Halk Ve Millet Kavramları Üzerine
Araştırmacı Eugen Lemberg Avrupa’da milliyetçiliğin tarihi konulu kitabında millet kavramından her zaman ve her yerde aynı şeyin anlaşılmadığını dolayısıyla milliyetçiliğin de hangi temele dayanacağının belirsiz olduğunu savunur. Milliyetçilik devlete mi yoksa halka mı dayanacaktır ? Buna göre bazen aynı devletin vatandaşları bazen de aynı dili konuşan veya aynı kültüre mensup insanlar bir millet olarak görülmüştür. Batı Avrupa’da aynı devletin çatısı altında yaşamaya ve vatandaşlığa daha çok önem verilirken Orta ve Doğu Avrupa’da ortak dilin ve soy birliğinin ağırlık kazandığı görülür. İkincisi bizim de milliyetçilik anlayışımıza uygundur. Bu konuda “ulus devlet” ve “kültür milleti” gibi kavramlarla ayrım yapılmaya başlanmıştır. Birincisinde “millet” (Nation) ikincisinde ise “halk” (peuple people) kavramları uyuyordu. 19’uncu yüzyılda “Alman halkı” denince de bazen Bismarck’ın İmparatorluğu’nda yaşayan insanlar bazen de ana dili Almanca olan bütün insanlar kastediliyordu. İki kavram “Alman milleti” olarak da anlaşılıyordu.

Görüldüğü gibi “halk” ve “millet” kavramları arasındaki sınır fazla net değildi. Alman dilinde millet (Nation) daha çok siyasî olarak örgütlenmiş halk (Volk) ise daha çok sadece biolojik kültürel ve dil bakımından başkalarından ayrılmış topluluk anlamını taşıyordu. Diğer taraftan “kültür milleti” gibi dar kavramlar da kesin değildir. Çünkü kültür milletleri veya halkları da çeşitli özelliklere göre ayrılırlar: dile inanca ve ortak tarihe ya da parti benzeri gruplaşmalara göre…Ancak bireylerin hangi halka mensup olmayı istedikleri hususundaki kendi kararları da önemli bulunmuştur. (Lemberg 22)

Alman filozof Johann Gottfried Herder’in (1744-1803) düşüncesinde ise halk kavramı doğallığı çağrıştırır; halk eğitim ve kültür tarafından bozulmamış bir topluluk olup insanın çocukluk safhasına benzer. Herder’e göre çocukluk nasıl hayatta bir erken dönemse halk da milletin erken dönemidir. (Eichler11) Herder’in dilinde “halk” ve “millet” kavramları çoğu zaman aynı anlamda kullanılır aralarında fark yok gibidir. Bir yerde de halkı milletin bir parçası olarak gördüğünü yazmıştır. Halk burada ya bir boy ya da dikkate alınmamış bir toplum tabakası anlamındadır. Ancak Herder daha kibarca bulduğu millet (Nation) yerine daha doğal gördüğü halkı (Volk) tercih ediyordu. (Goeken 55)

Herder halk (Volk) olarak genellikle bir etnik topluluğun tamamını kastediyordu. Ancak mekanik devletten organik devlete geçişi kastettiğinde halk kavramından sadece toplumun belirli bir tabakasını anlıyordu. Bu tabaka onun için milletin en değerli parçasıydı. Sadece sayısı kalabalık ve en üretici kesim olduğu için değil…ona göre millî karakteri oluşturan vasıfları en net bir şekilde koruduğu için halk milletin en değerli parçasıydı. (Barnard 177)

