Fransız İhtilalinde Masonlar

Fransa'ya gelince ihtilâl'den hemen önce diğer bütün hıristiyan avrupa ülkeleri gibi birinden diğerine geçmenin imkânsız olduğu üç sınıf vardı: Asiller ruhbanlar ve ahali...


Bir de bunların yanında pek dile getirilmeyen köleleri saymak gerekir... Hani o krıstof kolomb'un amerika kıtasından gönderdiği veya afrika'dan hatta asya'dan gelenler var ya onlar!...

öyle ki bir ırk adı olan [ı]"slav"[/ı] kelimesinin bile fakir hıristiyanların "slave-köle" yapılmasından sonra kullanılan kelimeden geldiği öne sürülür.

Aynı dönemde osmanlı devleti'nde esir ticareti olsa bile batıdaki anlamıyla kölelik asla görülmemiştir!.. Esirleri alıp kumandan vezir hatta hükümdar yapan türk milleti kendi içinde hiçbir zaman sınıf tanımamış bir sınıf yaratmamıştır... Hadımlar bile sadrazam olabilmiştir... Cariyenin oğlu padişah olmuştur!..

Bu esnekliği ne o zamanın batılıları ne de zamanımızın aydınları anlayabilmiştir. Bir kaç istisna elbette var.

Bunlar arasında dikkate değer bir kişi mareşal moltke'dir!.. Moltke'nin bu konuda yazdıklarını başka bir sayfada vereceğiz.

Fransız ihtilâli'nin fikir adamlarının ürünü olduğu bir gerçektir... Montesqıeu'nun (1689-1755) [ı]"kanunların ruhu" [/ı]kitabı jean-jaques rousseau'nun (1712-1778) [ı]"içtimaî mukavele"[/ı] adlı eseri dederot'un (1712-1784) ansiklopedisi voltaıre'in (1694-1778) yazıları o dönemin nesillerini etkilemiştir.

Ancak en büyük etken makine ve el tezgâhlarının üretimi arttırması ve meslek erbabının zenginleşip tembel asillerle aynı konuma gelecek potansiyeli bulmasıdır.

Bu arada göçmen amerika halkının kudretli ingiltere kralı'nı alt etmesinin rolü de unutulmamalıdır.

Fransız devletinin harplerden yıpranmış olması hazinenin boş olması sanat erbabının çok çalışmasına rağmen asiller kadar rahat yaşayamaması ve diğer halk kesiminin ise sürünmesi ihtilâlin esas nedenlerinden biridir. Ancak yine de ortada kışkırtma olmadan ihtilâle yol açacak bir durum yoktu.

Iddia odur ki asiller bir türlü vergi vermeye yanaşmayınca maliyenin başına brıenne getirildi (1787)... Brıenne o zamana kadar kimsenin düşünmediği bir şey teklif etti. Meseleyi halletmek için etats-generaux'un toplanmasını istedi!.. Bu da halkoyuna başvurmaktan başka bir şey değildi!...

Etats-generaux üç sınıfın her birinin temsilcilerinden oluştu... Fakat nasıl oy verileceği sorun oldu... 1789'da yapılan toplantı altı hafta sürüp sonuç alınamayınca ahali sınıfı kendi temsilcilerini millî meclis ilan ettiler... Ancak kral salonu kapattı. Halk direndi ve ihtilâl böylece başlamış oldu.

Millî meclis kendisini kurucu meclis ilan etti. Yani gerektiğinde bir anayasa hazırlayabilecekti... Bu arada bazı ruhbanlar ve asiller de onlara katıldı.

Kurucu meclis'te çeşitli gruplar vardı... Jakobenler meşrutiyet taraftarı idiler. Cordeliler cumhuriyetçiydiler... Sonra müfrit ihtilalciler mutedil gırondınler solcu cumhuriyetçiler gibi gruplar ortaya çıktı.

Siyasî cephede bunlar olurken halk ekmek sıkıntısı çekiyordu... Zaten mâlûmdur politikacılar konuşur halk açlıktan ölür.

Muhtemelen mason desmoulın adlı bir gazetecinin ateşli nutku ile harekete geçen halk bastıl hapishanesi'ni bastı ve siyasî mahkûmları serbest bıraktı... Bu arada paris dışında da halk ayaklanmış asillerin şatolarına saldırıp ateşe veriyorlardı.

Bunun üzerine kurucu meclis tekrar toplandı ve asillerin bütün imtiyazları ile [ı]"feodalite"[/ı]yi ilga etti!.. Ayrıca bir [ı]"insan ve vatandaş beyannamesi"[/ı] ilan etti... Bunun içinde masonluğa sızmış yahudilerin kendileri için istedikleri her şey yer alıyordu!...

Kral beyanname'yi kabul etmeyince halk versay sarayını bastı... Kral xvı. Lui ve kraliçe marıe antıonette'nin tuıllerıes sarayı'na çekilmelerine lûtfen izin verildi.

1791 yılında bir anayasa hazırlandı ve kral bunu kabul etti... Böylece meşrutiyet başlamış oldu... Ancak kral hayatını bir nevi esaret olarak gördüğü için kaçmaya teşebbüs etti. Yakalandı bir süre sonra da karısı ile birlikte giyotinle idam edildi (1793).

