YAVRU KÖPEKLERİN KARPAL LAKSİTE SENDROMU

Yavru köpeklerin karpal laksite sendromu ekstremitelerin distalinde ya hiperekstensiyon ya da hiperfleksiyon şekillenmesidir.

Bu durum bir batında doğan yavrulardan bir ya da daha fazlasında şekillenebilir. Hastalığın nedeni bilinmemektedir. Ancak büyümedeki dengesizlik ya da ekstensor ve fleksor kas grupları arasındaki farklı tonus nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. Dengesiz beslenme ve aşırı egzersiz hastalığın nedeni olarak düşünülse de kanıtlanmamıştır. Klinik muayenede ağrı veya diğer saptanabilir anormallikler olmaksızın unilateral ya da bilateral carpal hiperekstensiyon ya da carpal hiperfleksiyon belirlenebilir.

Sağaltım amacıyla splint uygulamasından kaçınılmalıdır. Zira splint uygulanan yavru köpekler yaklaşık 6 hafta sonra iyileşirken splint uygulanmayan ve egzersiz yaptırılan olgular 2 haftadan daha kısa sürede düzelirler. Çok seyrek olsa da deformite yetişkin dönemde kalıcı olabilir fakat bir hastalık ya da topallığa neden olduğu bildirilmemiştir.

PANOSTEİTİS

Panosteitis; iri yapılı köpek ırklarının gençlerinde gözlenen ekstremite uzun kemiklerinin hem metafiz hem de diyafiz bölgelerinde adipöz kemik iliğininetkilendiği genellikle periyodik olarak seyreden kendiliğinden şekillenen ve daha sonra özel bir sağaltım gerektirmeden kendi kendine iyileşerek sonuçlanan bir hastalıktır.

Panosteitis’in nedeni tam olarak bilinmemektedir. Hastalıkla ilgili ilk yayınlarda hastalığın nedeni eozinofili ile birleştirilmiş ve sonuç olarak bu durum eozinofilik osteomyelitis olarak adlandırılmıştır. Hastalık ayrıca eozinofilik panosteitis ve enostosis olarak da tanımlanır. Eozinofili histopatolojik ya da periferal kan muayenelerinde nadiren karşılaşılan bir bulgudur. Yakın zamanda yapılan çalışmalar hastalığın akut döneminde yapılan tam kan sayımı (ALP serum Ca ve serum P) sonuçlarının normal sınırlar içinde olduğunu göstermiştir. Panosteitis ile ilgi olarak direkt kemik iliği ve kan kültürlerinden elde edilen sonuçlarda hiçbir mikroorganizma için (bakteriyel ya da viral) Koch cisimcikleri şekillenmediği belirlenmiştir. Bu hastalık veteriner literatürlerde juvenile osteomyelitis enostosis eosinofilik panosteitis ve canin panosteitis olarak anılır. Bir çalışma sonucuna göre Alman çoban köpeklerinde panosteitisin yüksek insidensi (%86) nedeniyle genetik etkiden bahsedilebilir. Ayrıca alerji transient (geçici) vasküler anormallikler metabolik nedenler hiperöstrojenizm paraziter migrasyon ve viral bir enfeksiyonu izleyerek şekillenen otoimmun reaksiyon gibi nedenler de ileri sürülmüş ancak bu düşünceler yeterli kanıtlarla güçlendirilmemiştir. Stres de bu hastalığa neden olan bir diğer faktör olarak ileri sürülmüştür.

Uzun kemiklerde foramen nutritium’un hemen yanındaki kemik iliğinin adipöz dokusunun nekrozu ile hastalığın patogenezisi başlar. Panosteitis adipöz kemik iliğinin hastalığıdır ve genellikle periyodiktir. Hastalığın her dönemi kemik iliğinin adipositlerinin dejenerasyonu ile karakterizedir. Bunu izleyerek stromal hücre proliferasyonu intramembranöz ossifikasyon medullar trabeküler kemiğin kaybolması ve adipöz kemik iliğinin rejenerasyonunu şekillenir. Radyografik olarak panosteitisde lezyonlar uzun kemiklerin foramen nutritium’unun çevresinde başlar ve medullar kanalda dansite artışı ile fark edilir.
Histolojik olarak medullar kanaldaki yağ hücrelerinin sitoplazmalarında eozinofilik granüler dejenerasyon vardır bunun sonucunda hücrenin kaybı şekillenir ve yerini kafes (parmaklık) görünümündeki stroma’ya bırakır. Daha sonra intramembranöz ossifikasyonun şekillendiği kemik iliğinin stromal ve adventisial hücrelerinde proliferasyon şekillenir. Radyografik olarak fark edilen bu odak ilk klinik belirtilerden 10-14 gün sonra şekillenir ve genişleyerek endosteal yüzeye sekonder olarak yapışmış hale dönüşür sonradan her iki metafize doğru ilerler.

