• Kış uykusuna yatan canlıların vücudunda nasıl bir değişim başlar?
  • Aylar süren uyku halinde canlılar hiçbir ihtiyaçlarını karşılayamadıkları halde nasıl olur da hayatta kalırlar?
  • Neden her canlı kış uykusuna yatmaya ihtiyaç duymaz?

Kış mev­si­mi bir­çok can­lı için ha­ya­tın ade­ta dur­du­ğu bir dö­nem­dir. Kış bo­yun­ca ço­ğu bit­ki bü­yü­me­yi dur­du­rur. Ya­şam­la­rı­nı sür­dü­re­bil­me­le­ri için bu ge­rek­li bir ted­bir­dir. Sı­cak­kan­lı hay­van­lar için­se du­rum da­ha fark­lı­dır. On­lar bir an­lam­da ha­yat­la­rı­nı dur­du­rur­lar.

Sı­cak­kan­lı can­lı­lar vü­cut sı­cak­lık­la­rı­nı bel­li bir ara­lık­ta tut­mak zo­run­da­dır­lar. An­cak vü­cut sı­cak­lı­ğı­nı ko­ru­mak ol­duk­ça bü­yük bir so­run­dur çün­kü me­me­li hay­van­lar or­tam sı­cak­lı­ğın­dan da­ha yük­sek bir vü­cut sı­cak­lı­ğı­na sa­hip­tir­ler. Bu yük­sek sı­cak­lı­ğı el­de ede­bil­mek için de faz­la­dan ener­ji­ye ih­ti­yaç­la­rı var­dır ve bu­nu an­cak yi­ye­cek­ler­den el­de ede­bi­lir­ler. Fa­kat kış mev­si­mi hay­van­lar için yi­ye­ce­ğin en zor bu­lun­du­ğu mev­sim­dir. İş­te bu ne­den­le pek çok kuş tü­rü Yü­ce Al­lah'ın il­ha­mı ile son­ba­har­da sı­cak ik­li­min ya­şan­dı­ğı gü­ney böl­ge­le­ri­ne göç ede­rek bu so­run­u çözerler. Kuş­lar gi­bi ba­zı bü­yük ot­çul me­me­li hay­van­lar da göç eder­ler. Ama ba­zı me­me­li­ler için bu tip yol­cu­luk­lar im­kan­sız­dır. Bu ne­den­le de ol­duk­ça fark­lı bir yön­tem­le ken­di­le­ri­ni ko­ru­ma­ya ça­lı­şır­lar. Bu yön­tem Al­lah’ın can­lı­la­rı ko­ru­mak için ya­rat­tı­ğı kış uy­ku­su­dur.

Aylar süren kış uykusu boyunca hayvanların bedenlerinde son derece detaylı işlemler gerçekleşir. Tüm bunları canlıların kendilerinin akletmeleri imkansızdır. Bu canlılara bu hayranlık uyandıran davranışları alemleri yoktan var eden sonsuz merhamet sahibi Yüce Allah ilham etmektedir.

Kış Uy­ku­su Ne­dir?

Kış uy­ku­su vü­cut sı­cak­lı­ğı­nın nor­ma­lin al­tı­na (ör­ne­ğin 38oC'den 10oC'ye) düş­tü­ğü ve kalp atı­şı­nın ya­vaş­la­dı­ğı (4 sa­ni­ye­de bir kalp atı­şı gi­bi) de­rin bir uy­ku ha­li­dir. Bu uy­ku sı­ra­sın­da ba­zı hay­van­lar ne­re­dey­se na­bız­la­rı dur­muş gi­bi gö­rü­nür­ler.

Kış Uy­ku­su Ener­ji Tü­ke­ti­mi­ni En Aza İn­di­rir

Ku­tup­lar­da ya­şa­yan can­lı­lar ka­lın kürk­le­re sa­hip­tir­ler bu on­la­rı so­ğuk­tan ko­rur. An­cak ba­zı kü­çük me­me­li­ler ka­lın kürk­le­ri ol­ma­sı­na rağ­men ça­buk ısı kay­be­der ve so­nuç ola­rak da be­sin­le­ri­ni hız­la yak­mak zo­run­da ka­lır­lar. Ay­rı­ca bu can­lı­la­rın sa­hip ola­bi­le­ce­ği kürk ka­lın­lı­ğı sı­nır­lı­dır. Bu ne­den­le söz ko­nu­su can­lı­lar vü­cut­la­rı­nı sı­cak tu­ta­cak ko­vuk­la­ra top­rak al­tın­da oluş­tur­duk­la­rı tü­nel­le­re sı­ğı­nır­lar. Sı­cak bir me­ka­nın ya­nı­sı­ra be­si­ne de ih­ti­yaç­la­rı var­dır. Ba­zı fa­re tür­le­ri bu­nun için yi­ye­ce­ğin bol ol­du­ğu dö­nem­ler­de vü­cut­la­rın­da yağ bi­rik­ti­rir­ler. An­cak özel­lik­le bö­cek­ler­le bes­le­nen can­lı­la­rın böy­le bir im­ka­nı yok­tur ve ya­şa­ya­bil­mek için ener­ji tü­ke­ti­mi­ni en aza in­dir­mek zo­run­da­dır­lar. Bu zor iş­le­mi ise yal­nız­ca kış uy­ku­su sa­ye­sin­de ba­şara­bi­lir­ler.