Alman filozof millete Tanrı tarafından yaratılmış doğal bir düzen olarak dinî bir değer kazandırıyordu. Onun öğrencisi konumundaki kişiler de kültürsüz bir çingene kabilesi bile olsa millet olarak gördükleri topluluğa çok bağlıydılar. Çünkü kader onları herhangi bir topluma değil o mensup oldukları topluma göndermişti bunun sonucu olarak o topluma bağlılık ahlâkî bir yükümlülüktü. O devirde millet yüksek bir anlam kazanmıştı çünkü o adı taşıyan topluluk Herder’e göre “Tanrı’nın yaratma planına” dahil edilmişti ve bu plan içinde her millete bir rol ve misyon verilmişti. (Kohn 309)

Bir millî topluluğu diğerlerinden ayırmak için hangi özelliklerin esas olduğu konusunda çok tartışılmıştır. Çeklerle Slovakların bir halkın 2 ayrı boyu mu yoksa 2 ayrı halk mı olduğu konusunda uzun süre tartışılmıştır. Benzer tartışmalar Hırvatlarla Sırplar Flamanlarla Hollandalılar konusunda da yapılmıştır. Türk dünyasındaki Türk Tatar Azerî Kırgız tartışmaları bunların hepsinin ortak adının Türk olup olamayacağı konusundaki değişik fikirler de tarihçiler ve Türkologlar arasında zaman zaman ortaya çıkmaktadır. Kendini öncelikle Tatar olarak kabul eden hatta Türk lâfını hiç etmeyen insanların sayısı maalesef küçümsenemeyecek kadar çoktur.

Almancada vatan kelimesinin karşılığı “Vaterland” olup babaların ve ataların ülkesi anlamındadır. Bir toprak parçasına devlete ve vatana bağlılık sözkonusu olduğunda vatanseverlik (patriotizm) buna karşılık bu bağlılık daha çok doğal özelliklerle diğerlerinden ayrılmış bir halka yönelikse milliyetçilik (nasyonalizm) terimleri kullanılır. Burada bile net sınırlar belli değildir. (Lemberg 23) Lemberg’e göre milliyetçiliğin iki şekli vardır: 1) doğal-içgüdüsel milliyetçilik; 2) ideolojik milliyetçilik.

Herder’in eserlerini yazdığı 18’inci yüzyılın sonlarında ve 19’uncu yüzyılın başlarında 2 farklı millet anlayışı vardır. Harold Steinacker Macar milliyetçiliğinin özü konulu görüşlerini ortaya koyarken ( Austro-Hungarica München 1963 ) bir Jakoben (Fransız) ve bir de romantik ( Alman) akımdan söz eder. Buna göre Fransız ve Anglosakson bilim adamları “Nation” yani millet kavramını politik olarak görür ve millet olarak bugün de genelde bir devlet çatısı altında toplanmış insanları anlar. Burada devlet milletin hukukî anlamda örgütüdür. Bu devlete dayalı millet anlayışı bu devletin çatısı altında yaşayan milliyetlerin siyasî açıdan tanınmasını zorlaştırır. Dolayısıyla millet = devlet formülünün doğru olup olmadığı her vatandaşın kendini o millete ait hissedip hissetmemesinde aranmalıdır. Amerikan milleti denince sadece İngiliz kökenli Amerikalılar değil bu ülkede yaşayan zenci Yahudi Çinli ve diğer bütün değişik kökenlerden insanlar akla gelir.

Kaynaklar:
- Barnard Frederick M. : Zwischen Aufklärung und politischer Romantik: Eine Studie über Herders soziologisch-politisches Denken. Çev: Horst Gronemeyer. Berlin 1964

-Eichler Grete: Der nationale Gedanke bei Herder. Köln Üniversitesi’nde yapılmış doktora tezi. Emsdetten 1934
-Goeken Walther: Herder als Deutscher : Ein literaturhistorischer Beitrag zur Entwicklung der deutschen Nationalidee. Stuttgart1926

-Kohn Hans: Die Idee des Nationalismus: Ursprung und Geschichte bis zur Französischen Revolution. Çev: Günther Nast-Kölb. Frankfurt / M. 1962

-Lemberg Eugen: Geschichte des Nationalismus in Europa. Stuttgart 1950
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]