Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart İlk Türk Mason ve İlk Mason Locaları


  İlk Türk Mason ve İlk Mason Locaları

  Iddiaya göre ilk Türk mason yirmisekiz Mehmet Çelebi'nin oğludur... Babası Avrupa'da elçi iken yabancı hayranlığının sonucu ve kurnaz batılıların bir oyunu ile mason olmuştur!.

  Masonluk Türkiye'de 1740'tan sonra boy göstermeye başladı. 1738'de Halep ve İzmir locaları kuruldu... Halep locası İskoç büyük locası'nın izniyle kurulmuştu. Daha sonra İstanbul'da Cenevre büyük locası'nın izniyle bir başka loca kuruldu... 1784'de Polonya büyük locası da İstanbul'da bir loca açtı.
  1820'den sonra İstanbul makedonya Trakya Suriye ve daha bir çok yerde çok sayıda mason locası açıldı. Bunların hepsi Avrupa'daki bir "büyük loca"ya bağlı ve tamamen o locanın kontrolünde faaliyet gösteriyorlardı.

  Mason yayını Mimar sinan dergisi'nin 1990 tarihli 75. Sayısında (sf. 66-68) 1860'larda kurulan ve faaliyet gösteren locaların dahi nasıl dışa bağımlı olduğu açıkça görülmektedir.

  Eğer bir tasnif gerekirse Türkiye'de masonluğu dört devreye ayırmak mümkündür:
  1738-1856 dönemi... Tamamen Avrupalıların hâkimiyetinde ve ancak Avrupalı olup da Osmanlı toprağında yaşayanların localara üye olabildiği dönemdir.

  1856-1903 dönemi... Yine avrupalıların kontrolünde ancak Osmanlı gayrımüslimlerinin de localara üye olarak alındığı dönemdir. Bir kaç istisna vardır Türk ve Müslüman olarak!

  1903-1935 dönemi... Bu dönem ise Türker'in de localara alındığı ancak batılıların ve gayrımüslimlerin kontrolünde olduğu dönemdir.

  1948-zamanımıza kadar... Locaların bir kaçı hariç Türkler'in çoğunlukta olduğu bu yüzden de "milli" (!) sayıldıkları dönem...

  Ancak bu dönemde dahi ülkemizdeki yabancıların sadece kendilerinin devam ettiği localar tamamen Türklere kapanmış ve hatta adı duyurulmaz olmuştur!..

  Yabancılar eliyle kurulan localar

  Türkiye topraklarında yabancılar eliyle kurulan art niyetli tarikatların tarihi 1700'lere kadar iner.

  Thıerry Zarcone adlı araştırmacının tezine göre Avrupalı tüccarlar İstanbul İzmir İskenderiye gibi şehirlerde bu tarikatların gizli şubelerinde bir araya gelmekteydiler.

  Dikkat çeken olay ta 1702'de Fransa kökenli bir tarikatın İstanbul'da kürsü açmasıdır... Bu merkeze müslüman dervişler bile devam edermiş!..

  1745 yılında ise İzmir'deki papalık temsilcisi bir ingiliz farmasonun çabalarından tedirgin olduğunu şöyle ifade eder:

  - "gelişinden beri kopan patırtının haddi hesabı yok. Her milliyetten insan iltihak peşinde koşuyor. Herkes öğretinin medenî olduğunu imana ve ruhlara zararlı olmadığını zannediyor!"

  Bu olaylar ve bazı protestan misyonerlerin masonluğu desteklemesi üzerine; Ermeni Ortodoks ve Katolik kiliseleri de 1738 yılında papa'nın Masonluk için çıkardığı aforoz emrini çoğaltıp dağıtmış dönemin rum patriği de aynı metni yayınlamıştır.

  1748 yılında saray Kaptan paşa'ya masonların toplandığı yeri basıp yıkma emri vermiştir!.. Lâkin masonlar bunu haber alıp binayı terk etmişler araya ingiliz elçisini sokmuşlar ve yıkım önlenmiştir.

