Fikir Gök Kubbemize İnkılap Gerek!

Tarih ilminin yakınçağ olarak taksimlendirdiği zaman dilimi içerisinde yaşayan etkileri günümüze değin uzanan Türk modernleşmesinin iki büyük isminden feyz alarak bu yazımla düşün hayatımızda inkılabın gerekliliğinden bahsedeceğim.

Rahat bir şehzadelik dönemi geçirmiş olan sanat alanında musikimize yeni makamlar katan Avrupa’da ihtilal rüzgarları eserken 7 Nisan 1789 tarihinde tahta çıkan III.Selim Han yenilikçi karakteriyle Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’yi içerisinde bulunduğu zor ve kötü şartlardan kurtarmayı amaçlamıştır. İşe şehzadeliği döneminde nasıl soysuzlaştıklarını bizzat yakından gördüğü yeniçerilerden başlayarak; idari mülki askeri sınai ve zirai alanlarında yenilikler yaparak kötü gidişata dur demiştir. O döneme kadar yabancı dil bilmesi gerekli olmayan devlet adamlarının hünkarın emriyle açılan elçiliklere yollanması yabancı dil öğrenmesi ve akabinde fikir dünyalarının genişlemesi yapılması planlanan ıslahatlar hakkında bilgisine itibar edilen devlet adamlarının layihalar sunması geleceğimizi etkilemiş etmenlerdendir. Ne var ki Nizam-ı Cedit dönemi olarak adlandırılan bu dönem III.Selim Han’ın da belirttiği üzere nitelikli devlet adamlarının eksikliğinden ve de ülke içinde tekerine çomak sokulan hainlerin Kabakçı Mustafa önderliğinde isyan edip cennet mekan padişahın tahttan indirilmesiyle son bulmuş yenilikler durmuş inkılap karşıtları sevinmiştir ama son gülen iyi gülecektir.

İnkılap karşıtı grubun yanında yer alan IV. Mustafa’nın kendisinden yüz yıl sonra (tahttan uzaklaştırılışı 1808) kurulacak hareket ordusunun İstanbul’a o heybetli girişini anımsatan bir şekilde Rumeli’nin güçlü ayanlarından Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa güçleri tarafından tahttan indirilişi neticesinde II.Mahmut tahta çıkarılmıştır.

Yenilikçi karakteriyle ve inkılapların gerçekleştirilişindeki sertliğiyle hafızalarımıza kazınan II.Mahmut kılıcını kınından çıkartarak 17 Nisan 1826 yılında it sürüsünü dağıtmış ve reformların önündeki en büyük engeli ortadan kaldırarak tarihimize Vaka-i Hayriye olarak anılan bir hadise bırakmıştır. İlköğretimi zorunlu hale getiren tıp mektepleri açan mühendishaneleri canlandıran setre pantolon fes gibi kıyafetleri benimseten ilk defa yurt dışına öğrenci gönderen harp okulu açan ilk resmi gazetemiz olan Takvim-i Vekayi’yi yayın hayatına başlatan batı tarzı eserler tercüme ettiren Muzika-i Hümayun Mektebini Mekteb-i Ulum-i Harbiye Mekteb-i Maarif-i Adli Mekteb-i Ulum-i Edebiyye gibi okullar açan ve ilk genel nüfus sayımını yapan hükümdarII.Mahmut girişmiş olduğu reform yolunda muzaffer olmuştur. Bu muzafferiyetinde III.Selim Han’a göre daha sert bir şekilde yeniliklerini uygulamaya koyması ve yeni kurumların yanında eskilerini barındırmayarak inkılap karşıtlarına nefes aldırmayışı etkili olmuştur.

Gazi Paşa hazretlerinin de modern milli devletimizi yapılandırırken büyük bir dikkat ve titizlikle incelediği bu iki büyük şahsiyetimizi buraya kadar kısaca anlattıktan sonra yavaş yavaş asıl konumuza doğru gelmek istiyorum. Konuya da III.Selim Han’ın bir özelliği üzerinden gelelim. Musikimizi ele alalım. III.Selim Han Batı tarzı musikinin tanınması ve öğrenilmesi için uğraşmış musikişinas bir hünkarımız olması sebebiyle gelecek nesillerin önünü açmıştır. II.Mahmut devrinde Vaka-i Hayriye’den sonra Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla askeri müzikte de önemli gelişmeler yaşanmıştır. Muzika-i Hümayun Mektebi’nin başına Guiseppe Donizetti getirilmiş musiki hayatımızda Avrupa notasyon sistemini ve müziğini öğreten kişi olmuştur. Osmanlı’nın ilk resmi marşı olan Donizetti’nin II.Mahmut için oluşturduğu Mahmudiye Marşı ve Sultan Abdülmecit için yazılan Mecidiye marşı Donizetti’nin eğitimindeki mektebin eserleridir. Donizetti’nin vefatının ardından kurumun başına Callisto Guatelli geçmiş ve Batı müziğini büyük çabalarla Osmanlı’ya tanıtmaya ve öğretmeye çalışmış kendinden sonra yerine geçecek Türk müzisyenler yetiştirmiştir. Velhasılkelam Muzika-i Hümayun Mektebi günümüz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın temelleridir ve bu temelleri de Guiseppe Donizetti ve Callisto Guatelli adında ki bu iki İtalyan müzisyen atmış musiki anlamında gelecek nesillere yol açmışlardır.

Bugünkü milli devletimizi de etkileyen bu reformlar birbirinin önünü açıp aydınlatan birer kandildir. Reform kandilini ilk yakan da III.Selim Han’dır. Onu takip edip başladığı reformları bitirmeğe çalışan da II.Mahmut’tur. Muasır Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini de bu reformların oluşturduğunu görüyoruz.

Bu tarihi saptamadan sonra konumuza gelecek olursak sormak istiyorum Türk milliyetçiliğinin önünü kim açacaktır?

Asırlık bir çınar görünümündeki Pensilvanya’dan medet uman “Türkiye sevdalıları” tabirini ağzından eksik etmeyenler mi? Yoksa var olma sebebini bir düşmanın varlığına adamış bugüne dek bir fikrin karşıtlığıyla hayat bulmuş köhne kurumlar mı?

Bu fikir değil miydi; Gökalpları Akçuraları Atsızları Toganları Aratları Erginleri yetiştirip var eden ve bu neferler değil miydi onlarca Türk milliyetçisinin önünü açan?

Nerede kaldı şimdi sağlam bir entelektüel alt yapıya sahip Türkçüler?

Nerede kaldı şimdi yol tıkamayıp tıkalı yolları açan Türkçü neferler?

Nerede kaldı “Milliyetçiler Korkmayınız Birleşiniz” çağrısında bulunan Muharrem Erginler?

Nerede kaldı fikri davasından vazgeçmeyip ilmi kariyerinden vazgeçen Atsızlar?

Nerede kaldı sorgulayan yorumlayan derde derman olan Türkçü fikir adamları?

Sormam gerek! Neden hala 1920’ler 30’lar 40’lar Türkiye’sinde yazılmış yazıları çözüm olarak görüyoruz?
Neden hala21. yüzyılda olmamıza rağmen daima bundan evvelki asra dönüp dönüp duruyoruz? Neden neden neden?!

Bugün yapmamız gereken aklın gereğini yerine getirmektir. İçerisinde yaşadığımız dünyada olup bitenleri sorgulayıp millet hayatımıza etki eden sorunları teşhis etmek ve uygun tedavi metodlarını uygulamaktır.

Bu da fikir gök kubbemizde ancak inkılap yoluyla hayat bulur!


Özgür Virlan

Alıntıdır.