Fibroblastik ve osteoblastik aktivite medullar kanalın endosteum’un ve bazen kemiğin periosteum’unun etkilenmesi ile ortaya çıkar. Osteoklastik aktivite panosteitisin son aşamalarında mikroskobik olarak görülür. Hastalığın histolojik ve radyografik olarak bulunduğu kemikteki seyri yaklaşık 90 gün devam eder bazen bu süre 160-180 güne uzayabilir. Klinik belirtilerin devam ettiği ortalama yaş 2-9 aylık dönemdir ve genellikle hasta 18-20 aylık olduğunda kaybolur.

İri yapılı ya da dev ırk köpeklerde tipik olarak 5-18 aylık dönemde hastalığın klinik belirtileri görülür. Küçük yapılı köpek ırklarında 2 aydan küçük köpeklerde nadiren görülür ve 5 yaşın üstünde de bir köpekte hastalık bildirilmiştir. En sık Alman çoban köpeklerinde rastlanılsa da Basset hound İskoç terrieri Danua St. Bernard Doberman pinscher Alman Shorthaired pointer İrlanda setter Airedale Golden Retriever Labrador Retriever Samoyed ve minyatür schnauzer ırkı köpeklerde de hastalık bildirilmiştir. Erkekler dişlere göre daha sık etkilenirler (literatürlere göre %67-84 erkek); dişiler tipik olarak ilk östrusları ile ilgili olarak hastalığın ilk dönemini sergilerler.

Hastalar ilk olarak herhangi bir travma olmaksızın aniden başlayan ağırlıklarını taşıyabildikleri hafif derecede bir topallık şikayeti ile kliniğe getirilirler ancak ağrının şiddeti ilk birkaç gün içinde artar. Hafif ve orta dereceli topallık birkaç gün içinde en fazla 2 hafta sonra kendiliğinden geriler ve egzersiz veya dinlenmeden etkilenmez. Panosteitis nadiren aynı kemiği iki kere etkiler ama genellikle haftalar aylar süren hastalıkta periyodik olarak farklı birçok uzun kemik etkilenir. Bu nedenle topallık bir bacaktan diğerine geçer ve daha sonra ilk etkilenen bacağa dönebilir. Benzer bir şekilde aynı süreç içinde birden fazla kemik etkilenebilir. Topallık periyotlarına anoreksi (iştahsızlık) ve letarji (halsizlik) de eşlik edebilir. En yaygın olarak ulna etkilenir (%42) bunu radius (%25) humerus (%14) femur (%11) ve tibia (%8) izler. Bazen hasta sahipleri köpeklerinin yürümek istemediğini iştahsız ve uyuşuk olduğunu belirtirler. Seyrek olarak vücut ısısında artış kas atrofisi ya da lokal ısı artışı saptanabilir. Hasta bacağın derin dokularının palpasyonunda özellikle hastalığın erken dönemlerinde foramen nutritium’a yakın olan yere direkt basınç uygulanırsa ağrı reaksiyonu saptanır. Yanlış pozitif sonuca neden olabileceği için yumuşak dokunun (kas sinir vb.) sıkıştırılmamasına özen gösterilmelidir.

