaştırılan hayvanların dışkılarını temizlemekle

ı) Ev ve süs hayvanı veya kontrollü hayvanı halka açık yerlerde tasma ile kontrol altında dolaştırmakla

i) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce sahiplendirilmiş tehlikeli hayvanların; halka açık yerlerde dolaştırılması sırasında çevreye vereceği zararı önleyecek şekilde mutlaka ağızlığını takmakla ve kontrolünde tasma ile dolaştırmakla görevli ve sorumludur.

Yönetmeliğin 12. maddesi gereği “Ev ve Süs Hayvanı ve Kontrollü Hayvan Sahiplenilmesi ve Bulundurulması” konusunda bazı şartlar getirilmiştir. Bunlar;

a) Ev ve süs hayvanlarını onaltı yaşından küçükler sahiplenemez.

b) Pitbull Terrier ve Japanese Tosa gibi çevresine tehlike arz eden hayvanlar sahiplenilemez üretilemez ve satılamaz.

c) Sahipli hayvanlarda kısırlaştırma esastır. Hayvan sahipleri hayvanlarını yavrulatmak istemesi halinde doğacak yavruları belediyeye bildirerek kayıt altına aldırmak suretiyle bakar ve/veya dağıtımını yapar.

ç) Ev ve süs hayvanlarından kedi ve köpek sahibi kişiler sahip olduğu hayvanı bağlı bulunduğu belediyeye en geç otuz gün içerisinde kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Kayıtların ticarî amaçla kullanılması yasaktır.

d) Sahiplenilen hayvanlar terk edilemez ancak yeniden sahiplendirme yapılabilir ya da geçici hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.