Balıklarda Hastalığa sebep olan Başlıca Etmenler Başlıca Balık Hastalıkları ve Tedavileri

BALIKLARDA HASTALIĞA NEDEN OLAN ETKENLER
o Bakteriler
o Virüsler
o Parazitler
o Mantarlar
o Çevrenin fiziksel ve kimyasal özellikleri
o Yanlış yemlemenin neden olduğu metabolizma bozuklukları
o Genetik yapıya bağlı bozukluklar ve diğer faktörlerdir
o Çevrenin fiziksel ve kimyasal özellikleri
· Asidite Alkalidite
· Mineral İçerik
· Deterjanlar
· Evsel Atıklar
· İnorganik Kirlilik (Metaller)
· Petrol Kirliliği
· Fekal Katı Atıklar
· Termal Kirlilik
Oksijen:
o Tüketilmemiş çürüyen yemler.
o Çok miktarda bitki
o Yüksek su sıcaklığı
o Su akımının durdurulması
o Kabul edilebilir Oksijen Limiti : 5g/lt’den az olamaz
Karbondioksit:
o Yosunlar için fotosentez kaynağıdır.
o Işıklı ortamda CO2 Uzaklaşır ve PH Yükselir
o Karanlıkta CO2 ortaya çıkar su ile tepkimeye girer ve H ortaya çıkar ve PH düşer. .
o Asidik taban sularına neden olur.
o Kabul edilebilir CO2 Limiti : 6 mg/lt’yi geçmemelidir.
Amonyum:
o Balıkların Boşaltım ürünüdür.
o Protein metabolizmasının son ürünüdür.
o İyonize Amonyum NH4 TOKSİK DEĞİLDİR
o İyonize Olmayan Amonyum NH3 TOKSİKTİR
o Lt/0.03’den fazla amonyak seviyesi zararlıdır.
Hidrojen sülfür:
Lt/0.02’den fazlası kabul edilmez. TOKSİKTİR
Işık:
Büyümeyi yem değerlendirmeyi hastalıkları üremeyi etkiler.
Sıcaklık:
o Suyun sıcaklığı arttığında suda eriyen gaz miktarı azalır.
o Sıcaklığın artması ile beraber toksik maddelerin erime oranı da artar.
o Ağır metallerin toksisiteleri artar.
o (Örneğin Alabalıklarda 10°C altında olmalı 10°C’nin üstünde de olmamalıdır.)
o Soğuk sular ve yüksek rakımlardaki sular daha fazla O2 tutarlar.

Bakteriyel Hastalıklar:
Bu güne kadar balık hastalıkları ile ilgili 21 cinse ait 35 tür bakteri izole edilmiştir.
Gr ( - ) Bakteriler:
Hareketsiz:
§ Salmonicida
§ Pasteurella pisicida
§ H. Piscium
§ Flavobacterium türler
Hareketli (Flagellalı):
§ Aeromanas türleri
§ Pseudomanas
§ Vibrio
§ Enterobakterler
Hareketli (Flagellasız):
§ Miksobacteriler
§ F columnaris
§ F. psychropyla
Gr ( - ) Bakteriler:
§ Asido-rezistans olmayan
§ Renibakterium salmoninarum
§ Asido-rezistans olan
§ Mmycobacterium spp
§ Nocardia spp.
§ Zincir şeklinde
§ Streptococcus spp.
§ Kümeler Şeklinde
§ Staphylococcus spp.
§ Vibrionaceae Familyası (Gr ( - ) çomaklardır.)
§ Vibrio Genusu: Yaklaşık olarak 19 tür içerir. En patojenleri V. angilarumdur. Septisemik enfeksiyonlara neden olurlar. Novabiocin antibiyotiğine hassastır.
§ Aeromanas Genusu:Toplam olarak 4 tür içerir. Bütün dünyada yaygındır. Salmon ve alabalıklarda Frunkulozis’e sebep olur. Septisemik enfeksiyonlara neden olurlar.
§ Enterobacteriaceae Familyası: Gr ( - ) çomaklardır. Toplam 14 tür vardır. 3 türü patojendir
§ Edvardsiella Genusu: Bu cinse ait E. tarda ve E. İçtulari patojendir. ABD ve Güney Asya’da başlıca problemlerdendir.
§ Yersinia Genusu: Y. Ruceri önemli bir patojendir. Balıklarda kızılağız (yersinyozis) hastalığına neden olur.
§ Pasteurellaceae Familyası:[FONT='Arial''sans-serif'] [/font]Bu familyanın üyeleri Küçük kokid-çomak Gr ( - ) . P. Piscicida adlı tür balıklarda patojendir.
§ Pseumodomanas Familyası: Pseudomanas familyası Düz veya hafif kıvrık Gr ( - ) koklardır. 27 tür içerir 3 tanesi balıklarda patojendir.
§ Cytophogaceae Familyası: İnce uzun flagellasız Gr ( - ) esnek çubuklardır.
§ Ctophage Genusu: C. Psychrophila balıklarda eksternal hastalıklar oluşturur.
§ Fleksibakter Genusu: F. Columnaris solungaç ve vücut yüzeyinde lezyonlar şekillendirebilir.
§ Flavobacterium Genusu: Salmoid balıklarda solungaçlarda enfeksiyon yaparlar.
Spor Oluşturmayan Gr ( + ) Basiller
§ Renibacterium Genusu: Renibacterium salmoninarium salmonid balıklarda böbrek hastalığına sebep olur..
Gr ( + ) Koklar: Micrococcus Staphylococcus Streptococcus cinslerine ait mikroorganizmalar genelde balıkların dış yüzeylerinde ve bağırsaklarında hastalık oluştururlar. Aerococcus viridan deniz ıstakozlarında Gaffkamia Hastalığına neden olur.
Mikobakteriler
Nocardiaformlar