Radyografik muayeneler panosteitisin akut fazında yardımcı olmayabilir zira radyografik belirtiler günler haftalar sonra klinik belirtileri izler. Radyografik bulgular ilk olarak medullar kanalda foramen nutritium’a yakın radyolüsent bir alanı kapsar; kemiğin medullar kanalında radyolüsentliğin artışı seyrek olan radyografik bir bulgudur ve görülebilen en erken radyografik belirtidir. Bunu foramen nutritium bölgesinden yayılan medullar kanaldaki opasite (sınırları belirgin olan ya da olmayan) artışı izler. Radyografilerde çok sık karşılaşılan bu opasite artışı genellikle puslu yapıdadır ve granüler görünümde ya da normal trabeküler kemik kaybı şeklinde bir yapıya sahiptir. Medullar dansite bulunan ya da bulunmayan diğer radyografik bulgular endosteal kemik kalınlaşması ve periosteal reaksiyonu kapsar. Periosteal yeni kemik oluşumu genellikle düzgün ya da laminar yapıdadır.

Panosteitis sık olarak diğer hastalıklarla aynı zamanda görülebilir. Ayırıcı tanıda hipertrofik osteodistrofi processus anconeus ayrılması (UAP) processus coroneideus fragmentasyonu (FCP) osteochondritis dissecans (OCD) kalça displazisi travma osteomyelitis beslenmeye bağlı sekonder hiperparatiroidizm bicipital tenosynovitis ve dirsek higroması gibi hastalıklar dikkate alınmalıdır.

Panosteitis’in sağaltımında; genellikle bu özel dönem içinde nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçların ağrı giderici etkisinden yararlanılır. Hastalık belirlenen kemikte rejenerasyondan sonra hastalığın tekrar şekillenmesi seyrek olsa da hastalığın diğer uzun kemiklerde tekrarlaması çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle hastalığın görüldüğü her dönemde sağaltımı gereklidir. Genel olarak hastalığın klinik seyri birkaç ayda sonlanabilse de panosteitis 18-20 aylık dönemden sonra nadiren şekillenen ve herhangi bir özel sağaltım gerektirmeden kendi kendine iyileşme ile sonuçlanan (self-limited) bir hastalıktır.

EPİFİZEAL BÜYÜMENİN GECİKMESİ (RETAINED CARTILAGINOUS CORE)

Epifizeal büyümenin gecikmesi (Retained Cartilaginous Core);iri yapılı köpek ırklarının gençlerinde gözlenen epifizeal kemik gelişiminin gecikmesidir (genellikle distal ulna ve lateral condylus femoralis). Bu durum değişik derecelerde büyüme gecikmesine neden olan bir tür osteochondrosis belirtisi olarak düşünülebilir.

Hastalık kemik gelişimi aktif olan iri yapılı köpek ırklarının gençlerinde şekillenir genellikle 3-4 aylık yaş döneminde fark edilir. Epifizeal büyümenin gecikmesi (Retained cartilaginous core) en sık Danua (Great Dane) ırkı köpeklerde görülür ancak iri yapılı her köpek ırkı predispozedir. Hastalık fark edilmeyen hafif bir topallıkla başlar ve carpal eklemde yaklaşık 10-20 derece valgus deviasyonuna genu ekleminde ise “genu valgum” gibi büyüme deformitelerine neden olur. Radyografilerde yaklaşık 4-6 cm anormal şekilde uzamış görünümdeki ulna’nın distal epifiz’indeki “mum alevi” şekli hastalık için patognomoniktir. Patognomonik olan bu durum metafiz içine doğru uzanan radyografik olarak belirgin radyolusent ters koniler şeklindedir. Kemiğin sklerotik yapıda olan bu hattı ulnae’nın distal epifiz’inin metafizeal kısmını da çevreleyebilir.

Birçok olguda sağaltım gerekli değildir çünkü deviasyon genellikle hafiftir ve kendiliğinden düzelir. Ulna’nın distal osteotomisi daha ileri derecedeki olgularda düşünülebilir. Ayrıca uygun diyet önerilir.

HİPERTROFİK OSTEOPATİ

Hipertrofik osteopati; köpeklerde thorax ya da daha seyrek olarak abdomende oluşan kitleler nedeniyle ekstremite kemiklerinde sekonder olarak şekillenen yaygın olmayan bir hastalıktır.Köpekler dışında insan at sığır koyun kedi bazı kümes hayvanları ve birçok farklı egzotik türde de hastalık bildirilmiştir.

