EIA
Equine infectious anemia (EIA) dünya çapında yaygın viral (Lentivirus) bir hastalıktır. İğnelerin diş malzemelerinin ve diger kontamine ekipmanların tekrar tekrar kullanılmasıyla attan ata iatrojenik ve transplasental bulaşma bildirilse de bulaşma asıl kan emici böcekler (ör. At bitleri) ile olur. EIA 'nın tanısı için radial immunodifuzyon testi (Coggin 's test) kullanılır ve serolojik olarak pozitif olan hayvanlar ömür boyunca enfekte kalır.
• Akut EIA'lı atlarda ateş depresyon trombositopeni ve anemi semptomları gözlenir. Kronik taşıyıcılar klinik olarak normal olsalar da diğer atlara bulaşmasıyla birlikte belirtilerin dönemsel olarak nüksetmesi mümkündür.
• Equine piroplasmozis intraeritrositik hemoprotozoan parazitler olan Babesia caballi ve Babesia equi'nin neden olduğu bir parazitik enfeksiyondur ve şiddetli akut hemolitik anemiyle sonuçlanır. Equine piroplasmozis'e kene vektörlerinin yaşadığı dünyanın her yerinde rastlanır. İnkubasyon dönemi 5-30 gündür.
• Piroplazmozis tanısı Giemsa veya metilen mavisi ile boyanmış kan frotilerinde etkenin görülmesiyle veya serolojik testler kullanılarak yapılır.
• Atlar uzun süre asemptomatik olarak enfekte kalabilseler de B. equi enfeksiyonu belirtilerin ortaya çıkmasından sonraki 24-48 saat içinde ölümle de sonuçlanabilir.
• Equine ehrlichiozis bir ricketsial organizma olan Ehrlichia equi tarafından oluşturulur. Hastalık en çok sonbaharın sonlarında kış ilkbaharda görülmekte ve kenelerden şüphelenilmekle birlikte bulaşmanın tam olarak nasıl olduğu bilinmemektedir. İnkubasyon suresi 3-10 gün arasında değişir.
• Giemsa ile boyanmiş kan frotilerinde nötrofillerin ve bazen eozinofillerin sitoplazmalarında yağ immersiyonu altında granüler inklüzyon cisimciklerinin gözlenmesi ehrlichiozis’in klinik belirtilerinin başlangıcıyla aynı zamanlara denk gelir. İnklüzyon cisimcikleri 10 gün kadar gözlenebilir.
• 5 yaşın üzerindeki atlar hastalıktan en şiddetli olarak etkilenmelerine rağmen mortalite oranı düşüktür ve hayvanlar en az 2 yıl süresince tekrar oluşacak enfeksiyona karşı bağışık hale gelirler.

Çeşitli Nedenler

• Hemolitik aneminin değişik nedenleri arasında; microangiopatik hemolitik anemi ağır metal zehirlenmeleri (ör. kurşun arsenik bakır selenyumun kronik alımı) bakteriler DMSO lesitinazlar (ör. Staphylococcus aureus ve Leptospira interrogans) ve yılan zehiri vardır.
• Microangiopatic anemi daha çok eritrositlerin anomial damar yapılarından geçerken veya turbulent kan akımı nedeniyle zarar gördüğü diğer bazı hastalıklarda sekonder olarak ortaya çıkar. Örnekler arasında; DIC akut fulminant karaciğer yetmezligi hemolitik üremik sendrom vaskülitis hemangiosarkom veya arteriovenoz şantlar vardır.
Tedavisi ve aşısı yoktur.

EGE (EQUINE GRANULOCYTIC EHRLICHIOSIS)
EGE atların ricketsia’lara bağlı gelişen mevsimsel bir hastalığıdır. Klinik belirtiler ateş parsiyel anoreksi depresyon ekstremitelerde ödem sarılık ataksi ve hareket etmede isteksizliktir. Hematolojik değişiklikler ise trombositopeni plazma sarılık indeksinde artış (PCV) azalma ve ilk olarak lenfositleri daha sonra da granülositleri içeren şekilde lökositlerde belirgin artış. Hastalığın mevsimsel olarak görülmesinde keneler ile bulaşıyor olması etkilidir.

Hastalık her yaşta görülebilir ancak klinik belirtiler 4 yaşından daha genç atlarda daha az ciddidir. Klinik ve deneysel olarak 4 yaşından küçük atlarda klinik belirtiler daha ılımlıdır; daha az ateş depresyon basit derecede bacaklarda ödem ve ataksi. Bir yaşından daha küçük atlarda ise klinik belirtileri görmek zordur sadece ateş belirlenebilir. Enfeksiyonun ilk 1-2 günü sırasında ateş genelde çok fazladır ve 39.4 – 41.3 arasında dalgalanır.
Ilk klinik belirtiler yürümede isteksizlik ataksi depresyon ve arasıra da sarılık burun boşluklarının mukozasında peteşiyet kanamalar şeklindedir. Sendelemek sık sık görülen bir durumdur. Parsiyel anoreksi bir çok olguda şekillenen bir durumdur. Bacak ödemi ve hastalık ile ilgili daha şiddetli bulgular 3-5 günlar civarında gelişir ve tedavi edilmeyen atlarda ateş ve hastalık duruu 10-14 gün devam eder. Kalp atım sayısı hafif artmıştır (50-60) ancak aritmiler nadirdir. Hastalık genelde 16 güne kadar sürebilir ölüm nadirdir ve sekonder enfeksiyonlara bağlı şekillenebilir. Gebelerde abort bildirilmemiştir.
Hastalığın başlangıç aşamasında ateş görülür ve viral bir hastalık ile karıştırılabilir. EGE olan atlarda laboratuar bulgular lökopeni trombositopeni anemi sarılık ve nötrofil ve euzonofiller içinde karakteristik inklüzyon cisimcikleridir (morula). Morula pleomorfiktir ve mavi-gri-koyumavi renkler arasında görülür.

Tedavi için oksitetrasiklin 7mg/kg günde bir kez damar içi 5-7 gün boyunca uygulanır ve EGE’nin etkili bit tedavi yöntemidir. Tedavi başlangıcından itibaren klinik belirtilerde düzelme 12 saat içinde gözlemlenir. Bazı durumlarda 7 günden az tedavi edilen atlarda 30 gün içinde nüks gözlemlenebilir. Tedavi uygulanmadığı durumlarda eğer sekonder enfeksiyon işe karışmadıysa 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzelebilir ama ağırlık kaybı ödem ve ataksi çok şiddetli ve uzun süre seyreder. Tedavi uygulanan atlarda ataksi 2-3 gün sürer bacak ödemi ise birkaç gün devam eder. Sıvı-elektrolit takviyesi destekleyici bacak bandajları aşırı ataksi gösteren atlarda ahır istirahati destekleyici tedavi yöntemleridir.