Hay­van­lar Yaz Bo­yun­ca Kış İçin Ha­zır­lık Ya­par­lar

Kış uy­ku­su­na ya­tan hay­van­la­rın mu­ci­ze­vi dav­ra­nış­la­rın­dan bi­ri bü­tün yaz bo­yun­ca san­ki kış için bir ha­zır­lık yap­tık­la­rı­nın bi­lin­cin­dey­miş gi­bi ha­re­ket et­me­le­ri­dir.

Ha­zır­lık ola­rak ön­ce­lik­le ken­di ki­lo­la­rı­nın iki ka­tı ka­dar ki­lo alır­lar. Kı­şın vü­cut­la­rı­nın ne tip zor­luk­lar­la kar­şı­la­şa­ca­ğı­nı uzun uy­ku dö­ne­mi bo­yun­ca hiç­bir şey ye­me­den can­lı kal­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni he­sap­lar gi­bi ha­re­ket eder­ler.

Kış uy­ku­su­na ya­tan hay­van­la­rın bir di­ğer mu­ci­ze­vi dav­ra­nı­şı ise;

  • Doğ­duk­la­rı an­dan iti­ba­ren ilk kar­şı­laş­tık­la­rı kış ayın­da sı­cak­lı­ğın dü­şe­ce­ği­ni;
  • Ya­ğan ka­rın bü­tün bit­ki ör­tü­sü­nü kap­la­ma­sı ne­de­niy­le yi­ye­cek hiç­bir be­si­nin kal­ma­ya­ca­ğı­nı ve
  • Tüm bu ne­den­ler­den ötü­rü de ilk kez kar­şı­la­şa­cak­la­rı yaz ay­la­rı bo­yun­ca ki­lo ala­rak be­sin de­po et­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni bilir gibi hareket etmeleridir.

Bu­nu bir be­be­ğin doğ­du­ğu an­da kar­şı­la­şa­ca­ğı tüm zor şart­la­rı bi­le­rek bun­lar için ted­bir­ler al­ma­sı­na ben­ze­te­bi­li­riz. İn­san­lar için böy­le bir du­rum im­kan­sız­dır. An­cak hay­van­lar Al­lah'ın il­ha­mıy­la ha­re­ket ede­rek bu mu­ci­ze­yi ilk doğ­duk­la­rı an­dan iti­ba­ren ger­çek­leş­ti­rir.

Şu­ur sa­hi­bi olan in­sa­nın da­hi vü­cut sı­cak­lı­ğı ve­ya kalp atı­şı hı­zı gi­bi vü­cut fonk­si­yon­la­rı­nı ken­di­si­nin kont­rol al­tın­da tut­ma­sı müm­kün de­ğil­dir. Bu an­cak son de­re­ce tek­no­lo­jik ve ol­duk­ça de­tay­lı ci­haz­lar­la ve kıs­men müm­kün ola­bil­mek­te­dir. Oy­sa kış uy­ku­su­na ya­tan hay­van­la­rın ço­ğun­lu­ğu san­ki yap­ma­la­rı ge­re­ke­nin ne ol­du­ğu­nu bi­li­yor­muş gi­bi ken­di vü­cut­la­rı­nı faz­la ener­ji har­ca­mak­tan kur­tar­ma­ya ça­lı­şır­lar.

Kış Uy­ku­su­na Mo­la...