Hastalık yaklaşık 1900’lerde ilk olarak insanlarda bildirilmiş ve osteoperiostitis olarak adlandırılmıştır. Ayrıca Marie Bamberger hastalığı (osteopati) hipertrofik pulmoner osteopati sekonder hipertrofik osteopati olarak da adlandırılır. Başlangıçta eklemleri de etkilediği düşünülerek hipertrofik osteoarthropati (HOA) pulmoner osteoarthropati (POA) hipertrofik pulmoner osteoarthropati (HPOA) gibi adlandırılmalar da yapılmıştır.Ancak şekillenen lezyonların eklemleri etkilemediği anlaşılmış ve hastalığın ismi hipertrofik osteopati (HO) olarak değiştirilmiştir. Köpeklerde genellikle hastalığa neden olan kitleler thorax’da şekillendiğinden hastalık hipertrofik pulmoner osteopati (HPO) olarak da bilinir.
Thorax’da şekillenen ve hastalığa neden olduğu bildirilen oluşumlar: Primer ve metastatik pulmoner neoplazmalar pulmoner apseler bakteriyel endokarditis Spirocerca lupi granülomları ve canine tuberculosis’dir. Abdominal kitleler ise; idrar kesesinin embriyonal rhabdomyosarcoması karaciğer adenokarsinoması ve prostatik adenokarsinoma olarak bildirilmiştir. Hipertrofik osteopatinin patogenezi ile ilgili mekanizma tam olarak kesinleşmemiştir. Bir teoriye göre; pulmoner lezyona bağlı olarak kan dolaşımına karışan toksik maddelerin periosteumu irrite ettiği ve bu nedenle lezyonların şekillendiği düşünülmektedir. Dolaşımdaki toksik maddeler ile ilgili teori daha sonra yerini pulmoner lezyona bağlı olarak periferal kan akımındaki değişikliklere bırakmıştır. Osteopatinin gelişimi indirekt olarak pulmoner hastalık nedeni ile etkilenen periferal kan akımındaki farklılıklarla ilgili olduğu düşünülmektedir. Artan periferal kan akımı birçok klinik gözlemde ve ayrıca direkt fizyolojik ölçümlerle belirlenmiş olup hem köpeklerde hem de insanlarda gözlenmiştir. Her ne kadar periferal kan akımı artsa da aşırı derecede oksijenasyonu zayıf olan kan kapillar dolaşımı bypass edip arteriovenöz şantlar yolu ile geçerek dolaşıma geri döner. Bu durumdaki kan akımı lokal pasif konjesyona ve zayıf doku oksijenasyonuna neden olma eğilimindedir bu da periostta proliferasyon oluşumunu uyarır.

Çoğu olguda osteopati thoraks ile ilgili bozukluklar nedeni ile olsa da Spirocerca lupi özefageal granülomları ve idrar kesesinin botryoid rhabdomyosarcoma’sı gibi farklı lokalizasyondaki primer hastalıklar da önemli denecek sayıdaki nedenler arasındadır. Bu gibi ekstrapulmoner lezyonların nervus vasopharyngeus ve nervus vagus’un seyrini izlediği düşünülür. Bu cranial sinirler vasküler dokuları innerve eden fibrilleri taşır.Bu nedenle otonom nörovasküler refleksin perifer kan akımını değiştirmesinin periost’da lokal hipoksiye neden olduğu ve bunun sonucunda da yeni kemik formasyonunu uyardığı günümüzde ağırlık kazanmıştır.Pulmoner tümörün uzaklaştırılması ya da nervus vagus’un veya interkostal sinirlerin nörotomisi periosteal yeni kemik oluşumunun gerilemesiyle sonuçlanması da bu düşünceyi destekler.

Hipertrofik osteopati’ye genellikle iri yapılı köpek ırklarının yetişkinlerinde rastlanır. Hastalık sekonder özellikte olduğu için ırk yaş ve cinsiyetin etkisi çok azdır ancak meme kanseri insidensi fazla olduğundan dişiler daha sık olarak etkilenebilir.