Ihtilâl fransa'yı siyasî açıdan diğer devletlere karşı müşkül bir duruma sokmuştu ama fransa kralı'nın idam edilmesi ve bundan bir yıl önce de krallığın kaldırılarak cumhuriyet ilan edilmesi avrupa'nın bütün krallıklarını dehşete düşürmüştü!...

Cumhuriyet ile birlikte mutedillerden danton iktidara geçti... Gelişmelerden ürken ingiltere fransa'ya harp ilan etti!

Fransa'da mecburî askerliğe artık rahata erdiğini düşünen halktan tepki geldi... Ihtilâl mahkemeleri kuruldu. Giyotinler işlemeye başladı. Gırondın grubundan danton ile jakobenler'den robespıerre'in arası açıldı... O yıl tek kişinin idaresi yerine beş kişilik bir heyetin iktidarını öngören dırektuvar sistemine geçildi...

Ama napolyon uygun adımlarla iktidara doğru yürüyordu... Kazandığı zaferlerle halkın ve meclis'in gözlerini büyüledi... 1799'da üç kişilik bir konsül sistemine geçildi. Napolyon ı. Konsül oldu... 1804 yılında da kendisini imparator ilan etti!..

Bu büyük insan sadece iyi bir asker değil iyi bir idareci de idi... Bugün hâlâ fransa'da napolyon'un koyduğu kanunlar uygulanır... Yani napolyon bizim kanunî sultan süleyman gibi yasa yapıcı fatih gibi devletleri kendilerine bağlayıcıydı. Tek kusuru ihtiraslı olmasıydı!..

Atatürk bu yüzden kendisini hiç sevmez "ülkesini felakete götüren hırslı bir insan" olarak değerlendirirdi!.

Işte fransa'yı ve dolayısıyla avrupa'yı etkileyen bu ihtilâlin hazırlayıcılarından montesqıue kralı versay'da kurtaran la fayetta mırabeau jean jaures (sosyalist liderlerden) hepsi masondu!..

Getirdikleri sistem hürriyet-müsavat-uhuvvet sloganları ile kurulmuştu ama hiç kimse bu haklardan yahudiler kadar yararlanamadı.

Ihtilâl ile asillerin imtiyazları elinden alındı malları gasp edildi ama statüleri hâlâ devam etmektedir... Ihtilâl'in cafcaflı sloganları fakirlik ve köleliği hele sömürgeciliği önlemediği gibi ihtilâl'den sonra bilhassa körükledi!.. Hürriyet sadece avrupalı beyazlar ve üst tabaka için gerçekleşti...

Hemen arkadan gelen sanayi devrimi halkın köle gibi fabrikalarda madenlerde çoluk-çocuk çalışmasına yol açtığı için bir başka ihtilâle vesile oldu: Sosyalist rus ihtilâli!..

Bu ikincisi aslında fransa ihtilâli'nin kurduğu düzene karşıydı!.. Ama yanıldığı bir nokta vardı... Proleter ile burjuva sınıfları arasında asiller-ruhbanlar-ahali arasında olan aşılmaz duvarlar yoktu!.. Allahsız kapitalizm sistemin sigortasını kurmuş köşe dönmeci ve üçkâğıtçılara zengin olup yükselme imkânı tanımışböylece böylece "[ı]nazar etme ne olur / kazık at senin de olur!"[/ı] cıngılıyla çoğunluğu aldatmayı bilmişti!

Bu yüzden rus ihtilâlinin getirdikleri de 70 yıl sonra reddedildi... Buna da ileride değineceğiz.

Bir kere daha söyleyelim ki fransız ihtilâli'nin "hürriyet"i amerika'da afrika'da asya'daki yerli halk için geçerli değildi!.. Eşitliği ve kardeşliği de geçerli değildi!..

Bu yüzden ihtilâlciler de onlardan sonra gelen avrupalı idareciler de ihtilâli savunurken aslında kendi hürriyet ve eşitlik kavgalarını yapıyorlar insan haklarını kâğıt üzerinde uyumaya terk ediyorlardı. Tıpkı şimdiki helsinki senedi agik bildirileri gibi!..

Mesela fransa hâlâ korsika ve yeni kaledonya'daki bağımsızlık hareketlerini bastırırken; türkiye'ye [ı]"kürtler'e ermeniler'e toprak ver"[/ı] diyebiliyor!.. Bu da mason zihniyetinin ta başından beri bencil yaklaşımından başka bir şey değildir.

Aynı şey amerikan masonları için de geçerlidir. Artık hemen herkes kabul etmektedir ki mason lıncoln zencileri sevdiği için değil ucuz işçi kullanarak güçlenen güney eyaletlerini çökertmek için amerikan iç savaşına girişmiştir... Eğer lıncoln veya ondan sonra gelen mason biraderler gerçekten insanî fikir ve duygular ile [ı]"inisiye"[/ı] olmuş olsalardı ne kızılderililerin nesli yok olma noktasına gelirdi ne de zencilerin sıkıntıları bugünlere kadar yansırdı!..

Eğer masonlar gerçekten sadece [ı]"seçkin insan"[/ı]larla değil; herkesle [ı]"birader"[/ı] olsalardı dünyada bunca açlık bunca sefalet olmazdı!.. Onlar kendi aralarında "[ı]birader"[/ı] oldukça bizlerin felâketi artıyor! [sıze=2][1][/sıze]