Birinci Ulusal Mi*marlık Akımının en önemli temsilcilerinden olan Vedat Tek İstanbul'da doğdu. Mekteb-i Sultani'deki (bugün Galatasaray Lisesi) öğre*nimini yarıda bırakarak 1888'de Paris'e gitti. Bir süre resim eğitimi gördü mühendislik derslerine katıldı. Daha sonra Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nun mimarlık bölümü*nü bitirerek 1897'de İstanbul'a döndü. 1899'da İstanbul Şehremaneti (Belediyesi) mimarlığına getirildi. 1901'de de Sanayii Ne*fise Mektebi'nde (sonradan Güzel Sanatlar Akademisi; bugün Mimar Sinan Üniversitesi) mimarlık tarihi dersleri vermeye başladı. 1905'te Posta ve Telgraf Nezareti mimarlığına atandı. 1908'de de nezaretin başmimarlığına getirildi. Bu görevde iken ulusal mimarlık anlayışının ilk örneklerinden sayılan Defter-i Hakani Nezareti (bugün Tapu ve Kadastro Müdürlüğü; Sultanahmet İstanbul). Büyük Postane (Sirkeci İstanbul) gibi yapıların planlarını çizdi.
I. Dünya Savası (1914-18) sırasında Harbiye Nezareti başmimarlıgında bulundu. Cumhuriyetin ilanından sonra An*kara'ya giderek yeni başkent için önemli yapılar tasarladı. Bunlar arasında Gazi Köşkü (bugün Gazi Müzesi) ikinci Türkiye Büvük Millet Meclisi binası ve Ankara Palas başta gelir.
1925'te İstanbul'a dönerek Sanayi-i Nefise Mektebi'nde öğretmenliği sürdürdü. Ayrıca Yüksek Mühendis Mektebi'nde (bu*gün İstanbul Teknik Üniversitesi) de ders verdi. 1930'da Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki görevinden ayrılarak serbest mimarlık yapmaya başladı. Bu dönemde daha çok işhanı apartman villa köşk gibi yapılar üzerinde çalıştı.

Vedat Tek Kemaleddin Bey'le birlikte Birinci Ulusal Mimarlık Akımı'nın hem dü*şünsel temellerini oluşturmuş hem de bu yolda mimari yapıtlar vermiştir. Tanzimat döneminde yabancı mimarlarla azınlık mi*marlarının elinde büyük ölçüde batı etkisi altına giren Türk mimarlığına Osmanlı mi*marlığının özgün yanlarından yararlanarak ulusal bir kimlik kazandırmak istemiştir. 1930'dan sonra daha çok akılcı-işlevci mimar*lık anlayışını yansıtan denemelere de girişmiş*tir. Eğitimci yönüyle de mimarlığın çağdaş bir uğraşı durumuna gelmesine önemli katkıda bu*lunmuştur.