Hastaların çoğu orta dereceli topallık ve yürümede isteksizlik ya da thorax veya abdomen ile ilgili bir şikayet ile kliniklere getirilir. Genellikle ön bacakların daha şiddetli olarak etkilendiği bu hastalıkta ekstremitelerin distal bölümünün bilateral simetrik nonödematöz genişlemiş olduğu belirgin olarak görülür. Bu genişleme distalden başlayarak proksimale doğru ilerler. Palpasyonda genellikle lokal ısı ve pulzasyon da artış belirlenir. Daha derin yapıların palpasyonunda ağrılı olabilen sert yapıda şişkinlikler belirlenebilir buna seyrek de olsa ödem eşlik edebilir. Eklemlerin hareket alanları normal olsa da bu durum ekleme yakın dokuların ödemine bağlı olarak azalma gösterebilir.

Hipertrofik osteopati ekstremitelerin alınan radyografilerinde bilateral simetrik generalize periosteal proliferatif reaksiyon şeklinde görülür. Erken dönemde metacarpal ve/veya metatarsal kemiklerde bu bulgulara rastlanır. Kemiğin medullar kanalı ve korteksi normaldir ancak parsiyel olarak süperpoze olan periosteal reaksiyon nedeniyle gölgelenmiş olarak görülür. Periosteal reaksiyon proksimale doğru ilerleyerek bacaklardaki tüm kemikleri etkiler ve seyrek de olsa costa vertebra ve pelvis kemikleri de etkilenebilir hatta bir olguda os penis’de de rastlanıldığı bildirilmiştir. Radyografilerdeki periosteal proliferatif reaksiyon karakteristik olarak bir şehrin uzaktan siluetine benzeyen biçimde “palisades”ya da“scalloped”olarak tanımlanır. Palisades diye adlandırılan görünüm düzgün ve düzenli şekli ile radyografilerde belirlenir palisades hastalığın agresif özellikte olmayan şeklidir. Scalloped diye adlandırılan görünüm ise hastalığın agresif şekli olup radyografilerde tarak veya dantel biçiminde periosteal proliferatif değişiklikler olarak belirlenir.

Thorax ve abdomenin görüntülenmesi kitlenin nedenini belirlemek için gereklidir. Aslında bu hastalıkta bacaklarda oluşan lezyonlar ciddi değildir ancak thorax ya da abdomende potansiyel olarak yaşamı tehdit eden kitleler önemlidir. Prognoz thorax veya abdomen’de bulunan kitlenin tabiatına bağlıdır.

Hipertrofik osteopatinin sağaltımı amacıyla yapılan pulmoner tümörün uzaklaştırılması ya da nervus vagus’un veya interkostal sinirlerin nörotomisi periosteal yeni kemik oluşumunun gerilemesiyle sonuçlanır.

HİPERTROFİK OSTEODİSTROFİ

Hipertrofik osteodistrofi; genç köpeklerde kemiklerde metafiz bölgesinde tipik anormallikler ile karakterize olan ve sık karşılaşılmayan bir hastalıktır genellikle 3-5 aylık köpeklerde rastlanır.

Hipertrofik osteodistrofi; köpeklerin iskelet skorbütü (canine skeletal scurvy) idiyopatik osteodistrofi Barlow Hastalığı Moeller-Barlow Hastalığı ve metafizeal osteopati olarak da adlandırılmaktadır. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte daha önceleri C vitamini yetersizliği ve aşırı beslemenin neden olduğu düşünülen bu hastalıkla ilgili son çalışmalar diyetle alınan vitamin C yetersizliği aşırı vitamin D aşırı mineral madde ve fazla kalorinin etiyolojide rolünün olmadığı belirtilmiştir.Sadece primatlar ve Gine domuzları diyetle vitamin C’ye gereksinim duymaktadırlar. Hipertrofik osteodistrofili köpeklerin anamnezi tipik olarak aşırı vitamin ve mineral alımını içerse de ek olarak alınan maddelerin sağaltım amacıyla eliminasyonu etkili değildir.

Kemiğin metafizindeki anormallikler (epifiz kapanmadan önce) epifize çok yakın olarak şekillenir. Hipertrofik osteodistrofinin histopatolojik muayenesinde epifize çok yakın olan bu metafizeal alanın hemorajik olduğu ve hemosiderin birikintisi nekrotik trabeküller ve yangı hücrelerinden oluştuğu belirlenmiştir. Metafizde birçok büyük trabeküler rezorbsiyon odakları şekillenir ve bu durum osteomyelitisde de görülen tarzda benzer nötrofil infiltrasyonlarıyla birlikte seyredebilir. Radyografide bu nekrotik alan radyolüsent çizgi olarak belirlenebilen ve hipertrofik osteodistrofi için patognomonik olan psöydoepifiz görüntüsüdür. Bazı olgularda epifizde düzensiz genişlemeler ya da kırıktaki kallus oluşumuna benzer şekilde periosttaki yeni kemik dokusu içine doğru gelişen subperiosteal hemorajik alan görülebilir.