Bu uzun uy­ku sı­ra­sın­da can­lı­la­rın vü­cut sı­cak­lı­ğı ne­re­dey­se ya­rı ya­rı­ya düş­mek­te­dir. Kalp ka­ra­ci­ğer ve di­ğer or­gan­la­rın ça­lış­ma­sı için az ener­ji ge­re­ke­ce­ğin­den so­lu­num ve kalp atım­la­rı iyi­ce ya­vaş­lar. An­cak ba­zı hay­van tür­le­ri zor­lu kış ko­şul­la­rın­da bu ted­bir­le­re rağ­men so­ğuk­ta don­ma teh­li­ke­si geçirirler. Bu durumda he­men uya­na­rak vü­cut sı­cak­lık­la­rı­nı ar­tı­rır­ ve da­ha son­ra tek­rar uy­ku­ya da­lar­lar.

Kur­ba­ğa

Kış uykusu sırasında ba­zı kur­ba­ğa­la­rın vü­cut­la­rın­da buz kris­tal­le­ri oluş­tu­ğu keş­fe­dil­miş­tir. Bu kur­ba­ğa­lar­dan gri ağaç kur­ba­ğa­sı ve ilk­ba­har kur­ba­ğa­sı gi­bi tür­le­rin hep­si kış­la­rı don olay­la­rı­nın gö­rül­dü­ğü coğ­ra­fi böl­ge­ler­de ya­şar­lar. Kış uy­ku­su­na yat­tık­la­rın­da bu can­lı­lar­da hiç­bir ha­yat be­lir­ti­si gö­rül­mez. Kalp atış­la­rı ne­fes alış-ve­riş­le­ri ve kan do­la­şım­la­rı ta­ma­men du­rur.

Ağaç kur­ba­ğa­sı ve di­ğer can­lı­lar­da­ki en önem­li özel­lik ise bol mik­tar­da gli­koz üre­te­bil­me­le­ri­dir. Gli­koz hüc­re­ler­den su çe­kil­me­si­ni ön­ler bu sa­ye­de bü­zül­me ola­yı da en­gel­len­miş olur. Böy­le­ce kur­ba­ğa­nın hüc­re­le­ri bu don­ma ola­yın­dan hiç­bir za­rar gör­mez.

Kap­lum­ba­ğa

Ekim ayın­dan iti­ba­ren ha­va­lar so­ğu­duk­ça ve yi­ye­cek­ler azal­dık­ça kap­lum­ba­ğa­la­rın be­den­sel ak­ti­vi­te­le­ri aza­lır ve ken­di­le­ri­ni ko­ru­mak için uy­ku ha­li­ne ge­çer­ler. Kalp atış­la­rı ve so­lu­num­la­rı da ya­vaş­lar. Ekim'le Mart ara­sı kış uy­ku­suy­la ge­çer.

Kutup Ayısı

An­ne ada­yı ku­tup ayı­sının kış uy­ku­su­na yattığı dö­nem­de hiç ener­ji har­ca­ma­ması ve yav­ru­la­rı­nın da­ha iyi bes­len­me­si­nin sağlanması için me­ta­bo­liz­ma­sı­nın hı­zı­ düşer. 7 ay bo­yun­ca canlının me­ta­bo­liz­ma­sın­da­ki yağ pro­te­ine çevrilir ve yav­ru­la­rı­n bes­len­me­si­ sağ­lanır. Bu 7 ay­lık sü­re bo­yun­ca ken­di­si hiç bes­len­mez. Kalp atı­şı ora­nı­ da­ki­ka­da 70'ten 8'e ka­dar iner ve me­ta­bo­liz­ma­sı­ ya­vaş­la­r. Bu dö­nem­de ye­mek ye­me­di­ği gi­bi di­ğer ih­ti­yaç­la­rı­nı da kar­şı­la­maz. Böy­le­lik­le yav­ru­la­rı­nı do­ğu­ra­ca­ğı dö­nem­de faz­la ener­ji har­ca­ma­mış olur.

Si­bir­ya Ayı­sı

Si­bir­ya boz ayı­sı son­ba­har­da şiş­man­la­dık­tan son­ra yu­va­sı­na çe­ki­lir ve ay­lar­ca (4 ila 7 ay) sü­ren bir uy­ku dö­ne­mi­ne gi­rer. Ayı­nın 37 de­re­ce olan vü­cut ısı­sı kış uy­ku­su sı­ra­sın­da 5 ila 6 de­re­ce aza­lır. Bu­na rağ­men kalp atı­şı ve ne­fes al­ma ri­tm­le­ri da­ha ya­vaş­lar. Bu ne­den­le ge­nel me­ta­bo­liz­ma­larında yüz­de 50 ila yüz­de 60'a va­ran dü­şüş­ler göz­le­nir. Ayı bu dev­re bo­yun­ca ye­mek-iç­mek da­hil hiç­bir ha­ya­ti fonk­si­yo­nu­nu ye­ri­ne ge­tir­mez. Bu­nun­la bir­lik­te su kay­bı be­lir­ti­si de gös­ter­mez. Çün­kü uy­ku es­na­sın­da ken­di ya­ğı­nı (li­pit­le­ri­ni) baş­lı­ca ener­ji ve su kay­na­ğı ola­rak kul­la­nır.