  Ancak saray Avrupa elçiliklerine "yeni tarikatları ve masonluğu osmanlı toprağına sokmaktan vazgeçmeleri"hususunda uyarıda bulunmuştur.

  O dönemde masonluk Hristiyan reayaya yönelik ve protestan misyonerler ile ortak çalışıyordu. Bundan da ortodoks kilisesi ve rum patriği tedirgin olmuştu.

  Bu yıkılması istenen masonik merkez bir Fransız tarafından oluşturulmuştu. Toplantılar bir İngiliz tercümanın evinde yapılıyor ve toplantılara "işe yarayacak" pek çok türk'ün de katılması sağlanıyordu!...

  Ev yıkılmaktan kurtulmuştur ama tercümana bu kişileri evinde barındırmama emri verilmiş fransız ise sınır dışı edilmiştir.

  Burada belirtmek gerekir ki Osmanlı imparatorluğu'nun gerileme devri içinde cereyan eden bu olay bile devlet'in ecnebi müdahalesine karşı ne kadar hassas olduğunu göstermektedir.

  Önleyebilmiş midir?.. Hayır ama olayın farkındadır ve fırsatını buldukça tedbirini alır hatta tepeler!.

  Şimdi sözde bağımsız cumhuriyet var ülkede yabancı tarikatlar . Misyonerler casuslar cirit atıyor… Bazıları alenen teröristlerin önüne geçip kışkırtıyor hani şu italyan gazeteci gibi (!998)… Yine de ağzını açıp laf söyleyen kolunda tutup karakola çeken bir temiz sopa attıktan sonra sınır dışı eden yok!..

  O zamankinden bin kat fazla ecnebi müdahalesi tarikat kuruluş var. Ama bunu "gelişme işareti" sayıyoruz!.. Gafletin böylesi tarihimizde hiç görülmemiştir.


  1785'te 1. Abdülhamid'in idam ettirdiği ıslahatçı sadrazam Halil Hamit paşa'nın farmason kâtibine uymaktan bu akıbete uğradığı görülür...

  Ölümüne düşülen tarihte şöyle denir:

  âtib-i istavraki farmason-u bed neseb
  sadrı telvis etmek içün mucib oldu zillete
  hâin-i din-ü şeriat olduğun imâ edüb
  geldi paskalya günü başı bâb-ı devlet'e

  (1719-1785)

  Bu ifade dahi farmasonluğun gayrımüslim devlet memurları aracılığı ile devlet ricâlinin en üst makamlarına kadar etki gösterdiğinin işaretidir.

  Fener patrikhanesi bu tutumunu uzun süre sürdürdü. Masonluğa protestanlığa direndi. Hem müslüman devlet ile hem de ülkedeki katolik kilisesi ile birlikte hareket etti. Newton hobbes volter russo spinoza gibi feylezofları "Allahsız farmason" saydı!.

  1794'de papa'nın masonları tekrar aforoz etmesi üzerine bu beyannâme arapça ve ermenice'ye tercüme edilip dağıtıldı.

  1798'de yayınlanan "didhaskalia patriki" adlı kitapta islâm ile ortodoksluk dışındaki bütün mezhepler dinden sapma"[olarak gösteriliyor ve "bizans imparatorluğu ortodoksluktan sapmaya kalkınca yıkıLdı allah osmanlı devleti'ni yüceltip ortodoksluğu kurtardı"deniyordu!.. 1821 yılında dahi patrikhane yunan ayaklanmasını önlemek için benzer yayınlar yapmıştır.
  Ancak daha sonra patrikhane tavır değiştirmiş ve 2. Mahmud da hainleşen patriği ihanetten idam ettirmiştir. O herifin yaptığı nâdir hayırlı işten biri de budur! Bir değir ise Yahudiler'i devlet hizmetinden ve saraydan uzaklaştırmasıdır.

  Mason locaları arasında büyük bir rekabet söz konusu idi. Bu rekabet sonucu yabancı kökenli mason locaları türklere açıldılar... Hatta lûtfedip bazılarının dilini de türkçeye çevirdiler.