Klinik bulgular tipik olarak ön ekstremitelerin distal kısmı üzerinde akut başlayan yumuşak şişkinliklerdir. Bazı köpeklerde ayrıca arka ekstremitelerin distal kısmı da etkilenir. Klinik olarak hastalarda kısa bir süre (birkaç gün) içinde şekillenen hafif derecede topallık ve genişlemiş bölgelerin palpasyonunda orta derecede ağrı belirlenebilir. Hipertrofik osteodistrofili köpekler ile ilgili literatür veriler bu köpeklerin bazılarında ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonu ya da ishalin de bulunduğunu göstermiş ancak bu durumun hipertrofik osteodistrofi ile ilgisi tam olarak açıklanamamıştır.

Fiziksel muayeneler vücut ısısının 40°C ya da daha fazla olduğunu tutarlı bir şekilde göstermiştir. Şişkinlik gösteren bölgelerin palpasyonunda orta derecede ağrı ve hissedilebilir derecede sıcaklık atışı belirlenebilir. Hastalığın çok seyrek görülen ve oldukça şiddetli seyreden perakut durumunda; tipik olarak bir günden daha az bir geçmişe sahip hastalarda ayakta durmada isteksizlik dehidrasyon anoreksi malasie ve depresyon belirtileri gözlenir. Bu hastalarda bölgenin hafif bir palpasyonu bile çok şiddetli ağrıya neden olur. Bazı olgularda seyrek de olsa tüm iskelet sisteminin metafizeal bölgeleri ve temporomandibular eklemler de etkilenebilir. Etkilenmiş metafizeal bölgelerin radyografileri metafiz üzerinde epifize yakın patognomonik psöydoepifiz hattı gösterir. Synovial sıvı analizleri; synovial sıvının hacminin (1-3 mL) artmış viskozitesinin normal renginin saydam saman rengi olduğunu ve nötrofil artışını ortaya koyar. Fakat eklemlerde bunlar dışında değişiklikler bulunmamaktadır.

Hafif derecede etkilenmiş olgularda prognoz iyidir ve hastalığın daha kötü bir tablo göstermesi seyrektir. Şiddetli derecede etkilenmiş köpekler de iyi bir prognoza sahiptir ancak bazı olgularda seyrek de olsa metafiz bölgesinde kalıcı şekil bozuklukları olabilir ve bunlar hafif ya da ileri derecede topallığa neden olabilir.

Hipertrofik osteodistrofi’nin sağaltımı hastalığın şiddetine bağlı olarak değişir. Hafif derecede seyreden olgular kendiliğinden iyileşebilir ve ağrıyı azaltmak için sadece birkaç gün non-steroid anti-inflamatuar ilaçların kullanılması önerilir.Daha şiddetli olgularda intravenöz yolla uygulanan kısa etkili kortikosteroidlerle (kortikosteroid uygulamaları epifizde büyümeyi yavaşlatır bu nedenle genç köpeklerde kısa bir süre dışında kullanılmamalıdır) yapılan sağaltım sonucu birkaç saat içinde hasta kendini toparlar. Perakut durumdaki olguların sağaltımı amacıyla birkaç gün süreyle kortikosteroid enjeksiyonları intravenöz sıvı sağaltımı hastanın zorla beslenmesi ve yumuşak altlıklı yataklarda birkaç saatte bir farklı yönlerde yatırılması gereklidir. Son çalışmalara göre vitamin C ve D ilavesi kontraendikedir çünkü her ikisi de distrofik kalsifikasyonu ilerletir ve kemik resorbsiyonunu azaltarak subperiosteal hemorajili bölgelerde kalsifikasyonun ilerlemesine neden olurlar. Benzer bir şekilde diyete mineral madde ilavesinden de kaçınılmalıdır ve uygun olmayan diyetler düzeltilmelidir.