Ya­ra­sa

Ge­ce kuş­la­rı olan ya­ra­sa­lar kış mev­si­mi­ni ma­ğa­ra­lar­da ya da ma­den ya­tak­la­rın­da ge­çi­rir­ler. Çün­kü bu me­kan­lar kış uy­ku­su için ge­rek­li olan don­ma nok­ta­sı­nın üze­rin­de bir ısı­ya ve nem­li or­ta­ma sa­hip­tir.

Kö­pek Ba­lık­la­rı

İri kö­pek ba­lık­la­rı da de­niz­ler­de­ki pek çok can­lı gi­bi plank­ton­lar­la bes­le­nir­ler. Ku­zey De­ni­zi'nde her Ka­sım ayın­da plank­ton yo­ğun­lu­ğu azal­dı­ğı için kö­pek ba­lık­la­rı be­sin arar­ken her za­man har­ca­dık­la­rın­dan çok da­ha faz­la ener­ji har­ca­mak zo­run­da ka­lır­lar. Bu ne­den­le bir sü­re son­ra güç­süz kal­dık­la­rı için ye­mek ara­ma­yı bı­ra­kıp di­be çö­ker­ler ve kış uy­ku­su­na ya­tar­lar. Ok­ya­nu­sun de­rin­lik­le­rin­de ay­lar­ca ha­re­ket et­me­den ve hiç bes­len­me­den ya­şa­ya­bi­lir­ler. Bu sı­ra­da kalp­le­ri san­ki ça­lış­mı­yor­muş gi­bi ol­duk­ça ya­vaş atar.

Ayı­lar

Ayı­lar ya­zın gün­de yak­la­şık 20.000 ka­lo­ri alır­lar. Nor­mal şart­lar­da gün­lük al­dık­la­rı ka­lo­ri­nin 4000 ka­lo­ri­yi aş­ma­dı­ğı dik­ka­te alın­dı­ğın­da bu ora­nın ne ka­dar yük­sek ol­du­ğu da­ha iyi an­la­şıl­mak­ta­dır. Özel­lik­le kış uy­ku­su­na yat­ma­dan ön­ce­ki son gün­ler­de re­çi­ne­li bit­ki­ler gi­bi haz­mı ol­duk­ça zor be­sin­le­r ye­r­ler.


Kış uy­ku­la­rı bo­yun­ca vücut ısı­la­rı­nı bel­li bir se­vi­ye­de tutmak ve ra­hat uyu­ya­bil­mek için ku­ru­muş çim­ ve yap­rak­lar­dan ken­di­le­ri­ne bir ya­tak yap­mak­ta­dır­lar. Ya­tış po­zis­yon­la­rı da bu ısı­yı ko­ru­ma­ya yö­ne­lik­tir.

Can­lı­la­rın Kış Uy­ku­su­na Yat­ma­sı Son­suz Şef­kat Sa­hi­bi Al­lah’ın Tak­di­ri­dir

Ya­zı­mız bo­yun­ca oku­du­ğu­nuz kış uy­ku­su­na ya­tan tüm hay­van­la­rın or­tak özel­li­ği bu mu­ci­ze­vi dav­ra­nış­la­rı ser­gi­le­ye­cek bir bi­linç­le­ri­nin bu­lun­ma­ma­sı­dır. Oy­sa bu hay­van­la­rın ço­ğun­lu­ğu ade­ta yap­ma­la­rı ge­re­ke­nin ne ol­du­ğu­nu bilir gibi ken­di vü­cut­la­rı­nı faz­la ener­ji har­ca­mak­tan kur­tar­ma­ya ça­lı­şır­lar.

El­bet­te ki bu can­lı­la­rın kış uy­ku­su­na yat­ma­dan ön­ce bu dö­ne­me bir sis­tem da­hi­lin­de ha­zır­lan­ma­la­rı Yü­ce Rab­bi­miz'in il­ha­mı ile ger­çek­leş­mek­te­dir. Son­suz mer­ha­met ve ilim sa­hi­bi Yü­ce Al­lah can­lı­lar üze­rin­de­ki il­mi­ni ayet­te şöy­le bil­dir­mek­te­dir:

"Si­zin için hay­van­lar­da da el­bet­te ib­ret­ler var­dır…" (Nahl Su­re­si 66)