Modern Kimyacısı Müslüman ve Türkmüş


CÂBIR BIN HAYYAM
M(721-815)
odern kimyanın kurucusu olan ve 1000 yıl önce atomu bulan Câbir dahi bir Türk bilgindir. Asıl adı Ebû Abdullah b. Mûsâ’dır. Horasan’ın Tus şehrinde doğdu.

Babası Hayyan Kûfe’de attarlık yapardı. Emevî-Abbâsî gerginliğinde Abbâsileri desteledi diyerek Horasan’a sürgün edildi. Daha sonra da Emevî valisince idam ettirildi. Câbir küçük yaşta annesiyle beraber gelip Kûfe’ye yerleşti. Hz. Câfer-i Sâdık’tan din ilimleriyle fen ilimlerini birlikte öğrendi. Genç yaşında ilim ve irfan güneşiyle insanlığın semasında parladı.

Câbir’in sôfiyâne bir hayatı vardı. Kadı Sâid’e göre “Bâtın ilmi denilen bir yola intisap etti.” Bu bir tasavvuf yolu velîlerin yoluydu. Büyük bir mürşide talebeliğin sonucu olarak zâhidâne dervişâne bir hayat yaşadı.

Hz. Câfer’e çok bağlıydı. Eserlerinde “Efendim” diye söz eder onu “hikmetin kaynağı” olarak niteler ve “kazandığı bütün ilimleri ondan öğrendiğini” söylerdi. Ayrıca Narbî El-Himyerî’den de Himyerîce’yi öğrendiğini naklederdi.

Câbir kimya başta olmak üzere tıp fizik astronomi ve felsefe gibi ilim bütün dallarında hizmet verdi. Ondaki dehâyı gören Hârun Reşid (766-809) Harran Üniversitesi’nin önce fizik kimya profesörlüğüne sonra da rektörlüğüne tayin etti.

Fen bilimlerinde deney metodunun önemini asılar önce gören ve bu metodu tüm çalışmalarında uygulayan Câbir’dir. “Eserlerinde sadece okuyup duyduklarımı değil deney ve gözlemlerimi de yazdım” sözü onun deneye verdiği önemi gösterir.

A. Einstein (1879-1955) ve diğer Batılı bilginlerden on asır önce atom üzerinde çalıştı. Atomun parçalanabileceğini taşıdığı müthiş enerjiyi dile getirdi.

“Patladığında Bağdat’ın altını üstüne getirir” dedi. Batılılar ise atomu bölünmez diye iddiâ ediyorlardı. Kaldı ki Kur’an-ı Kerîm atomun parçalanacağına işarette bulunuyordu.(YUNUS 61)

Şu tespit ne güzel: “Elde Kur’an gibi bir mûcize-i bâkî varken başka bürhan aramak aklıma zâid görünür.”

Tarihte ilk kimya laboratuarını o kurdu. Hârika buluşlarıyla “kimyanın babası” diye şöhret buldu. Özel laboratuarında ilk sun’î hücreyi yaptı. Râzî İbn-i Sînâ ve nice bilginler ondan saygıyla sözeder ve “Câbir üstâdımız” derlerdi. K. Bacon ise “üstatların üstâdı” diye anardı.
Yapılan araştırmalar sonunda bazı kimselerin kendi eserlerine hüs-i kabul görmesi için Câbir’in adını verdikleri tespit edilmiştir.

Uzun yıllar sonra Kûfe’de bir yolda açma çalışmasında 200 batman derinlikte bir havan ve bir pota bulunmuş burasının Câbir’in evi olduğu tespit edilmiştir.

Câbir’e göre “Altınla gümüş arasında renk ve ağırlıktan öte bir fark yoktur. Bu iki özelliğin kaldırılması mümkündür. Bu da her iki cimi teşkil eden atomların kontrol altında parçalanıp değerlerinin değiştirilmesiyle olur.” Ki bu metot günümüz modern ilminin kabul ettiği bir uygulamadır.

Bizzat ürettiği nitrik sülfrik asit ve altın eritme suyunun yardımıyla eritme metotlarını gelişitrdi. Gümüş nitrat şap göztaşı gibi birçok maddeyi elde etme ve üretme tekniği Câbir’in kimyaya ve ilim dünyasına armağandır.

Câbir Lavosier ve Gaylusak prensiplerini asırlar önce ortaya atmıştı. Newton’dan çok önce yer çekimi kanunlarından bahsetmişti. “hiçbir şey yoktan var olmaz.” Tezine o “Ancak Allah(cc) yoku var eder.” Gerçeğini eklemişti.

Optik kanunların keşfi ve mercekler teorisi “Câbir’indir.” Diye nakledenler vardır. İçbükey aynalarla güneş ışınlarını bir noktada toplayıp uzaktan bir kısım şeyleri yaktığı ve bir kaptaki suyu kaynattığını anlatılır. Bunlar güneş enerjisinden faydalanma çığırının açılmasında atılan ilk adımdır.

Yunanlılar ve Hintliler “matematik problemlerini geometrik şekillerle ifade ediyorlardı.” Ne yunanlılar ne de Hintliler cebiri bilmiyorlardı. Bugün de romen rakamlarıyla dört işlem yapmak âdetâ imkânsızdır.

İlk olarak Câbir bir kısım büyüklükleri şekillerle değil harflerle gösterdi. “Bir eşitliğin iki tarafına aynı miktar eklenir çıkarılır çarpılır veya bölünürse bu eşitlik bozulmaz” tezini ortaya koydu. Eserlerinde birinci ikinci üçüncü derece denklemlerin çözümlerine yer verdi. Karakök almayı gösterdi.

Özetle kimya ilmine ilk harcı koyan onu tıbbın hizmetine veren ve geliştiren Câbir ve öğrencileridir. Günümüzde tıpta kullanılan ilaçları sanayide kullanılan kâğıt boya sun’î gübre gibi maddeleri keşfeden hep Müslümandır.

ESERLERI
Câbir’in iki bini aşkın makale yazdığı bunlar için liste yapıldığı büyük liste tüm eserlerini küçük listeyse kimyaya ait eserlerini ihtiva ettiğini İbnü’n-Nedim söylüyor.

Kendisi bizzat “300 felsefe 300 mekanik 500 tıp risâlesiyle sanatlar ve savaş araçları üzerine 1300 risalecik kaleme aldığını anlatır.”

Bunlardan Bazıları:
û Kitabü’l-Ahcar (taşlarla ilgili)

û Kitabü’l-Müktesep fi Sınaâti’z-Zehep (altın yapma sanatı)

Câbir atomla ilgili nazariyesini bu kitapta anlatır. Bu değerli eser vefatından iki asır sonra Mersin’li Aydınoğlu tarafından Nihâyetü’t-Talep (İstenenin Sonu) adıyla ve açıklamalı şekilde dilimize çevrilmiştir.

û Havasu’l-İksir kimyadan bahseden en kapsamlı eserdir.

Câbir’in eserlerinin tesiri XIV. asırdan sonra ancak (Doğu’da ve Batı’da) görülmeye başladı.

Gerçek değeriyse teorik kimyayla ilgili Book Of The Sevent 70 kitabın yayınlanmasıyla anlaşılacaktır.