Viral Hastalıklar:
§ Infectios panctreatic necrosis (IPN)
§ Infectios Hemaopoetic necrosis (IHN)
§ Infectios salmon anemia (ISA)
§ Pancreas Disease (PD)
§ Pox Virus (çiçek)
§ Viral hemorhagic septicaemia (VHS)
§ Diğer ( Oncorna masou (OMV)
§ Viral erytrocytic necrosis (VEN)
§ Erytrocytic inclusin body sendrom (EIBS) ... vb)

Mantar ve Alg Hastalıkları
§ Siyah Küfler
§ Ichthiyophonus
§ Saprolegnia
§ Scolecobasidium
Mikotoksin üreterekbalık derisine ve solungaç sistemlerine zarar vererek yem ile alındığında iç organlarda lezyonlara neden olarak hastalık yaparlar. Algler ise suyun O2 içeriğini azaltıp balıkların toplu ölümüne neden olabilirler.

Paraziterler
Parazitler konakçının dışında veya iç organlarına yerleşen organizmalardır.Parazitler balıkların besinine ortak olur. Balıklarda zayıflama metabolik bozukluklar ve direncin azalmasına neden olur. Bazı parazitler balıkların kas ve iç organlarında yara ve yırtıklar oluşturur. Balıkların sindirim sistemlerini tıkayarak ölümüne neden olur. Parazitlerin balıklara toksik etkileri vardır.

Önemli Parazit Grupları:
1. Protozoonlar
§ Flagellatalar (Kamçılı hayvanlar)
§ Sporozoonlar (Sporlu hayvanlar)
§ Siliatalar (Kirpikli hayvanlar)
2. Helmintler (Kurt hastalıkları)
§ Kancalı Emici Kurtlar (Monogenea)
§ Şeritler (Cestoidea)
§ Trematodlar (Emici kurtlar Digenea)
§ Solucanlar ve kıl kurtları (Nematodalar)
3. Balıklarda Paraziter Krustasealar
ÖNEMLİ BALIK HASTALIKLARI:
Frunculozis
Etken: Aeromanas salmonicida insanlardaki kan çıbanına benzeyen frunkul’lar oluşturduğu için bu ad verilmiştir. Yaygın bir hastalıktır. Salmoid (salmon alabalık deniz alası) balıklarda görülür.Büyük ekonomik kayıplara neden olabilir.
Tedavi: Tedavide önceleri sulfonamidler (sulfamerazine 22g/100 kg CA/ gün/ora/15 günl)kullanılmıştır. Ayrıca frozolidon 75 -100 mg / kg balık ve banyo olarak 2 – 400 mg / lt su / gün
Oksitetrasiklin 5 – 7 mg/100 kg CA /gün 15 gün kullanıldığında olumlu sonuç alınmıştır.
Yeme karıştırılarak verilen kanamisin de olumlu sonuçlar vermektedir. Balıkların yemine Avitaminozisi önlemek için Vitamin E K ve Folik asit katılır. Antiseptik banyolarda uygulanır
Kolumnaris
Etkeni: Cytophaga (Flexibacter) columnaris
Semptomlar: Balıklarda vücudun çeşitli yerlerinde (baş solungaç yüzgeçler dorsal ve lateral bölgelerde) etrafı kırmızı bir hale ile çevrili yuvarlak veya oval gri beyaz lekelerin ülserlerin ve lezyonların oluşması ile karakterizedir.
Tedavi: Vücut yüzeyindeki yaraların iyileştirilmesinde antibakteriyel ilaçlar kullanılır. Bunun için Bakır Sülfat oldukça uygun bir kimyasal maddedir. 50 mg bakır sülfat/1 lt su/1 dk. banyo şeklinde kullanılır
Hastalığın tedavisinde. Oksitetrasiklin 5 – 7 mg/100 kg CA /gün 10 - 15 gün kullanıldığında olumlu sonuç alınmıştır.
Vibriyozis
Genellikle tuzlu ve acı sularda nadiren de tatlı sularda yaşayan balıklarda görülen bulaşıcı ve öldürücü bakteriyel bir enfeksiyondur.
Etkeni: Vibrio anguillarum
Semptomlar: Hastalık başlangıcında teşhise yeterli olmayan genel semptomlar ortaya çıkar. Bunlar; inaktivite iştahsızlık suyun yüzeyine yakın yüzme renkte koyulaşma. Enfeksiyonun ilerlediği durumlarda ise; vücudun ventral bölgelerinde ve yanlarda kızarıklıklar hemorajiler kabarcıklar ülserler ve lezyonlar görülür.
Tedavi: Terramycine veya Chlortetracycline 2.5-3.5 g/45 kg/günlük doz. Furazolidon 75-100 mg/kg balık/günlük doz 10 gün yemlere katılır.
Pedinkül Hastalığı
Bazı alabalık türlerinde özellikle kuluçkahane sıcaklığının 10°C altına düştüğü durumlarda görülen bulaşıcı ve öldürücü bakteriyel bir enfeksiyondur.
Etkeni: Flexibacter psychrophilus
Semptomlarorsal ve kavdal yüzgeçlerde vücut yüzeyinde çeşitli büyüklükte lezyonlar oluşur. Tipik lezyonlar önce sırt yüzgecinde başlar sonra kavdal yüzgece ulaşır. Lezyonlar küçük gri-beyaz lekeler şeklinde görülür. İleri safhada yüzgeçler tamamen tahrip olur.
Tedavi:Sulfonamidler ve atibiyotikler Furunkulozis ve kolumnaris hastalığında olduğu gibi uygulanır. Dış belirtiler için antiseptik ve antibiyotik banyolardan faydalınılır.

Bakteriyel Solungaç Hastalığı
Balıklarda (genç salmonidler sazan yılan balığı vs) görülen bulaşıcı ve öldürücü bakteriyel bir hastalıktır.
Etkeni:Flavobacterium branchiophila.
Semptomlar:Hasta balıklar yavaş ve su yüzeyinde yüzer solunum güçlüğü çeker iştahsızdırlar ve suyun geldiği yöne yüzerler. Balıklar muayene edildiğinde solungaçlarda çok fazla mukoid salgı görülür solungaçlar hiperemik şişmiş flamentler birbirine yapışmış dejenerasyon ve nekroz görülür.
Tedavi: Hastalık solungaçlarda lokalize olduğundan antiseptik ve antibiyotik banyolardan yararlanılır.Banyo için Bakır Sülfat (1/2000) 1-2 dk. süre ile günde 1 kez uygulanır. Antibiyotikler; Terramycine Chloramphenicol 10-20 mg/litre oranında ve 40-50 dk. 2-3 gün boyunca banyo tarzında uygulanır.

Yersinyozis
Yersiniozis çeşitli balık türlerinde; salmonidler yılan balığı sazan ve diğer türlerde görülen bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır.
Etkeni:Yersinia ruckeri
Semptomlar:Balığın karnında sıvı toplanması rengin koyulaşması ağız operkulum ve yüzgeç tabanlarında kızarıklıklar vücut yüzeyi ve iç organlarda hemorajiler exoftalmus görülür.
Tedavi:Oxytetracyclin veya chloramphenicol 50 mg/kg günlük doz/5 gün
Furazolidon 44 mg/kg günlük doz/5
Sulfamerazin 66 mg/kg günlük doz/ 5 gün süre ile yemlere katılır

Haemophylus (Ülser Hastalığı)
Bazı balık türleri; özellikle alabalık ve sazanlarda görülen bakteriyel bir hastalıktır.
Etkeni: Haemophylus piscium
Semptomlar: Vücut yüzeyinde yüzeysel lezyonlar şeklinde görülür. Lezyonların yüzeysel olması ölüm oranının çok düşük seyretmesine neden olur. Ancak bu bozukluklar sekonder ajanlarla kontamine olursa infeksiyon derinlere ulaşabilir.
Tedavi: Tedavisi Furunkulozis de olduğu gibidir.

Bakteriyel Böbrek Hastalığı
Balıklarda özellikle alabalıklarda görülen bulaşıcı ve kronik bakteriyel bir hastalıktır.
Etkeni: Renibakterium salmoninarum
Semptomlar: Solungaçlarda solgunluk ekzoftalmus karında şişkinlik deride kabarcıklar vücut yüzeyinde ülserler lezyonlar ve anüs etrafında hemorajiler. Böbreklerde ve daha az olarak da diger iç organlarda 1-5 mm çapında gri-beyaz renkte nodüler karakterde apse odaklarına rastlanır.
Tedavi: Eritromisin 9-10 g/ 100 kg balık/günlük doz/10-15 gün süreyle verilir


Viral Yüzme Kesesi Yangısı
Başta sazan balıkları olmak üzere turna ve kadife balıklarında görülen bulaşıcı viral bir infeksiyondur.
Etkeni: Rhabdoviridae familyası rhabdovirus cinside bulunan bir Rahabdovirus’dur.
Semptomlar: Balıklarda yüzme kesesi yangısı karında fazla miktarda sıvı toplanması ve vücutta hemorajiler görülür.
Tedavi: Etkili bir tedavi yöntemi yoktur. Diğer viral infeksiyonlarda olduğu gibi koruma ve kontrol önlemleri alınır. Dezenfeksiyonda %3-8 formol %2 NaOH veya ½ kireç kaymağından yararlanılır.

Oğuz SEYFİ
Veteriner Hekim