  Yabancı hayranı ve ne kadar üst mevkide olursa olsun geri kalmışlığın ezikliği ile boynu bükük türk devlet adamları birer birer bu localara girmeye başladılar.

  Meselâ Alman hayranı olanlar alman localarına İngiltere'ye ümidini bağlamış olanlar İngiliz Fransızları dünyanın en ileri en medeni insanları olarak görenler de Grand orient'e bağlı localara giriyorlardı!..

  Umudunu yalnız Allah'a ve milletine bağlıyan ise yoktu… ve Atatürk'e kadar da kimse çıkmayacaktı!

  Meselâ Mustafa Reşit Paşa Ali paşaFuat paşa. Süleyman paşa Kavalalı sülâlesinden Mısır prensi Mustafa Fâzıl paşa yine Mısır prensi Sait Halim paşa mevlevî şeyhi Abdullah Efendi Nâmık Kemâl Ziya paşa Mithat paşa hatta Osmanlı veliahdı Şehzade Murad şehzade Nurettin ve Kemâlettin efendiler hep bu şekilde kendilerine uygun gelen özellikle İngiliz büyük locasına bağlı mason localarına girmişler "tekris" edilmişlerdi!..

  Bu tekrislerin bir kısmı yurt dışındaki localarda yapılmıştı!... Peygamberimizin hayırsız torunu mekke şerifi Hüseyin ile şeyhülislam Musa efendi de mason olmaktan medet uman sözde din adamlarıydı.

  Hele Mustafa Reşit Paşa ingiliz obidiyansı'na bağlı 33. Derece'den masondu… Bu zat gerçekten hain değilse son derece saf biri olmalıydı!... çünkü 1838 ticaret anlaşması ile 1839 Tanzimat Fermanı'nı İngiliz "biraderler"iyle birlikte hazırlamıştı!

  Acaba İngiltere Fransa Almanya İtalya gibi devletlerin kendi insanları açlıktan kırılırken Amerika Avustralya gibi topraklara göç etmek durumunda kalırken; Türkiye'de cemiyyet-i hafiye-i hasene (hayır kurumu) adı altında bunca mason locası açmasının ne gibi amacı olabilirdi?..

  Gırtlak gırtlağa savaştığımız günlerde dahi büyük elçilerimizi nâzırlarımızı devlet adamlarımızı komutanlarımızı hatta şehzadelerimizi yurt dışında kendi soydaşlarından bile gizledikleri "mabed"lerine kabul etmesinin sebebi neydi?..

  Bu localarda kısa sürede yükselen Mustafa reşit paşalar Mithat paşalar şehzade Murat efendiler aynı localardaki batılılar Yahudiler Rumlar Ermeniler Araplar ve dönmelerle ne gibi faaliyetlere girişmişlerdi?…

  Bütün bu soruların cevapları tüylerimizi ürpertecek kadar korkunçtur!..

  Aynı oyun günümüzde de sürmektedir. Sadece arkasında Sion Tapınağı Tarikatı'nın bulunduğu derneklerin sayısı artmış bunların bir kısmı da su yüzüne çıkmıştır.

  Devlet ve parti liderlerinin de katıldığı bilderberg teşkilatı lions rotary diners klüpleri mânevî cihazlandırma yeni bizans dernekleri ve demokrasi vakfı gibi kuruluşlar ve bize tamamen yabancı auden auer vakfı devamlı kuyumuzu kazan batılı devletlerin ülkemizdeki hoşgörüden yararlanarak açtıkları fesat yuvalarıdır.

  Bunlar hep hayır(!) faaliyetlerinde bulunurlar konferanslar düzenlerler balolar tertip ederler. Ama esas icraatları su altından yürür.

  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Osmanlı'nın ıslahatlar için batıya hayranlık duymalarıyla beraber gizli örgütler kurmaları çöküşünü hazırlamıştır.
  Remylebeau, Bunu Beğendi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş